lot t PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eenzijdige korting jeugdloon op helling Verdeeldheid binnen kabinet over abortus Chili staakt gedeeltelijk CDA WIL ARBEIDSTIJDVERKORTING mÊtÊÊmmm DE JAGER-TOLHOEK Hl de PZC vandaag Bonn verhoogt hulp aan Derde Wereld Ruimteveer landt toch vandaag 226e jaargang no. 146 Vrijdag 24 juni 1983 Zonnige perioden Zonnig, maar aan de kust wolkenvel den In de middag en avond plaatse- tijk een regen of onweersbui Middag- temperatuur ongeveer 27 graden, aan zee aanmerkelijk koeler, matige wind uit noordoost I GOES: Houtkade 7. tel 01i00 21250' Geopend ma -vr van 8 00 17 00 uu' MIDDELBURG Korte Noo«3slraat t tel Ot 180-33050' Geopend ma-vr van 3 00-17 00 uur 1001 bouwmaterialen onder één dak! DRIEBERGEN (ANP) - Omdat van daag in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gedeeltelijk de school vakanties beginnen, verwachten de politie-verkeerscentrale in Drieber gen en de ANWB het komend week einde druk vakantieverkeer op de Nederlandse wegen in de richting van de kust en naar Duitsland. Ook vanuit Duitsland wordt een stroom vakantiegangers naar de Noordzeekust verwacht, omdat ook in delen van de Bondsrepubliek de schoolvakantikes volgende week be ginnen. Hoogtepunten worden ver wacht vandaag tussen 15.00 en 20.00 uur. zaterdag tussen 09.00 en 14.00 en zondag tussen 17 00 en 23.00 uur. Mogelijke knelpunten kunnen vol gens politie en ANWB zijn de grens overgangen Bergh-Autoweg. Venlo en Heerlen. Voorts de A-2, ter hoogte van Eindhoven en de Zeelandroutes via het knooppunt Hellegatsplein en via de buitendammen Ook op de N-50 Arnhem-Apeldoorn, tussen Woeste Hoeve en de A-12 moet het verkeer rekening houden met ver tragingen. Verder op de A-12, tussen Maarsbergen en Utrecht. Ook de Belgische rijkswacht ver wacht het komende weekeinde op bepaalde tijdstippen grote drukte op de Belgische wegen, vooral op de routes van Brussel naar de kust en naar Namen. De Franse politie verwacht ver keersproblemen op de wegen rond om Parijs, op de weg Parijs-Lyon, en vanuit Parijs in de richting van de kust. De verkeerscentrale in Dusseldorf verwacht druk verkeer en filevor ming in Noord-Duitsland en rondom Keulen en Dusseldorf. Ook op de wegen naar het zuiden moet. vol gens de verkeerscentrale rekening worden gehouden met grote ver keersdrukte. iVan onze redactie economie DEN HAAG Het CDA heeft de door minister De Koning van sociale zaken en erkgelegenheid voorgenomen korting van de minimumjeugdlonen met gemiddeld 10 Bljstdïld jongeren onder het minimumloon te recht zouden komen. procent per 1 juli op de helling gezet. Tijdens een overleg tussen de vaste kamercommissie en de minister kwam de CDA-fractie met het voorstel tegenover deze korting met gemiddeld 10 procent een arbeidstijdverkorting te stellen van 10 procent, wat met name voor dienstplich- tige militairen en jongeren in dienst bij dc overheid zou betekenen dat zij een 36-uri]Y werkweek krijgen. Eet voorstel van het CDA werd in jeugdlonen in de RWW-uitkeringen -rincipe gesteund door de PvdA. voor werkloze jongem en in de wedde Toch besloten alle fracties in de com- voor dienstpli8chtigen bruto 230 mil- dat volgende week de Tweede joen guldenzal opleveren Kamer een debat aan deze zaak zal Vrijwel alle fracties zaten met het De minister zei dat in deze gevallen de bijstand uitkomst zou kunnen bieden door een aanvullende uitkering te geven op het te lage loon tot aan de hoogte van het bestaansminimum. Veel kamerleden vonden dat een onei genlijke constructie, waardoor de kor- AMSTERDAM - Een lid van de EOD loopt weg van de plek waar hij even tevoren een bom onschadelijk heeft gemaakt. procent op 1 oktober eventueel nog t,jng me voor een deel als bezuini- gevolgd door een korting van 2 pro- gmgsmaatregel voor de overheid is cent ook voor jongeren een 32-urige iJecjoeld. weer via het verstrekken van werkweek zou worden ingevoerd, dat aanvullende uitkeringen zou weg- opnieuw een korting met nog eens 20 vloeien. amuci ctli UtUOt tlCli 1 V l IJ V> 1 CtilV. HC-VlVO I- VlUClCll. loeten wijden. De minister heeft, om probleem, dat als na de korting van 10 procent zou betekenen, waardoor veel Minister De Koning gebruikte als J.