m J PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Howe minister van zaken Foot en Healey uit Labourtop 'Twee procent korting nog maar het begin' VS en Moskou bespreken situatie Midden-Oosten kleintjes HATCHER ONTSLAAT FRANCIS Staatssecretaris: betere of geen waarschuwing op pakje sigaretten inorme zending Cocaïne in ,;S onderschept Zonnige perioden Zonnige perioden en vrijwel overal droog Middagtemperatuur om- |i/reeA:s 17 graden Malige westelijke 26e jaargang no. 136 Maandag 13 juni 1983 (Van onze parlementaire redactiei EN HAAG Staatssecretaris Van der Heijden (volksgezondheid) over- eegt de waarschuwing tegen roken op pakjes sigaretten en andere ibakswaren te laten vervallen, als er geen betere tekst wordt bedacht. Hij pi daarover praten met de tabaksindustrie, de organisaties tegen het roken dc consumentenbonden. lehuidige waarschuwing luidt ..Roken bedreigt de gezondheid. De minister ja Volksgezondheid en Milieuhygiëne'' Van der Reijden vindt die waarschu wing te zwak, zei hij zondag voor de AVRO-radio. De huidige tekst noemde hij zinloos, omdat rokers zich er niet aan storen. In het buitenland staan krachtiger teksten op de pakjes, soms voorzien van doodshoofden. Van der Reijden maakte duidelijk dat hij in elk geval van de bestaande waarschuwing al wil. Al was het maar omdat de boodschapper, ..de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne", niet meer bestaat Bij de vorming van het huidige kabinet is het departement van die naam gesneuveld. Van der Reijden behartigt nu de volksgezondheidsbelangen als staatssecretaris op het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur Van onze correspondent) ONDEN - Geoffrey Howe, minister van financiën in het eerste kabinet van de Britse premier nevrouw Thatcher, wordt minister van buitenlandse zaken in het kabinet Thatcher II. Hij ;ordt de opvolger van Francis Pym, aan wie geen nieuwe kabinetspost is aangeboden. Dat is meest opvallende wisseling die mevrouw Thatcher in haar nieuwe regering heeft ingebracht. Andere de aandacht trekkende benoemingen zijn: Nigel Lawson, tot dusver linister van energie, is minister van financiën geworden, en Leon Brittan, tot dusver taatssecretaris van financiën, minister van binnenlandse zaken en justitie. ministersploeg, heeft ze, blijkens een nooit een geheim van heeft gemaakt aantal andere benoemingen, toch ook kritisch tegenover mevrouw That- haar best gedaan een niet al te eenzij- cher's economische medicijn te staan, dige regering te vormen. Zo heeft zijn post behouden, minister Prior (Noord-Ierland). die er Peter Walker, in het eerste kabinet- IK deze benoemingen heeft me- rouw Thatcher de sleutelposten in ar nieuwe regering gegeven aan lannen die bekend staan als echte hatcher-adepten. aanhangers dus inde harde monetaristische politiek ra de premier. Dat geldt ook voor kil Parkinson, de Conservatieve iitijvoorzitter, die minister van han en industrie (een nieuw departe- ait) is gemaakt. slanks de duidelijke verharding de kern van Thatcher's Thatcher minister van landbouw en ook bekend als kritisch staande te genover de premier, is zelfs gepromo veerd, naar het belangrijker geachte ministe ie van energie. Dat Norman Tebbit, in het eerste kabinet van Thatcher minister van werkgelegen heid. geen hogere post heeft gekregen maar aanblijft op zijn huidige post. past ook in Thatcher's poging een niet al te extreem-rechts kabinet te ma ken. Kroonprins .Va enkele mislukte pogingen 'Iliet altijd door eigen onver mogen i heeft Zeeland Sportat- lete Els Vader uit Vhssingen gedaan wat van haar ver nacht mocht worden: in een droeg stadium, enkele maan den voor het begin van het wereldkampioenschap atle tiek in Helsinki in augustus, voldeed de Zeeuwse sprintster aan de hmiettijd voor deelna me aan de WK op de 100 meter. Ze liep die tijdens een inter land in België in 11.32 en ze moest binnen de 11.40 gaan. (PAGINA 9) Niet gelukt Amemuiden speelt volgend seizoen niet in de hoogste klas- te van het landelijk zaterdag- voetbal. In de beslissende strijd tegen Valleivogels uit Scherpenzeel verloor de Zeeuwse tweede klasser in ei gen huis kansloos met 3-0. (PAGINA 16.) