PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT [)enen linnen liggen dwars de Navo PZC Hulp voor boeren Plan goed onderwijsvakbonden voor 30.000 banen DGrCO LOLLIG JUBILEUM Thatcher voor doodstraf TEE' TEGEN NIEUWE RAKETTEN ijn-verdrag aar Frans rlement 3fj* vandaag MAATREGELEN NA SLECHT WEER onnig mnige perioden en vrijwel overal oog Middaglemperatuur van 17 I aden aan zee tot 21 graden in hel inenland. Matige zuidwestelijke lid ie jaargang no. 127 iderdag 2 juni 1983 Vandaag.... op pagina 8 M -L De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Bulck LONDEN lAFPi - Mar garet Thatcher, de Brit se prmier, heeft ver klaard dat zij voor her invoering van de dood straf is Gevraagd tijdens een uitzending van het BBC- programma Panorama of haar regering, als ze de verkiezingen wint, bij wet herinvoering van de doodstraf zal voorstel len. antwoordde de pre mier: .Ja. wel zeker zou den we dat moeten doen Ik heb altijd voor de doodstraf gestemd". Me vrouw Tatcher ver klaarde dat moord met de doodstraf bestraft zou moeten kunnen wor den en dat de rechter over de toepassing zou moeten besluiten. Zij zei uitdrukkelijk ate spre ken als kandidaat en niet als leider van een partij. Als straf voor terroristi sche acties in Noord- Ierland vond de Britse premier overigens de doodstraf niet aan te ra den. (Van onze correspondent) LlSSEL De NAVO-defensieministers zitten in hun maag l de afwijkende opstelling van Denemarken ten aanzien i de nieuwe atoomraketten in West-Europa. De Deense Jister van defensie Engell heeft zijn NAVO-collega's in Brussel meegedeeld dat Denemarken tegen de proken plaatsing eind dit jaar van de nieuwe raketten in t-Europa is, maar daarentegen verder wil wachten op de jiltaten van de Amerikaans-Russische onderhandelingen r wapenbeheersing. 1 maakte daarbij duidelijk dat ner waarschuwde woensdag „Specu- iet het standpunt van de Deense laties Qver mogelijke alternatieven zelf is, maar van het Deense kunnen de Sowjet-Unie alleen maar dat het in deze zaken tot de conclusie brengen dat het Wes- voor het zeggen heeft. ten niet in staat is een gezamenlijke ■ense nee' heeft geen directe positie te blijven innemen Ook de op de plaatsing, omdat de Nederlandse minister van defensie De toch niet in Denemarken Ruiter benadrukte: „We moeten al komen, maar het doorbreekt onze politieke aandacht richten op eenheid die de NAVO tot nu een eensgezinde opstelling. Denk niet iet zoveel moeite naar buiten toe dat je met een andere opstelling iets if weten te handhaven ten aanzien in de onderhandelingen kunt winnen. nieuwe kernwapens. Dit heeft het Nederlandse kabinet ook de Amerikaanse, Britse en altijd benadrukt". De minister zei iduitse ministers van defensie verder „Het Deense standpunt is niet zich er in de tweedaagse het Nederlandse", maar hij weigerde van het NAVO- daar verder over uit te weiden isieplanningcomitë in Brussel Zoals bekend heeft Nederland de be- n dat het Deense 'nee' in hun slissing over de plaatsing van de daring duidelijk zou kunnen nieuwe raketten op Nederlands klinken. grondgebied voorlopig uitgesteld. ien wilden een speciale voet- maar steunt het voor de rest wel het de verklaring om dat te berei- NAVO-dubbelbesluit van 1979. Vol- ^Achter de schermen werd door gens dit besluit begint in december ken diplomaten al een taai ge le. ft geleverd over de opstelling van rhijotverklaring, waaraan de defen- Jnisters zelf donderdagochtend uelatste hand moesten leggen, erfestduitse defensieminister Wor- IS (AFP) De Franse regering woensdag besloten het Rijn- ter ratificatie voor te het parlement. Regerings- id&ivoerder Max Gallo maakte dit lUgd. 11 Ministerraad gaf zijn goedkeuring hiten wetsvoorstel dat voorziet m tkrachtiging van het verdrag dat M4 in 1976 door de regeringen van seliijnoeverstaten is ondertekend Mnooit bekrachtigd werd door het te parlement. Al eerder, in 1979, it I de Franse regering het parle- ;e jhet verdrag te ratificeren, maar dagen voor de parlementaire ideling trok ze het wetsdntwerp :ling in. Uit protest daartegen ïg^jèderland toen zijn ambassadeur •ijs