Met een schoolbus naar en van school Geen kabel-tv in Terneuzen als dat huurders teveel kost Twee weken wegens inbraak kantine Vlissingse wethoudei even stratenmaker Vlissingse werkgroep boos om autoboxen ekker weekenddiensten VIJVERS DidierHagler VRIJDAG 24 JUNI 1983 PZC/ streek WONINGBOUWVERENIGING BANG VOOR COMMERCIE TERNEUZEN De woningbouwvereniging 'Terneuzen' voelt er niets voor mee te werken aan kabeltelevisie in Terneuzen als dat de huurders teveel gaat kosten. Het bestuur van de bouwvereniging staat niet bepaald te springen om het eigen centraal antenne-systeem te verkopen aan een commercieel operende kabelexploitant als bijvoorbeeld 'Casema'. Voorzitter A. Janse zei donderdag- satelliet-tv Het kabelnet kan dan in sing goedkoper. Wordt voor die avond tijdens de algemene ledenver- de grond liggen op het moment dat de aanpak gekozen dan betaalt de 'klant gadering: 'We willen ons antermesys- eerste tv-stations gebruik gaan ma- ongeveer 15 gulden per maand Janse teem wel kwijt, maar voor ons zijn er ken van die satelliet 'En dat is toch heel wat aantrekkeüj- twee belangrijke voorwaarden onze B en W van Terneuzen hebben inmid- ker' Hij waarschuwde nogmaals 'Als huurders moeten een goeie ontvangst dels offertes ontvangen van Casema het ons te duur wordt, werken we niet gegarandeerd worden en de abonne- en de PZEM Wethouder drs A. Door- mee. Hoe graag we ook van ons eigen mentsprijs mag niet te hoog uitvallen duyn liet een paar weken geleden systeem afwillen In ht centraal an- Wij hebben de indruk dat. als het in weten dat de abonnemenbtsprijs in tenne-systeem heeft de bouwvereni- handen van de commercie terecht- beide gevallen minder dan 20 gulden ging de afgelopen jaren twee miljoen komt. het de afnemers meer gaat per maand zou gaan bedragen. Vol- gulden geinvesteerd Penningmeester kosten. Misschien liggen we daarom gens Janse echter is de nioeuwe oplos- H Dietz 'Kunnen we dat bedrag op dit m.oment een beetje dwars'. Het bestuur van de woningbouwver eniging ziet veel meer heil in een andere aanpak: de oprichting van een stichting, waarin de gemeente en ver schillende gespecialiseerde (plaatse lijke) bedrijven participeren. 'Dat lijkt ons het goedkoopst'aldus Janse. Het toeval wil dat ruim een week geleden de raadscommissie voor openbare werken van Terneuzen bij een bezoek aan de 'kabeldeskundi- terug verdienen door ons net te verko pen, danm kunnen we dat gebruiken voor de volkshuisvesting, want. daar ligt tenslotte onze taak'. NWR gen4-van Philips-Emdhoven eenzelfde verhaal te horen kreeg. ..Ja. ik heb begrepen dat de mensen bij Philips in dezelfde richting denken', zei Janse donderdagavond Volgens de deskundigen is het een goede gedachte om Terneuzen de ko mende anderhalf jaar te 'bekabelen' om direct daarna in te spelen op POLITIERECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - Bij een inbraak in de kantine van de voetbalvereniging Vlissingen op 30 augustus van het vorig jaar maakten de beide Vlissin- gers R. K. (31) en R. van H. (20) een kleine twintig kratten bier buit, 19 flessen jenever en nog een aantal andere soorten sterke drank en een WALCHEREN 25-26 juni: Artsen: Vlissingen: za. 00-24 uur: A. J. Mijn- lieff. Nic. Beestlaan 15. tel. 12525. Zo. 00-24 uur: G. de Greef, Willem Kloos- laand 1, tel. 68021. Visites aanvragen vóór 10 uur. spreek uur voor dringende gevallen. 