O PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT A: investeringen Zuid-Afrika beperken Gespannen sfeer in Polen na redevoeringen paus ZC V redesdemonstratie vooral gericht tegen kruisraket auto adria TOEZEGGINGEN VAN DEN BROEK Korting kinderbijslag duurt jaar \Van de regen in de drup 'aag 226e jaargang no. 144 22 juni 1983 Warm Zonnig en droog. Middagtemperatuur van 22 graden op de Waddeneilanden lot 28 graden in het binnenland. Mati ge oostenwind Awwim èm. a&e- uew&ui eu.ctiMfd: dcmu/e OI|k 150 4463 AE goes 01100 20440 0 HAAG lANPi - De PTT maakt volgend jaar een begin met de invoering een nieuw giropasje, waarop een magneetstrip en een persoonscode zijn ingebracht. Staatssecretaris Scherpenhuizen zei dit dinsdag in een gesprek A de kamercommissie voor verkeer en waterstaat over het onlangs trschenen jaarverslag van de PTT. itrs 'f staatssecretaris zei verder dat er nog geen beslissing is genomen over de ring van een vergoeding voor het gebruik van giro- en bankpasjes De VVD'er De Beer deed hein de suggestie aan de hand via een bijdrage per geldhandeling rekeninghouders die het meest van de giro gebruik maken ook het meest voor de kosten te laten opdraaien. Zo worden kleine rekeninghou-. ders gespaard, aldus De Beer. Scherpenhuizen zei dat de PTT graag zal meewerken aan een experiment om het parlementair automatiseringscentrum 'Paraci van de tweede kamer aan Viditel te koppelen Op die manier zouden ontvangers van Viditel kamerstuk ken kunnen opvragen DEN HAAG (GPD) Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) is nog niet bereid verder ie gaan dan enkele vage toezeggingen over een actief beleid inzake sancties tegen het ipartheidsbewind in Zuid-Afrika. Hoewel zijn partij in de Tweede Kamer (CDA) mij monde van Jan Nico Scholten dinsdag met een toch enigzins verrassende motie kwam, waarin de ;ering onder meer gevraagd wordt naar een wetsontwerp om Nederlandse investeringen in sfew -Afrika aan banden te leggen, een beleid dat gericht is op importbeperkingen uit te Zuid-Afrika en een uitbreiding van het wapenembargo tegen dat land. moeizame onderhandelingen in de overleg met het bedrijfsleven praten gingen van bedrijven in Zuid-Afrika JA-fractie bleek in de rede van over gedeeltelijke aansluiting bij het het emancipatieproces van de zwarte PI» Scholten het gewenste olie-embargo vrijwillige olie-embargo dat onder bevolking bevorderen des ;igen Zuid-Afrika op de lange baan te -meer door de meeste OPEC-landen Evenals bij het door het CDA ge- flXgn geschoven. De regering krijgt wordt gehanteerd Uteageveer anderhalf jaar de tijd om als i r ïeltc [d van de Veiligheidsraad te ijveren V «jor een mandatoir (verplichtend) Tot verrassing van de oppositie is de 0]» tlle-embargo en moet intussen in CDA-eis van het wettelijk aan ban- den leggen van Nederlandse investe ringen in Zuid-Afrika wel overeind blijven staan. Van den Broek wilde hier niets van weten en stelde IVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft dinsdag inge stemd met een tijdelijke kor ting van één procent op alle kinderbijslag-uitkeringen 'eSf' met ingang van 1 juli. De "J" korting zal op 1 juli 1984 auto matisch ongedaan worden ge maakt, behalve indien de Ka mer instemt met een nieuwe kortingsmaatregel. ;c;' De Kamer heeft deze wijziging op voorstel van de WD-fractie aangebracht in het wetsvoor stel. Door de steun van PvdA. D'66, CPN en Centrumpartij kreeg het amendement de meerderheid. Vorige week had CDA-woordvoerder Hermsen nog gedreigd met een ver slechtering van de samenwer king binnen de coalitie indien de libeialen hun voorstel niet zouden intrekken. De woordvoerders van PvdA en CPN benadrukten overi gens dat zij het VVD-voorstel alleen steunden omdat het amendement slechts spreekt over het tijdelijk maken van de korting. Beide fracties lie ten weten dat zij zich hoe dan ook zullen verzetten tegen in voering van het 'woonlandbe- ginsel' in de kinderbijslag, zo als door