ZEELAND" Raad commissarissen zal KMS-directie doorlichten Twee en één jaar gevangenis voor frauderende gebr.De J. Actie badhanddoek had snel resultaat Brandweer in actie na o lie ver lies bij ongeval Twee inwoners Axel lokten overval in Brabantse Rijen uit BENOEMING DEZE WEEK VERWACHT DIRECTEUR CEES TOCH OP VRIJE VOETEN Verdovende middelen in broodjeszaak PAGINA 11 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HEN HAAG D'66-Jractieleider M. Engwirda wil voor dinsdag van de g tigering weten hoe het staat met haar pogingen de gouden handdruk aan L 0-topman Stikker ongedaan te maken Engivirda vroeg kamervoorzitter tolman donderdag daarover uitsluitsel te vragen. L je Tweede Kamer steunde dne maanden geleden nagenoeg unaniem een motie van Engwirda, waarin de gouden handdruk van rond de één miljoen gulden ontoelaatbaar werd genoemd. De kamer vroeg de regering daar wat aan te doen. Minister Van Aardenne het destijds weten dat de regering niet veel anders kon doen dan Stikker te verzoeken van de handdruk af te zien. 'Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Van Aardenne van economische zaken verwacht dat hij binnen één week vier nieuwe commissarissen voor de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' in Vlissingen zal hebben gevonden. Eén van de voornaamste taken van de nieuwe Raad van Commissarissen is volgens de bewindsman het doorlichten van de KMS-directie. „De Raad krijgt een zware job aan het nauwgezet bezien of aanvullingen nodig zijn" zei Van Aardenne. De minister noemde in z'n algemeenheid tekortkomingen in het management een klemmen der probleem dat de financiële problematiek van de ontwarring van de RSV-knoop. nieuwe leiding voor de verschillende RSV-bedrijven. inclusief de Schelde, komt. De minister verwacht zoals gezegd ren. onder wie technisch directeur tonen één week een Raad van Com- Van Loosen, en juist op dit gebied spelen zich grote problemen af. tussarissen te kunnen presenteren Hijzelf, of liever gezegd de rijksstich ing die 90 procent van de KMS iandelen bezit, zal vier commissaris De leden van de Tweede Kamercom missie voor economische zaken, die sen aanwijzen. De vijfde komt via de donderdag kort over de afhandeling rovincie Zeeland en vast lijkt te van de RSV-problematiek spraken, dat dat gedeputeerde Barbé zal drongen allen aan op spoed. Vooral het VVD-Kamerlid Jacobse wees hier op al was hij het met de minister eens commissarissen moeten zich in dat het niet erg makkelijk is een „blik ite instantie buigen over de vraag prominente managers open te trek- deKMS-top er uit moet gaan zien, ken Hij noemde het van levensbe- name over de vraag of het lang dat juist op dit gebied in deze _in dit jaar gepresenteerde plan tot periode van opbouw na het RSV- rstructurering ongewijzigd moet debacle, er snel duidelijkheid over de irden doorgevoerd. In dat laatste verdwijnen 2 van de 7 directeu- Kolengraver Van Aardenne toonde zich gematigd optimistisch over het kolengraafpro- ject van RSV in de Verenigde Staten, zeker nu de Amerikaanse partner, van wie avonturier Stacey de belang rijkste was. op non-actief is gesteld. Zeven kolengravers werken, de rest staat in de motte-ballen op zoek naar kopers. Het ligt voor de hand dat ook de Amerikaanse RSV-bedrijven nu in surseance zullen gaan; Van Aardenne speculeerde op de noodzaak om op dit gebied een boedelkrediet beschik baar te stellen. Volgens de minister zijn de pogingen op de RSV-werf in Brazilië te verkopen in een vergevor derd stadium. De minister zal de Kamer binnenkort een overzicht zenden over de stand van zaken voor wat betreft RSV tot nu toe. Hij zal daarin onder meer ingaan op de regeling, opgesteld bij de verzelfstandiging van e KMS, die er op neerkomt dat de Schelde niet meer dan 35 procent van de 480 miljoen grote vordering op RSV zal kunnen binnenhalen. Da geld gaat weer naar het rijk. Volgens de bewindsman is de finan ciële afhandeling van de verzelfstan diging nog niet rond. Het gaat om een operatie waarmee honderden miljoe nen gemoeid zijn. omdat er opnieuw geld beschikbaar moet komen voor de afbouw van een aantal drachten. UITLEVERING FRANSMAN GEVRAAGD Imister Van Aardenne Foutje Er zijn van die dagen, dat je maar beter op bed kunt blijven liggen. Die man uit een van de Wal- cherse dorpen weet daar alles van. Het gebeurde vorige week. Er lag een