„n.|nninn 1 A m.r.r.r.r.t 1 illli I. l~~. !~l A „„,„1 Je verlaging met 10 procent per 1 juli 'mogelijk te maken, de Raad van State Ijj idvies gevraagd over een algemene v. maatregel van bestuur. s Algemeen werd tegengesproken dat itrlaging van de minimum jeugdlo- an meer werk voor jongeren zou spieveren. Maar de regeringspartijen loonden er begrip voor. omdat de doorwerking van de verlaging van de argumenten tegen het CDA-voorstel dat daardoor het minimum-uurbe drag niet wordt verlaagd, omdat nu het minimumjeugdloon is gebaseerd op een 40-urige werkweek ,,Bij een arbeidstijdverkorting van 10 procent blijft het uurloon gelijk", zei De Ko ning. De minister wees er ook op dat de hy bom 'zeer professioneel" gemaakt. AMSTERDAM (GPD) De Explosieven Opruimings Dienst heeft gistermid dag een bom omschadelijk gemaakt die 's morgens voor de deur van Intourist, het informatiebureau van het Russische staatsreisbureau in Amsterdam, door een toevallig passerende brandweerman was gevonden. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat het bomvormige voorwerp een nepbom zou zijn, maar de te hulp geroepen EOD stelde met behulp van roentgenstralen vast dat het om een echte bom ging Volgens de politie was de 'pjBONN (ANP) - De Westduitse rege ring heeft zich voorgenomen meer hulp te geven aan de armste landen ran de Derde Wereld. Dit heeft de Westduitse minister van ontwikke- lingssamenwerking, Jurgen Warnke, I' donderdag verklaard tijdens een par ui leraentsdebat over de wereldhan- U dflsconferenae van de UNCTAD <VN- conferentie inzake Handel en Ont wikkeling), die op het ogenblik in Belgrado wordt gehouden. Warnke liet met nadruk weten dat de regering erop staat haar hulp aan de armste landen te vergroten tot 0,15 i procent van het bruto nationaal pro- et cukt van de Bondsrepubliek. Op het 16 ogenblik is dat 0.12 procent. ..niet ii slecht", zo verklaarde Warnke. De ontwikkelingslanden hebben e on- lewone stap genomen, over de t! hoofden van de delegatie heen. het :s Westduitse volk op te roepen tot maatregelen. West-Dultsland be kleedt tot 1 juli het voorzitterschap fan de Europese Gemeenschap, 's «relds grootste handelsblok Commissarissen De vier nieuwe commissarissen die minister Van Aardenne binnen een week verwacht te hebben gevon den krijgen als een van hun voor naamste taken het doorlichten van de KMS-directie (PAGINA 11) Meer ruimte De PZEM zal meer ruimte moeten reserveren voor o.a. de opslag van afvalstoffen als ze van de gemeen te Borsele een vergunning knjgt voor de ombouiv van de conventio nele centrale op kolen (PAGINA 13) Radio ,en televisie: 2 Binnen en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel: 7 Varia: 9 Provincie: 11, 13. 14. 