PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT tl f>tijgende spanning ussen Israël en Syrië GROOT Gewonden bij felle botsingen betogers en politie Hengelo Rijnwater stijgt ra ©11 GROENE a£s tya/fcte.-deaékk Schelde dankt Zeeland VASHINGTON ROEPT OP TOT KALMTE LPG wordt goedkoper 26e jaargang no. 123 'pïï jterdag 28 mei 1983 Veel bewolking In de ochtend zonnige perioden Ove- ngens veel bewolking en enkele buien. Iliddagtemperaluren rond 13 graden. Batige zuidwesten wind kracht 3. af en toe vrij krachtig 5. ANJELIERSTRAAT 5-7 Telefoon 01100 -16810 MIDDELBURG - Unaniem en 'van harte' hebben de staten van Zeeland vrijdag ja gezegd tegen de provinciale steunoperatie ter grootte van 50 miljoen gulden voor de Koninklijke Maatschappij De Schelde In het slatendebat óver deze reddingsoperatie klonk algemeen medeleven door met het forse aantal Schelde-werknemers dat desondanks ontslagen wordt. Zo ook in de vergadering van de Vlissmgse gemeenteraad die overigens eensgezind bijna 2,4 miljoen voor De Schelde beschikbaar stelde. Dat betreft hel Vlissingse deel van het PZEM-dividend dat via de Stichting Economi sche Ontwikkeling Zeeland naar de KMS zal toevloeien Inmiddels is op de Schelde-muur in de Vlissingse binnenstad het spandoek met de tekst 'Laat de KMS niet verzuipen' vervangen door een doek met de tekst 'Zeeland bedankt', als uiting van opluchting bij het Schelde-personeel nu de KMS door hulp vanuit de provincie weer een zelfstandig bedrijf is geworden. (Zie pagina 11) correspondent) IRUZALEM Israël volgt met argusogen de grootscheepse Russisch-Syrische manoeuvres ie op dit moment in Syrië gehouden worden. Minister van defensie Arens en andere raëlische zegslieden roepen in koor niet te verwachten dat Syrië op een rechtstreekse mfrontatie met Israël uit is, maar de politici en militairen zijn er niet gerust op. Verenigde Staten hebben Syrië vrijdag opgeroepen de „uiterse terughoudendheid" te itrachten om nieuwe vijandelijkheden met Israël te voorkomen. In een verklaring toont het iderjmerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zich bezorgd over de verhoogde spanning in Midden-Oosten. it name de inlichtingendienst her- een voorzichtiger en tegelijk zenuw- ig wAert zich nog heel goed dat ook de achtiger geworden. io bi m Kippoer-oorlog, bijna 10 jaar Arens deed in een toespraak al het ond ieden, begon met grootscheepse Sy- mogelijke om de crisissfeer te vermin- lervs :he en Egyptische oefeningen, die deren. Hij sprak in positieve bewoor- tej i dekmantel waren voor oorlogs- dingen over de Syrische minister van ana irbereidingen. Ook toen voorspel- defensie, die de Syrische militaire nés de inlichtingendienst dat er geen g bi og zou uitbreken, en met dat 'erk edent in de herinnering is ieder- idra ;ebri ren. In het verleden plachten de Israe li's daaraan toe te voegen dat zij geen uitputtingsslag zullen dulden. Het is duidelijk dat zo'n uilputtings- slag. gezien de psychologische oor logvoering, incidenten en guerrilla- acties, bijna onvermijdelijk is in de huidige politieke constellatie, die Sy rië in Libanon de beste kaarten geeft. Het is in tegenstelling tot vorig jaar nu Israël dat een oorlog wil vermij den, terwijl Syriè bereid is risico's te nemen. (Zie ook pagina 3) Opstand voorbereidingen „louter defensief' had genoemd. Arens sprak de wens uit dat Syrië zich inderdaad alleen defensief opstelt. En oud-premier Ra bin sprak over de gerechtvaardigde Syrische veiligheidseisen in Libanon. Evengoed als Israel bij de onderhan delingen met Libanon maatregelen heeft