de VVD is voorge steld. Onder het woonlandbeginsel wordt een regeling verstaan waarbij de kosten van levens onderhoud in een land bepa lend zijn voor de hoogte van de bijslag voor kinderen die in dat land wonen Gezien de verdragen van Nederland met de Europese Gemeenschap, en met Oostenrijk en Zwitserland zou een dergelijke maatregel uitsluitend betrekking hebben op kinderen van werknemers uit de Middellandse-Zeelan- den, Ontoelaatbaar De beide regeringsfracties, daarin gesteund door klein rechts, weigerden te stemmen over een wijzigingsvoorstel van de PvdA. Het voorstel gmg uit van een verhoging van de bijslag met 1.44 procent in plaats van de voorgestelde verlaging met 1 procent. Hermsen had vorige week al laten weten dat het amende ment niet toelaatbaar was, omdat het tegengesteld is aan de bedoeling van het wetsont werp. Met alleen de stemmen van links voor, wees de Kamer verder twee moties van de CPN af. Hierin werd de rege ring; gevraagd om per 1 okto ber de verhogingen op basis van de Wet Aanpassingsme chanismen van minimumloon cn uitkeringen alsnog door te voeren en af te zien van de verlaging van de uitkeringen op die datum. een tripartite overleg van overheid, bedrijfsleven en vakbeweging op gang te brengen om te zien wat hier op vrijwillige basis te bereiken zou zijn. Hoewel hij daarbij eventuele toekom stige wetgeving niet volstrekt uit wil de sluiten, gaat hij ervan uit dat er zonder medewerking van het neder- landse bedrijfsleven toch weinig effect op dit terrein te verwachten is. Daar naast pleit de regering voor de lijn die vraagde ..actieve importbeperkings- beleid voor goederen uit Zuid-Afrika" (te beginnen met kolen), verbergt Van den Broek zich echter achter argu menten van juridische aard. Interna tionale verdragen als dat van de EEG, de Benelux en de GATT zouden een eenzijdige Nederlandse actie op han delsgebied verbieden. In een uitge breid betoog bestreed de minister de opvattingen van het merendeel van de volkenrechtprofessoren in Neder land. die deze verdragen onderge schikt achten aan verplichtingen o m. In het kader van de Verenigde Naties om apartheid en racisme te bestrij den. Traditioneel In een scherp debat met Wallage en Schelto Patijn (beiden PvdA) kon de onder meer door het CNV wordt aan- minister echter niet heen om het l'eit gehangen: via de Nederlandse vesti- men een traditioneel Nederlands standpunt betreft voor wat betreffen met betrrekking tot Europese han delspolitiek. Een land als Denemar ken hanteerde tijdens de Falkland- crisis en het embargo tegen Argenti nië een andere interpretatie van de omstreden artikelen in het EEG-ver- drag. Hoewel Van den Broek op enkele punten zijn eigen achterban in de Kamer tegemoet kwam. zoals met het streven naar een uitbreiding van het enige bestaande verplichte wapenem bargo tegen Zuid-Afrika met een ver bod op de import van Zuidafrikaanse wapens, staan de standpunten ver uiteen. Ook na een korte ministerraadverga dering tijdens de dinerpauze over dit onderwerp was het Van den Broek niet mogelijk veel te zeggen over de CDA-motie. Elke tegemoetkoming aan de motie-Scholten betekent dat hij tegen de haren van coalitie-part ner VVD moet instrijken. Het „ver welkomen" van vrijwillig door het bedrijfsleven in acht te nemen terug houdendheid lokte bij VVD-woord- voerder Weisglas al de kritiek uit dat het bedrijfsleven toch geen politieke pion hoeft te zijn voor een beleid dat de regering niet van plan is uit te voeren. Deze woensdagmiddag wordt het de bat voortgezet en wordt er gestemd de motie-Scholleu. Na de regenachtige lente dit jaar is het de afgelopen dagen weer zonnig en droog geweest. Voor de boeren betekent dit echter weer de sproei-installaties aangezet moeten wor den. DEN HAAG - Voor de ingang van hel tweede kamergebouw werd dinsdagmiddag gedemonstreerd tegen o.a. het CDA ten aanzien van een boycot tegen Zuid-Afrika. De CDA-vlaggen waren besmeurd met rode