PZEM heeft meer ruimte nodig voor afval-opslag Aandacht staatssecretaris voor Streekziekenhuis Bevelanden Geen harde maatregelen tegen Franse Schippers Negen schilders uit één familie exposeren in Veere B EN WBORSELE OVER OMBOUW CENTRALE: PZC/provincie Onderzoek vernielingen bij 't Vliegent Hart' 'Hoop op goedkeuring statuten ziekenhuis' 'If VRIJDAG 24 JUNI 1983 HEINKENSZAND/MIDDELBURG - Als de PZEM van de gemeente Borsele een vergunning J®» krijgt voor de ombouw van de conventionele centrale op kolen, zal het bedrijf meer ruimte moeten reserveren; bijvoorbeeld om in de toekomst rookgas verdergaand te kunnen ontzwavelen en voor opslag van afvalstoffen. B en w van Borsele hebben dit op advies van de milieu-inspectie, in een „voorlopig standpunt" over de bouwaanvraag van de PZEM •astgelegd. Die bouwaanvraag en het advies van de milieu-inspectie liggen, voorzien van een toelichting van b en w, vanaf vandaag - vrijdag - voor drie weken ter inzage in het gemeentehuis van Borsele. 13 Afscheid G. Verhoef van Nutsacademie in Middelburg MIDDELBURG - De heer G. Verhoef uit Middelburg, docent aan de depen- w dance in Middelburg van de Nutsaca- demie voor pedagogische en maat- r schappelijke vorming, zal dinsdag 28 juni afscheid nemen. Ter gelegenheid wordt in het gebouw van de Nutsacademie aan de Latijnse Schoolstraat (om 19.30 uur) een af scheidscollege gegeven. De heer Ver hoef is meer dan 20 jaar verbonden geweest als docent en studieleider .HetBorselse college geeft aan, dat op dit moment de bouwaanvraag en de planologische inpassing van de kolen centrale in het geding is en nog met rechtstreeks de milieu-aspecten. Wel horen milieu-zaken te worden .meege nomen menen b en w, voor zover ze ,an invloed kunnen zijn op de bouw zelf. Zo wijst men erop, dat een in de toekomst eventueel verdergaande rooksgasontzwaveling (nu tot 50 pro cent) wel' ruimtelijke consequenties heeft: daarom moet ook in de proce dure rond de bouwaanvraag duidelijk zijn. dat ruimte gereserveerd is om dat mogelijk te maken. „Mochten de milieuhygiënische voorzieningen nret optimaal zijn. dan kan met uitgeslo ten worden dat bij de nu voorgestelde plannen milieuproblemen in de dor pen Borssele, 's Heerenhoek en Nieuwdorp zullen ontstaan," aldus het advies van milieu-inspecteur drs. G J. Beijen. Hij wil die optimale mogelijkheden in ieder geval planolo gisch open houden. De milieu-inspectie meent: dat bij de indeling rekening moet torden gehouden met andere proces sen van rookgasontzwaveling dan de PZEM voorstaat. Vooral omdat by de keuze van de PZEM lozing van stoffen op de grijze en zwarte lijst -.vrijwel onvermijdelijk lijkt". dat in de plannen van de PZEM eeen zekerheid is gegeven over de reservering van ruimte voor de opslag ran afvalstoffen. ..Indien hiervoor ruimte binnen het Sloegebied gereser veerd zou moeten worden, heeft dit verregaande ruimtelijke consequen ties," stelt men; dat bij de opzet van de kolenbehan- dehng, zoals de PZEM die in gedach ten heeft, moeilijk gesproken kan wor- van een „optimale ruimtelijke indeling". „Verder gaande industriali satie van dit voor industriële vestigin gen aantrekkelijke gebied wordt be lemmerd". De milieu-inspecteur meent, dat er qua ruimtebeslag en Indeling van de terreinen „aantrekke lijker alternatieven" voorhanden zijn. Slechte invulling De PZEM denkt aan .open kolenop- in het Sloegebied. De milieu inspectie tekent daarbij aan, dal er sprake is van een ongelukkige situe ring en een belemmering voor andere bedrijfsactiviteit dan kolenopslag 'linnen het 50 ha. omvattende gebied. spreekt van „een slechte invul ling