genomen voor de garantie van zijn veiligheid, heeft ook Syrië dat recht in Oost- en Noord-libanon,- zo vindt Rabin. Paraat Intussen staan de legers van Israël en Syrië in Libanon en op de Golan paraat tegenover elkaar en van beide De positie van PLO-leider Yas- ser Arafat komt onder steeds grotere druk te staan. De op stand onder Palestijnse guer rillastrijders in de Bekaa- lallei groeitde rebellen ver mijten de PLO-leiding een te gematigde koers te volgen. (PAGINA 3) Wanklank 'Jeugd en Muziek' Zeeland krijgt dit jaar geen provincie- geld meer. Een voorstel om eenmalig geld beschikbaar te stellen voor een 'noodeditie' van het Festival Nieuwe Mu ziek, vond in de ogen van een meerderheid van de staten geen genade (PAGINA 7) Over Breskens heeft in de bekerfi nale van Zuid I niet voor de verrassing kunnen zorgen. De Brabantse tegenstander PSV 2 was te sterk en werd dan ook de logische winnaar: 3-1. (PAGINA 15) Binnen- en buitenland: 2 en 3. Financiën, economie: 5. Provincie: 7, 9, 10, 11 en 13. Sport: 15. Weekendkrant: 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 en 29. 0LITIE VREEST RA-AANSLAGEN TOP POLITICI ON'DEN De leiders van alle grote ilitieke partijen in Groot- H rittannië staan sinds vrijdag onder fjöi 24-uursbewaking, omdat de Brit- politie vreest dat het verboden rse Republikeinse Leger (IRA) aan- "'U'J agen op deze politici heeft voorbe- rï ld. ?r remier mevrouw Thatcher had al de nstante bewaking, maar ook Mi- ael Foot (Labour). David Steel (Li- ïralen) en Roy Jenkens (SDP) heb- n nu veiligheidsmensen toegewezen m„u vcuiguciuaiiicnacii njcgcvvcicn 2 ikregen. De politie denkt dat ten fW Lwee leidende IRA-terroristen in Engeland bevinden, gaat om John Downey, die wordt zocht in verband met de bomaan- agen in twee Londense parken, die ong jaar juli 18 mensen het levén kostte, en Sean O'Callaghan. die door cotland Yard als de adjudant van owney wordt omschreven. kanten worden dagelijks versterkin gen aangebracht, terwijl beide par tijen de termen „defensief en „pre ventief' de ether in sturen. Aan Israëlische kant wordt de zenuw achtigheid verhoogd door de aanhou dende stroom van sabotage- en guer rilla-acties achter de Israëlische linies in Libanon Ook gisteren liepen Israë lische voertuigen weer op een mijn. ditmaal zonder slachtoffers te eisen, maar donderdag zijn er bij het ont ploffen van een bom een dode en 14 gewonden gevallen, toen een autobus met militairen voorbijreed op het mo ment dat de bom ontplofte. Israel spreekt over een politiek van „matiging en vastberadenheid". Zich niet laten verleiden tot een escalatie, maar tegelijkertijd Syrië duidelijk maken dat er eei grens is aan het richt in verband met poging tot dood- opvoeren van de spanning, die uitein- sl,a«ï mishandeling, openijke-geweld- - - pleging en vernieling. Woordvoerder Laterveer verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen. Tijdens de ongeregeldheden zijn van winkel, een bank en een warenhuis Deetman: eenmalige verlaging leeftijd VUT in onderwijs (onderwijs en wetenschappen) wil voor één keer de leeftijdsgrens verla gen waarop het onderwijzend perso neel de mogelijkheid heeft om vroeg tijdig uit te treden. Hij doet dit in het kader van de maatregelen ten behoe ve van de herverdeling van de arbeid in het onderwijs. Het kabinet heeft Deetman daarvoor gisteren het groene licht gegeven. Wat de eenmalige nieuwe leeftijdsgrens zal zijn is nog niet vastgesteld. Deetman ontvouwt zijn voornemens in een noti tie waarmee de bewindsman binnen kort het georganiseerd overleg met de