PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zestien doden bij lanslag Pretoria Ed van Thijn naar zijnAmsterdam WW en Ziekengeld blijven buiten schot 10NDERDDERTIG GEWONDEN PINKSTERDRUKTE Met paard en wagen in café O VEREENSTEMMING KABINET Op weg naar vernietiging Opklaringen de ochtend regen, later opklann- n Middagtemperatuur ongeveer 15 gaden. Matige noordelijke wind. 26e jaargang no. 118 iterdag 21 mei 1981 tamse bv sinds 1881 UW SANITAIR INSTALLATEUR Postbus 154 - 4460 AD Goes - Telefoon 01106-1740. RIEM (ANP) Een dronken wegpiraat beendigde café aandeed, had hij een aanrijding met een personenau- dagmiddag een wilde tocht door Haarlem door zijn to veroorzaakt zonder daarin aanleiding te zien zijn ■aemiddel erg slordig te parkeren. Hij reed met paard paard tot stilstaan te manen. ■:agen een café binnen, waar de kastelein tot zijn grote De politie zal dan ook nog een appeltje met de koetsier te ffüis moest vaststellen, dat de viervoeter juist hier schillen hebben, nadat deze zijn roes in het politiebureau fajaan zijn drang tot urineren. Voordat de man het heeft kunnen uitslapen. ÜETORIA (AFP/UPI/AP) Op een parkeerplaats voor het hoofdkwartier van de Zuidafri- ianse luchtmacht in het centrum van Pretoria zijn vrijdagmiddag bij een bomaanslag instens 16 doden gevallen en werden meer dan 130 mensen gewond. woordvoerder van het H. F. Ver- ödziekenhuis in Pretoria zei dat er swonden waren binnengebracht. is wie acht zwaar geworden. On- «r 50 gewonden werden naar an- ziekenhuizen gebracht, ot de explosie werden zwarte en aie voetgangers in de drukke uchstreet gedood of gewond. An- slachtoffers vielen in het lucht- chthoofdkwartier, een café. een akwinkel en een bookmakerslo- iL sister van openbare orde Louis Le sige die ter plaatse was, schreef de sslag toe aan het Afrikaans Natio- il Congres, de zwarte nationalisti- verzetsbeweging in Zuid-Afrika. aeb geen enkele twijfel over wie er intwoordelijk is voor deze verwer- jke aanslag. Het ANC en (ANC- ier) Oliver Tambo hebben aange- digd dat zij hun aanslagen dit jaar den opvoeren" ister Malan van defensie sprak een 'laffe, criminele daad in het Ier van de communistische oorlog a Zuid-Afrika'. Gisteravond had zich nog geen enkele groepering ver antwoordelijk gesteld voor de aan- De ontploffing die een grote rookko lom deed oprijzen, deed zich voor tijdens het spitsuur. Ambulances en brandweerauto's raasden door de straten. De explosie vernielde ver scheidene auto's, terwijl door de luchtdruk vrijwel alle ruiten van het hoofdkwartier van de luchtmacht en het aangrenzende gebouw van de mi litaire inlichtingendienst in scherven gingen. Ooggetuigen verklaarden dat de omgeving eruit zag alsof er een oorlog was gevoerd De politie die het gebied afzette, wilde geen mededelingen doen over de ontploffing. „We zijn druk bezig met het onderzoek en dat is alles wat ik kan zeggen", aldus een woordvoer der. WERELDEXPO '89 IN PARIJS WS DP AOndanks fel verzet centrum-rechtse oppositie lift de Franse nationale vergade- y vrijdag met 318 tegen 159 stern- eerste lezing het wetsontwerp mard. waarbij besloten wordt tol organiseren van een wereldten- tsstelling in Parijs in 1989 Het imationale expositiebureau had de organisatie toegekend ter ïwnhéid van het feit dat het in O 200 jaar gelden zal zijn dat de iise revolutie begon. Het thema de wereldtentoonstelling is „we der vrijheid - project voor het de millenium." Het verzet van de tasitie, geleid door de NEO- Êistische burgemeester Jacques van Parijs, richt zich vooral onduidelijkheden betreffende financiering van het plan en de rte voorbereidingstijd. PRETORIA (AP) Temidden van een grote ravage wordt een z\ bijgestaan door een rodekruislielper. AMSTERDAM (GPD) De 48-jarige PvdA-polilicus m Thijn wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Zijn benoeming, die gistermiddag be kend werd gemaakt, gaat 16 juni in. Van Thijn volgt burgemeester Polak op, die begin volgende maand net pensioen gaat. Drs. Eduard van Thijn keert als burgemeester van Amsterdam terug naar de stad waar hij in 1962 zijn politieke carrié begon als PvdA-raadslid In zijn loop- Man deed Van Thijn verder