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3. Provincie: 5 en 7. Sport: 9,10.11,12,13,15 en 16.' Tot zaterdagmiddag de benoemingen bekend werden gemaakt, was alge meen aangenomen dat Tebbit, die wel Thatcher's kroonprins wordt ge noemd en zich verder als bijnamen onder meer „graaf Dracula" en „Thatcher's huis-piranha" heeft ver worven', een promotie zou krijgen, bijvoorbeeld naar het ministerschap van binnenlandse zaken en justitie. De vorige minister op dit departe ment. William Whitelaw. is door de premier weggepromoveerd Hij knjgt. behalve de goeddeels inhoudsloze ti tel vice-premier, de eveneens vooral ceremoniële functie van „Leader of Lords", waarmee hij de taak krijgt de werkzaamheden van het Hogerhuis te regelen en in deze Eerste Kamer als woordvoerder van de regering op te treden. Om de pil te vergulden heeft mevrouw Thatcher Whitelaw in de adelstand verheven. Hij wordtviscount" (burg graaf). en is daarmee de eerste Britse burger sinds 1964 die een erfelijke adellijke titel heeft gekregen. Hoogtepunt van beide vliegshows was het optreden van het Britse stuntteam Red Arrows, hier boven het Scheveningse strand DEELENSCHEVENINGEN (GPDl Naar schatting 600.000 tot 700.000 mensen hebben zaterdag de twee vliegshows bijgewoond die gehouden zijn voor het strand te Scheveningen en op de lucht machtbasis Deelen bij Arnhem. Beide evenementen zijn nagenoeg zonder problemen verlopen. Ook de aan- en afvoer van de honderd duizenden ging zonder grote moei lijkheden. De vliegshow bij Deelen trok onge veer 400.000 toeschouwers. Drie van hen kregen een hartinfarct. Twee werden per ambulance afgevoerd, de derde is per helikopter naar een ziekenhuis gebracht- Gedurende enkele uren in de ochtend bevonden zich aan twee toegangen tot de basis een twintigtal demonstranten tegen de militaire vliegerij Onder de toeschouwers de shew in Deelen werd gehouden wegens het 70-jarig bestaan van het lucht machtwapen en het 750-jarlg be staan van Arnhem bevonden zich prins Willem-Alexander met een vriendin, prinses Margriet, mr. P. van Vollenhoven en hun vier kinde- Honden Commodore Vam Mosse velde, hoofd operatieèn van de lucht macht, heeft na afloop van de show zijn verontschuldigingen aangebo den omdat luchtmacht- bewakingspersoneel met honden beroepsfotografen en hun kinderen had bedreigd. Een bewaker sloeg met zijn helm tegen een lens. waarbij het objectiel werd beschadigd. De luchtmacht- leiding heeft gezegd deze schade te zullen vergoeden. Maar terwijl Van Mossevelde zijn verontschuldigin gen uitsprak, werden elders op de basis jongelui die foto's wilden ma ken van voorbijrijdende vliegtuigen door andere luchtmachtbewakers weggeduwd en eveneens met zwaai ende knuppels bedreigd De vlieg tuigen hadden de hele dag voor ieder te kijk gestaan. Het vliegfeest in Scheveningen. dat het 100-jarig bestaan van de Haag- sche Courant opluisterde, is nogal beïnvloed door de weersomstandig heden. Er stond een straffe, koude wind en bleef de hele dag zwaar bewolkt. Het aantal toeschouwers kwam daardoor niet boven 200.000. Het tegenvallende weer