terug. lijnzoutverdrag beoogt de lozin- in zout in de Rijn te controleren beperken. ADVERTENTIE (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM De AVRO vierde woensdagmiddag in de tuin voor het AVRO-gebouw aan de 's- Gravelandseweg in Hilversum haar 60-jarig jubileum. Voor personeel en medewerkers was een grote taart besteld die door AVRO-voorzitter Christem werd aan gesneden en verdeeld. dit jaar de plaatsing van de nieuwe raketten (in West-Duitsland, Groot- Brittannié en Italië) indien de onder handelingen met de Sowjet-Unie over beperking van deze wapens dan nog onvoldoende resultaten hebben opge leverd. Op het NAVO-hoofdkwartier lijkt men ovengens niet erg onder de in druk van de Russische dreigementen om in Oost-Europa nieuwe kernwa pens te gaan stationeren als antwoord op de eventuele nieuwe NAVO- atoomraketten. Volgens de voorzitter het militaire comité van de NAVO. admiraal Falls, zullen de Russen hun SS-20-raketten niet naar Oost-Europa verplaatsen, omdat deze projectielen vanal hun bases in West-Rusland nu reeds heel West-Europa bestrijken. De Russen zouden met een verplaatsing van deze raketten naar voren dus weinig winnen. Volgens Falls zal het Russische dreigement dus hoogstens betrekking kunnen hebben op Russi sche raketten met geringere draag wijdte, zoals d£ SS-21, -22 en -23. Een hoge Amerikaanse woordvoer der bevestigde dat de Sowjet-Unie nu reeds SS-22-raketten, die zo'n 900 kilometer kunnen overbruggen, aan het stationeren is in Oost-Europa. De woordvoerder benadrukte echter dat DEN HAAG (ANP) De grote onderwijsvakbonden hebben een onderwijs- Taarten zijn om mee te gooien, dacht een produkheme- dewerkster en plaatste een voltreffer in het gezicht van persvoorlichter Raoul Hoyng, die gretig als eerste naar voren kwam om zijn taartpunt in ontvangst te nemen. Op de foto links Raoul Hoyng met de taartresten nog op het gezicht, midden de produktiemedewerkster die zojuist haar voltreffer heeft geplaatst en rechts AVRO- voorzitter Christem. ARBEIDSTIJDVERKORTING 10 PROCENT de Russen hiertoe allang plannen hadden, maar steeds meer de indruk zullen wekken dat deze stationerin gen een direct antwoord zijn op de nieuwe NAVO-raketten. werkplan opgezet, dat voorziet in ruim 30.000 arbeidsplaatsen in het onderwijs met ingang van augustus volgend jaar. Door 10,3 procent arbeidstijdverkorting denken de bonden 16.145 nieuwe arbeidsplaatsen te kunnen scheppen. Door besparing op uitkeringen van de trendverhogingen gebruiken, e lasting betaald. Deze gelden (485 mil joen gulden) moeten volgens de bon den worden gebruikt om aangekon digde bezuinigingen, zoals vergroting van klassen van dertig naar 32 leerlin gen. niet door te voeren. Cp v\ uwmxtebuis "o'^nge Vorststraat - Goes og «stemming KvK 15 5 - 4'6 werklozen en door meeropbrengst aan belasting zijn de 14 760 arbeidsplaat sen te behouden die nu door bezuini- wel een deel van de opbrengst van de Volgens Johan Terpstra van de voorgenomen herziening onderwijs- salansstructuur (host en een evenre- gingsmaatregelen van de regering dig deel van de salarissen Met deze BRUSSEL 'APi Strategen onder elkaar: de secretaris-generaal van de NAVO. mr Joseph Luns in gesprek met de Amerikaanse minister van defensie Caspar Weinburger, kort voor het begin van de vergadering van defensiemi nisters van de verdragsorganisatie in Brussel. worden bedreigd. Zoals gemeld heeft minister Deetman van onderwijs een dag eerder ook een banenplan voor het onderwijs gepresenteerd, dat voorziet in ruim 19.000 banen door tien procent arbeidstijdverkorting, met evenredige inkomensverminde ring. Het plan van de bonden is woensdag in Den Haag openbaar gemaakt. Het wordt de komende maanden bespro ken door de leden van de algemene bond van onderwijzend personeel (ABOP), de protestants-christelijke onderwijsvakorganisatie (PCO) en de katholieke onderwijs vakorganisatie iKOV). Na bijstelling vormt het on- derwijswerkplan kort na de zomer vakanties basis voor overleg met mi nister Deetman van onderwijs en we tenschappen. Met hem willen de bon den een en ander in een contract vastleggen. Ze willen