brief op z'n deurmat - zo'n blauwe. Afzender: de fis cus. Zich van geen kwaad bewust. - hij had immers altijd braafjes aan al z'n belastingplichten voldaan ritste hij de envelop open. De klap kwam keihard aan. Een navordering van acht honderd gulden. En of hij dat bedragje maar binnen een paar weken wilde overmaken Nou. dat wilde die man met. Rood van woede schoot hij in de kleren: hij zou die belas tinginspecteur wel even gaan vertellen hoe hij over hem dacht. Met een krachtig gebaar sloeg hij de huisdeur achter zich dicht. Had-ie niet moeten doen: nnkeldekinkel. deed het deurruitje Het was bepaald niet bevor derlijk voor 's mans humeur Vol gas reed hij naar het be lasting kantoor tachtig kilo meter door de bebouwde kom. Jammer, hij had die motor agent met gezien, die agent hém wel. Een flinke prent dus. Scheldend bereikte het slacht offer van 's rijks belasting dienst uiteindelijk het belas tingkantoor. En jawel hoor gesloten. 's Avonds, toen de man weer enigszins gekalmeerd was. las hij de brief nog eens nauwkeu rig na. En toen pas zag hij het foutje van de postbode, de aanslag was niet voor hem maar voor z'n buurman be stemd. RIJEN/AXEL De rijkspolitie van het Brabantse Rijen heeft de Franse politie om uitlevering van een Frans man gevraagd, die ervan wordt ver dacht op 11 januari de 24-jarige Rije- naar Peter van Dongen "te hebben doodgeschoten bij een overval. Me vrouw Van Dongen raakte ernstig gewond. Twee inwoners van Axel, de 25-jarige P. de V. en de 38-jarige C. V., lokten het misdrijf uit. Zij hebben inmiddels een bekentenis afgelegd en moeten woensdag voor de rechtbank in Breda verschijnen. Bij het onderzoek kwam de politie via De V.'s vader uit Aardenburg verbo den wapenbezit op het spoor. Een broer en een zuster van de Axelaar, P. de V. en I. de V maakten zich schul dig aan enkele diefstalletjes en heling. De hoofdverdachte in de zaak Rijen, de Fransman om wiens uitlevering is gevraagd, wordt in zijn geboorteland Cilinders en buksen gestolen bij inbraken Vlissingen VLISSINGEN - In de nacht van woensdag op donderdag is ingebro ken in een fietsenwinkel aan de Troelstraweg in Vlissingen. Onbekenden vernielden de ruit van de etalage en verdwenen met twee bromfietscilinders met een gezamen lijke waarde van 308 gulden. In dezelfde nacht werd in gebroken in het clubhuis van de personeelsvereni ging van de NV Haven van Vlissingen aan de Buitenhaven. De daders kwa men binnen via een raam en verdwe nen met drie luchtbuksen ter waarde van 2000 gulden. bromfietser gewond bij dubbele botsing Z1ERIKZEE - De bromfietser J. J. uil Zierikzee raakte donderdagmiddag gewond aan een been bij een ongeluk op de Nieuwe Haven in Zierikzee. J. botste tegen het portier van M. P. S. uit Brouwershaven, die dat juist opende op het moment dat J. passeer de. Door de klap raakte de bromfietser de macht over het stuur kwijt en botste op tegenligger B. M. W. uit Scharen- dijke. De auto van W.. het portier en de brommer werden flink beschadigd. J moest voor observatie naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis in Zierikzee worden overgebracht. Jongen breekt been bij botsing DOMBURG - De twaalfiaiv mei buig P K. is donderdagmiddag om streeks half eén gewond geraakt bij een ongeluk op de Polredijk tussen Veere en Vrouwenpolder. Het jongetje fietste met een groepje op de dijk en reed in de richting Vrouwenpolder. Ter hoogte van de jachthaven Oost watering reed hij plotseling naar links. De achteropkomende automo bilist C J L. uit Veere kon het knaapje niet meer ontwijken. Met een beenbreuk is hij overgebracht naar het ziekenhuis. gezocht voor een serie overvallen. De rijkspolitie heeft de Franse collega's voorts verzocht om de verblijfplaats te achterhalen van twee andere Fran sen. die bij de schietpartij in Rijen waren betrokken. In Belgié is de 46- jarige Willy B. uit Oostende aange houden. Hij bracht Cees V. uit Axel in contact met de drie Fransen en reed hen op de avond van de overval naar Rijen. Familieleden van de andere Zeeuws- Vlaamse verdachte, Patrick de V., blijken - onbewust - als informatie bron te zijn opgetreden. De Axelaar hoorde hen uit over de financiële situatie van het gezin Van Dongen, de plaats waar zich de kluis bevond en dergelijke. Mevrouw De V. was vroe ger werkster bij de welvarende Rij- ense schoenenhandelaar. De overval vormde