12.30-13 en 17.30-18 uur (zonder afspraak). W. N. Osterman, De Kempenaerstraat 2. tel. 79791; voor eigen patiënten het hele weekend beschikbaar. Middelburg: vrij. 18 - za. 24 uur G. J H. Meijer, De Krammen 14. tel. 14664. zo. 00-24 uur: F. L. Berhauser Pont. Bellinkplem 1, tel. 37393. visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13 en 17.30- 18 uur. J. Wortelboer, Kromme Weele 7. tel. 33946; voor eigen patiënten het hele weekend bereikbaar. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen, Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Ame- muiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 00-24 uur: M, Perquin Park de Moucheron 24. Middelburg, tel. 01180- 29980. Zo. 00-24 uur: J. J. Jansen, Oude Rijksweg 6, Nieuwland. tel. 01182-1340. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13 en 17.30-18 uur. Gapinge, Grijpskerke. Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8-zon. 23 uur: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijps kerke, tel. 01189-2523. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male: P. K. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke) vrij. 18 - ma. 8 uur: B Bouwense. Valkenisseweg 14. Bigge- kerke. tel. 01185-2190. Tandarts: spreekuur zat. en zon. van 11-12 uur: H. Steunenberg, Westerbaan 18, W.- Souburg tel. 01184-60104. Dierenartsen: (grote huisdieren) Dierengemeen- schap Middelburg tel. 01180-33803. Kleine huisdieren: A. Ruijs tel. 01180- 13118. Consult alleen na telefonische af spraak; visites aanvragen van 8-9 uur. dierenartsenpraktijk 'Oostka pelle', Oude Domburgseweg 33" te Oostkapelle. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg; W. K. Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 61593 (Souburg). Wijkverpleegkundigen: Walcheren Oost: Middelburg-Stad: T. Blümers, Meul- pad 23. Koudekerke. tel. 01185-2864/ 01180-12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: R. Karman, Grootmede 96. Middelburg, tel. 01180-23624'14366. Aagtekerke, Domburg. Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lau- rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: C. Fenijn, Noordstraat 27, Dom burg, tel. 01188-1427. O.-Souburg en Ritthem: S. Slabbe- koom tel. 01184-61843. Vlissingen-stad: W.-Souburg, Pape gaaienburg, Westerzicht, Bossen- burgh cn Paauwenburg: E. Waterman tel. 01180-14051. Koudekerke, Meliskerke, Biggeker- ke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19-ma 8 uur: L. de Wolf Weststraat 17, Koudekerke, tel. 01185-2494. Verloskundige: vrij 18 ma 8 uur: Vlissingen: P. J. van Ginkel. Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. partij snoep eo kleine etenswaren. Zij moesten zich hiervoor donderdag voor de politierechter verantwoor den. maar alleen Van H. was voor het hekje verschenen. Tegen K., die door officier van justitie mr W. van Nierop werd gekenschetst als een ervaren inbreker, werd bij verstek twee we ken gevangenisstraf geëist. Van H. wilde hij bestraft zien met twee weken voorwaardelijk en 500 gulden boete, gezien zijn jeugdige leeftijd en in verband met het feit dat hij nog nooit eerder op het inbrekerspad was geweest. Politierechter mr G. H. No- mes vonniste overeenkomstig de eis. Het duo M. van M. (21) en H. de R. <25i uit Vlissingen werd veroordeeld tot 500 gulden boete waarvan 250 gulden voorwaardelijk voor mishandeling van een man met wie De R nog een appeltje had te schillen. De persoon in kwestie, die uitsmijter in een bar aan de Nieuwendijk was, had De R. eens hardhandig uit de zaak verwijderd, waarbij De R. naar eigen zeggen een sleutelbeen gebroken had. Toen zij de man in de nachtelijke uren in een cafetaria aan de Torenstraat zagen zitten terwijl hij geen kwaad vermoe dend een patatje zat te verorberen, vereffenden zij de oude rekening met een aantal rake klappen. De officier had