onderwijsbonden ingaat. In die noti tie komen ook andere voorstellen voor arbeidstijdverkorting voor. De precieze details kunnen pas wor den vastgesteld wanneer de regeling voor de roostervrije dagen in het onderwijs is ingevuld. Koeien in de bedreigde gebieden zien hun wei steeds kleiner worden door het wassende water. ARNHEM (ANP) Het water in de Rijn en zijrivieren stijgt door de aanhoudende regenval nog steeds snel. Vrijdagavond werd bij Lobith een stand van 13.73 meter gemeten, bijna anderhalve meter hoger dan donderdagmiddag. De rijkswaterstaat verwacht dat het rivierwater dit weekeinde zal stijgen tot meer dan veertien meter boven NAP. De hoogste stand sinds jaren werd vorige maand gemeten, toen het peil bij Lobith steeg tot 15.74 meter. Een woordvoerder van de directie bovenrivieren van rijkswaterstaat zei overigens niet te verwachten Wurttemberg, door het water werd meegesleept. Een automobilist ver dronk in zijn auto die in de Moehli- dat het record van half april de n-rivier in het Zwarte Woud was komende dagen zal worden gebro- gestort. ken. De overlast door de hoge r terstand is dit keer naar zijn me ning echter wel groter, vooral voor de boeren die hun land op de uiterwaarden langs de rivieren in middels in gebruik hebben geno men van wie het vee buiten staat Ook de talloze campinghouders, die hun terreinen al grotendeels voor de zomervakantie hebben in gericht, zijn de dupe. De enorme regenval die al vijl dagen lang onophoudelijk de bondsrepubliek teistert, heeft tal van overstromingen, vooral in het zuidoosten van het land. veroor zaakt. Een bejaarde vrouw kwam om toen zij in Sasbach, Baden- De situatie is verontrustend m het gebied van de Saar. de Moezel en de Rijn Straten in Karlsruhe, Heidelberg en Saarbrucken zijn overstroomd evenals campings in Baden Wurt temberg, Rijnland-palts en Noord rijn Westfalen Eerder was al gemeld dat zware regenval en massa s modder een spoorwegbaanvak hadden onder mijn waardoor de sneltrein tussen Ostende en Wenen in de buurt van Grosskóningsdorf ontspoorde en tegen een betonnen wand van een tunnel botste. Daarbij kwamen tien mensen om en werden 21 zwaargewond. HENGELO (ANPi Tijdens ernstige ongeregeldheden in Hengelo na een beloging zijn vrijdag vijf politiemannen gewond geraakt. De politie werd in het centrum van de stad door relschoppers bekogeld met stenen. Ook liep een agent een hondebect op. Na behandeling in het ziekenhuis konden de vijl politiemensen hun dienst hervatten. ontgelden. De moeilijkheden begonnen vrijdag middag toen een groep van ongeveer duizend mensen na een tocht door Hengelo, aankwam bij het complex van Hollandse Signaal Apparaten (HSA). Men wilde daar in het kader van het zogeheten Doe Wat Festival protesteren tegen dit bednjf. dat vol gens hen omstreden is door de pro- duktie van elektronische wapenappa- ratuur voor onder meer Argentinië en Chili. Hoewel het doel van de organisatie was een vreedzame demonstratie te houden, duwden enkele tientallen de monstranten het toegangshek van de fabriek omver. Op het moment dat zij het terrein van HSA betraden, kwam de mobiele eenheid compleet met helm. schild en wapenstok te voor schijn. De demonstraten trokken zich hierop terug tot op de openbare weg en gingen over tot het gooien van stenen en txottoirtegels naar de linie van de ME. Vernielingen De relschoppers trokken daarna - los van de rest van de gnoep demonstran ten - naar het centrum van Hengelo. Lijk in schoorsteen geïdentificeerd GRONINGEN (ANP) De Groninger politie heeft vrijdag de identiteit bekendgemaakt