dat de afspraken wettelijk worden geregeld. Voor de financiering van de ruim 16.000 nieu we arbeidsplaatsen willen de bonden Schipper vermist op IJsselmeer LELYSTAD (ANP) Sinds woens dagmorgen halfnegen wordt schip per A. Clement (41) van de 'Maartje Necltje' vermist. Volgens de rijkspolitie te water te Lelystad is de man ter hoogte van de Pampushaven op het IJsselmeer door nog onbekende oorzaak overboord geslagen. Een andere opvarende van de boot heeft vergeefs geprobeerd de man uit het water te halen De rijks politie was gisteravond laat nog bezig met een zoekaktie naar de vermiste schipper. arbeidsplaatsen kunnen i ABOP was het feit dat minister Deet man dinsdag ook met een plan voor herverdeling van het werk in het onderwijs kwam, een teken dat de ting 20.000 mensen aan een baan bewindsman serieus rekening worden geholpen. Hierdoor worden houden met het plan van de bonden. uitkeringen aan evenzoveel werklozen bespaard Bovendien wordt meer be- i Onderwijszaken op pagina 6i CIA-Bouterse Scheldepoort Goede berichten voor KMS- Scheldepoort. waar aan uitbrei ding wordt gedacht. Het kan hon derd nieuwe arbeidsplaatsen in de scheepsreparatie opleveren. (PAGINA 13) Gewipt Na Jimmy Connors en Ivan Lendl is nu ook de ivat bokkige tennis ster John McEnroe uit het Parijse toernooi gewipt Koffers pakken dus. (PAGINA 21) Ronald Reagan gaf de CIA groen licht voor een operatie in Surina me Bouterse mocht verdreven worden (PAGINA 31 DEN HAAG (ANP) Minister Braks van landbouw schade die de boeren hebben opgelopen door het weer, zal neemt op zeer korte termijn contact op met zijn collega het landbouwschap de rijksoverheid vragen de ri'jks- Ruding van financiën om te vragen of het mogelijke groepsregeling zelfstandigen soepel toe te passen Die boeren die door het slechte weer in april en mei in regeling maakt het mogelijk kleine ondernemers hetzij financiële problemen dreigen te raken, uitstel van beta- een lening tegen een lage rente hetzij - in het uiterste ling van inkomstenbelasting te verlenen. geval - een tijdelijke uitkering ter hoogte van het mim- Hoewel de belastinginspecteurs zelf mogen bepalen wie mumloon te verstrekken Minister Braks heeft het land- uitstel krijgt en waarom, hoopt het landbouwschap dat bouwsehap geen toezegging gedaan over een eventueel Braks en Ruding hun invloed zullen aanwenden, zo heeft soepeler toepassing van de regeling een zegsman woensdagavond verklaard. Wanneer in de loop van augustus grotere duidelijkheid bestaat over de (PAGINA 5 en 15) Oorlog Zuid-Afrtka bevindt zich in staat van oorlog, meent ds Beyers Nau- PAGINA 6) Proces De eerste klappen in de 'affaire gebroeders De J zijn gevallen: twee jaar gevangenis voor de leve rancier van valse facturen. (PAGINA 15) Zwemwater Slecht recreatiewater langs de Walcherse kust. betere kwaliteit in de Wester schelde conclusies van een onderzoek (PAGINA 17) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3, 5 en 6 Financiën, economie: 7 Provincie: 13, 15, 17 en 19 Sport: 21 Het tijdperk van Thatcher tü?' T~V algemene verkiezin- L-/gen in Groot-Bnttanniè lijken volgende week don- - I derdag een formaliteit te worden: alle opinie onderzoeken voorspellen een grote overwinning voor de Conservatieve Partij van mevrouw Thatcher. De voorsprong van de Tories op Labour schommelt rond de vijftien procent. In zetels vertaald betekent het, dat de Conservatieven sterker in het Lager huis zullen terugkeren dan thans het geval is. Voor de derde loot aan de Britse politieke stam de Alliantie van sociaal-democraten en liberalen, het 'redelijk alternatief is weinig eer te behalen. Het districtenstelsel zorgt er voor, dat de nummer drie van de Engelse politiek op ten hoogste tien zetels kan rekenen, ondanks het feit dat de opinie-onderzoekers de Alliantie een vijfde van de stemmen toekennen. Labour blijft de grootste bedreiging voor de Tories, maar er is vrijwel geen Engelsman die de socia listen een kans geeft in deze ver vroegd uitgeschreven verkiezingen. De grootste optimisten onder de so cialisten hopen op het soort wonder, dat dertien jaar geleden de