een van de onder werpen van het AVRO-televisiepro- gramma 'Opsporing verzocht'. Na de uitzending kwamen er 250 tips binnen ondermeer over personen, auto's en de opvallende schoenen van één van de overvallers. Maar volgens een woordvoerder van de rijkspolitie in het district Breda hebben zij niet wezenlijk bijgedragen tot het oplos sen van de overval. Wél kwam er klaarheid in een verkeersmisdrljf doorrijden na een aanrijding in Rijen Gehandicapte behaalt certificaat van kynologenclub KOl'DEKERKE Izak Weug uit Koudekerke is erin geslaagd met zijn hond 'Wolf het elementaire gehoor zaamheidcertificaat van de kynolo genclub Zeeland te behalen. Izak, die gebruik maakt van een rol stoel, haalde op alle oefeningen welke voornamelijk op appel van de hond gericht zijn, voldoende punten Zijn eindtotaal was 80.5 punten. De exa mens waaraan 25 combinaties deelna men werden gehouden in manege De Zandbooi in Westkapelle. Van de 25 deelnemende combinaties moesten er 5 worden afgewezen. Marktkoopman Jan van Breda in zijn kraam op de Middelburgse Markt. MIDDELBURG - De marktkoopman Jan van Breda uit Sluiskil heeft donderdag op de Middelburgse markt een actie gevoerd om alsnog aan een vergunning te komen voor de verkoop van zijn badhanddoeken. Van Breda, die al twee jaar in Middelburg staat met vitrages, wilde daar een assortiment handdoeken aan toe voegen. Navraag bij zijn mede- marktkooplieden leerde hem dat zij daar geen bezwaar legen hadden omdat er geen sprake zou zijn van hevige concurrentie. Maar de gemeente Middelburg weigerde Van Breda de vereiste vergunning. Jan van Breda vroeg de vergunning verkopen. Dit alles door het feit dat eerst aan in november 1982 en kreeg mijn aanvraag voor de verkoop van een afwijzend antwoord In maart badstof nog niet gehonoreerd is van dit jaar probeerde hij het v sinds maart 1983 Daar het ambte en hij had gisterenmorgen nog geen narenbestel wegens grote drukte antwoord „Toen dacht ik. ik grijp nog wel enkele maanden nodig naar het uiterste middel Ik heb me heeft om deze beslissing te nemen, steeds netjes gedragen en alles vol- moet u dure baddoeken kopen en ik gens de regels gedaan Maar dade- met een dunne portemonnee naar lijk is het seizoen voorbij en dat zit huis" ik mét m'n handdoeken en zónder Bij zijn tekst had Van Breda grote inkomsten" Van Breda stelde de handdoeken ten toon Grote stapels met een touw erom en op borden schreef hij een tekst met uitleg, die luidde als volgt „Dames opgelet' Deze bad doeken a 2,50 mag ik helaas niet vellen papier gelegd waarop ieder een die het met hem eens was zijn handtekening kon zetten Hij verza melde er ruim tweehonderd en heeft die donderdagmiddag naar het Mid delburgse stadhuis gebracht. De handdoeken van de koopman zijn 'tweede keus'. ,.Er zitten schoon heidsfoutjes in en daarom kan ik ze goedkoper van de hand doen Op het ogenblik heb ik al drieduizend kilo in voorraad, want ik neem ze af van een fabriek en dat gebeurt op basis van een contract, daar heb ik me dus aan te houden" Misverstand Zijn actie heeft inmiddels succes gehad Donderdagmiddag rond vier uur kreeg hij van marktmeester F. Polderman de mededeling dat hij vanaf volgende week donderdag de touwtjes van zijn handdoeken af kan halen Volgens een woordvoer der van de gemeente Middelburg was er in de kwestie sprake van een misverstand. Van Breda had in zijn aanvraag steeds gesproken over de verkoop van woningtextiel en dat wordt al op enkele plaatsen op de markt verkocht De woordvoerder. „Als hij direct had geschreven dat het over handdoeken ging. dan had hij de vergunning naar alle waar schijnlijkheid meteen gekregen" MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank heeft donderdag de gebroeders Cees en Bert de J. veroordeeld tot twee jaar gevangenis en een geldboete van 26.500.-. De derde broer. Han. kreeg een jaar en eenzelfde boete. Cees de J. kon gisteren het rechtbankgebouw in Middelburg als vrij man verlaten. Althans voorlopig. