PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mager resultaat op top Williamsburg Drie doden bij explosie kruitfabriek in Muiden PZC Moskou: raket-verklaring in Williamsburg afgedwongen Hollandse nieuwe blijkt 'fenomenaal' STREVEN NAAR RENTEVERLAGING SPERZIEBONEN EN HAMBURGERS Moord in Vlissingen opgelost SCHADE BELOOPT MILJOEN Geen enkel meningsverschil over Suriname met Brazilië vandaag 226e jaargang no. 125 jDinsdag 31 mei 1983 Iets warmer Perioden met zon. In de middag en avond mogelijk een regen- of omveers bui Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Zwakke, later matige zuid oostenwind. Elke donderdag in de PZC De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144,heer v.d. Bulck. HEN HAAG iANPi De eerste nieuwe haring wordt vandaag in de loop van de Het schip, een hektrawler, gooide zaternnddag om vier uur in de Noordzee ten niddag aangevoerd in IJmuiden. De vis zal naar verwacht aan land gebracht oosten van Aberdeen zijn netten uit. Schipper Jonker rekent erop te kunnen lorden door de Scheveningen 108 'Onderneming 2' van schipper Wim Jonker terugkeren met. 250 tot 300 kantjes haring. Over de kivaliteit van de haring zegt •lil Katwijk. Jonker: ..Die is fenomenaal." tVan onze correspondent) 'ASHINGTON De topconferentie van de regeringsleiders van de zeven belangrijkste Igeindustrialiseerde democratieën heeft uiteindelijk niet meer opgeleverd dan een magere slotverklaring. Het document dat de Amerikaanse president Reagan na afloop van de bijeenkomst voorlas weerspiegelde slechts het nadrukkelijke beroep dat de andere deelnemers aan het beraad hebben gedaan op de Verenigde Staten om de koers van de dollar nu eindelijk in te tomen. Over de economische betrekkingen De monetaire en begrotingspoli- zeer bepaalde omstandigheden op de tussen Oost en West (een onderwerp tiek van de top-landen moet worden valutamarkt willen interveniëren om waarop de top van Versailles vurig gericht op investeringen met een ho- het koersverloop in de hand te hou- )aar mislukte) spreekt de verklaring gere produktiviteit en daling van de den. De voortdurende consultatie die slechts in vage termen die Reagan werkloosheid. Reagan m zijn slotverklaring noemde, blijkbaar voldoende ruimte bieden De zeven en de EG zullen elkaar zou erop kunnen wijzen dat naast alle voor zijn agressieve benadering van blijven raadplegen over de wijze waar- bestaande organisaties deze top. de handel met het Oostblok, maar op ze hun economisch beleid kunnen negende, een eigen mechanisme gaat waarin mets is overgebleven van de coördineren. De Verenigde Staten voortbrengen. Dit zou op groot verzet algemene en scherpe kritiek van zijn hebben erbij gezegd dat zij slechts in stuiten van kleinere, niet aanwezige gesprekspartners op de nieuwe bepa lingen in de Amerikaanse wet op de uitvoer. Die bepalingen moeten Rea gan het recht geven maatregelen te nemen ook tegen buitenlandse bedrij ven die niet volgens de Amerikaanse richtlijnen met de Sowjet-Unie en zijn satellieten handel drijven. De economische betrekkingen tussen Oost en West, zo zegt de verklaring moeten in overeenstemming zijn met le veiligheidsbelangen (van Japan en :t Westen). De regeringsleiders en latshoofden betonen zich verder te vreden met de resultaten van recent overleg, ondermeer in Parijs, over dit onderwerp. De voornaamste punten in de slot verklaring zijn: Het blijft nodig de inflatie te be strijden en de rentevoet omlaag te brengen. De Verenigde Staten ver plichten zich hun begrotingstekort inu zo ongeveer geschat op 210 mil jard dollar) te verminderen. Het gaat erom een eind te maken aan een situatie