ervaringen op als mede werker van de Wiardi Beckmanstichtmg (het weten schappelijk bureau van de PvdAi. als fractieleider in de (weede kamer, kabinetsinformateur en minister van binnenlandse zaken Van Thijn gold jarenlang als "sroonprins' van PvdA-leider Den Uyl. De benoeming van de nieuwe burgemeester van Am sterdam was tot het laatste moment een spannende sak. Nadat eerder een aantal kandidaten was afgeval len, bleven er deze week twee over Ed van Thijn en Jos Kemenade. beiden Tweede-Kamerlid van de PvdA en alle twee oud-minister (resp. binnenlandse zaken en onderwijst PvdA-fractielcider Den Uyl en Van Thijns tegenkandi daat Van Kemenade vinden dat Amsterdam een voortreffelijke burgemeester krijgt. „De PvdA heeft baar beste mensen beschikbaar gesteld voor deze moeilijke taak", aldus Den Uyl. De Amsterdamse PvdA-fractie sprak gisteren haar vertrouwen uit in Van Thijn De WD-fractie. de grootste oppositiepartij in de Amsterdamse gemeenteraad, hoopt dat Van Thijn in staat zal zijn te voldoen aan zijn eigen wens burge meester te zijn voor alle Amsterdammers. Daarover bestaan bij de WD-fractie reserves, „niet alleen wat betreft Van Thijn, maar vooral de Amsterdammers zelf'. DeCDA-fractie in de gemeenteraad had haar voorkeur uitgesproken voor Van Kemenade als burgemeester. Het bedrijfsleven in de hoofdstad heeft „met genoe gen" geconstateerd dat er weer een burgemeester is benoemd die „uitmuntend met de situatie in de stad op de hoogte is en die goed de weg weet in Den Haag". Zie ook pagina 3) R1EBERGEN (GPDl De verkeersdrukte in verband met het lange Pinksterweekeinde is gistermiddag goed op gang gekomen. Het grootste verkeersaanbod lag tussen 16.30 en 19.00 uur toen er gemiddeld 26 files met een totale lengte van ongeveer 150 km op de rijkswegen ontstonden. Druk verkeer was er rond de steden Eindhoven. Breda, Amsterdam en Rotterdam. De drukste weg was de A-12 (Den Haag-Utrecht-Duitse grens). Vooral rond Eindhoven ondervond het verkeer in beide richtingen erg veel vertraging. De politiever- keerscentrale Driebergen sprak van een behoorlijke en vrij langdurige pinksterdrukte, die overeen 'kwam met de verwachtingen'. Behalve een ernstig ongeval in het Limburgse plaatsje Sevenum. waar vier vakantiegangers, op weg naar een bungalowpark in Horst-America, om het leven kwa men. werd bij de Politieverkeerscentrale een tiental ongevallen gemeld. Daarbij waren 24 voertuigen be trokken en raakten drie personen lichtgewond Tussen Maarsbergen en Utrecht bereikte een file een lengte van 14 kilometer, ln de omgekeerde richting tussen Utrecht en Driebergen groeide de rij auto s aan tot 12 kilometer Andere files ontstonden op de N-50. Amhem-Apeldoom. de Zeelandroute, de A-9. voor de Velsertunnel en voor de grensovergangen vanuit Duits land. Bij de overgangen Heerlen. Venlo en Arnhem, moest lang worden gewacht Op de Nederlandse snelwegen belandden de Westduitse toeristen vervol gens weer in een file. In Den Helder moest gisteren voor de veerboot naar Texel rekening worden gehouden met een wachttijd van drie uur. Die wachttijd liep gisteravond zelfs op tot de eerste veerboot van vanmorgen. (Zie ook pagina 8) Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG De werkloosheidsuitkering (WW) en het ziekengeld blijven buiten schot wanneer de sociale uitkeringen op 1 oktober eventueel met 2 procent worden verlaagd. Ook de kinderbijslag (geen echte „sociale" uitkering) blijft op het huidige niveau. Dat blijkt uit de adviesaanvrage die bers. geen regelrechte bezuinigings minister De Koning en staatssecreta- operatie Het is zeker mogelijk dat ris De Graaf ibeiden sociale zakeni maatregelen uit de bus komen die aan de Sociaal-Economische Raad juist geld kosten. ..Het worden plus hebben gericht. De SER wordt om Sen en minnenzei hij. advies gevraagd over het voornemen van het kabinet om alle andere uitke ringen op 1 oktober te verlagen. De WW-uitkering (die maximaal een half jaar duurt) en het ziekengeld worden niet gekort, omdat het hierbij om kortlopende uitkeringen gaat. De WWV, die na zes maanden ww wordt verkregen, gaat wel omlaag, evenals andere uitkermgen zoals de WAO. de bijstand en de AOW. Reden