belemmer de ook de uitvoering van enkele programma-onderdelen Een drop ping van 36 parachutisten, een zweefvliegdemonstratie en het op stijgen van twee hete- luchtballonnen gingen niet door. Het showprogramma in Scheve ningen bevatte voor een deel de zelfde onderdelen als dat boven Deelen. Was Deelen vooral een ma nifestatie van de militaire lucht vaart, waarbij ook op dc grond diverse vliegtuigen en raketsyste men werden getoond, in Scheve ningen lag de nadruk op het civiele vlieggebeuren. Slachtoffer IAMI (RTR) De douane op het Regveld van Miami (Florida) heeft »ndas boord van een Colom- uns vrachtvliegtuig tussen een la id? bloemen 450 kg cocaïne aange ven. warde van de drugs wordt ge- at op 300 miljoen dollar (ongeveer 5 miljoen gulden i Elders op het fveld werd nog eens 4.5 kg van het "1 gevonden, zo zei een officiële Wdvoerder. de haven van Miami werden twee depen met marihuana in beslag Komen. In een Zuidamerikaans ^Ip zat 1.590 kg. in een ander 13.600 De 17 Colombiaanse bemannings den van dit laatste schip werden 'airesteerd 'Madrid zijn zaterdag drie Nederlan- veroordeeld tot gevangenisstraf- 11 van twee en anderhalf jaar en *tes wegens het smokkelen van "dovende middelen, zo is in justitië- hlngen vernomen De drie waren in "tmber 1981 gearresteerd toen ze Khun boot. de Abbe Catry. waarin Hon hasjiesj was verborgen, voor de tonse oostkust ter hoogte van Al- ia voeren. (Van onze correspondent) LONDEN - Michael Foot heeft.beslo- ten zich niet herkiesbaar te stellen als leider van de Britse Labour- partij. Zijn tweede man, Denis Hea ley, heeft tegelijkertijd laten weten zich noch als partijleider, noch als vice-partijleider beschikbaar te zul len stellen. Het terugtrekken van de twee man nen die nu nog de top van de Labour- partij vormen, is het gevolg van de Lagerhuis-verkiezingen van afgelopen donderdag, die voor de Britse socialis ten desastreus verliepen. De Labour- partij verloor 59 zetels in vergelijking met de voorgaande verkiezingen, en boekte daarmee het slechtste resul taat sinds 1928. Algemeen was al aangenomen dat de 69-jarige Foot zich zou terugtrekken. Dat Healey, tot voor kort de gedood verfde opvolger van Foot, zich ook niet beschikbaar heeft gesteld voor de topfuncties in de Labour-partij, is een verrassing Waarschijnlijk is, dat Healey zijn be sluit heeft genomen om te voorkomen dat hij in oktober, als tijdens Labour's partijcongres een nieuwe leider zal worden gekozen, de vernederende er varing moet ondergaan door een jon gere rivaal verslagen te worden. Te oud Zijn kansen leken namelijk niet erg groot. Hij zal 71 jaar zijn als de volgende verkiezingen voor een nieuw Lagerhuis (in 1988) worden gehouden, en wordt door invloedrij ke groepen in de partij daarmee als te oud beschouwd. Daar komt bij dat hij dc grote reputatie die hij in de Labour-partij had. tijdens de afgelo pen verkiezingscampagne te grabbel heeft gegooid. Doordat Healey zich tijdens deze campagne als tegenstander van een zijdige nucleaire ontwapening uit sprak, kwamen de grote tegenstellin gen binnen Labour over de vraagstuk ken rond vrede en veiligheid weer boven tafel. Hij deed Labour's zaak verder weinig goed door grove uit spraken over het voordeel dat me vrouw Thatcher bij de Falklandoorlog zou hebben gehaald. ger van de centrum-rechts in de par tij. Shore, die bekend staat als tegenstan der van eenzijdige nucleaire ontwape ning, tegenstander van het Britse lidmaatschap van de EG en voorstan der van een vorm van loonpolitiek (links en de binnen de Labour-partij zeer machtige vakbonden zijn daar tegen i, stelde gisteren direct zijn kan