ook volstaan met de geldboete in zijn eis. De Middelburgers J P. (26) en B. B. (24) waren samen gaan voedsel zoe ken. omdat een van beiden in afwach ting van een uitkering geheel zonder inkomsten zat. Op een perceel aan de Groene Landweg in Ritthem zetten zij zich aan het aardappelrooien, echter niet met instemming van de eigenaar. Voordat zij konden wegrijden met twee zakken aardappels in de auto had de boer hen in de gaten en deed aangifte. Beiden kregen voor stroperij samen en in vereniging gepleegd over eenkomstig de eis 100 gulden boete. Secretaris J. Kruimink zette tijdens de ledenvergadering uiteen, waarom de bouw vereniging het lidmaatschap van de Nationale woningraad met ingang van 1 juli heeft opgezegd. Belangrijkste aanleiding was het rapport dat de NWR een paar maan den geleden op tafel deponeerde, in dat rapport stond voornamelijk 'oud zeer' (de affaire Engelsma) cen traal. Aan nieuwe ontwikkelingen werd geen aandacht besteed. Krui mink. 'We hadden een onpartijdige houding van de NWR verwacht. We wilden best met zxe verder gaan on der het motto 'toon je een goed verlie zer, lik je wondjes en daarna gaan we er weer met z'n allen, op een zakelijke manier, tegenaan' Het mocht niet zo zijn. De verhouding NWR-algemeen bestuur vertroebelde snel. vooral om dat de NWR met in wilde gaan op het dringende verzoek van het algemeen bestuur nadere informatie te verstrek ken over het onderzoek dat uiteinde lijk leidde tot het voor de 'top' van de bouwvereniging vernietigende rap port. 'Komt u eens met bewijzen', vroeg het bestuur. De NWR wilde dat in ieder geval niet schriftelijk doen. Secretaris Kruimink 'Het enige waar men mee bezig was, was het redden van het eigen gezicht'. REden voor het bestuur de band met de NWR te verbreken en zich aan te sluiten bij de andere overkoepelende organisatie, het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting De leden na men die stap donderdagavond voor kennisgeving aan. Leegstand Parkeerautomaten Domburg beschadigd _»OMBURG - De or' ...gs aangestelde parkeerwachter in de gemeente Dom burg heeft woensdag namens de ge meente aangifte gedaan van de ver nieling van twee parkeerautomaten in Domburg. Op het Jan Tooropplein en de Hoge Hil hebben onbekenden ge probeerd om de automaten met be hulp van schroevedraaiers open te breken. Dat lukte echter met, AXEL - De jeugdcommissie van de Axelse hengelsportvereniging Geduld Overwint Alles (GOA) houdt op zater dag 25 juni een wedstrijd voor de lagere scholen van groot Axel Gevist wordt op de kleine kreek vanaf 9.30 uur tot 10.30 uur De plaatsnummers kunnen voor aanvang afgehaald wor den op het Bosplein. De prijsuitrei king volgt meteen na afloop van de wedstrijd. OPKNAPBEURT DE VLIEGERLAAN De Vlissingse wet- buurtverbetenng uit te voeren alsee. volkshuisvesting en leerlingbouwplaats Hij vertelde ver Wethouder W Wisse openbare werken W. Wisse (pvda) donderdagochtend met het leggen van enkele tegels officieel begonnen niet de uitvoering van het woon buurtverbeteringsplan voor de Si mon de Vliegerlaan in Vlissingen. Dit plan, dat is ontworpen in overleg met de bewoners, wordt uitgevoerd als 'fi leerlingbouwplaats. Daardoor kun nen negen leerling-straatmakcrs hun theoretische opleiding toetsen aan de praktijk. f Wethouder Wisse sprak van een uit stekend voorbeeld van de Zeeuwse Asfalt Onderneming om de woon- er, m „r De bouwvereniging kampt niet al leen nog steeds met een enorme post 'achterstallig onderhoud', maar sinds enige tijd ook met leegstand. Er is voor 19 miljoen gulden aan achter stallig groot-onderhoud. Wat die leegstand