Aanval Zuid-Afrika lp vrijheidsstrijders Minder buitenlanders op Pinksterweekeinde jShunkemöller%! kleintjes ROTE VËRGËWÏNGSACTÏÈ 1 T 'NLC pleegt bomaanslagen 'P Corsica Nederland blijft af van de relatie Suriname-Brazilië >- v. v.\> ...-v T ;y o*V cPx.0 >s Slachtoffers door slechte Pinksterweer vandaag GOED GESCOORD 15,- fu Bij aankoop s an deze hcha een paar I lunkcmöller I IVeer buien Veel bewolking en af en loe regen. Hiddagtemperaluur ongeveer 14 gra den. Matige aan de kust vrij krachtige noordelijke wind. iGAPORE REUTER i Onder de bootvluchtelingen die m Singapore zijn door een Frans vrachtschip te zijn opgepikt aekomen blijkt zich een ex-premier van Zuid-Vietnam te vinden. Volgens de functionaris van de VN heefl Frankrijk zich bereidverklaard Loc ■jen Van Locpremier in Saigon gedurende zeven maanden in 1967-'68. en de 32 andere Vietnamezen. thans in het enige vluchtelingenkamp van deerde al op 13 mei samen met 32 andere bootluchlingen m Singapore, na Singapore op te nemen. HANNESBURG (RTR/AFP/UPI) De Zuidafrikaanse luchtmacht heeft maandagochtend neg een aanval uitgevoerd op de Mozambikaanse hoofdstad Maputo, 65 kilometer van de Ens met Zuid-Afrika. Hierbij zijn zeker vijf mensen omgekomen en 24 gewonden gevallen. Igens Zuid-Afrika was de aanval gericht op guerrilla-bases van het ANC (Afrikaans itionaal Congres» en werd tevens een Mozambikaanse raketbasis uitgeschakeld. plexen verblijven doorgaans 200 man. We schatten dat in ieder van de andere vernietigende complexen ze ker 30 tot 40 'terroristen' hebben gezeten, aldus de woordvoerder. De Mozambikaanse minister Van de- Zuidafrikaanse minister van de- afrikaanse inlichtingendienst zijn er sie, Magnus Malan. zei dat de bij de luchtaanval 'tal van terroristen ival een vergeldingsactie was voor van het ANC' gedood, zo deelde een unslag van het ANC op het hoofd- woordvoerder van het Zuidafrikaanse irtier van de luchtmacht in Preto- ministerie van buitenlandse zaken afgelopen vrijdag, waarbij 18 mee. Op een van de vernietigde com- ien en 216 gewonden vielen. De «•.basis was bestookt, omdat deze therming had geboden aan de LUBBERS: GEEN WAARDEOORDEEL ks van het ANC. aldus Malan. ANC is de zwarte verzetsbewe- :in Zuid-Afrika. Volgens de Zuid- iVan onze correspondente) WILLEMSTAD „De Nederlandse regering zal geen waardeoordeel uitspre ken over de verhouding tussen Suriname en Brazilië. Er zijn al een aantal contacten geweest tussen beide landen en het verbaast me daarom niet dat de Surinaamse premier Errol Alibux momentcel Brazilië bezoekt". Dit verklaarde premier Ruud Lubbers zondag bij aankomst op de Nederlandse Antillen. fensie verklaarde dat er „bommen zijn gegooid op woonhuizen in de buiten wijk Matola". en dat er daarbij .ook enige fabrieken zijn getroffen'. Het ANC. dat maandag, na de Zuidafri kaanse luchtaanval, verklaarde inder daad verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in Pretoria, sprak tegen dat het in Maputo guerrillabases heeft. In het parlement verklaarde Malan later op de dag het Zuidafrikaanse leger ieder druppel bloed van onschul- digen zal wreken. Onze vijanden moe ten zich realiseren dat zij met een land te maken hebben dat zich niet zal laten vernederen, aldus Malan. Hij zei dat Zuid-Afrika tegen zijn vijanden zal optreden „waar we hen ook zullen vinden" De vergeldingsactie is van verschil lende kanten veroordeeld. Afkeuren de reacties kwamen onder meer uit Londen en parijs terwijl ook een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken de aanval veroordeelde en sprak van een schending van de soevereiniteit van Mozambique. r- r tJk V VSr. t.V GELEEN (ANP) - Het Pinkpopfestival. dat maandag voor de veertiende keer in het sportpark van Geleen werd gehouden, heeft 40.000 bezoekers getrokken Dat is 10.000 meer dan vorig jaar. Van 's morgens elf tot ongeveer 's avonds negen uur speelden zeven popgroepen. Veel enthousiasme van vooral jongere bezoekers was er voor de Nederlandstalige groep Doe Maar, die het festival afsloot In het concert van Doe Maar was een optreden verwerkt van Kees van Kooten als een van de Positivo's. Ondersteund door een achtergrondkoor