verf. i Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG De organisatoren van de landelijke vredesdemonstratie, die op 29 oktober in Den Haag zal worden gehouden, hebben hun uit gangspunten aangescherpt. Hoewel de eerder bekendgemaakte leuzen niet zijn veranderd, staat blijkens de dinsdag verschenen toelichting daar op het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland centraal. Volgens de organisatoren wordt deze demonstratie anders. politieker",ï- dan die van 21 november 1981. waai-- VS: GEEN MX RAKET BIJ VERMINDERING SOW JET-ARSENAAL WASHINGTON IÜPA I'PI - De Ver- enigde Staten zijn bereid af te zien van de plaatsing van de nieuwe inter continentale MX-raketten als de Sowjet-Unie haar arsenaal aan lange en middellange-afstandsraketten vermindert. Dit heeft de directeur van het Ameri kaanse bureau voor wapenbeheersing en ontwapening iACDAi. Kenneth Adelman, in een brief aan de senaats commissie voor buitenlandse zaken geschreven De brief was bedoeld als antwoord op vragen van senator Clairborne Pell die wilde weten op welke gronden de VS wilden afzien van het MX-programma Volgens commissievoorzitter senator Charles Percy heeft de regering Reagan nu voor het eerst openlijk toegegeven dat ze een eerlijke overeenkomst zou wil len aanvaarden. In de praktijk komt het erop neer dat de Russen hun 650 SS-18 en SS-19 moeten ontmantelen, aldus Percy. voor 400.000 mensen naar Amsterdam kwamen. Men verwacht de deelne mers zich duidelijker tegen de kruis raketten zullen uitspreken Het comité dat de demonstratie orga niseert heeft ook de naam gekregen ..Komitee Kruisraketten Nee'' El ders in de toelichting wordt overigens wel gesteld dat het verzet zich ook richt tegen nieuwe kernwapens in andere landen in Europa. De officiële leuzen voor de demonstra tie, die al eerder dit jaar werden vastgesteld, zijn onveranderd: Geen nieuwe kernwapens in Europa, niet in Nederland noch in enig ander land; Europa kernwapenvrij de kernwa pens de wereld uit Hel ..Komitee Kruisraketten Nee" be staat uil IKV. Pax Christi, PvdA PPR. D'66. PSP. CPN EVP. het Sa menwerkingsverband Stop de N-bom. Stop de Kernwapenwedloop. Vrou wen voor Vrede. Vrouwen tegen Kern wapens, het Platform van Radicale Vredesgroepen, het Humanistisch Vredesberaad. Kerk en Vrede, de FNV en de VVDM. Het Overlegorgaan tegen de Kernbe wapening ontbreekt in dit rijtje. Daar aan is immers, behalve een deel van de hierboven genoemde partijen en groeperingen, ook het CDA lid. Het CDA echter besloot eerder dit jaar niet aan de organisatie van de demon stratie mee te doen. omdat men het met eens was met de uitleg van de officiële leuzen 'Boer blijven' via de dialoog ZLM (tegenwoordig [v3l| i-/ZuideliJke Landbouw i Maatschappij schuift deze - —*<H week drie dagen lang met een organisatorische gron digheid. haar eigen, de betekenis van het agrarisch bedrijfsleven naar voren via een grote manifestatie in Kruinin- gen Zeeland kan er de klok op gelijk zetten: eenmaal in de vijfjaar heeft de ZLM er per traditie behoefte aan zich met haar hele hebben en houden, met de nieuwste ontwikkelingen in de bedrijfstak, de zorgen en de mogelijk heden zo opvallend mogelijk aan de buitenwereld te laten zien Niets is bij die gelegenheden te veel. doodeen voudig omdat men er in de Zeeuwse (en Brabantse) kring van land- en tuinbouw van uitgaat dat een dosis gezonde belangstelling en een direct contact met de omgeving mede bepa lend zijn voor de positie van de agra riër nu en in de toekomst Te veel en te vaak is wat er in deze bedrijfstak omgaat voor de doorsneebuitenstaan der een gesloten boek. Landbouwbe leid is - zo komt het doorgaans over - wat zich afspeelt tijdens nachtelijke marathon-zittingen van ministers aan EG-vergadertafels in Brussel. Land- bouwpraktijk het beeld van de boer of tuinder, bezig op zijn bedrijf, een indruk in het voorbijgaan. Wat ertus sen die twee uiteinden zit blijft over het algemeen een ondoorzichtig ge heel. En dat laat zich