van de uitzondering is dat in veel cao's is opgenomen dat de werk gever de WW of het ziekengeld aan vult lot 100 procent. Als nu deze uitkeringen gekort zouden worden, dan zijn de werkgevers verplicht om die korting zelf weer aan te vullen. Dat zou het bedrijfsleven weer op kosten jagen. Zoals bekend hangt het doorgaan van de korting af van het overleg tussen minister Rietkerk (binnenlandse za ken) en de ambtenarenbonden over inleveren van salaris voor korter werken. Alleen wanneer dat overleg succes heeft, gaan de uitkeringen 2 procent omlaag. Mislukt het, dan moeten alle uitkeringen en ambtena- resalarissen. zij het minder, inleveren. Hel kabinet is het vrijdag voorts eens geworden over een adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad over de herziening van het hele stel sel van sociale zekerheid. Over deze adviesaanvrage is in het kabinet zeer lang gesproken. Premier Lubbers wilde er op zijn wekelijkse persconferentie echter geen mededelingen over doen. Vol gende week woensdag geeft minister De Koning op een persconferentie opening van zaken. Volgens Lubbers wil hel kabinet het advies op vrij korte termijn hebben, om nog in de Miljoenennota voor 1984 eventuele beslissingen te kunnen ne men. De herziening van het sociale zeker- hoirissrelspl is zo benadrukte Lub- Daarentegen zal ook volgend jaar weer flink moeten worden bezuinigd op de sociale zekerheid Gisteren heeft het kabinet een eerste bespre king gewijd aan de opstelling van de Miljoenennotaa voor 1984 Als de lijn wordt doorgetrokken die het kabinet met de Voorjaarsnota heeft ingezet, dan zou volgend jaar zo'n 11 miljard gulden moeten wor den bezuinigd. De 41 vaten met levensgevaarlijk gif afkomstig uit het Italiaanse Seveso gaan in het Franse Angmlcourt-le-Sart op transport naar een militaire basis in afwachting van vernietiging. Het parmaceutische bedrijf Hoffman-Laroche heeft de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de vaten met dioxine, die lange tijd spoorloos waren, aanvaard (PAGINA 2) Senaat D'titi - Oud-minister van 1 defensie Hans van Mierlo is door de leden van D 66 als eerste kandidaat gekozen voor de nieuwe eerstekamer- fraclie van de partij D 66 heeft op grond van de laatste statenverkiezin gen recht op zes zetels ln de senaat Dat zijn er thans nog vier De tweede tot en met de vijfde plaats 1 op de lijst worden ingenomen door de leden van de huidige senaatsfractie: J F Glastra van Loon, mevrouw S C Bischoff. J J Vis en mevrouw J Tiesinga. Zesde op de lijst staat hei oud-tweedekamcrlid A. Nuis Blindenbril ln China is een bril uitgevonden waarmee blinden door middel van ultrasone trillingen voonuerpen kunnen waarnemen (PAGINA 2) Jeugd en Muziek Jeugd en Muziek Zeeland vraagt provinciale staten de subsidiering te handhaven. De organisatie is big met het voorstel aan de staten om de tekorten te saneren. (PAGINA 7) WK-voetbal Mexico is het gastland voor de wereldkampioenschappen voetbal in 1986 Amerikaanse pleidoo - om het toernooi naar de VS e halen hadden geen uitwerking (PAGINA 151 Binnen- en buitenland: 2 en 3. Financien, economie: 5. Provincie: 7, 8. 9, 11 en 13. Sport: 15. Weekendkrant: 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 en 29. Goede keuze "n de persoon van Ed van .Thijn heeft Amsterdam een burgemeester gekregen over wie de verwachtingen op grond van zijn prestaties tot nu toe hoog gespannen zijn. De socialist Van Thijn is een man van onmiskenbaar grote kwaliteiten, die de aan een dergelijk zware functie verbonden verantwoordelijkheden volledig onderkent. Moeilijke beslis singen gaat hij zeker niet uit de weg. Voor een woelige stad als Amsterdam, waar al menig 'oproer' is uitgebroken, heeft hij alles mee Hij is er geboren en getogen en hij kent uit eigen bestuur lijke ervaring de enorme problemen van de hoofdstad Van Thijn is als bestuurder op zijn best. hoewel hij ook als politicus in de voorste rijen met succes heeft meegestreden. Hij bewees zijn kwaliteiten als bestuurder in de periode dat hij minister van binnenlandse zaken was in het cen trum-rode kabinet-Van Agt. Veel tijd om zijn in de voorgaande jaren gerijp te plannen over hervormingen in