didatuur. Ook rechts van het midden staat Roy Hattersley (50). die de afgelopen maanden zeer aan invloed binnen de partij heeft gewonnen, en bovendien als een van de weinige Labour-politici het tijdens de verkiezingscampagne zeer goed heeft gedaan. Ook Hatters ley liet gisteren weten zijn kandida tuur te zullen stellen. De 41-jarige Neil Kinnock is de derde grote kanshebber voor het leider schap. Hij is de belangrijkste verte genwoordiger van de linkervleugel binnen Labour, heeft de steun van een aantal grote vakbonden, en staat be kend als de beste, meest gepassio neerde spreker die Labour momenteel in het veld kan brengen. Grote afwezige bij de strijd om het partijleiderschap is Tony Benti, lei der van de linkervleugel binnen La bour en kampioen van ultra-links. Het partijreglement schrijft voor, dat alleen parlementariërs partijlei der kunnen worden, en Benn verloor donderdag zijn zetel, toen in zijn kiesdistirct de Conservatieve kandi daat won. Het voornaamste slachtoffer van de wijzigingen die de Britse premier in haar regering heeft aangebracht is zonder twijfel Francis Pym. Hij werd mei vorig jaar opvolger van Lord Carrington, die aftrad nadat de Ar gentijnen de Falkland-eilanden had den bezet. De benoeming van Pym. die toen werd beschouwd als haar machtigste opponent in de Conservatieve partij, had vooral de bedoeling de partij bijeen te houden. Maar toen mevrouw Thatcher de Falkland-oorlog op haar naam had gebracht, zat ze met de lastige Pym in haar maag. vooral, omdat hij het ministerie van buiten landse zaken niet zo onversneden Brits-patriottisch leidde als zij graag wilde. Naar verluidt heeft mevrouw That cher Pym de vacante functie van „Speaker" (voorzitter) van het Lager huis aangeboden. Pym heeft deze post geweigerd, en gezegd liever weer gewoon parlementariër te wor den. Dat betekent dat hij, na 21 jaar belangrijke functies in de regering en dc schaduw-regering vervuld te heb ben, weer terugkeert naar de „back benches". FNV OP ACTIEDAG IN UTRECHT: UTRECHT (GPD) FNV-voorzitter VV'im Kok heeft zaterdag, op dc mas sale FNV-actiedag in Utrecht, meer en scherpere acties aangekondigd te gen de verlaging met 2 procent van de sociale uitkeringen en het mini mumloon per 1 oktober. Op de mamfestiatie. die volgens de FNV door 60.000 mensen werd be zocht. en naar opgave van de Utrecht se politie 30.000 demonstranten trok. is zowel door voorzitter Kok als door een geemotioneerde vice-voorzitter Bode van de FNV op verdere acties gezinspeeld Kok: „Als de politici dit slechte plan toch door willen drukken per 1 okto ber. dan twijfel ik er niet aan dat de FNV een dnngend beroep zal doen op alle mensen in de vakbeweging, werkend of uitkeringsgerechtigd, om te laten zien dat het met ons verzet tegen deze maatregel bloedige ernst is" Hij vervolgde: „Dat is harde taal. Dat zeggen we alleen als het echt nodig is Doorgaan zullen we", aldus Kok. „dat is de FNV aan zijn leden verplicht". Vice-voorzitter Bode had aan het be gin van de actiedag gezegd dat de 2 procent korting nog maar een voor proefje is van wat er komen gaat. „In Den Haag liggen de plannen al klaar om op 1 januari de uitkeringen met 5 tot 10 procent te verlagen". Geëmotioneerd en met stemverhef fing sloot Bode, in de inmiddels vol gelopen Irene-hal van het Jaarbeurs complex. zijn openingstoespraak af. „'De ruiten zullen rinkelen. Lou', zei minister De Koning tegen staatsse cretaris De Graaf. Ze weten kenne lijk toch wel wat ze doen! Wel. wij zullen ervoor zorgen dat de ruiten inderdaad gaan rinkelen, want wie wind zaait, zal storm oogsten. Men sen, sterkte in de strijd". Injectie