dan ook nogal eens vertalen met onbegnp en n standen. Waar staan boer en tuinder van daag? Het is de ZLM erom te doen op die vraag in de komende dagen een geprofileerd antwoord te geven. Anno 1983 is de agrarische bedrijfstak in een dichtbevolkt land als Nederland op een veel ingewikkel der manier met de rest van de samen leving verweven dan in het verleden het geval was Belangen van indus triële bedrijvigheid, van milieube scherming, van natuur- en land schapsbehoud, van woningbouw én wegenbouw, van recreatie en toerisme groeperen zich om de agrariër heen en bemoeien zich terdege met hem. Land- en tuinbouw zijn in toenemen de mate aan kritiek onderhevig. Niet zelden overheerst als gevolg hiervan het gevoel dat de agrarische bedrijfs tak m haar specifieke doen en laten en met haar bijzondere kwetsbaarheden niet meer wordt begrepen En dat terwijl toch nog altijd een kwart van de Nederlandse export uit agrarische produkten bestaat en de werkgele genheid in land- en tuinbouw (nog altijd) 10 procent van de marktsector uitmaakt. Bij ZLM-manifestaties zo als deze week is het gebruikelijk dat paiallellen worden getrokken met het verleden. Dat gebeurt ook vandaag, wanneer de 140-jarige ZLM aan minis ter van landbouw Braks het eerste exemplaar overhandigt van de Kro niek 1944-1969 van de landbouw in Zuid-Nederland. Een periode van her stel en nieuw elan na de tweede wereldoorlog, een kwart eeuw ook waann de spaden zijn gestoken voor de moderne bedrijfstak die land- en tuinbouw zeker in dit gewest gewor den is. Maar het vertrouwen dat uit de ontwikkelingen door de jaren heen kan worden geput laat onverlet dat dezelfde agrarische wereld doorlo pend worstelt met vragen over haar toekomstig bestaansrecht. iVan onze speciale verslaggever) WROCLAW Naarmate hel einde van het tweede pauselijk bezoek aan Polen nadert, neemt de spanning in het land toe. Gisteren, een dag nadat paus Johannes Paulus II in Katowice liet militaire bewind in een uiterst politiek getinte preek rechtstreeks had uitgedaagd, kwam het in Wro claw (het vroegere Breslau in de provincie Silizie) opnieuw tot de monstraties. Zij vonden plaats na een pauselijk optreden op de berg van Sint-Anna, even buiten Wroclaw. In deze officiële „stad van de vredee" heersten tijdens het pausbezoek ech ter de militie cn de eenheden van de beruchte en gevreesde oproerpolitie Zomo. Wroclaw, met de havenstad Gdansk een van de bolwerken van de verboden vrije vakbond Solidariteit, werd maandagnacht al door militai ren en para-militaire eenheden in een onneembare vesting veranderd. Tien duizenden pelgrims, waaronder hele klassen van lagere scholen, trokken in het holst van de nacht te voet langs de vele controlepunten van politie en leger naar de plaats waar de paus hen de volgende morgen toe zou spreken. De overweldigende inzet aan geüni formeerde en ..stille" dienaren van het overheidsapparaat ide werkelijke cij fers worden hier niet bekend ge maakt, maar schattingen varlèren van 60. tot 100 000 mam werd gisteren in de binnenstad van Wroclaw getrot seerd door kleine groepen demon stranten Zij schreeuwden „dit is nu onze vrijheid" en sommigen droegen spandoeken met de naam „Solidar- nosc" Hoewel het om beperkte demonstra ties ging van enkele honderden men sen. greep de politie met groot ver toon van macht in. Waarschuwing Inmiddels heeft ook vice-premier Ra- kowski waarschuwende woorden aan hel adres van de kerk gericht. Een matigend effect op de pauselijke woorden hebben de waarschuwingen echter nog niet gehad. Gisteren, tij dens de misviering op de Sint-Anna, raakte hij ophieuw de achilleshiel van het bewind, door de opvoeding van de jeugd tot het exclusieve domein van het gezin, hoeksteen van de maat schappij. te verklaren. De paus hekelde indirect het beeld dat de communistische staat heeft van een proletarische opvoeding", door de opvoeding „de principiële taak van het gezin" te noemen. En, alweer indirect verwijzend naar