15, 16 en 17 Vertrek Sport: 20 en 21 Het vertrek van Michels is geéist door de doehnan van FC Koln Harald 'Toni' Schumacher. Vol gens de doelman hebben de spelers van Koln weinig of geen respect meer voor Rmus Michels. (PAGINA 21) de sociale partners in het bedrijfsle ven niet kan voorschrijven dat zij voor jongeren dan ook maar een 36-urige werkweek moeten gaan invoeren. Bo vendien zei hij dat uit een onderzoek De Amsterdamse politie zette daarop de straat waar het gebouw van Intourist is gelegen af, evenals een naburige straat Een poging om het ontstekingsme- chanise van het gevonden voorwerp met behulp van een eigen bom tot ontploffing te brengen, mislukte. Met een tweede poging slaagde de mijnoprui- mingsdienst erin het ontstekingsmechanisme van de lading te scheiden. Het bij de rijksoverheid is gebleken, dat projectiel is voor nader onderzoek door de politie meegenomen slechts 30 procent van de banen die geschikt zijn voor jongeren zich lenen voor een 36-unge werkweek. Veel kamerleden vonden dat de voor gestelde extra korting van 10 procent wel het laatste moest zijn wat er verder met de jeugdlonen zou gaan gebeuren. „Dit is de ondergrens". De Amsterdamse politie vermoedt met een terroristische actie te maken te hebben. Het onderzoek is ln handen van de afdeling zware criminaliteit. Het personeel van Intourist bestaat uit drie personen. Een aantal jaren is er ook een bomaanslag gepleegd op het gebouw van de Russische handelslegatie aan het Museumplein in Amsterdam Daarbij werd de gevel verwoest De daders heeft men nooit kunnen opsporen. iVan onze parlementaire redactie i DEN HAAG CDA en VVD zijn het oneens over de vraag of een abortus volgens de nieuwe wet wel of niet betaald moet worden door het zie kenfonds. Maandag zal een delegatie uit het kabinet proberen het conflict hierover op te lossen. Premier Lub bers vindt dat het kabinet zo moge lijk begin juli een beslissing moet nemen. man iWVCi en staatssecretaris Kap- peyne van de Coppello lemancipatie- zakennog steeds fel tegenover elkaar te staan Het gesprek van maandag zal ook door vice-premier Van Aar- CAPE CANAVERAL (UPI/AFPl - De vijf astronauten aan boord van liet Amerikaanse ruimte veer Challenger zullen volgens plan vanmorgen in Florida lan den. Doordat de weersomstandighe den op Cape Canaveral zijn ver beterd is het ruimtevaartbureau NASA teruggekomen van een eerdere beslissing de landing uit te stellen Dit heeft een woord voerder van de NASA donder dag meegedeeld. Als het weer onverhoopt toch te slecht is voor een landing op Cape Canaveral zullen de astro nauten worden gedirigeerd naar de luchtmachtbasis Edwards in Californië Het besluit toch van daag te landen is ook genomen wegens problemen met een aan- dnjfmotor van pompen voor het hydraulische systeem van het ruimtevaartuig Ondanks deze tegenslagen hebben de astro nauten donderdag de proeven met een apparaat voor het ver vaardigen van medicijnen en met de robot-arm voltooid. In het kabinet lyken minister Brink- denne en minister Korthals Altes ijus- titie) worden bijgewoond Lubbers hoopt dan dat het kabinet volgende week vrijdag een eerste discussieron de aan het vraagstuk kan wijden De huidige tegenstellingen binnen het kabinet waren al te voorzien toen ruim twee jaar geleden CDA en VVD het met veel pijn en moeite eens werden over een vage compromisfor mule met betrekking tot abortus. De SANTIAGO (AP/RTR'UPI AFP) dc kant laten staan en slaagden erin gaven geen gehoor aan de stakingso- Duizenden Chileense vrachtrijders de grootste haven van het land lam tc proep van de zes vakbonden overkoe- hebben donderdag hun wagens aan leggen, maar de meeste arbeiders pelende vakorganisatie CNT. AMSTERDAM - Ongeveer l 000 mensen namen donderdagavond in het centrum van Amsterdam deel aan een demonstratie van de Chileense vakbonden legen het bewind van generaal Pinochet. Het is een protest tegen onderdruk king door de militaire regering onder president generaal Augusto Pinochet en arrestaties van vakbondsleiders en kracht bij te zetten voor terugkeer naar de democratie. Het vrachtverkeer in de twee grootste steden van het land. Santiago en Concepcion. kwamen grotendeels tot stilstand, als gevolg daarvan werd er geen vracht verwerkt