van de beschikbare ruimte". Als alternatief met minder schade voor de omgeving noemt men opslag in silo's of waterbassins, die in een minder aantrekkelijk deel van het Industrieterrein geplaatst kunnen worden. Wat de aanvoer van kolen betreft wijst men erop, dat de te graven haven 25 ha. zal beslaan. Als alternatief noemt de inspectie aan voer in duwbakken, te laden in Ter- neuzen. Er hoeven dan geen kostbare nen (stofvorming! geeft men slurry- havenwerken te worden gegraven en overslag of gebruik van schroef-eleva- het ruimtebeslag is veel geringer, zo toren op pontons: „Beide alternatie- wordt betoogd. Als andere methodes ven zijn te prefereren en behoren tot voor de overslag via schepen of kra- de bewezen technieken". aldus het NOG GEEN BESLUIT OVER BEWAKING advies van de mmeu-inspectie. Men vraagt b en w van Borsele ,.te bezien in hoeverre de plannen voor aanvoer, overslag en opslag te rijmen zijn met de doeleinden van het bestemmings plan". Wat de kolencentrale zelf betreft wordt betoogd, dat de uitstoot de nu landelijk gehanteerde normen niet zal overschryden. „Gezien de discussie die thans plaatsvindt over zure regen, is er wellicht toch aanleiding verder gaande maatregelen in overweging te nemen, om een toename van zure componenten zowel in de dorpsker nen als elders te voorkomen" Ook om andere redenen wordt een verder gaande rookgasontzwaveling aanbe volen. Vliegas VL1SSINGEN - De rijkspolitie te wa ter in Vlissingen voert no^eze week een onderzoek uit naar de vernielin gen op de vindplaats van het wrak van de in 1735 vergane Oostindië- vaarder 't Vliegent Hart', ongeveer twintig kilometer uit de kust van Walcheren. Zoals gemeld ondervindt het EngelS'Nederlandse duikteam, dat zich met het onderzoek naar het wrak bezighoudt, sinds enige tijd veel hinder van vernielingen aan het wrak. Die zijn vermoedelijk aange richt door vissers die - overigens ten onrechte, aldus de duikers verwach ten waardevolle zaken uit het wrak in hun netten te krijgen. De bevincfin- MIDDELBURG - Het is te hopen dat de gemeenteraad van Mid delburg maandag geen belem meringen opwerpt die de goed keuring van de statuten van de Stichting Streekziekenhuis Walcheren (SSW) in de weg staan. In deze bewoordingen uitte gedeputeerde van volksge zondheid W. Don zich donder dag tijdens een vergadering van de raad voor de volksgezond heid Zeeland (RAVOZ) in Mid delburg. Zoals bekend zijn de ziekenhuis besturen van Middelburg en Vlissingen het onlangs eens ge worden over de statuten Goed keuring van de statuten door de gemeenteraad van Middelburg is echter vereist vanwege haar bemoeienis met het Gasthuis. In Middelburgse politieke kringen is er echter nogal wat verzet geuit. Men is onder meer bang dat, ingeval het streekzieken huis er onverhoopt niet zou ko men. uiteindelijk Vlisssingen als lachende derde heengaat. Ge vreesd wordt namelijk dat slui ting van het Gasthuis niet on mogelijk is in dat geval en dat het Vlissingse Bethesda-Sint-Jo- seph uitgebreid zou worden tot streekziekenhuis. „Zaken doen is ook een kwestie van compromissen sluiten. Men moet niet bang zijn dat er niets overblijft in Middelburg maar vertrouwen hebben" aldus Don. Volgens hem is er grond voor vertrouwen en wordt dat onder meer bewezen door de recente bouw van de hartcatheterisatie- afdeling bij het Gasthuis. gen van de rp te water worden maan- da ter kennis gebracht van de Rotter damse officier van justitie H. de Doeldcr, die dan zal beslissen over de te nemen maatregelen. De vindplaats van het wrak is volgens Rex Cowan, een van de leiders van de North Sea Archaeological