PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Lech Walesa onder misarrest gesteld LUBBERS: NO-NONSENSE' HZ C CRUIJFF NAAR DE KUIP BESPREK MET PA US ONMOGELIJK Lagere kinderbijslag slechts voor 1 jaar bes ©fPITOL vandaa '8 Koel Zonnige perioden en vrijwel overal droog Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Matige noordwesten wind, can de kust nu en dan vrij krachtig 26e jaargang no. 139 londerdag 16 juni 1983 Vandaag... op pagina 12 W -L L De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie overadverteren01184-15144,heer v.d. Buick. ROTTERDAM Johan Crdijff heeft gisteren zijn handte kening gezet onder een contract dat hem voor één jaar verbindt aan de Rotterdamse eredivisieclub Feyenoord. De betaling van de ex-Ajacied is net als bij zijn vroegere vereniging afhankelijk van het aantal toeschouwers De keuze van de 36-jarige Cruijff heeft lange tijd op losse schroeven gestaan en in de Maasstad was er nogal wat oppositie tegen zijn komst. Die is inmiddels verdwenen omdat heel wat voetbalsupporters hem vroegen in Neder land te blijven hakte hij de knoop door Ook al om sportieve wraak te kunnen nemen op Ajax, de vereniging die hem afdankte. (zie ook pagina 211 JARSCHAU (RTR/AP/UPI) Politiemannen in burger houden de wacht bij het huis van •ch Walesa, de leider van het verboden Poolse vakverbond Solidariteit. De agenten hebben i'alesa gezegd dat hij zijn huis niet mag verlaten om de paus te ontmoeten, die vandaag aan «n achtdaags bezoek aan Polen begint. Dit heeft Walesa woensdagavond telefonisch j meegedeeld. tie veel over de politieke betekenis NAVO-landen enigszins doorbreken, van het bezoek- Naar buiten toe kan aldus de vice-premier het misschien de isolering van Polen door de Verenigde Staten en andere bewegingen worden over de hele we reld gevolgd. Ken ontmoeting tussen hem en de paus zou daarom eerder een politiek dan een religieus karak ter hebben en zou het onderwerp van onderhandeling tussen de paus en de autoriteiten moeten zijn. politie arriveerde 's middags, toen 2lesa was thuisgekomen van zijn wk. De agenten vertelden hem dat ifcem moesten bewaken. Toen Wale- vroeg of zij hem ook zouden bewa il, wanneer hij vanuit Gdansk (zijn wnplaats) naar Warschau zou gaan. iwoordden zij dat hij thuis moest ijven. S beschouw mij zelf als onder huis- aldus de vakbondsleider tele- ""fnisch tegenover het Amerikaanse ssbureau Associated Press vanuit sk. a kondigde evenwel aan dat hij Slemin zou proberen om de paus oonlijk te ontmoeten, bpremier Mieczyslaw Rakowski p Polen heeft woensdag op een iconferentie verklaard dat hel bc- itkvan paus Johannes Paulus II aan t er toe kan bijdragen dat de (toestand wordt opgeheven. Hij ïllWeen ontmoeting tussen de paus HaSolidariteitsIeider Lech Walesa helemaal uit. f|Dtvice-premier meende dat het be- tk van de paus een positieve in- jd kan hebben op de ontwlkkelin- ja In Polen. Als de paus een stand- fat inneemt dat de stabiliteit in het id bevordert, dan zou dit een posi- Een ontmoeting tussen de paus en Walesa is een politieke zaak. aldus Rakowski. De paus en de Poolse autoriteiten zouden over een eventue le ontmoeting moeten praten, Stroomstoring Het zuidwestelij ke stadsdeel van Den Haag-is gisteren i(_ „„ai.utmi iiiutiLii getroffen door een ongekend lange meende hij. De autoriteiten zijn tegen stroomstoring. Omstreeks 12 uur In een 011tm0JeUng tusse„ Walesa en6de de middag brak brand uit in een Maar Walc5a Johannes onderstation, waarna de stroom ,n dit £au|us bebben duldëlijk gemaakt stadsgebied waaronder ook Kijk- (lal m clkaar we| ken u). duin. uitvtel. Het gemeentelijk ener- bezoek giebednjf dacht aanvankelijk de stroomstoring binnen een uur te kun nen oplossen, maar dat pakte anders uit. De verwachting gisteravond laat de leider van het verboden vakver- De Poolse autoriteiten beschouwen was dat de storing in de loop van de nacht zou worden opgeheven. bond als een gewoon burger, prive-persoon, aldus Rakowski. Maar Walesa wordt gemanipuleerd. Al zijn bezoek van de paus vlaggen van Solidariteit op te hangen en buttons met symbolen van Soh- WARSCHAU Het le- de paus te koop waren, ven in Warschau stond stonden lange rijen woensdag al voor een