PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT \OW-ers worden bij korting niet ontzien Spookvliegtuig na vlucht boven Nederland in zee Regering vol afschuw over bijeenkomst ex-SS-ers Rellen in Duitse Bondsdag KABINET WIJST VVD-EIS AF Huursubsidie omlaag? ONDERSCHEPPING DOOR F-16'S MISLUKT Luns nog even k Wisselvallig V penoden met zon nogehjk met onwt S tatuur ongeveer M mange zuidelijke lier penoden met zon en enkele buien. jelijk met onweer. Middagtempe- ratuuT ongeveer zeventien graden, jlatige zuidelijke wind, windkracht 226e jaargang no. 116 londerdag 19 mei 1983 Vandaag.... op pagina 8 De advertentierubriek over uitgaan Meer informatie over adverteren 01184-15144. heer v. d. Bulck. jO.V.V iUPIi Ongeveer dertig krakers uit West-Berlijn hebben zich parlement waren uitgenodigd vragen te stellen tijdens een speciale zitting van &nsdag provocerend gedragen in het Westduitse parlement. Ze gooiden met de Bondsdag De uit West-Berlijn afkomstige krakers ontvouwden spandoe- gjbommeties en papieren vliegtuigjes, riepen vredesleuzen en worstelden ken en riepen leuzen als 'geen oorlog meer' en 'geen fascisme meer ut veiligheidsbeambten. Na vechtpartijtjes werden ze door de bewakers uit 'i rergaderzaal gezet De demonstratie duurde slechts 3 minuten. De politie arresteerde 20 jongelui, maar ze werden vrijgelaten nadat hun y dertig bevonden zich onder een groep van ongeveer 500 tieners die in het namen waren genoteerd (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft woensdagavond de voorstellen van de VVD om bejaarden te ontzien bij de komende kortingen, volledig van tafel geveegd. Minister De Koning (sociale laken) zei in het debat over de Voorjaarsnota niets te voelen voor het plan om af te zien van de verlaging met twee procent van de aow-uitkeringen. Twee andere voorstellen van de VVD vrerden eveneens zonder dat hij er veel woorden aan wijdde, afgewezen. te bewindsman zei dat het kabinet strekking van de eenmalige uitkering ga voelt voor een aparte behande- aan bejaarden te kunnen redden. Branaow'ers bij de bezuinigingen. Minlst„ De Koning i5 wel bereia de Dumaast wees hij voorstellen af om gaarden die daar recht op hebben, fejaarlijkse eenmalige uitkering au- mnatisch te verstrekken. Ook voelt b] niets voor het plan om bejaarden een dergelijke uitkering krijgen, fels extra's erbij te geven. Hiermee nam het kabinet, net als de fracties van CDA en PvdA, iflerp afstand van de verkiezingsbe lofte van de VVD om de bejaarden te bij de bezuinigingen. Opmer- tdijk was dat De Koning geen enkel iri woord voor de moties overhad, ftbnukelijk is dat een bewindsman Wé ©voorstel van een coalitiepartij op i^iinst op welwillende wijze bena- de minister is het met ge- istoaardigd om bejaarden een ex tra koopkrachtbescherming te bie- de De WD'er De Korte toonde zich teleurgesteld over de afwijzing van de J pannen door het kabinet. Hij gelooft mi echter in samenwerking met de PvdA ta in ieder geval de automatische ver- ftlevering Nazi De Canadese minister van justitie, Mark macGui- p, heeft dinsdag de uitlevering van !-Nazi Helmut Rauca aan de Bondsrepubliek Duitsland bekrach- ïd De 74-jarige Rauca moet in West- Tuisland terechtstaan op beschuldi- jcg van moord op 11.000 Litouwse jden gedurende de tweede wereld- Sluiting Borssele 'veel goedkoper' GRONINGEN (GPD) Sluiting van de kerncentrales Borssele en Dodewaard is 200 miljoen gulden voordeliger dan open houden; het niet meer behoeven invoeren van uranium in de toekomst geeft al in tien jaar een positief effect op de beta lingsbalans van circa 1 miljard gulden. Dat is hel resultaat van nieuwe berekeningen, met het aan de Groninger Rijksuniver siteit ontwikkelde simulatie rekenmodel voor de Nederland se elektriciteitsvoorziening. De Groninger onderzoekers drs. Dijk en drs. Damveld voerden de berekeningen uit ten behoeve van een symposium over het rapport van de commissie-Beek over de kosten van de sluiting van kerncentrales. Dat sympo sium wordt vrijdag in Utrecht georganiseerd door de stuur groep-De Brauw. De onderzoe kers voedden het Groninger re- (Slot zie pagina 6. kolom 1) Kamer tegemoet te komen op het punt van aow'ers die een klein pen sioentje ontvangen. Vaak gaat een dergelijke extra inkomen vrijwel ge heel op