het optreden van de Poolse mach thebbers tegen Solidariteit en het uitroepen van de noodtoestand: „Honger en dorst naar gerechtigheid waren bijzonder manifest de afgelo pen jaren. Ik hecht eraan, als pastor van de kerk en als zoon van mijn natie, deze honger en dorst te bevesti gen Tegelijk wil ik die honger en dorst beschermen tegen alles wat ze kan verdraaien of verzwakken, en ik zou ze ook willen verdedigen legen alle onjuiste bezwaren en beschuldi gingen. van welke kant die ook mogen komen" Een tumultueus welkom voor de paus bij aankomst in Krakow, de stad waar hij aartsbisschop was voor hij tot paus werd gekozen, is dinsdagavond uitgelopen op demonstraties voor het verboden vakverbond Solidariteit Tienduizenden mensen scandeerden leuzen, zongen liederen en liepen on der grote spandoeken met de naam van Solidariteit door de stad. Johannes Paulus II kwam'per heli kopter uit Wroclaw en de Sint-Anm- naberg aan in deze Zuidpoolse stad. Grote drommen mensen stonden langs de route en wierpen bloemen naar hem toen hij aankwam in Kra kow voor de laatste twee dagen van zijn bezoek aan Polen Naar verwachting zal donderdag in dc omgeving van Krakos de ont- mnoeling tussen de paus cn Lech Walesa plaatsvinden. De Leninwerf heelt haar bekenste werknemer drie dagen vrijaf gegeven voor een 'au diëntie' bij de paus. Uitkering Ook aan zelfstandige onderne mers met een minimum inko men zal een eenmalige uitke ring worden gegeven om hun koopkrachtverlies te compen seren PAGINA 5 Bezorgdheid Op het ministerie van Binnen landse Zaken is bezorgdheid ontstaan over de conflicten in de gemeenteraad van Aarden burg. PAGINA 9 Geen bezwaar Ër bestaan tussen de besturen van Middelburg en Vlissingen geen geschillen meer over de transfers van Eikenhout en Van de Velde van Middelburg naar Vlissingen PAGINA 15 Kadio. tv en kunst: 2 Financieel: 7 Binnen en buitenland: 3 en 5 Zeeuws: 9, 11, 12. 13 en 14 Sport: 15 Vijfjaar geleden, bij de vorige ZLM- manifestatie. werd een congres gehouden rondom het thema „Heeft het nog zin om boer te worden?" Het was een opvallend zelfonderzoek, waar enige moed voor nodig leek. De ZLM waagde zich eraan omdat er juist toen in toenemende mate verontrus tende geluiden te horen waren over het verdwijnen van een derde van de agrarische bedrijven Vooral jonge boeren dreigden in een moeilijke posi tie te geraken door gebrek aan finan ciële reserves en eigen vermogen: de grondprijzen zaten in stijgende lijn. ér was de noodzaak om met steeds min der mensen steeds meer te gaan pro duceren. de omvang van noodzakelij ke investeringen werd steeds hoger. Sinds het moment waarop deze dis cussie in eigen gelederen werd aange sneden zijn de problemen in de land en tuinbouw alleen maar groter ge worden Een vorige week verschenen rapport onder de titel 'Boer blijven' heeft dat nog eens scherp aangege ven. In dat rapport van het Neder lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) schetst de jeugd in de land-en tuinbouw haar zorgen en twijfels over plaats en toekomst van het agrarisch bedrijfsleven in Nederland Vastge steld wordt dat het weerstandsvermo gen van veel agrarische bedrijven is uitgehold en dat ook het landbouwbe leid in breder verband i£G> ernstig op de tocht staat De jongeren houden het erop dat voor een degelijke be staanszekerheid van boer en tuinder in de toekomst en voor behoud van een flink stuk werkgelegenheid daar nieuw en vertrouwenwekkend zicht en beleid nodig zijn Het rapport is de weerslag van discussies die de agrari sche jongeren met allerlei maatschap pelijke groeperingen hebben gevoerd, bewust van het lëit dat land- en tuinbouw in een geïsoleerde positie zwak staan Juist de harde noodzaak van een dialoog met de samenleving om haar heen is voor de land- en tuinbouw in Zeeland uitgangspunt om zo posmebepalend bezig te zijn als met een ZLM-manifestatie de komen de dagen in Kruiningen. vdM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1