van de man die don derdag dood werd aangetroffen in een schoorsteen van een advocaten kantoor in de Groninger binnenstad. Het is de 25-jarige A. A. van H. uit de stad Groningen. Hij was enkele malen in contact geweest met de politie wegens kleinere delicten. Honorering kamerleden - Minister Rietkerk i binnenlandse zaken) heeft een werkgroep ingesteld die de 'hono rering' van kamerleden nader moet bezien. Hij treedt hiermee in het spoor van kamervoorzitter Dolman, die de instelling van een werkgroep had be pleit. De werkgroep moet de verschillende aspecten van de aan de kamerleden toegekende schadeloosstelling be zien, evenals de overige tegemoetko mingen waarop kamerleden aan spraak kunnen maken. De reden hiervoor was dat leden van de Centrumpartij voor dat moment een tegendemonstratie hadden aan gekondigd bij het station. Zij versche nen echter niet. Wel ontstond op de perrons en in het station een gespannen situatie, nadat demonstranten onder meer op de rails gingen zitten Politieagenten die hen wilde verwijderen voelden zich op een gegeven moment zo bedreigd, dat een rechercheur een pistool trok Hij hoef de hiervan geen gebruik van te ma ken. Tegen half zeven laaiden de gemoede ren wederom danig op. De politie kwam in actie om demonstranten van het bordes van het gemeentehuis te halen, waar zij de rode vlag hadden gehesen. De actievoerders gingen ver volgens over tot het blokkeren van de in- en uitgangen van het politiebu reau. Toen de ME de straten rond het bureau schoonveegde van de enkele honderden demonstranten werd een van de relschoppers aangereden door een SRV-wagen Tijdens de daarop volgende vechtpartij werd de ME be laagd met stenen en trottoirtegels. Onder de arrestanten zijn een jongen en een meisje uit het Westduitse Frankfurt die met hun auto een stop teken negeerden De organisatie van Doe Wat '83 heeft tevergeefs getracht de harde kern van de actievoerders van ongeregeld heden af te houden, aldus Laterveer. waar ze een spoor van vernielingen HENGELO Deelnemers van 'Doe achterlieten. Bij het zien van de bussen met ME'ers trok men weg uit het winkelcentrum en ging massaal naar het NS-station. Waf-festival gooien met stenen naar de ME bij het terrein van Holland Signaal, na een uit de hand gelopen demonstratie Het beduidend tegenwicht ry eeland heeft gisteren een •\^.jI t-X van de gedurfdste initia- tieven van de laatste jaren i- - j formeel afgerond: een naar verhouding grootscheepse steunoperatie voor behoud van werk gelegenheid bij de Koninklijke Maat schappij De Schelde' in Vlissingen. Provinciale staten en de gemeente raad van Vlissingen vergaderden vrij wel gelijktijdig over de voorstellen, die er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen dat de KMS imet onder andere de dochters AKF. Montage en Gieterij) kan worden losgemaakt uit het rampzalige RSV-concem en als zelfstandige onderneming kan verder gaan. Zonder in dikke woorden te vervallen kan rustig worden vastge steld dat hiermee een stuk daadwer kelijke solidariteit van de Zeeuwse gemeenschap met een aan haar zeer verknocht bedrijf is bevestigd De wisseling van een spandoek op de markante gevel van de KMS in de binnenstad van Vlissingen sprak daarom voor zich. Maandenlang stond daar in vastberaden zwarte letters: „De Schelde laat zich niet verzuipen1' Nu in kleurig rood .Zee land bedankt" Bij echte dieptepunten en hoogtepunten hoeft er niet veel te worden gezegd om duidelijk te zijn. In de voorbije maanden van het zenuwslopende gevecht om van 'De Schelde' in surséance van betaling te redden