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn verdediger mr W. Kousemaker werd de voorlopige hechtenis van Cees opgeheven om de werkgelegenheid in het bouwbedrijf van de Gebroeders de Jonge in 's-Heerenlioek te redden. Er werken daar 140 mensen. Broer Han werd al eerder op vrije gevang Lc twee andere broers zullen voeten gesteld, op 2 juni. omdat zoals te zijner tijd hun straf moeten uitzit- het officieel heet, 'de gronden ontbra- ten ken om hem nog langer in hechtenis In de grootscheepse fraudezaak van te houden'. Bert de J blijft wel in het de Gebroeders eiste offi-cier van justi- VLISSINGEN - De Vhssingse brandweer heeft donder dagochtend njksiveg 58 bij Oost-Souburg moeten schoonspuiten, omdat olie op het wegdek gevaar opleverde. De olie was afkomstig uit een zogenaamde 'auto-ambulance', die omstreeks 10.00 uur was gekan teld, volgens de politie vermoedelijk als gevolg van het gewicht van cic lauing leen auto bv n op de 'ambulan ce') en te hoge snelheid De 'ambulance'werd bestuurd door A. H R. uit Haarlemmermeer en kwam uit de richting Vlissitigen. Zowel de 'auto-ambulance' als de daarop geladen auto jverden zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. tie mr W van Nierop twee weken geleden tegen Cees en Bert 3,5 jaar en een boete van ƒ91.000.-. terwijl broer Han een eis hoorde van twee jaar en eveneens een boete van 1.000.- De officier heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de vonnissen. Behalve de gebroeders zelf werden ook drie nevenbedrijven van de fami lie De J veroordeeld tot geldboetes Het gaat om aannemingsbedrijf Ge broeders de Jonge bv waartegen een boete van 149.000 - was geeist. het vonnis luidde ƒ26.500.-, de bouwma- terialenhandel Gebroeders De Jonge bv: de eis was 25.000,- en het vonnis conform en tenslotte Staalconstructie Zeeland bv, eis: 25.000.-. vonnis con form. De officier overweegt nog of hij ook in beroep zal gaan tegen de vonnissen die over de bedrijven zijn uitgespro- VLISSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft woensdagmid dag omstreeks twee uur een inval gedaan in een broodjeszaak 'Citade- l'in de Walslraat in Vlissingen. Vijf personen werden aangehouden in verband met het bezil van verdoven de middelen. Een zesde aanwezige bleek niet in het bezit te zijn van geldige verblijfspapieren en is over gedragen aan de vreemdelingen dienst. De inval werd omstreeks twee uur door zes man van de Vlissingse politie uitgevoerd De 25-jarige S. A M was in het bezit van vijftien gram hasj M I M (23). R P. M.I21), L H. (28). allen Uit Vlissingen en D. E A. (27) uit Middelburg hadden gezamenlijk twee gram heroïne en anderhalve gram cocaine in hun bezit Hoewel de aan houdingen zonder problemen verlie pen. werden de verdachten geboeid afgevoerd naar het politiebureau Zij zijn allen na verhoor en opmaken van proces-verbaal weer op vrije voeten gesteld De 36-jarige Cyprioot A K. was niet in het bezit van een geldige verblijfsver gunning en is overgedragen aan de vreemdelingendienst ken. Zoals bekend werden de Gebroe ders door justitie ter verantwoording geroepen vanwege het vervalsen van een groot aantal facturen. Hun bedrij ven maakten veel winst en de broers vonden het zonde om een groot deel van dat geld over te maken aan 's'Rijks belastingen. Er werden factu ren opgesteld waaruit moest blijken dat er betaald was voor bepaalde werkzaamheden, terijl dat werk nooit werd uitgevoerd De belastingfraude lag tusseif de vier en de zestien miljoen gulden. Een exact bedrag is tijdens de zittingen niet vast komen te staan omdat de fiscale inlichtingen- en opsporings dienst uitkwam op minimaal vier mil joen, terwijl de rijksaccountant had uitgerekend dat het om zestien mil joen ging Het geld dat de gebroeders met hun valse facturen 'vrijmaakten' ging in diverse richtingen het werd overge heveld naar het persoonlijk vermogen van Bert. Cees en Han Er werd belegd in onroerend goed, in goud en in diamanten en er zouden vele miljoe nen zijn gegaan naar in Zwitserland zetelende vennootschappen De offi cier vond twee weken geleden dat er sprake was van grote geldzucht, voor al wat de broers Bert en Cees betrof. Sint Juttemis presenteert 'Ike Osjegoi' VLISSINGEN Het muziekge zelschap Sint-Juttemis pre senteert zaterdag 25 juni ln Vlissingen de langspeelplaat 'Ikc Osjegoi' Sint-Juttemis doet dat door bij de Flying Dutchman' aan het Bellamy- park een gratis concert te ver zorgen Als het weer dat toe laat speelt het gezelschap op het terras van de Flying Dutchman' vanaf negen uur 's avonds een aantal malen. Ro bert Maaskant zal met een verhaal de nieuwe plaat pre senteren. De feestelijke ge beurtenis duurt tot omstreeks twaalf uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11