Group, die het onderzoek uitvoert, minstens drie keer het doelwit geweest van schatja- gers ..Maar misschien zijn de vissers er wel een keer of twaalf over het wrak gevaren", zo zegt hij. De strooptoch ten, waarbij zoveel schade is aange richt aan het wrak dat het hele project dreigde te mislukken, waren voor hem aanleiding contact op te nemen met de Dienst der Domeinen met het verzoek de vindplaats te bewalcen De dienst nam daarop contact op met de Rotterdamse officier van justitie mr. De Doelder. die ook het Noordzeege bied tot zijn juridisch werkterrein heeft. De heer De Doelder liet donder dag desgevraagd weten nog geen defi nitieve beslissing over eventuele maatregelen te hebben genomen. ..Ik heb de rijkspolitie te water gevraagd om een onderzoek naar hetgeen zich in het gebied heeft afgespeeld. Pas als het rapport daarover binnen is. kan een definitieve beslissing worden ge nomen". Het onderzoek moet volgens de Rotterdamse officier van justitie tevens aantonen o of er mogelijkhe den zijn de aanrichters van de schade te vervolgen. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie te water in Vlissingen zal het optreden van de politie zich voor alsnog beperken tot het onderzoek en zullen nog geen preventieve maatre gelen worden genomen. De PZEM-plannen gaan ervan uit, dat maximaal 100.000 ton afvalstof fen (vliegas) tijdelijk wordt opgesla gen op het eigen terrein. Bij de open opslag, die men van plan is, kan zich lucht- en bodemverontreiniging voordoen, aldus de milieu-inspectie, die vaststelt: „Alter natieven die verontreiniging uitsluiten, zoals tij delijke opslag in silo's, worden niet behandeld". Men meent, dat er over afname van vliegas en nieuwe toe passingen onvoldoende zekerheid be staat. De PZEM heeft in het Sloege bied slechts 10 ha. beschikbaar, „waarvan nog niet bekend is. of het terrein milieuhygiënisch voor opslag geschikt is". Als de afname van vliegas voor de helft zeker is gesteld zou dat over een periode van 25 jaar betekenen dat er 28 ha. nodig zou zijn bij een storthoog- te van 5 meter Daarom acht men aanvullende reservering nodig en stelt „Indien opslag zou plaatsvinden in het Sloegebied zou dit andere in dustriële ontwikkelingen daar onmo gelijk maken". Een gemis acht de milieu-inspectie dat een gezamenlijke bespreking door gemeente, inspectie en PZEM van het rapport over deze zaak in het verband van een werkgroep „niets is terecht gekomen". Men meent, dat in de PZEM-plannen de kosten van al ternatieven „onvoldoende zichtbaar zijn gemaakt en noemt het een gemis, dat ook de milieuhygiënische knel punten niet duidelijk zichtbaar wor den gemaakt in de PZEM-plannen. De Borsselse centrale kan. „qua elec- trisch vermogen en met adequate milieuvoorzieningen, niet gebouwd worden op concurrerende basis met andere en grotere kolengestookte centrales," aldus de milieu-inspectie. „Door aan de milieukant soelaas te bieden ter wille van de werkgelegen heid. kan thans de centrale opgericht VEERE - Negen familieleden uit vier generaties laten vanaf morgenmid dag vier uur, (zaterdag) een groot aantal werken zien in museum 'De Schotse Huizen' aan de Kaai in Veere. Acht van de negen exposanten luisteren naar de naam Morel, van wie er zich zelfs zes met de achternaam Vaarzon Morel mogen tooien. De tentoonstelling in Veere, die tot en met 20 augustus is te zien. heet dan ook 'Vaarzon Morel, een familie van schilders'. De lange reeks familieleden begint derde hij Zeeuwse paarden, vissers bij Jan Evert Morel, die leefde van schepen op het Veerse Lutjestrand 1777 tot 1808. Twee van de door hem en dergelijke Rond