waarin de Amerikaanse over heid op de geldmarkt koopt en daar mee dollars duurder maakt dan die munt in feite waard is. VLISSINGEN De moord op een bejaarde vrouw (79) uit Vlissingen is opgelost. De twee verdachten (23 en 26 jaar oud en neven van elkaar), die vorige week door de politie zijn aangehouden, legden een bekentenis af. Het tweetal, eveneens uit Vlissingen, was vorig jaar ook al betrokken bij een ernstig misdrijf. Het duo had het slachtoffer al twee weken vóór het misdrijf geschaduwd. Dc mannen had den haar opgemerkt in het postkantoor, toen zij een be drag aan geld wilde opnemen. De verdachten wordt vermoe delijk 'doodslag met het doel een misdrijf te vergemakke lijken' ten laste gelegd. De maximumstraf, die daarop staat, is levenslang. (Zie pag. 9) landen, zoals Nederland, die vrezen voor uitholling van de bestaande in stellingen voor intematonaal overleg en die er niets voor voelen eens per jaar door een directoraat van grote landen richtlijnen voorgeschreven te krijgen De deelnemers aan de top ver klaarden zich wederom tegen protec tionistische maatregelen. De Ameri kanen, Europeanen en Japanners slaan elkaar met dit verwijt gedurig om de oren. De EG en de Verenigde Staten liggen met elkaar overhoop over de landbouwsubsidies, een sec tor waarin zich de eerste schermutse lingen afspelen van wat tot een han delsoorlog zou kunnen uitdijen. Voor het schuldenprobleem van de derde-wereldlanden moet een oplos sing worden bereikt Ook datis al veel eerder gezegd, zonder dat iemand een passende oplossing heeft kunnen of willen aandragen Samen met het Internationaal Mo netair Fonds willen de deelnemers aan deze top gaan bekijken in hoever re het internationale monetaire sys teem valt te verbeteren en ze zullen overwegen of een conferentie op hoog niveau hierin een rol kan spelen Deze verklaring is een toegift voor de Fran se president Mitterrand, die voor zo'n conferentie heeft gepleit. De middelen van het Internatio naal Ontwikkelings Agentschap (IDA) moeten worden versterkt. De Verenigde Staten voelen daar niets voor, het Amerikaanse Congres ziet niets in het weggeven van geld aan de allerarmste landen in de wereld zonder duidelijke politieke garan ties. De zinsnede is door de Europea nen in de slotverklaring gewerkt. Personeel wacht voor de kruitfabriek Muiden Chemie BV op verdere berichten na een ontploffing maandagochtend waarbij dne collega's om het leven kwamen. MUIDEN (ANP) Bij een zware explosie in de produktiehal voor 'ontsteekkruit' van de springstoffenfabriek in Muiden hebben maandagmorgen drie werknemers van het bedrijf het leven verloren. Dit deelde technisch directeur VV. de Vries van het bedrijf maandagmiddag mee op een persconferentie in Muiden. De drie mannen die bij de explosie om het leven kwamen zijn: de 20-jarlge S J Sahabier, de 21-jarige P Jarband- han (beiden ongehuwd) en de 32-jarige Dewnarain (gehuwd). De man fabrieksterrein. aldus De Vries Ovei de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. In de produktiehal werd vol gens hem gewerkt met 'stabiel mate riaal'. dus met stoffen die niet uil woonden in Amsterdam. Er zijn zichzelf kunnen ontploffen. Het be geen mensen bij de ontploffing ge wond geraakt Er werken 250 mensen in de fabriek. De explosie die de gehele produktiehal heeft wegge vaagd. heeft een schade aangericht drijf zelf alsmede de technische re cherche van de rijkspolitie te Amster dam en de arbeidsinspectie zullen een onderzoek instellen naar de oorzaak van de ramp minimum is. Op het terrein van Mui- den-Chemie, dat merendeels uit bos bestaat, bevinden zich in verband met veiligheidsmaatregelen, een