aan veel hogere ziekenfonds premies. Nog voor de zomer zal hij, samen met minister Brinkman (WVC) een nota hierover aan de Kamer te zenden. Tussen het kabinet en de liberale fractie dreigt een nieuwe botsing te ontstaan over de vraag op welke wijze arbeidstijdverkorting dient door te werken naar de uitkeringen en het minimumloon De VVD kiest daarbij nadrukkelijk voor de invoering van een minimumuurloon, terwijl de rege ring een voorkeur heeft voor een jaar lijkse aanpassing van het minimum loon Volgens minister De Koning berekent een dergelijke 'beleidsmatige aanpas sing' dat een gelijke ontwikkeling tussen lonen en uitkeringen mogelijk blijft Hij ontkende ook in antwoord op een interruptie van CPN- fractieleider mevrouw Brouwer dat de koppeling tussen lonen en uitke ringen is losgelaten Wel gaf hij toe dat de voorgenomen korting van twee procent (naast de bevriezing van uilkeringen en mini mumloon per 1 juli) op 1 oktober leidt tot een extra achterstand van de uitkeringen. Dat is echter onvermij delijk omdat de uilkeringen in het verleden altijd de stijging van de lonen met enige vertraging volgden. Door de arbeidstijdverkorting moe- (Slot zie pagina 6 kolom 1) Staatssecretaris Brokx DEN HAAG (ANP) Staatssecretaris Brokx ivolkshuisvesting) heeft woensdag in de tweede kamer tijdens het debat over de voorjaarsnota niet willen uitsluiten dat er na 1984 verdere bezuinigingen nodig zijn op de individuele huursubsidie. In antwoord op vragen van de PvdA-er Van Dam zei Brokx dat in de meerjarenramingen nog geen rekening is gehouden met de inko mensverlagingen als gevolg van ar beidstijdverkorting en stijgende werkloosheid. Als dat leidt tot een groter beroep op de huursubsidie zouden er tekorten kunnen optre den bij de bedragen die daarvoor zijn gereserveerd Brokx wilde geen duidelijk antwoord geven op de vraag van Van Dam of er in dat geval nog verder bezuinigd wordt op de te verstrekken huursubsi dies. Brokx voelde niets voor het voor stel van Van Dam om in het wo ningbouwprogramma 15.000 extra woningwetwoningen op te nemen in plaats van 10.000 woningen in de vnje sector SCHIPHOL (ANP) Een Duits vlieg- ten westen van Schotland in de At- tuigje is woensdagavond rond half- lantische Oceaan gestort. De Engelse acht na een spookvlucht door onder luchtmacht was gisternacht nog met andere het Nederlandse luchtruim een zoekactie bezig. BRUSSEL 'AP) De NAVO heeft woensdag officieel be kendgemaakt dat secretatis- generaal Joseph Luns niet van plan is af te treden en dat er ook nog niet wordt gezocht naar een opvolger .Er bestaat geen vacature en er is nog geen procedure be gonnen om te zoeken naar een opvolger", zei NAVO- iooordvoerder Dig Istha. Luns is op dit moment 71 jaar oud Er zijn de afgelopen jaren ge regeld geruchten geweest dat de bejaarde Luns van plan zou njn om af te treden. Die ge ruchten laaiden vorige week veer op toen Luns voor de Franse radio verklaarde dat hi] had besloten af te treden, maar dat hij nog geen datunl had vastgesteld, tuns is secretaris-generaal van de NAVO sinds 1971. AMSTERDAM In verband met de plannen van de regering om ook de aow-uitkering te korten hield de Algemene Nederlandsse Bond voor Ouderen woensdagmorgen te Amsterdam een demonstratieve bijeenkomst. Het vliegtuig, een klein twee-motorig straalvliegtuig type Lear-Jet 24, met de registratie DCCPC. had vermoede lijk alleen drie vliegers aan boord Het vliegtuig kwam om 17.15 uur bij Twente het Nederlands luchtruim binnen. Het toestel, vermoedelijk ei gendom van de in Hamburg gevestig de zakenluchtvaartmaatschappij Snoopy, was vanuit Wenen onderweg naar Hamburg. Tijdens deze vlucht, onder begeleiding van de Duitse luchtverkeersleiding, ging het radio contact met het grondstation verlo ren De Nederlandse militaire luchtver- keersbegeleiding te Nieuw Millingen zag het onbekende toestel op de ra darschermen verschijnen en riep het op. Er kwam echter geen enkele reac tie. Het vliegtuig vloog via het IJssel- meer in de richting van Den Helder De gevechtsleiding, die het Duitse toestel van de nieuw Millmgen- luchtverkeersleiding had overgeno men. gaf opdracht aan twee F-16's van de vliegbasis Leeuwarden die terug keerden van een oefenvlucht boven Engeland, het Duitse toestel boven de Noordzee