Kandidaten Van drie prominente Labour- parlementarièrs staat vast, dat zij zich kandidaat voor het leiderschap zullen stellen. De oudste daarvan is Peter Shore (59), de schaduw- minister van financien. Hij is de meest uitgesproken vertegenwoordi- Kok herhaalde in zijn toespraak het alternatief dat de FNV biedt om, via een mjectie van vier miljard gulden, de economie nieuw leven in te blazen. Dat zogeheten drie-puntenplan houdt in geen afbraak van de sociale Zeker heid korter werken voor meer banen en het scheppen van nieuw werk. Kok kenschetste het economisch be leid als „pompen én verzuipen". „De regering zuigt het bloed uit de econo-' mie. Met elk nieuw miljardenpro gramma om te bezuinigen, zorgt men zelf voor nieuwe tegenvallers, voor nieuwe kosten in de sociale zekerheid, voor een groter begrotingstekort en voor nieuwe wrok in de samenleving," Zo maak je de wil om er samen tegenaan te gaan helemaal kapot", zo zei Kok. 's Middags trokken de tienduizenden, voorzien van honderden spandoeken, door de binnenstad van Utrecht. Inci denten zijn daarbij uitgebleven. M.c WASHINGTON AFP'RTR GPD) De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie voeren 'serieuze gesprekken' over het Midden-Oosten, zo heeft de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten, Morris Draper, zondag gezegd in een televisie interview. Het is van belang met Moskou in contact te blijven over dc ontwikkelingen omdat de situatie risico's in zich bergt. Drapper meen de dat het gevaar van een grote confrontatie tussen Israël en Syrië 'aanzienlijk' is. In dat verband noem de hij ook de leverantie van Sowjet- luehtdoelraketten van het type sam-5 aan Syrië. De Amerikaans-Russische gesprek ken hebben geen betrekking op een eventueel gezamenlijk initiatief voor een terugtrekking van de Syrische troepen uit Libanon, aldus Draper. Niettemin toonde hij zich redelijk optimistisch' over de kansen op een Syrische troepenterugtrekking uit. Li banon. Maar zowel Syrië als Israël benadruk ten zondag nog eens hun bekende standpunten De Syriërs sluiten zich niet aan bij het akkoord over troepen- terugtrekking tussen Libanon en Is raël. En als de Syriërs blijven hand haaft Israël zijn troepen in Libanon Drapers opmerking in het interview is de eerste aanwijzing dat de Ameri kaans-Russische contacten over het Midden-Oosten meer behelzen dan de gebruikelijke uitwisseling van infor matie langs de diplomatieke kanalen. De opstand binnen de PLO en het Libanese vredesverdrag over de te rugtrekking van de Israëlische troe pen uit Libanon hebben het afgelopen weekeinde tot druk diplomatiek ver keer in het Midden-Oosten geleid De besprekingen zijn vooral op initia tief van Saoedi-Arabie gehouden dat al enkele weken poogt bittere twisten tussen de Arabische landen bij te leggen om zodoende een Arabische topconferentie mogelijk te maken PLO-voorzitter Yasser Arafat ver klaarde zondag in Bahrein dat de topconferentie binnenkort verwacht kon worden. PLO-leider Arafat heeft de afgelopen tien dagen de Arabische landen afge reisd om steun voor zijn belegerde positie te verwerven. Zondag was hij in Saoedi-Arabié. waar hij onder meer bekend maakte dat vijf Pale- stijnen terechtgesteld zijn. nadat zij drie weken geleden gepoogd hadden de twee naaste adviseurs van Arafat. Abu Iyad en Abu Jihad. te vermoor den. UTRECHT Ongeveer 60 000 mensen hebben zaterdag in Utrecht deelgeno men aan de grote FNVdemonstratie tegen de kortingsplannen ian het kabinet en voor werktijdverkorting. Op de foto een overzicht van de Bemardhal van de Utrechtse Jaar beurs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1