betreft: 'Eind 1982 stonden er in Terneuzen 50 fiatwoningen leeg, een schadepost van een kwart mil joen gulden. Tijdens dc vergadering werd uitvoerig (en soms lel) gediscussieerd over het functioneren van de drie beheerders van de vereniging. Er komt, op ver zoek van de vergadering, een onder zoek naar de wensen van de bwoners op dat gebied Er werden donderdag avond drie nieuwe bestuursleden ge kozen M Th. Steketee. J van Dam me en H. Klein Hesselink. Brandweer Middelburg eerste bij wedstrijd in Hilvarenbeek MIDDELBURG Dc Middelburgse gemeentebrandweer heeft een flinke stap gezet in de richting van prolon gatie van het landelijk kampioen schap Technische Hulpverlening, dat vorig jaar werd behaald. Bij geweste lijke wedstrijden eindigde de ploeg uit de Zeeuwse hoofdstad in Hilva renbeek op de eerste plaats. Eigenlijk zou deelname aan de regio nale wedstrijden die 11 juni in Middel burg werden gehouden voor de hand gelegen hebben Dat kon echter niet. omdat het korps zelf deze wedstrijden moest organiseren. In Hilvarenbeek moesten de ploegen een gecompliceerd ongeluk -te lijf. Slachtoffers moesten uit beklemde situaties bevrijd worden, terwijl ont ploffing van aanwezige gevaarlijke stoffen voorkomen moest worden Middelburg deed dat het beste en behaalde met 775 punten de eerste plaats, op neuslengte gevolgd door Uden, met 768 punten. Deze eerste plaats geeft recht op deelname aan het landskampioenschap, dat zater dag 1 oktober wordt gehouden in Delfzijl. VLISSINGEN - De werkgroep Grave- straat en omgeving van het Vlis singse wijkcomite Binnenstad is boos op wethouder W. Wisse (PvdA) van volkshuisvesting en openbare werken, naar aanleiding van plannen voor de bouw van autoboxen aan de Paardenstraat. De autoboxen zijn ge dacht op een terrein, dat nu gedeelte lijk wordt gebruikt door de speel tuinvereniging 'De Oude Stad'. Vol gens wethouder Wisse is dat terrein echter niet opgenomen in het huur contract van de gemeente met de speeltuinvereniging. De werkgroep zegt met name veront waardigd te zijn over de mededeling van wethouder Wisse aan het bestuur van de speeltuinvereniging, dat zij akkoord zou zijn gegaan met de bouw van de boxen op een wyze. die ten koste gaat van een belangrijk gedeel te van het terrein van de speeltuinver eniging. ,.De heer Wisse wekt sterk de indruk erop uit te zijn om organisaties in onze buurt tegen elkaar uit te spelen Een uitermate vervelende ma nier van optreden, waarmee hij zijn integriteit op het spel zet aldus voorzitter W Willemse van de werk groep Gravestraat en bestuurslid J. Verbunt van de speeltuinvereniging in een gezamenlijke brief aan het college van b en w van Vlissingen. De bouw van de garages aan de Paarden straat maakt deel uit van de bouw plannen Gravestraat 2, die op 20 april besproken zijn in de vergadering van de projectgroep Gravestraat. Daarin hebben vertegenwoordigers zitting van de werkgroep Gravestraat, van de womngbouwverening Goed Wonen en van de gemeente. Volgens de heer Willemse heeft de werkgroep in die vergadering van de projectgroep be slist geen standpunt ingenomen over die autoboxen. maar ook niet over de eigenlijke bouwplannen, omdat die zich nog in een beginstadium bevin den. ..Er is alleen een situatieschets behan deld. waarin de lokaties worden aan gegeven. welke huizen worden geres taureerd en waar nieuwbouw moet komen. Welke type bebouwing er moet komen is nog helemaal niet bekend. „Als het totaalplan klaar is, na een uitwerking van de architect, kan pas daarover worden gesproken in de projectgroep en gaan wij daar mee de wijk in", zei de heer Willemse