groot aantal kleine bouwsels. Die zijn zo geconstrueerd dat bij een ontploffing de grootste klap omhoog of in de richting van het IJsselmeer gaat. Dat gebeurde ook gistermorgen: de stad Muiden liep geen schade op. De Vries vindt dan ook dat de explo sie geen reden geeft om de fabriek te verplaatsen, zoals diverse actiegroe pen dat al jaren willen. De explosie van gisteren was de elfde in honderd jaar. In totaal zijn daarbij 39 doden gevallen. van 800,000 tot 1 miljoen gulden. De De Vries deelde verder mee dat de schade is beperkt gebleven tot het produktie op de kruitfabriek normaal zal doorgaan. Of er nog veranderingen in het produktieproces zullen worden aangebracht zal afhangen van het onderzoek dat nu wordt ingesteld. Op het moment van de ontploffing, maandagmorgen rond elf uur. bevond zich in de hal honderd kilo kruit, wat naar de mening van de directeur een Kernproef De Sowjet-Unie heeft maandagmorgen 04.30 uur een onder4 grondse kernproef gehouden in het gebied van Semipalatinsk in de Sow- jet-repubhek Kazachstan. Dit heeft een woordvoerder van het KNMI meei gedeeld. De proef was de derde van dit jaar. De ontploffing had een sterkte van 5,6 op de schaal van Richter, hetgeen over eenkomt met ongeveer 50 kiloton, aldus de woordvoerder. WILLIAMSBURG (AP) De Ameri kaanse president Reagan neemt ap plaus in ontvangst na het voorlezen van de slotverklaring op de topbijeen komst in Williamsburg. Van boven naar beneden: de Italiaan se eerste minister Fanfani, de West- duitse bondskanselier Kohl, president Reagan, de Canadese eerste minister BRASILIA i ANPi-Bra zilië en Nederland ver schillen niet van mening over de situatie in Suri name. Dat heeft premier Lubbers geconcludeerd na afloop van een ruim anderhalf uur durend gesprek met de Brazi liaanse president Fi- gueiredo Bij het ge sprek was ook de minis ter van buitenlandse za ken Van den Broek aan wezig. De beide bewindslieden kwamen maandagaoch- tend rond half twaalj plaatselijke tijd 116.30 uur in Nederland) in de Braziliaanse hoofdstad aan voor een officieel bezoek van twee dagen. Lubbers heeft de Brazi- Trudeau en tenslotte zijn Japanse liaanse president uit- ambtgenoot Nakasone. eengezet dat er voor Ne derland sinds de ge beurtenissen van 8 de cember geen basis is om de hulp aan Suriname te hervatten. De Neder landse premier zei geen moment de indruk le hebben gehad dat de Braziliaanse president een beroep deed op Ne derland. de ontwikke lingsrelatie met Surina me te hervatten. Lub bers heeft tegenover Fi- gueiredo begrip geloond dat Brazilië datgene wil doen. wat het noodzake lijk acht om ontwikke lingen in Suriname te voorkomen die ze onge wenst vindt. Wat een verwijzing is naar een mogelijke Cubaanse in vloed in Suriname. Wel heeft de Nederlandse premier laten weten dat hij het moeilijk zou kun nen begrijpen, als hulp van Brazilië aan Suri name belangrijke wa penleveranties zou be vatten Lubbers en Figueiredo hebben maandagmid dag over een groot aan tal onderwerpen van ge dachten gewisseld, zoals Midden-Amerika, de in ternationale economi sche recessie, en de sta biliteit binnen Latijns- Amerika. Zondagmorgen had pre mier Lubbers in de Bra ziliaanse kuststad Reci fe een onderhoud met aartsbisschop Dom Hel der Camara. De beide bewindslieden keren woensdag terug naar Nederland. ADVERTENTIEI Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. REAGAN BLIJ MET STEUN BONDGENOTEN CDA -dissidenten De CD A-kamerleden Buikema en Faber vragen de partijtop om een uitspraak over het beginsel dat de CDA-fractie niet unaniem hoeft te stemmen Voor de beide CDA-ers staat de grondwettelijke vrijheid van