te onderscheppen Volgens dc luchtmachtvoorlichter is een van de twee F-16's dicht langs de Lear-Jet gaan vliegen. De vlieger heeft naar zijn zeggen aan boord geen enkel teken van leven waargenomen. Alibux in Brazilië De Surinaam se premier Errol Alibux wordt aan staande maandag voor een officieel bezoek van drie dagen in Brazilië verwacht, zo is in Brasilia vernomen Enkele dagen daarna komt premier Lubbers aan in de Braziliaanse hoofd stad. Lubbers begint dit weekeinde een eis n aar Venezuela, de Nederland se Antillen en Brazilië. Wegens brandstofgebrek moesten de F-16's, na het Duitse vliegtuig enige tijd te hebben begeleid, hun vlucht naar Leeuwarden vervolgen. De inmiddels gewaarschuwde Engel se gevechtsleiding heeft daarna de Duitse jet van de Nederlandse ge- vechtsleiding overgenomen Het toe stel koerste richting Schotland en kwam uiteindelijk boven de Atlanti sche Oceaan ten westen van Schot land 'Van onze parlementaire redachtiei DEN HAAG Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) heeft de Westduitse autoriteiten gewezen op de gevoelens van afschuw die in Nederland leven over de berichten dat aanstaande weekeinde in het Westduitse Bad Herfeld de oprich ting van de Waffen-SS massaal zal worden herdacht. Een Nederlandse diplomaat heeft eer der deze week daarover een onder houd gehad op het ministerie van buitenlandse, zaken In Bonn In ant woord op vragen van de kamerleden Van den Bergh en Kosto (beiden PvdA) voelde de minister er woensdag niet voor ook nog een ..krachtig pro test" in Bonn te laten horen. Minister Van den Broek zei te ver wachten dat de Bondsregering reke ning zal houden met de gevoelens die hierover m Nederland leven De woordvoerder van het ministerie in Bonn zei dat de Nederlandse grieven in ieder geval doorgespeeld zullen worden naar de bevoegde autoriteiten als de regering van de deelstaat Hes sen en de burgemeester van Bad Herfeld, Deze burgemeester heeft de uiteindelijke bevoegdheid een derge lijke bijeenkomst al dan niet in zijn stad te gedogen Naast dc Nederlandse onrust over de bijeenkomst, die massaler dreigt te worden dan in voorgaande jaren, groeit ook in West-Duitsland het pro test. Dc alternatieve Groene Partij, de Jong-Socialisten en ook de woord voerder van hel bestuur van de SPD hebben protest aangetekend tegen de bijeenkomst. Joodse organisaties zijn eveneens in het geweer gekomen. Tweeverdieners De tweede kamer icil zich niet door het kabinet laten opjagen bij de behandeling van het wetsontwerp op de belasting verhoging voor tweeverdie ners. Het is zeer twijfelachtig of de verhoging wel op 1 juli van kracht kan worden. (PAGINA 5) Hitlerdagboeken Het Westduitse weekblad Stem haalt vernietigend uit naar de mogelijke vervalser van de Hitlerdagboeken'. Konrad Kujau Deze verzame laar van relikwieën van het Derde Rijk wordt door Stem leugenaar, zwendelaar, anti semiet en poseur genoemd (PAGINA 3) Anderlecht Geheel tegen de venvachtin- gen in heeft Anderlecht gister avond de UE FA-cup veroverd door een 1-1 gelijkspel tegen het favoriete Benfica (PAGINA 21) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 13. 15, 17 en 19 Sport: 21 Vredesstap TTet Libanees-Israélisch \jk) 1 -LAakkoord over terugtrek- king van vreemde troepen uit Libanon is een voorzich- - f tige. zij het met ongevaarlij ke stap op de lange weg naar een definitieve vrede in het Midden- Oosten. Het is voor de tweede maal binnen enkele jaren in 1979 sloten Israel en Egypte een afzonderlijk vre desverdrag dat een Arabisch land tot overeenstemming komt met de Joodse staat. Dat is hoopvol voor de toekomst Toch zou het onjuist zijn van een doorbraak te spreken. Niet vergeten moet worden, dat de Israëli sche troepen een jaar geleden Liba non binnenvielen, bij die gelegenheid de PLO-stnjders van Arafat verdre ven uit grote delen van het land, maar er vervolgens zelf bleven als bezetter, althans in elk geval hun troepen macht van dertigduizend man hand haafden Nu met behulp van o m de Veremgde Staten, het Libanese leger min of meer op sterkte is gebracht, wil de huidige regering niets liever dan de aftocht van de Israëlische legereenhe den. Tegelijkertijd willen de Libane- zen dat het veertigduizend man ster ke Syrische leger van de Arabische vredesmacht het