in de haven Talcahuano-San Vicente, de grootste Chili. De Chileense regering heeft iedere berichtgeving over de algemene sta king verboden. Daardoor waren er geen berichten over de aantallen sta kers in de industrie Het autoen bus- verkeer in Santiago was beduidend minder dan normaal en datzelfde gold voor Concepcion en Valparaiso De buslijnen tussen de steden onderling functioneerden normaal De politie in de steden vertoonde verhoogde activiteit De Chileense radio meldde de arresta tie van dne werknemersvertegen woordigers in de kopermijn El Tenien- te. waarmee het aantal gevangen ge nomen vakbondsleiders op 26 is geko men. De koperindustrie leek donder dag normaal te functioneren. De leider van de vakbond voor trans portarbeiders en vrachtwagenchauf feurs. Adolfo Qumteros, werd woens dagavond op borgtocht vrijgelaten. feitelijke beslissingen zouden door het kabinet genomen moeten worden bij algemene maatregel van bestuur. In dertijd is met de Tweede Kamer afge sproken dat aanvullende maatregelen eerst aan de Kamer zouden worden voorgelegd voordat zy van kracht werden Minister Brinkman vindt nu echter dat abortus niet, door het ziekenfonds betaald moet wórden. Daarvoor voert hij twee argumenten aan. een princi piële en een financiële. Over het eerste argument zegt hij dat eventuele gewe tensbezwaarden via hun ziekenfonds premie niet gedwongen behoren te worden om aan het plegen van abor tus mee te betalen. Als financiële tegenwerping voert hy aan dat de ziekenfondsen op dit moment geen extra kosten kunnen dragen, gezien hun financiële positie. Mevrouw Kappcync, daarin gesteund door de VVÜ-ministers en de liberale fractie, vindt daarentegen dat abor tus wel door het ziekenfonds betaald behoort te worden. Haar redenatie is simpel door het aannemen van de wet abortus toegestaan is in noodge vallen. Dat betekent dus dat een dergelijke ingreep ook in voorko mende gevallen door hel fonds be taald moet kunnen worden. Gevechten Tsjaad - Tsjadische re bellen hebben met steun van Libië een aanval ingezet op de Noord-Tsja- dische plaats Faya-Largeau. zo heeft de regering van Tsjaad donderdag bekendgemaakt De paus en de politiek TTet gisteren afgesloten \4i I Xxzesdaagse bezoek van de paus aan Polen is veel meer geworden dan een uit- gebreide pelgrimsreis naar zijn geboorteland. Paus Johannes Paulus II heeft het bezoek aangegre pen om zijn vroegere landgenoten, murw geslagen door het verlies van pas verworven fundamentele vrijhe den en door de onderdrukkende maatregelen van de militaire junta, nieuwe hoop te geven en hen moed in te spreken De redevoeringen van de paus voor telkens weer een gehoor van vele honderdduizenden, soms zelfs miljoenen gelovigen, bevatten in principe een godsdienstige bood schap, maar de politieke betekenis er van werd door volk en regime met misverstaan. De paus is heel ver ge gaan in zijn politieke uitspraken, al thans de wijze waarop hij bepaalde onderwerpen ter sprake bracht lieten aan duidelykheid niets te wensen. Het Vaticaan moge dan verklaringen af leggen dat de paus zich verre van de politiek heeft gehouden, de verwijzin gen naar de (politieke) gevangenen, het praten over vrijheid, het gebruik van het woord solidariteit en de recht streekse vraag aan het regime om sociale hervormingen hebben in een land als Polen een enorme politieke weerslag Alleen al de reacties van het volk spreken een duidelijke taal Het scanderen van leuzen, het vertonen van spandoeken en de massale zang. ln combinatie met het V-teken, waren pure politieke demonstraties vóór de verboden onafhankelijke vakbond So lidariteit. het symbool voor iedere Pool van een korte periode van nim mer tevoren geproefde vrijheden. Bij ieder pauselijk