mensen. groot deel in het teken van hel bezoek van de Ook het buiten de ivet dariteit te dragen. bijdrage zijn tot de algehele paus. Veel Polen ver- gestelde vakverbond "mg van de noodtoestand, aldus sierden hun huis met re- Solidariteit trof voorbe- ligieuze symbolen, daar- reidingen In een spe- Een groep inwoners van toe opgeroepen door de ciaal nummer van zijn Warschau maakt aan de kerk Voor kraampjes in clandestiene blad'Wola' vooravond van het be de kerken waar vlaggen riep de bond zijn aan- zoek van de paus het met de afbeelding van hangers op tijdens het V-teken. Jongeman bekent moord vriendin ROTTERDAM (ANP) De 20-jarige M. S. uit Rotterdam heeft maandag middag zijn 15-jarige vriendin Man neke Hogersteeger na een ruzie over hun relatie om het leven gebracht, zo heeft hij tegenover de politie ver klaard. De jongen werd dinsdagavond door de politie aangehouden nadat een' wandelaar in een park bij de Rotter damse wijk Ommoord 's ochtends het deels ontklede lichaam van de havo- scholiere had gevonden. De jongen en het meisje woonden volgens de politie beiden ln Ommoord Ze kenden el kaar anderhalfjaar. S. heeft haar met een mes in de borststreek gestoken. Het wapen is niet teruggevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is uit het onderzoek nog niet gebleken dat het slachtoffer ook sek sueel is misbruikt, zoals aanvankelijk werd vermoed. GROOT-AMMERS iANPi - De ho ge waterstanden van de laatste tijd hebben naast alle overlast ook een meevaller gebracht: ons land is weer een beetje in trek geraakt bij bijeen ivas om in het ooievaarsdorp 'Het Liesveld' de opening bij te wonen van een bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum, dat infor matie verstrekt over de wijze waar de ooievaars Dit voorjaar zijn er op in 'Het Liesveld' ooievaars in hier weer drie wilde paren neerge streken om te broeden Dat lijkt misschien pover, maar vong jaar zag hel er nog naar uit dat de ooievaar ons land voorgoed de rug had toegekeerd Alleen in het plaatsje Grafhorst streken er toen nog (wee neer. en men ging er vanuit dat zij de laatsteg der mohi kanen waren Nu zitten er met alleen 111 Graf horst. maar ook in Voorst en Wijk bij Duurstede wilde ooievaars op eieren. Reden voor een hoera-slem- ming in Groot-Ammers, waar de Nederlandse vereniging tot be scherming van vogels woensdag semi-gevangenschap worden fokt, is gefinancierd door vogelbe scherming. de provincie Zuid-Hol land. en uit de opbrengst van de actie 'Geef om de natuur' die in 1977 door het Wereld Natuur Fonds is gehouden. Volgens Nico de Haan van de vo gelbescherming zijn de wilde ooie vaars vast en zeker afgekomen op de uiterwaarden, die dit jaar dras- siger waren dan ze in tijden zijn geweest. ..Dat betekent voor de Ooievaar, die een gevarieerd nu nodig heeft, een groter voedselaan bod vis. kikkers, insekten. Bij droogte is ie aangewezen op veld muizen, en dat is te eenzijdig. towski. De noodtoestand werd an- ialf jaar geleden afgekondigd. Hij Sou wel opgeschort, maar nog niet icgeheven Rakowski sprak op de persconferen- PVDA EN VVD OP EEN LIJN (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De voorgenomen verlaging van de kinderbijslag met één procent zal voorlopig slechts voor een jaar gelden. Pvd A en VVD. samen een kamermeerderheid, zijn het eens over dit voorstel van de liberaal Lijnscho ten. Staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) verzet zich tegen het voorne men. maar zal er niet het politiek geladen 'onaanvaardbaar' over uitspreken. Dit bleek woensdagavond tijdens het debat over de verlaging met een pro cent van de kinderbijslag per 1 juli Ook sprak de Kamer over de voorge nomen bevriezing van het minimum loon en de uitkeringen op die datum Voor beide maatregelen kan het kabi net rekenen op steun van de twee regeringspartijen. CDA en VVD. Pas vanmiddag zal de bewindsman in zijn antwoord op de opmerkingen van de Kamer dc kinderbijslag behande len. Het CDA is fel gekant tegen het tijdelijk maken van de maatregel, maar kan niet verhinderen dat het wijzigingsvoorstel zal worden aange- Minister De Koning (sociale zaken) ging in zijn beantwoording op de vragen over de bevriezing van de uitkeringen uitgebreid in op de