parlementanérs buiten kijf. Zij wijzen er op dat hun onlangs verleende instemming met een mo tie van PvdA-leider Den Uyl zeker in strijd was met het CDA- verkiezmgsprogram. (PAGINA 3) Naar de zon De zon lokt. De verkopen van vakantiereizen naar het Zuiden stijgen De verzekeringsagent van de 'slecht-weerpolis' klaagt steen en been (PAGINA 5) Dauphiné Phil Anderson heeft de proloog van de profwielerwedstrijd Dau phiné Libéré gewonnen. Beste Ne derlander was Joop Zoetemelk, die met slechts vier seconden achter-, stand de vierde plaats opeiste (PAGINA 15) Sperziebonen, O OC 500 gram C.£J Jgram Hamburger gepaneerd. 100 kilo 100 gjuag 1.09 QQrï 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. MOSKOU WILLIAMSBURG iKTR UPI .AFP DPA) De steun die Ameri- ka's bondgenoten in Williamsburg betuigden voor plaatsing van N'AVO- raketten in Europa is door de Ver enigde Staten afgedwongen en de top aldaar heeft de onenigheid van de deelnemers aan het licht gebracht. Dit heeft de Sowjet-pers maandag meegedeeld in eerste commentaar op het verloop van de conferentie in Williamsburg. In de verklaring die op aandrang van president Ronald Reagan en na uren lang touwtrekken door de staats- en regeringsleiders van de Verenigde Staten, Canada Japan. Frankrijk, Italië, Groot-Brittanme en de Bonds republiek en de voorzitter van de Europese commissie zondagnacht werd aanvaard, werd gezegd dat de stationering van 572 kruis- en Pers- hing-2-raketten eind dit jaar doorgaat als er geen akkoord op het ontwape- nmgsoverleg in Genève is bereikt. Het officiële Sowjet-persbureau Tass zei dat de zogenaamde gezamenlijke verklaring haastig door de V.S. was opgesteld en was opgelegd. De in de verklaring vervatte weigering in Ge nève ook over de Britse en Franse kemraketten te spreken noemde het officiële persbureau Tass onlogisch. De Sowjet-Unie zou eveneens met hetzelfde succes kunnen zeggen dat haar systemen die geen Amerikaans gebied bereiken, nationale afschrik kingsmiddelen zijn die bedoeld zijn om haar eigen gebied tegen een aan val van West-Europa te verdedigen. De woordvoerder van het Witte Huis, Larry Speakes, zei dat Reagan zeer verheugd was over de steun van de deelnemende landen aan de topconfe rentie. Het was een zeer krachtige verklaring, zei hij. Het is voor het eerst dat de groep zo'.o verklaring steunde en het is de eetate keer dat Frankrijk (dat niet deelneemt aan de militaire inte gratie van de NAVO) en Japan (dat geen lid van de NAVO isi zich bij een dergelijke verklaring aansluiten. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken. George Shultz, ken schetste dc verklaring als een krach- lig vertoon van westelijke vastbeslo tenheid. Hij zei dal de leiders tot optreden waren gedreven nadat de Sowjet-l'nie een zeer bedreigende verklaring had afgelegd. Zij dreigde aan de vooravond van de top met plaatsing van SS-20-rakctten in Oost- Europa als dc Verenigde Staten voortgaan met hun plannen om in december hun raketten in West- Europa te plaatsen. „J*, Rijnpeil Kinderen controleren het peil van het Rijnwater Bij het eerste meet punt in Nederland, bij Lobith. was de stand gisteren liefst 15 meter en 69 centimeter (PAGINA 3) Steun Schelde De aandeelhouders van de Provin ciale Zeeuwse Energie Maatschap pij hebben geen moeite met het verlenen van steun aart de Ko ninklijke Maatschappij De Schel- de. Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van de PZEM kan de steunoperatie rendement opleveren (PAGINAll) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 4 Varia: 7 Provincie: 9. 11, 12 en 13 Sport: 15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1