de eeuwwisse- gemaakte stillevens hangen in het ling gold hij als een zeer bekend Rijksmuseum in Amsterdam. Deze illustrator Zijn werken zijn zeer zijn echter zo kostbaar, dat het gezocht en brengen op veilingen Rijksmuseum niet bereid was ze vaak veel geld op voor de tentoonstelling in Veere in bruikleen af te staan Daarom zijn W. Vaarzon Morel 1901-19821 was in Veere reproducties te zien. i Veere zeer bekend schilder Isaac Morel (1803-1876) behaalde in In 1943 was hy door kmderveriam- 1830 de Prix de Rome aan de Am- ming gedwongen zijn baan als te- sterdamse academie. Als vriend van kenleraar aan de kunstnijverheids- de schilder Pieneman stond hij mo- chool in Amsterdam op te geven, del voor één van de figuren op het Hij heeft vanaf 1947 tot aan zijn dood vong jaar aquarellen gemaakt van de haven van Veere, de Grote was de eerste schilder van de fami- Kerk. het stadhuis, de Schotse Hui- lie die zich m 1910 in Veere vestigde Veel van de schilderijen in de expo sitie hebben betrekking op het .mnrmoiiw havenstadje Zo schil- zen en de Campveerse Toren Veel van zijn aquarellen bevinden zich in het Amsterdamse Scheepvaartmu seum. S Vaarzon Morel-Enks (geboren in 1898) is de weduwe van W Vaarzon Morel Zij trad vooral op als portret schilderes Haar portretten zijn ko ninklijk onderscheiden. P Vaarzon Morel (geboren in 1905) maakte na haar studie aan de aca demie in Amsterdam portretten en bloemstillevens. Wim Vaarzon Morel (geboren in. 1931) was na zijn kunststudie werk zaam als illustrator van tijdschrif ten en boeken, waama hij hoogle raar aan de rijksacademie werd Ook hij heeft veel tekeningen over Veere gemaakt Mare Vaarzon Morel (geboren in 1959» heeft zich na zijn studie gespe cialiseerd in het maken van portret ten in olieverf. Roos Maryn Schip pers (geboren in 1957) is de dochter van Diny Schippers-Vaarzon Morel. Zij studeert nog aan de kunstacade mie in Den Haag. Van haar zijn enkele tekeningen aanwezig. De expositie is dinsdag tot en met zaterdag te zien van 10 00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. VOORLOPIG 1 O-PROCENTSREGELING TERNEUZEN Een harde confron tatie tussen de Franse en Nederland se binnenschippers blijft voorlopig Discussie op de schippersbeurs in Terneiczen. uit. Hoewel op de schippersbeurs in Terneuzen donderdag stemmen op gingen om de kleine 20 Franse schip pers. die op de beurs staan ingeschre ven. harder aan te pakken, koos het gros van de Nederlandse schippers voor een 'zachtere aanpak'. Die houdt in dat de Fransen 10 procent van de vrachtsom af moeten dragen aan de Vereniging 'Toerbeurt N'oordZuid'. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Op die manier wil Noord-Zuid' de Franse schippersbonden onder druk zetten De Nederlanders, maar ook de Belgen protesteren hevig tegen de 1 O-procentsregeling, die vorige week plotseling in Frankrijk werd inge voerd. Buitenlandse schippers moe ten van iedere vracht, die ze in Frank rijk aannemen. 10 procent afdragen. Dat geld is bestemd voor de Entrepri- se Artisanale de Transport par Eau (EATE). een commercieel orgaan dat de schippers meer werk moet bezor gen. Er zit één adder onder het gras de Franse schippers hoeven die 10 procent niet te betalen als ze lid worden van de EATE Buitenlanders kunnen géén lid worden en betalen dus iedere keer weer 10 procent van hun vrachtprijs 'Noord-Zuid' heeft de Fransen twee weken de tijd gegeven om die 10- procentsregeling af te schaffen Tot zolang wordt van iedere Fransman die in Nederlandlaadt. óok 10 procent geéist. Een groep schippers in Terneu zen gaat die tegenmaatregel niet ver genoeg. Een