land verlaat. Om die reden wordt in het akkoord gesproken over terugtrekking van alle vreemde troepen, Israël wijkt niet eerder dan nadat ook Syrië zich bereid heeft verklaard zijn troepen terug te trek ken. En dat weigeren de Syriërs. Zij zijn in alle opzichten tegen de afspra ken. die buiten hen om tussen Libane- zen en Israëli's zijn gemaakt Ener zijds is het akkoord een stap in de goede richting, omdat twee voormali ge vijanden dichter bij elkaar zijn gekomen, anderzijds brengt het nieu we gevaren met zich mee, die in het ergste geval oorlog tussen Syné en Israèl betekenen Het Midden-Oosten-conflict kan niet los worden gezien van de strijd om de macht in de wereld tussen de Sowjet-Ume en de Verenig de Staten. De V S. hebben voorlopig de beste papieren in het Midden- Oosten, maar de Sowjet-Unie heeft een sterke bondgenoot in Syrië. Via dit land proberen de Russen een greep te houden op de gebeurtenissen in het zo rijk met olie bedeelde Midde n-Oosten. Het kwam de Russen heel goed uit. dat Syrië veertigduizend man aan troepen moest leveren voor het Arabische vredesleger in Libanon De machthebbers in Damascus zijn in de loop der jaren zo vertrouwd ge raakt met hun rol als vredesbewaar der. dat zij dit lahd althans het deel dat zij bezetten - min of meer als eigen grondgebied beschouwen. Het is zeer de vraag of Syrië door dik en door dun het streven van de Palestij- nen naar een eigen, zelfstandige staat zal steunen. De laatste tijd laten de Syriërs niets na om de PLO naar hun hand te zetten. Het bewijs voor die stelling is te vinden in de Libanese Bekaavallei bezet door Syrië waar de aan Syrische kant opererende PLO-strijders dezer dagen openlijk in opstand zijn gekomen tegen Arafat en zijn 'anti-Svnsch gezinde kliek'. Met Israèl heeft Syrië helemaal geen con tacten. Sinds de Israeli's de Golan- hoogte hebben geannexeerd in de oorlog van 1967 werd de Golanhoogte op de Syriërs veroverd is de hou ding van Damascus meer en meer onverzoenlijk geworden. In de weten schap dat de oppositionele groepen In Libanon al evenzeer tegen het ak koord met Israel zijn gekant, heeft Syriè niet veel nodig om zich als de kampioen van het anti-Israelische kamp op te werpen. Een houding, die de Sowjet-Unie waardeert door Syrië vol te stoppen met oorlogstuig. Tezelf dertijd tijd bevinden zich vele honder den Russische adviseurs m Syriè, die verregaande bevoegdheden hebben In sonunige gevallen gaan die be voegdheden zover, dat Russen en niet Synèrs, in bepaalde gemilitariseerde gebieden van het land de dienst uit maken De huidige spanningen in het Midden-Oosten worden opgeroepen door de Syners en niet door de Israë li's Na een harde en door weinigen gewaardeerde stnjd in Libanon toont Israël zich eindelijk bereid om zijn troepen terug te trekken nadat garanties zijn verkregen voor de eigen veiligheid, want dat was in eerste instantie de inzet maar nu is het Syrië dat geen enkele medewerking wil verlenen. Mocht de situatie in het Midden-Oosten uit de hand lopen, dan kan Syrië als de eerst verantwoor delijke worden aangewezen Voor Libanon is het opnieuw een bittere ervaring, dat de vrede, die zo dicht onder bereik ligt. niet kan worden bereikt Libanon heeft geen andere wens dan in goede nabuur schap te leven met zijn buren. Hel akkoord met Israel biedt de Libane- zen een kans om afstand te nemen van de bittere ervaringen uit de ver scheurende burgeroorlog tussen Mos lims en Christenen van enkele jaren geleden. Syrië heeft het moet in alle eerlijkheid worden erkend een aan tal jaren goed werk gedaan in Liba non door de vechtende partijen ge scheiden te houden. Maar omdat Sy rië met dc PLO koketteerde, wilde Damascus nimmer optreden tegen de strijders van Arafat, zodat deze onge stoord hun gang konden gaan tegen Noord-Israèl Ook de in het zuiden van Libanon gelegen troepen van de VN zijn nimmer in staat gebleken het PLO-gevaar voor Israel te elimineren. Nu Israël die gevaren zelfheeft bezwo ren en een soort van gezamenlijke vrede voor Israel en Libanon binnen handbereik is gekomen, is de houding van een halsstarrig Syrië des te meer te betreuren Vrede blijft voorlopig een onvervulde droom voor miljoenen mensen in het Midden-Oosten. Dim

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1