zong hij 'Jij bestaat' J ACCIO PARIJS (DPA AFP) In lucht van zondag op maandag zijn Corsica rond 30 springstofaansla- j0! ijepleegd die schade aan winkels W1lriiia's toebrachten. Bij een aan- Corte is een persoon, vermoe- ijk een van de aanslagplegers, wond. verboden FLNC (Nationaal be- idingsfront van Corsicai, datstreeft afscheiding van dit eiland in de Bdellandse Zee van Frankrijk, ft in vlugschriften de verantwoor- jkheid voor de aanslagen opgeëist in aanslag op de zetel van de ^reem-rechtse PFN (Partij van de Huve krachten) in Panjs is maan- jochtend door een krachtige explo- >ra aanzienlijke schade aangericht. In anoniem telefoongesprek meldde leen 'anti-racistische aanvalsbri- Lubbers zei dat Nederland tot nu toe geen enkele aanleiding ziet om het beleid ten aanzien van Suriname te wijzigen. Het verbaasde hem echter niet dat men in Suriname snel inhoud wil geven aan de relatie met Brazilië. In gezelschap met minister Van den Broek van buitenlandse zaken zal de Nederlandse premier eind deze week een bezoek brengen aan Brazilië. Daar wil premier Lubbers het stand punt van de Nederlandse regering ten aanzien van Suriname toelichten. Hij verwacht dat de Braziliaanse regering uiteen zal zetten hoe zij haar positie ziet in relatie met Suriname. Momen teel brengen beide ministers een drie daags bezoek aan Venezuela Woens dag komt minister Lubbers terug naar de Nederlandse Antillen terwijl minister Van den Broek naar Costa Rica, Nicaragua en El Salvador zal gaan (ADVERTENTIE) Premier Lubbers zal tijdens zijn twee de bezoek aan de Antillen met be stuurders en politici van Aruba. Bo naire en Curacao praten over de be slissingen van de Rondetafelconferen tie iRTC) Op deze conferentie twee maanden geleden in Den Haag beslo ten de Antilliaanse politici dat Aruba in januari 1986 een'aparte status zou krijgen los van de overige vijf Antil liaanse eilanden. In 1996 zal Aruba een volledige onafhankelijk minis taatje worden. Nadrukkeljk verklaarde premier Lubbers dat hij niet gekomen was om over de onafhankeijkhcid van de ove rige vijf Antilliaanse eilanden te pra ten. De Antillen hebben volgens hem voorlopig de handen vol aan de uit voering van de besluiten die tot nu toe genomen zijn. RUZIE OVER PARKEERBON DEN HAAG (ANP) De Haagse politie heeft zondagavond negen be zoekers van een cafe in de Van der Vennestraat gearresteerd, vanwege moeilijkheden met parkeerbonnen uitschrijvende agenten. De cafégan gers belaagden de agenten zodanig, dat een van hen zich genoodzaakt zag een waarschuwingsschot af te vuren. Tijdens een daarop volgende vecht partij tussen cafebezoekers en te hulp geschoten politiemannen, raakten drie agenten gewond, aldus de Haagse politie Tijdens de vechtpartij ging ook een deel van de inventaris van het cafe verloren. De arrestanten zijn in de loop van maandag heengezonden. Vredesbeweging De DDR heeft weer twee leden van de niet-officiële vredesbeweging uitgewezen. Daar mee is het aantal uitgezette vredesac tivisten in vier dagen op tien ge bracht. DEN HAAG (GPD) De pretparken, dierentuinen, musea en andere toeristische atlractipunten hebben tijdens het Pinksterweekeinde bijna 100.060 bezoekers meer getrokken dan vorig jaar. Circa 650.000 buitenlanders bezochten ons land. 70.000 mensen minder dan tijdens de Pinksteren van 1982. Deze gegevens heeft hel Nationaal Bureau voor Toerisme (NBTt maandagavond bekend gemaakt. Het record van Pinksteren staat nog steeds op 1977, toen 820.000 buitenlanders werden geregisteerd. Opmerkelijk was dat het afgelopen veel Britten een bezoek aan ons land lange weekeinde ongeveer 25 procent De hotels, pensions en campings kon- minder Belgen en Fransen naar ons land kwamen. Het aantal Duitse toe risten liep met vier procent terug in vergelijking met vorig jaar. Niet al leen het koude en natte weer is vdlgens het toeristenbureau de oor zaak van het geringer aantal buiten landers. Ook de bezuinigingen deden veel mensen besluiten van een extra vakantie af te zien De kust. Waddeneilanden, Friese me ren en Zeeuwse wateren waren favo riete bestemmingen. Behalve Duit sers, Fransen en Belgen, brachten ook den de