het binnenlands bestuur door te voeren, was hem als minister niet gegund, maar de wijze waarop Van Thijn gedu rende een half jaar zijn departement leidde, kenmerkte hem als de geboren bestuurder. Het turbulente Amster dam biedt oud-minister, oud informateur en (straks) oud-kamerlid Van Thijn alle mogelijkheid om uit te groeien tot een bestuurder van for maat. De hoofdstad kan tevreden zijn met deze keuze. Tweemaal rechtspraak Achtendertig jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog wordt Europa nog steeds geconfron teerd met de gevolgen daarvan op menselijk vlak Er gaat bijna geen dag voorbij of de media halen gebeurtenis sen aan. die verband houden met het onnoemelijke menselijke leed gedu rende de oorlog. Twee in het oog lopende zaken eisten afgelopen weken en dagen de aandacht op. de eerste betrof de door de Nederlandse rege ring aan Spanje gevraagde uitlevering van een ex-SS-er. het tweede geval gmg over een kampoudste in een van de beruchte Duitse concentratiekam pen. die gevangenen zou hebben ge marteld Eerst de Spaanse feiten. Daar besliste vorige week een recht bank in Madrid, dat gevolg zou wor den gegeven aan het Nederlandse verzoek. Een beslissing, die in eerste instantie enige verbazing wekte, want tot dan toe had Spanje geen enkele oorlogsmisdadiger uitgeleverd Het nieuwe, democratische Spanje gaat eindelijk grote schoonmaak houden, was zo'n beetje de teneur van com mentaren. Het doet dan ook hoogst merkwaardig aan om het maai zacht uit te drukken dat diezelfde rechtbank een week later het vonnis herroept Geen uitlevering derhalve en geen 'grote doorbraak', zoals mocht worden aangenomen Spanje moge dan in naam een democratie zijn. zijn inwoners mogen in meerder heid kiezen voor progressieve partij en. velen aan de top de rechterlijke macht vooral denken en handelen nog in de geest van Franco, die be rucht was om zijn nazi-sympathieen. Zolang deze oude, zichzelf al lang overleefde, magistraten de dienst uit maken in Spanje heeft de gerechtig heid geen enkele kans. Jammer, nu het land steeds meer aansluiting vindt bij West-Europa. Van een geheel ander gehalte is de beslissing van de bijzondere straf kamer van de rechtbank in Maas tricht om de voormalige kampoudste Albert T. vrij te spreken van de hem ten laste gelegde oorlogsmisdaden. Uit het vonnis blijkt, dat de recht bank overtuigd is dat de gruwelijke feiten, zoals die uit de getuigenverkla ringen naar voren kwamen, zich in derdaad hebben afgesr *ld Ook de rechtbank beschouwt üe feiten als misdrijven tegen de menselijkheid, maar de strafkamer moest tegelijker tijd vaststellen dat twijfel bestaat of de verdachte de hem ten laste gelegde ieiten heeft begaan. Die twijfel was voor de rechtbank voldoende om de verdachte vrij te spreken. Een derge lijk vonnis trekt de aandacht. Im mers. het heeft er alle schijn van, dat het vervolgingsbeleid in dit opvallend proces heeft gefaald Een dergelijk gevoel komt vooral voort uit onbegrip over de positie van de rechter in de Nederlandse rechtspraak. De rechter is onafhankelijk en onpartijdig: hu kan en mag zich niet laten leiden door gevoelens of persoonlijke overwegin gen Voor hem tellen slechts de feiten. Welnu, de Maastrichtse rechters heb ben moeten concluderen, dat de feiten in de zaak van kampoudste T hoewel vaststaat dat ze hebben plaatsgevonden de verdachte met met honderd procent zekerheid in de schoenen kunnen worden geschoven. Zolang daarover twijfel bestaat, heeft de rechtbank geen andere mogelijk heid dan verdachte vrij te spreken De Nederlandse strafwet biedt een ver dachte een hoge mate van bescher ming Er zullen altijd momenten zijn. dat het rechtsgevoel niet wordt bevre digd, maar dat weegt niet op tegen de rechtszekerheid die in het stelsel is ingebouwd Het 'voordeel van de twij fel gaat in dit verband naar de ver dachte Dat is een groot goed, ook al gaat het om afschuwelijke zaken als oorlogsmisdrijven Dim Moord nonnen De Israëlische minister van binnenlandse zaken Fos- sef Burg heeft vrijdag de 'walgelijke moord' op twee Russisch-orthodoxe nonnen in Karem bij Jeruzalem ver oordeeld

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1