Conserva tieven tegen alle verwachtingen en voorspellingen in aan de macht bracht. Labour-premier Harold Wil son was in 1970 zó zeker van winst voor de socialisten, dat hij vervroegde verkiezingen uitschreef. Alle kiezers onderzoeken wezen uit, dat het gelijk aan zijn kant was, maar tot niet gennge verbazing van links en rechts behaalden de Tories een meerderheid van ruim veertig zetels Een herhaling van dit fenomeen, maar nu ten voor dele van Labour is de laatste strohalm waarvan de socialistische élite vast houdt. Volgende week donderdag zal ook die droom voorbij zijn. Het is nauwelijks anders voor te stellen: Margaret Thatcher gaat een nieuwe ambtstermijn tegemoet. Het tijdperk-Thatcher, dat zich vier jaar geleden aankondigde en dat Groot-Brittannie onmiskenbaar in een meuwe richting heeft gestuwd, wordt vijf jaar verlengd. Op het ogen blik staat mevrouw Thatcher op het toppunt van haar macht. Door kor daat en soms hard optreden tegen opposanten heeft zij de afgelopen ja ren de Conservatieve Partij volledig naar haar hand gezet. Van interne oppositie is nauwelijks sprake. Die partijleden en die ministers, die kri tiek hadden op haar sociaal en econo misch beleid, heeft zij zonder enig gewetensbezwaar opzij geschoven. Vier jaar geleden ging zij de verkiezin gen in met een aantal uitgesproken ideeën over de wijze waarop Groot- Brittannië moest worden bestuurd. Het overheidsmgriipen moest worden beperkt, het particuliere initiatief bevorderd, de vakbonden beknot, de defensie versterkt. Hoewel kritiek haar niet bespaard is gebleven, heeft mevrouw Thatcher woord gehouden Op het terrein van de defensie heeft ze zich nadrukkelijk gemanifesteerd als een fervent voorstander van Atlanti sche samenwerking, de soms te grote macht van de vakbonden heeft ze gebroken, overheidsbedrijven zijn in particuliere handen terecht gekomen en de inflatie is met succes bestreden Dat dit alles mede ten koste is gegaan van een grote werkloosheid was een hoogst vervelend neveneffect, dat echter niet vermeden kon worden, aldus de filosofie van mevrouw That cher. omdat het de enige manier was om Engeland weer gezond te maken. De aanvankelijk tanende populariteit van Engelands 'first lady' keerde weer helemaal ten gunste van mevrouw Thatcher, toen zij tijdens de oorlog om de Falklandeilanden handig en bekwaam inspeelde op de sentimen ten van het Britse volk Smdsdien hebben haar 'law-and-order'-politiek. haar naar radicalisme neigende ideo logische aanpak en haar verwijzingen naar een morele heropvoeding van de natie, voor verdere polarisatie ge zorgd in de Engelse politiek. Het wat wordt aangeduid als 'Thatcherisme' is synoniem voor de nieuwe richting die Engeland is ingeslagen. De verkiezingen van 9 juni mogen cijfermatig een formaliteit zijn, voor de onmiddellijke toekomst van Groot-Bnttannië zijn ze van groot belang. Thatcher voor een tweede periode aan de macht betekent im mers een verdere 'ombouw' van de Britse samenleving. In hoeverre daar aan het oordeel goed' of 'slecht' moet worden toegekend is een vraag, waar op slechts de toekomst antwoord kan geven. Heeft Thatcher de komende jaren de economische wind mee dan zullen de scherpste kanten snel gesle ten zijn van de rechts conservatieve politiek, die bijna een evangelie is geworden voor de huidige Engelse premier Blijft het de Engelsen daar entegen economisch slecht gaan. dan gaat mevrouw Thatcher voorop gesteld dat de verkiezingen een duide lijke overwinning opleveren turbu lente tijden tegemoet. In dat geval zal de geschiedenis heel wat minder posi tief over haar oordelen. De toppen van succes en de dalen van mislukking liggen voor politici en staatslieden angstig dicht bij elkaar Dim Oppositie Zuid-Korea In Zuid- Korea hebben 39 opposanten van het bewind van president Chun Doo Hwan besloten een verenigd front op te richten in de strijd voor een volle dig herstel van de democratie in hun land Ze scharen zich hiermee achter de eisen van de voormalige oppositie leider Kim Young-Sam. die sinds twee weken in hongerstaking is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1