desgevraagd Wethouder Wisse stelt echter dat de werkgroep tijdens de vergadering van de projectgroep wel degelijk heeft ingestemd met de notitie, waarin de situering van de autoboxen ook is opgenomen. Dat blijkt volgens hem duidelijk uit de notulen van die verga dering van 20 april. De speeltuinvereniging kan volgens wethouder Wisse nog niet akkoord gaan met de bouw van 36 autoboxen, omdat het ten koste zou gaan van een deel van het terrein, dat de vereni ging zelf heeft geegaliseerd en ver volgens in gebruik heeft genomen. De voormalige wethouder F. G. Smit zou hebben toegezegd, dat het gebied ook zou worden opgenomen in het huur contract. „Ik heb dat nog bij hem nagevraagd, maar hij zegt een derge lijke toezegging helemaal niet te heb ben gedaan", aldus wethouder Wisse. De speeltuinvereniging kan volgens hem wel akkoord gaan met een rij van 14 autoboxen. „Dat ziet de ver eniging als een aardige afscheiding van de speeltuin met de straat", verklaart hij. der, dat in Vlissingen nog steedj 100.000 gulden per jaar wordt uitgege- ven voor de woonbuurtverbetering, zoals in de A drlaen Coortelaan, Hen drick Vroomlaan en het Oranjekwa. tier en binnenkort ook in de Wille® van de Veldelaan, Meindert Hobl malaan en Verkuyl Quakkelaarstra: Hij memoreerde verder, dat volgend maand het opnieuw ingerichte Bell}. ,c mypark feestelijk in gebruik zal wk den genomen en in het kader van lij' stadsvernieuwing ook plannen w den opgestuurd naar de direci*l volkshuisvesting in Middelburg voer !rc woningbouw in de Beurstraat het Bellamypark. evenals voor 45 le ningen op het terrein van de voormal) ge Scheldecentrale in de Schelde- straat In dat verband noemde hij hu onbegrijpelijk, dat Vlissingen staat vermeld bij de 100 gemeenteuf® die voor de stadsvernieuwing een ui) ra' kering krijgen van Den Haag, uit ets daarvoor speciaal ingesteld potje. Wethouder Wisse wees verder nog op het herstel van de Koopmans- Vissershaven, dat volens hem de ste prioriteit heeft. „Er wordt hyj aan gewerkt, om daar in 1985 daai werkelijk mee te kunnen beginnen' vertelde hij. Directeur J. van Son van de Zeeuw? Asfalt Onderneming zei erg verheug te zijn deze kans te hebben gekregts van de gemeente Vlissingen om hc project uit te voeren als leerling plaats, waardoor het bedrijf in samen werking met de stichting Beroepsop. leiding Weg- en waterbouw enkel? leerlingen praktijkervaring kan later, opdoen. Hij noemde het vak var. straatmaker overigens een vak, zijns inziens nog steeds toekomst heeft. De heer K H. L. Hamming vaa de stichting Beroepsopleidingen Weg en Waterbouw gaf tenslotte een eenzetting over de opleiding. Collecte MELISKERKE - De collecte voor het Nederlandse Rode Kruis heeft in Me liskerke 1368,45 opgebracht. Tenderfoot in bar Royal Zoutelande ZOUTELANDE - De Middelburgse rock band Tenderfoot' speelt zater dagavond in disco Royal in Zoutelan de. De formatie, bestaande uit gita rist-zanger Jan Engelvaart, bassist Rob Geschiere en drummer Henk van Boeyen, speelt voornamelijk eigen werk met enkele oude bekende roek- De aanvang is 21.00 uur. Kinder-instuif bij buurthuis de Paraplu VLISSINGEN - Ter afsluiting van he. seizoen houdt buurthuis De Paraplt in Vlissingen zaterdag 2 juli een kir.