rede nen van deze maatregel. Met name de wens het overheidstekort terug te dringen staat daarbij voorop. Hij gaf toe dat het kabinet daarmee de band tussen loonontwikkeling en uitkerin gen heeft doorbroken. De Koning wilde verder niet uitslui ten dat het kabinet met voorstellen zal komen om de wet aanpassingsme chanismen te wijzigen. Dat kan ge beuren indien de Sociaal Economi sche Raad voorstellen daartoe voor legt. De Koning hield de kamer voor dat ei- weinig kans bestond om de huidige korting op-de uitkeringen later alsnog te ontvangen. Zelfs houdt hij er reke ning mee dat de voorgenomen korting met twee procent per 1 oktober indien deze te hoog zou uitvallen in vergelijking met het bedrijfsleven niet verrekend wordt. Hoogstens wordt bij een nieuwe korting rekening gehouden met het te veel gekorte. (ADV ER TE NT IE m \o Ook nu is het meubelmakersambacht tot grote prestaties in staat; I Capitol laat het u zien! Eén uit de Piel Klerkx groep L Professor Zeemanweg - Zanddonk - Waalwijk Telefoon 04160 38225 Sowjets Opperste verbazing rond de opperste Soujet: het verwach te zuiveringsprogramma bleef Chili Betogingen voor invoering van de democratie in Chili houden aan Bij demonstraties zijn doden gevallen. Een vak bondsleider is gearresteerd. PAGINA 3 Klepel AMSTERDAM (ANP) „Wij hebben hier een no-nonsense maatschappij. De man in de straat is realistisch. Ik geloof dan ook niet dat we leven op een sociale tijdbom". Die ver zekering gaf minister-presi dent Lubbers woensdag het verzamelde internationale bedrijfsleven tijdens een con gres van het Finaneieele Dag blad in Amsterdam. Gevraagd of hij sociale onrust ver wacht in deze tijd van teruglopende inkomens zei Lubbers „dat het inder daad moeilijk is om een minimum aan vertrouwen te winnen als er offers moeten worden gevraagd. Dat duurt een paar jaar zei Lubbers, maar hij toonde optimisme over de manier waarop de Nederlandse maatschappij de teruggang in de economie opvangt „De mensen willen wel offers brengen, maar dan wel eerlijk verdeeld naar draagkracht. Als dat niet gebeurt ligt hier een haard van sociale instabili teit." Die woorden sprak FNV-voorzit ter Wim Kok als reactie op de uitlatin gen van de minister-president. Verla ging van de sociale uitkeringen bete kent het introduceren van een nieuwe splijtzwam in onze samenleving die tot sociale spanningen kan leiden, aldus de FNV-voorzitter. Werkgevers voorzitter Van Veen van het VNO signaleerde een rehabilitatie van het ondernemerschap m Nederland en het verdwijnen van risicomijdend ge drag. zie ook pagina 7i Klankomrankte taferelen in Rilland zilverige klokjes m den toren Maar. laat het caril lon nu een platenspeler zijn Op zoek naar de klepel. PAGINA 13 Emoties Weer een emotievolle dag in bestuurlijk Aardenburg. Een raadsvergadering onder poli tietoezicht en een wethouder ontslagen. PAGINA 13 Radio en televisie: 2 Binnen-en buïtenl.: 3 en 5 Financien, economie: 7 Varia: 9 Provincie: 13.15.17 en 19 Sport: 21 Poolse paus van de hoop -rGüós- TTandaag begint paus Jo- jV hannes Paulus n aan zijn tweede bezoek aan zijn - - -1 geboorteland Polen in vier ""■"J jaar tijd. een gebeurtenis, waarnaar miljoenen Polen reikhal zend uitzien. Sinds de laatste vrijhe den en de weinige democratische ver anderingen met het buiten de wet stellen van de tien miljoen leden tellende vrije vakbond Solidariteit zijn verdwenen, heeft het Poolse volk een uiterst moeilijke tijd doorge maakt. Politiek en economisch zijn de Polen tweederangs burgers geworden in hun door een kieine partijkliek en militairen overheerste land. Zij wor den gemanipuleerd, bedreigd en on derdrukt door het impopulaire en illegaal aan de macht gekomen regi me van generaal Jaruzelski, intussen zelfs een gevangene van de krachten die hij heeft opgeroepen. Anderhalf jaar na de afkondiging van de staat van beleg weliswaar intussen opge schort. maar nog niet beëindigd is dit tussen Oost-Duitsland en de Sow- jet-Unie ingeklemde land een uitge putte en vermoeide samenleving, waar de bevolking het geloof in de toekomst bijna heeft verloren. Vele Polen hebben onder zware psychische druk gestaan of staan daar nog onder. Het regeringsapparaat heeft met zijn onderdrukkende