wat te redden viel is juist dat gesloten front tegenover de RSV- bewindvoerders en vooral tegenover 'Den Haag' van wezenlijke betekenis geweest. De RSV-Gieterij zou al zijn gesloten als niet de gemeente Middel burg dwars vóór de belangen van dit bedrijfsonderdeel had gestaan. RSV- Montage zou als een nietig restantje zijn overgeheveld naar IJsselmonde en bij 'De Schelde' zelf zouden vol strekt desastreuze gaten zijn gevallen als niet de provincie Zeeland en onder andere Vlissingen hadden laten blij ken dat ze echt hun nek wilden uitste ken. Vooral de sterke troef van 50 miljoen uit de reserves van de PZEM heeft in de onderhandelingen over het behoud van werkgelegenheid bij de KMS als breekijzer gefungeerd. Tel kens als er in dat spijkerharde poker- spel om werk voor enkele duizenden in dit gewest iets mis dreigde te gaan kon dat stuk eigen vermogen worden ingezet En hoe beduidend tegenwicht in dit soort situaties moet zijn is wel gebleken in Rotterdam, waar pogin gen om RDM op de been te houden juist bij gebrek aan zo'n drukmiddel op een mislukking zijn uitgelopen Met een meevaller uit het goed rende rende openbaar nutsbedrijf PZEM heeft Zeeland tijdig weten te voorko men dat er complete afbraak van een in vele jaren zorgvuldig opgebouwde sociaal-economische ontwikkeling zou ontstaan De discussie m de staten gisteren draaide vooral om het eenmalige karakter van de nu toegepaste steun operatie. Met de oprichting van een Stichting Economische Ontwikkeling Zeeland (SEOZ) is iedere rechtstreek se binding tussen de PZEM en de KMS vermeden Waartoe die stich ting SEOZ in de toekomst nog kan dienen is een zaak van nader overleg, stelden de staten van Zeeland giste ren vast. Misschien is er ooit nog een verband te leggen met het nog niet zo lang geleden gestichte Zeeuwse Werk- gelegenheidsfonds Waar het sinds be gin dit jaar om draaide was in de eerste plaats snelle actie en een eigen inbreng. Met PZEM-gelden in bredere zin bewuste industriepolitiek gaan voeren zou bepaald onzuivere verhou dingen scheppen Terughoudendheid op dit punt behoort daarom uitgangs punt te zijn. Het is goed dat de staten van Zeeland misverstanden Sn deze richting op voorhand hebben uitge sloten. Bij alle tevredenheid over de tot nu toe bereikte resultaten met de steunoperatie is gisteren zowel in pro vinciale staten ais in de gemeente raad Vlissingen het verlies van toch nog ettelijke honderden arbeidsplaat sen bij de KMS als een moeilijk te verteren zaak onderstreept. Klappen die nog lang zullen nadreunen Maar toch had het allemaal nog veel erger gekund En daarom behoort de geza menlijke actie van de laatste maan den om het behoud van werkgelegen heid bij 'De Schelde' voor de toe komst inspirerend te werken. Er is in het verleden veel geklaagd over te korte armen als het ging om de moge: lijkheden van provincie en gemeenten duidelijk gericht sociaal-economisch beleid te voeren. Vele mistroostige debatten zijn er over het gebrek aan eigen kunnen op dit terrein besteed. De gisteren formeel afgeronde steun operatie is het ondubbelzinnige be wijs dat het ook anders kan. vdM ROTTERDAM (ANP) Met ingang van 1 juni gaat de prijs van LPG taulogas) met 1,7 cent per liter naar beneden. Een liter LPG gaat dan 79,6 cent kosten. De prijsverlaging is volgens de Rot terdamse oliehandel een gevolg van hel teruglopen van de noteringen op de internationale produktenmarkt De prijsverlaging zal worden toege past door zowel de benzinemaat schappijen als de vrije-pomphouders.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1