- der-instuif. Naast de gebruikelijk? kinderspelen worden er tekenfilm vertoond. Verder is er een tafel voel baltoernooi met prijzen en zijn d? hapjes en drankjes gratis. De aanvang is om 10.00 uur. De instuif eidmigtc® ONDA Ritthem geeft avondconcert RITTHEM - De brassband 'Oefenim na den arbeid' (ONDA) uit Ritthen geeft zaterdag 25 juni een avondci cert in de muziektent in Ritthem. H« concert begint om 19.30 uur. K De brassband staat onder leiding van op R. Kramer uit Oost-Souburg. ONDA ?0 brengt onder meer werken van Beei j(i hoven en Mozart en een selectie til! y 'The sound of music'. Samenwerkingsproject tussen NUTSKLEUTERSCH00L en VLISSINGSE SCHOOLVERENIGING Nutskleuterschool, Julianalaan 15 Mevr. A. J. Meier-Eekman, tel. 14194. Ter bescherming van uw kinderen tegen het steeds drukker wordende verkeer hebben de besturen van nevengenoemde scholen besloten om ook gedurende het komende schooljaar een kosteloze schoolbus te laten rijden. De kinderen worden zo dicht mogelijk bij huis gehaald en weer afgezet. De bus rijdt onder meer langs; Westerzicht - Weyevliet- weg - Bloemenlaan - Singel - Scheldestraat - Aagje Dekenstraat - Badhuisstraat - Van Woelderenlaan - Bachlaan - Chopinlaan - v. Hogendorpweg - Troelstraweg - Vredehoflaan - Vrijdomweg (kleuterschool) - VSV. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Vlissingse Schoolvereniging, Govert Flincklaan 1, mevr. M. M. de Hulster-de Groot, tel. 67591. Wij zijn met vakantie van 27 juni tot 18 juli BANKETBAKKERIJ EEN DAG ZONDER KRANT IS EEN fll lS ZONDER STAART. ZOUTELANDE I Tal. 01186-1210-1415 ff f Weekendmenu J i 24,25,26 juni 1983 Ji j* Garnalencocktail, 9 S toast en boter T Held. groentesoep Tournedos Stroganof Pommes frites 9 Groentegarnituur 4 Meringue ijs en T. slagroom 35,- Voorgevormde vijvers, vijverfolie vijverbakjes vijvergrond. Alg be strijdingsmiddel 12 soorten waterle lie s (ook voor de kleinere vijver) Vol ledig assortiment onmisbare drijf- en onderwaterplanten. Waterhyacint, Kikkerbeet Mosselplantie. Krabbe- scheer Hoornblad, Waterpest etc 36 soorten oever- en moerasplanten. 0\ bloemen en tuincentrum Langevielesingel 34 Middelburg Tel. 01180-25253 ARB E ÏDSTÏjD VERKORTING. t OOK BIJ UW KAPPER J MET INGANG VAN 2 JULI A.S. ZIJN WIJ OP ZATERDAG AL OM 1 UUR GESLOTEN OOST-SOUBURG KANAALSTRAAT 46 TEL 01184 - 64387 de 'Tio&ela&t DOMBURG OOSTSTRAAT 8. TEL. 01188-2121 7 dagen geopend, ook 's avonds. 's maandags markt Jliode, voo/t moedeii en kind '«/Ziften-Modehorloges Zilveren sieraden Porcelemen Blue Danube servies Koperwerk GEZONDHEIDSEDELSTENEN v.a. 4,95 Gemeente Veere Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Veere brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn in afwijking van het ter plaatse geldende bestem mingsplan Zanddijk-Oost, met toepassing van artikel 19 van de wet ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8, van de woningwet aan Projekt- bouw Zeeland B.V. te Terneuzen bouwvergun ning te verlenen voor de bouw van 2 premie A-koopwoningen met garages aan de Sanden- burghlaan. hoek Van Borselelaan te Vrouwenpol der op de percelen kadastraal bekend gemeente Veere. sectie E, nrs. 491 en 518 ged. Het bouwplan strijdt met het geldende bestem mingsplan omdat gedeeltelijk zal worden ge bouwd buiten het bebouwingsoppervlak zoals dat op de bestemmmgsplankaart is aangegeven. Beide woningen zullen meer naar de Sanden- burghlaan verschoven worden en met meer trapsgewijze tegen elkaar gebouwd worden. Het bouwplan zal evenwel passen in het nog in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan voor geheel Zanddijk Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen na dagtekening van deze bekendma king eventuele bezwaren schriftelijk in te dienen bij burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn ligt het bouwplan ter gemeentesecretarie. Kerkstraat 7 te Veere, voor een ieder ter inzage. Veere. 24 juni 1983

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16