maatregelen miljoe nen Polen het uitzicht ontnomen op elke vorm van liberalisering van de samenleving. En op de achtergrond speelt altijd mee dat de machtheb bers in het Kremlin zullen ingrijpen als ze maar even het gevoel hebben dat Polen de verkeerde kant opgaat. Vele Polen zien de komst van de paus als een allerlaatste poging tot veranderingen. Die hoop niet al leen levend houden, maar vooral con creet doen invullen is een zware opga ve voor paus Johannes Paulus, eens bisschop van Krakau in het door communisten geregeerde land- He laas moet gevreesd worden, dat het regime niet bereid zal zijn concessies te doen aan de bevolking Bijna drie jaar geleden kwam de toenmalige regering tegemoet aan de stakende arbeiders door met hen de Akkoorden van Gdansk af te sluiten. Dit éénen twintig punten tellende document stuk voor stuk concessies en toezeg gingen is niet meer dan een vod papier gebleken. De oprichting van een onafhankelijke vakbond los van de door de communistische partij beheerste eenheidsvakbonden, was een uitvloeisel van de Akkoorden van Gdansk, maar lang heeft de euforie voor het werkende deel van de bevol king van Polen met geduurd. De vakbond werd met bruut geweld over weldigd en officieel via een parle ment van jaknikkers uitgebannen. Van alle andere voorwaarden en toet zeggingen is helemaal niets terechtge komen. Het zou derhalve naïef zijn te veronderstellen, dat het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Polen nu plotseling voor een verandering van politiek klimaat zou zorgen. De hoop is onmiskenbaar aanwezig bij grote delen van de bevolking, maar de werkelijkheid zal helaas anders zijn. De Poolse regering heeft het programma voor dit bezoek zodanig vastgesteld, dat de paus met een maximum aan tijd een minimum aan overleg buiten de officiële kanalen om wordt geboden. Weliswaar kan de regering in Warschau niet helemaal vermijden, dat het pauselijke bezoek evenals vier jaar geleden grote mensenmassa's op de been zal bren gen. maar voor de rest wordt de paus zoveel mogelijk weggehouden van mensen, die geen officiële functie heb ben Lech Walesa bijvoorbeeld, de voorzitter van de verboden vakbewe ging Solidariteit, krijgt geen toestem ming om de paus te ontmoeten. De waarschuwing dat streng zal worden opgetreden tegen 'ordeverstoorders' tijdens het bezoek, is illustratief. Toch hebben de machthebbers in Warschau het niet aangedurfd om het bezoek af te zeggen. Het is zelfs zo, dat de Poolse autoriteiten niets zullen nalaten om de komst van de paus voor eigen doeleinden aan te wenden. Dat zijn: legitimatie tegenover de eigen bevolking en tegenover de pu blieke opinie in het Westen. Veel zal afhangen van de wijze waarop paus Johannes Paulus II zich tegenover het regime opstelt. Wat dat betreft zou den de Poolse Jaruzelki's zich wel eens schromelijk kunnen vergissen. Van de huidige kerkelijk leider van de rooms-katholieken is zeker geen pau selijk zegen over de Poolse 'normali.se- ring' te verwachten. Voor het Poolse volk is het bezoek van grote beteke nis. want alleen al de lijfelijke aanwe zigheid van de paus in Polen werkt inspirerend en werkt - terecht of ten onrechte - nieuwe hoop Vier jaar geleden sprak de paus met name over de Poolse verbondenheid met de we reldkerk, de geestelijke eenheid van Europa en de menselijke vrijheden. Zijn toespraken voor miljoenen Polen droegen in niet geringe mate bij aan een nieuwe vorm van bewustwording van de sinds tientallen jaren van hun fundamentele vnjheden beroofde Po len. Die bewustwording kwam onder meer tot uiting tijdens de demonstra ties en stakingen van 1980. die na spannende maanden resulteerden in de Akkoorden van Gdansk tussen stakers en regering in Warschau. Ook thans moet de mogelijkheid onder ogen worden gezien, dat de paus er opnieuw ln zal slagen een stimulator te zijn van een tweede 'Pools experi ment De regering verwacht nog al tijd. dat het bezoek een positieve invloed zal hebben op de door haar in gang gezette ontwikkelingen in Polen. De hoop van het volk is. dat hun Poolse paus het tegenovergestelde bewerkstelligt. Het antwoord is aan I Johannes Paulus II. Dim y

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1