van de schippers donder- van de opleiding wiskunde MO-A. Optreden van Blue GEDEPUTEERDE W. DON IN RAVOZ: Jeans Big Band in Middelburg MIDDELBURG De Blue Jeans Big Band zal zaterdag 25 juni tussen twee en vier uur 's middags optreden in de Lange Delft in Middelburg. Dit ge beurt in het kader van de activiteiten *an de Middelburgse 'Ceremonie meesters'. i ADVERTENTIE) t M*NOet4. MIDDELBURG - Gedeputeerde W. Don zal zich dinsdag tijdens het bezoek van staatssercetaris van volksgezondheid J. P. van der Reij- den in de eerste plaats sterk maken voor een spoedig begin van de bouw van Streekziekenhuis De Bevelan den. De gedeputeerde van volksge zondheid zei dit donderdag in Mid delburg tijdens een vergadering van de provinciale raad volksgezondheid (ravoz). Ondanks aandrang van Ravoz-lid me vrouw J. L. A. Boogerd-Quaak liet de heer Don zich verder niet verleiden om vooraf iets van zijn tactiek voor de besprekingen met Van der Reijden prijs te geven. „U heeft het recht om mij ten allen tijde ter verantwoording te roepen, maar niet vooraf' aldus Don Hij vertelde de vergadering verder dat de bewindsman hem verleden week in een gesprek nog duidelijk had laten blijken dat alles wat vanaf 1988 op de prioriteitenlijst bouwinitiatieven van het ministerie staat voorlopig wel vergeten kan worden. Het Streekzie kenhuis Walcheren staat in 1988 geno teerd, dus de gedeputeerde bevestig de nog eens dat de bouw daarvan naar later tijdstip verschoven wordt. Ook voor de bouw van Streekziekenhuis Kanaalzone (op de lijst voor 1984) bestaat geen enkele zekerheid De periode van heden tot en met 1987 valt onder de heroverweging van het ministerie. Pas eind dit jaar zal be kend worden wat er van de lijst bouwinitiatieven overblijft en welke zaken er vooruit geschoven worden Zoals bekend staat streekziekenhuis Dc Bevelanden echter op de lijst voor 1982 en is de bouw hiervan reeds aanbesteed De heer Don maakte dui delijk in ieder geval over deze kwestie zaken te willen doen. zodat spoedig begonnen kan worden met de bouw van dit streekziekenhuis. Pijn verdelen .Sprekend over de bezuinigingen in dc gezondheidszorg in het algemeen voerde de gedeputeerde een pleidooi vooreen eerlijk verdelen van de pijn. „Bezuinigen is oké maar het moet niet over onze hoofden heengaan. .„„«.ie overheden plan ningsbevoegdheden krijgen is dat prima maar dat moeten er ook instru menten geboden worden en ruimte" aldus Don. In dit verband noemde hij het kabinetsbesluit voor de bouw van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Die kwestie gaat 420 mil joen gulden kosten waarvan niet minder dan zestig procent ten laste van liet ministerie van WVC komt, oftwel rond de kwart miljard gulden. Door dergelijke beslissingen blijft er weinig over voor andere bouwinitia tieven. „Laat het nu eens afgelopen zijn met het gelobby" zo zei Don in verband met de kwestie Maastricht en soortgelijke beslissingen. Hij memoreerde verder dat voor dit jaar 580 miljoen gulden beschikbaar is voor bouwinitiatieven. De staatsse cretaris heeft de gedeputeerde daarbij duidelijk gemaakt dat ingeval er wat van dat geld overblijft dat echt niet automatisch blijft staan voor volgen de jaren. Voor de periode 1984 1986 is in totaal slechts een miljard beschik baar. gemiddeld dus 333 miljoen gul den De ziekenhuisbouw in Maas tricht legt daarop een zwaar beslag. Don bepleitte in regionaal verband samenwerking. „Gemeenten en pro vincie komen nu voor echte politieke keuzes te staan, vroeger was dat niet het geval We moeten samen duidelijk onderbouwd prioriteiten gaan stellen Het moet niet langer zo zijn