drukte gemakkelijk aan Dui delijk merkbaar was dat dp Nederlan ders het met de tent en caravan af lieten weten. De bezetting in de ver schillende accomodaties lag tien pro cent onder die van de vorige Pinkste- De verkeersdienst van de Rijkspoli tie te Driebergen sprak van een „rus tige Pinkster Maandagavond om half acht werd de topdrukte bereikt toen zich tien files hadden gevormd, met een gezamenlijke lengte van- ruim 60 kilometer. Vorig jaar telde de rijkspolitie op datzelfde tijdstip der tig files. Om 9 uur maandagavond was de rust op de Nederlandse wegen zo goed als weergekeerd. Gedurende het gehele pinksterweek- eneinde zijn tenminste tien mensen in het verkeer om het leven gekomen. (Zie ook pagine 5i. IADVERTENTIE Met deze lekker zittende sportbeha. Verkrijgbaar in de maten A. B. C. In de kleuren wit en skin Katoen lycra. Normale prijs 18.95. Nu voorde rake prijs van 15r -D panty's t \v v 2.25 gratis legen inlevering van deze bon VI Goes: Ganzepoortstraat 9 Middelburg: l ange Delft 55 HAMBURG (DPA) In verschillende delen van de wereld zijn het afgelo pen pinksterweekeinde mensen het slachtoffer geworden van barre weersomstandigheden. Er vielen do den in de Verenigde Staten. Italië, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk en Ar gentinië en Australië hadden te kam pen met enorme overstromingen. In de Amerikaanse staten Texas en Louisiana vielen bij wervelstormen elf doden en honderd gewonden. De stor men richtten een schade aan van rondde 30 miljoen gulden. In de Ita liaanse alpen kwamen zondag en maandag tien mensen om bij aardver schuivingen. veroorzaakt door aan houdende regen. Uit het dorp Tresen- da di Teglio worden nog enkele inwo ners vermist In het Oostenrijkse Bur- genland werden maandag acht wan delaars in de leeftijd van 20 tot 30 jaar door de bliksem gedood Nieuw- Zeeland werd met pinksteren getrof fen door een sneeuwstorm, die snelhe den bereikte van 130 kilometer per uur Drie scholieren vroren op een wandeling dood Ernstige overstro mingen deden zich voor in het noord westen van Argentinië. Een groot aan tal mensen moest worden geëva cueerd en tol nu toe zijn 200.000 Argentijnen door de overstromingen dakloos geworden Ook de Australi sche staat Queensland had met over stromingen te kampen Maandag werd de luchtmacht ingeschakeld om met helikopters mensen uit afgelegen boerderijen en dorpen te evacueren ol hen te voorzien van levensmiddelen. Sneeuw viel er het weekeinde ook in Zwitserland. Chur, de op 600 meter hoogte liggende hoofstad van het kan ton Graubunden, werd met een dikke laag sneeuw bedekt. Foto: de verwoestingen in het Ita liaanse plaatsje Tresenda di Teglio. Wielerkoersen Twee Zeeuwse winnaars in prof- wielerkoersen in Kloosterzande en Hansweert Zaterdag was Jan Raas de snelste tijdens het verre gende vedettenfestival in Zeeuw- sch-Vlaanderen en maandag was Jos Schipper m Hansweert de klassieker-umnaar Leo van Vliet en Steven Rooks te snel af. Twintig kilometer voor het einde zag het er naar uit dat Schipper door pech zou verliezen, toen hij een ander achterwiel moest monteren (foto) Maar hij kwam nog juist in aan merking voor de regeling dat er bij materiaaldefect een ronde 'vergoe ding wordt gegeven (PAGINA 18) Kemraketten Eerst praten over de plaatsing van kruisraketten, dan pas beslissen over de beperking van het aantal Nederlandse kernwapentaken. Deze uitleg geeft VVD-leider Ed Nijpels ifotoi aan het regeerak koord (PAGINA 3) Districtsbeker Het voetbalelftal van Breskens heeft zich maandagmiddag ge plaatst voor de finale van de dis trict sbeker. De Zeeuws-Vlamingen wonnen van Internos (4-0) op eigen veld De eindstrijd gaat tussen Breskens en de reserves van PSV uit Eindhoven. (PAGINA 11) Arnemuiden Amemuiden speelt woensdag avond een beslissingswedstrijd voor de promotie naar de eerste klas in het zaterdagvoetbal. De laatste wedstrijd tegen WHS lever de zaterdag een 5-0 zege op. Arne muiden en Altena duelleren om de promotieplaats Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 Provincie: 5 en 7 PAGINA 13) Sport: 11. 12.13,15,16,17 en 18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1