optreden werd wel zo n demonstrati" 'uitgelokt'. De paus neeft geweten, dat zijn woorden een dergelijke reactie zouden losmaken. Hij heeft geen ogenblik geaarzeld om datgene te doen wat hij meende dat gedaan moest worden Daarom droeg het bezoek van paus Johannes Paulus II aan zijn geboorteland Polen een uitgesproken politiek karakter Aangenomen mag worden dat de paus tevoren de nsico's zorgvul dig heeft afgewogen Doen alsof de afgelopen drie jaar niets is gebeurd in Polen zou een grove belediging zijn geweest aan de gehele Poolse natie De overgrote meerderheid van de bij na vijfendertig miljoen katholieken was zo gefixeerd op dit bezoek, dat de paus eenvoudig daden moest stellen Als zoon van het Poolse volk werd dat zonder meer van hem verwacht. In dit opzicht heeft hij de Polen niet teleur gesteld. De junta van generaal Jarü- zelski moest tandenknarsend toeziet) hoe de paus de honderdduizenden gelovigen 'bespeelde'. Door zijn fiat aan het bezoek te geven en door ten dele zelf hel programma vast te stel len had de junta zich als het waré immobiel gemaakt tijdens het bezoek: Als de junta ooit heeft gedacht, dat zij munt zou kunnen slaan uit het paus?: lijke bezoek en dat de paus het regime zou legaliseren tegenover het Poolse volk en het Westen, dan zijn heel wat misrekeningen gemaakt bij de macht hebbers in Warschau In hoeverre deze houding Jaruzelski zal worden aangerekend is op dit ogenblik niet te zeggen, maar het mag geen verbazing wekken als binnen afzienbare tijd veranderingen m de Poolse top wór den aangekondigd In de ogen van de orthodoxe communisten in Polen heeft het huidige regime zich gecom> promitteerd met deze pauselijke pel grimage. Paus Johannes Paulus II is er tij dens zijn bezoek op uit geweest iets te doen voor het onderdrukte Poolse volk. Hij heeft twee wegen uitgezet om dit doel te bereiken: enerzijds heeft hij de Polen bewust gemaakt van hun morele kracht, an derzijds heeft hy het regime voorge houden weer naar de stem van het volk te luisteren Er bestaat geen twijfel aan, dat de bedoelingen van de paus niet kunnen worden misver staan. De vraag rijst of hij het huidige regime heeft kunnen overtuigen. Zijn Jaruzelski en de zijnen bereid terug te keren naar de toestand van vóór 13 december 1981? Is de Warschause kliek genegen de vakbonds vrij heden te herstellen en aldus de deur op een kier te zetten voor een vorm van democratisering van het communisti sche Polen'5 De politieke verhoudin gen in de wereld in acht genomen moet worden gevreesd, dat de Poolse regenng niet bereid zal zijn enige concessies van betekenis te doen. In de afgelopen achttien maanden heeft het regime bewezen elke vorm van democratisering in de kiem te kunnen smoren Solidariteit met zijn tien mil joen leden is in die periode letterlijk van het sociale en politieke toneel gevaagd De onderdrukking is byna totaal, ondanks het feit dat een hand jevol Solidariteitsleiders ondergronds zijn werk blijft voortzetten. Na alles wat het regime aan onderdrukking heeft gedaan, zou het na het bezoek van de paus een andere lijn gaan volgen"5 Hoe graag ieder dat ook zal willen, het is nauwelijks aan te ne men. dat Jaruzelski en zijn mede regeerders een dergelijke stap terug zullen doen En zou de junta onver hoopt de neiging hebben tegemoet te komen aan de wensen van het volk, dan staat grote broer Rusland, geflan keerd door een aantal Oosteuropese satellieten, gereed om de van de Mos- kou-lijn afwijkende Polen in het ga reel te brengen. Als het kan goed schiks, maar als het moet ook kwaad schiks De paus heeft de Polen moed en vertrouwen gegeven: het lijkt er op, dat het van korte duur zal zijn. Dim

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1