dat via het binnentreden van bepaalde men sen bij het ministerie de boel wegge geven wordt" aldus Don Daarmee doelend op positieve beslissingen over bouwactiviteiten door Den Haag die met via de officiële weg tot stand komen Don voerde zijn pleidooi voor samen werking en tegen lobbyen bij de be spreking in de Ravoz van een nota waarin de heroverweging van de bou winitiatieven in de gezondheidszorg aan de orde kwam In dat stuk zijn de bouwprojecten in de provincie door gelicht in relatie tot de nieuwe eisen die de staatssecretaris stelt bij de heroverweging van de goedkeuring voor de plannen. De Ravoz ging ak koord met de nota en deze wordt dan ook ongewijzigd ter kennis van gede puteerde staten gebracht dag: „We zullen ze voor het blok moeten zetten, want anders bereiken we nooit iets Je kunt nu wel braaf gaan zitten afwachten tot die Fransen eindelijk eens iets aan dat nieuwe systeem gaan doen, maar dan kun-je vermoedelijk lang wachten. En van die afdracht van 10 procent liggen ze helemaal niet wakker Bovendien ba lanceert 'Noord-Zuid' daarmee op het randje van de afgrond, want die 10 procent inhouden mag helemaal niet" Om de Fransen extra onder druk-te zetten stelde de groep schippers -in Temeuzen donderdag aan de colle ga's voor de Fransen helemaal -te weren van de beurs. Maar dat voorstel stuitte op tegenstand. „Doen we dpt. dan brengen we onze collega's, die nu m Frankrijk liggen in moeilijkheden. Daar nemen ze dan natuurlijk ook weer tegenmaatregelen" oordeelde het gros van de schippers. Uiteinde lijk bleef de situatie onveranderd: de Franse schippers moeten de komende twee weken gewoon 10 procent afdra gen aan 'NoordZuid Een woordvoer der van 'Noord-Zuid' donderdag over de ontwikkelingen in Terneuzen „EJg onverstandig. Wij wijzen een hardere aanpak op dit moment af. Wil jeje belachelyk maken, dan moetje datqp die manier doen Zo n actie van pak weg een man of dertig in Temeuzen kan de hele Nederlandse en Belgische vloot in moeilijkheden brengen En dat is nogal een verantwoordelijk heid!". De Franse binnenvaartorganisatte ANTIB in Parijs maakte donderdag bekend dat de 10-procentsregeling op 15 oktober van de baan is. Dan zou een nieuw systeem worden inge voerd. Iedere schipper zou vanaf dpt moment hetzelfde percentage moeten afdragen. Overigens heeft men bij 'Noord-Zuid' in Rotterdam de indruk dat de protes ten van de Belgische en Nederlandse binnenvaartorganisaties 'iets losge maakt hebben in Frankrijk De woordvoerder: ..Het zou best eens kunnen dat die zaak binnen drie weken opgelost is. In de Franse binnenvaartwereld is men overigens verdeeld over de 10- procentsregehng. De Franse schip pers in Temeuzen toonden donderdag - een uitzondenng daargelaten - be grip voor het standpunt van hun Nederlandse collega's Vijf Fransen kwamen donderdag via 'Noord-Zuid' aan de 'reis' Er waren ladingen voor Rouen. Courmelois. Pogny en Bous- beque De Fransen betaalden zonder tegenstribbelen de voorgeschreven 10 procent- Minister van verkeer en waterstaat Smit-Kroes en haar Belgische collega De Oroo hebben de Franse minister Charles Pieterman inmiddels om op heldering gevraagd. Maar in de schipperswereld wordt aan dc op rechtheid van die actie getwijfeld. Volgens de schippers zien de ver- i schillende regeringen juist nü hun kan schoon om het toerbeurtsysteem i af te schaffen. v Wieldoppen gestolen i NIEUWVLIET Van de personenau- to van Van de K. uit Ridderkerk zijn 1 woensdag vier wieldoppen ont- %Teemd De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats te Nieuwvhet-Bad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13