Winkeldiefstallen iGEN OREN Vliegend hert houdt niet van opruimen Zelfs een muis kan worden opgespoord BRUTALITEIT NEEMT TOE ABN Bank ttierelantijnen PZC/ varia "WELKE LENING PAST MIJ HET BEST?" Lenen kan z'n voordelen heb ben. Bijvoorbeeld omdat u niet eerst het hele bedrag hoeft te sparen en de aan koop niet hoeft uit te stellen. Maar het vraagt wel om 'n bewuste keuze: doorlopend of aflopend krediet. Koopt u bijvoorbeeld een caravan, dan kunt u een aflopend krediet nemen en de looptijd afstemmen op de levensduur. Wilt u later ook nog andere uitgaven kunnen doen, zoals bijv. straks de winterstalling voor de caravan, dan komt een doorlopend krediet in aanmerking. Overlegt u eens met de ABN. van de bodem, die m Nederland nog erg jong is in verhouding tot de omringende landen Doordat onze bodem pas een 150.000 jaar bestaat ontworsteld aan de zee zoals dat heet, zijn er heel bijzondere dingen vlak bij huis te zien. In hun serie 'Luchtje Scheppen' wijzen de schrijvers daar op, waarbij het deel over Zeeland (het Deltagebied) mij natuurlijk het meeste trof. Inderdaad blijkt de natuur dichterbij huis te liggen dan wij dachten. Nu de vakanties weer in zicht komen en we misschien wel wat dichterbij huis blijven, blijkt Zeeland tal van natuurgebieden te kennen De Braak- man, de Esscheplaat. de Grevelingen. Poelbos Ram- mekenshoek. Schelphoek. Westerschouwen Westhove zijn er zo enkele, die zeker de moeite waard zijn En misschien kunt u dan na de vakantie tegen vrienden zeggen, die niet verder zijn geweest, dan een gloeiend stukje steenstrand in een subtropisch land en de dichtstbijzijnde bar ..Maar wij hebben tenminste een vliegend hert gezien!" M. de Klerk. Om doordacht te lenen. Dacht u bij de naam vliegend hert aan een indiane- nopperhoofd? Dan heeft u net mis, want het gaat hier om het grootste, in Nederland levende insekt. De volwassen insekten kunnen een lengte van ruim zeven centimeter krijgen, wat voor ons koele landje een wel haast tropische afmeting is. Zijn naam dankt het dier aan de voelsprieten, die zoals op de foto blijkt, op het gewei van een hert lijken. Vliegende herten zijn zeldzaam geworden en dat komt niet alleen door het overvloedig gebruik van chemische middelen, maar ook door onze neiging te opruimerig te zfjn In onze tuin ruimen we alle afgevallen bladeren netjes op en kopen daarna plastic zakken met humus- rijke grond bij het plantencentrum. Elk takje, dat wij zien liggen wordt direct in de vuilnisbak gedeponeerd en sprietjes mogen alleen daar groeien, waar wij ze het leven gunnen In het groot gaat dat al precies eender. Bij de overheid bijvoorbeeld. In wegbermen mochten tot voor kort slechts die groene sprietjes voorkomen, die het den kend brein in overheidsdienst daar goed voor achtte Gelukkig is er langzamerhand een kentering gekomen De wegbermen zien er weer vrolijk uit en bevatten ondanks de uitlaatgassen weer massa's insekten, die weer een voedingsbron zijn voor vele andere dieren Nee. ik ga nu niet zeggen, dat ze dan tenminste met een volle maag platgereden worden en ook niet dat zoveel vogels later op reis naar zuidelijker gebieden toch worden afgeschoten. Ik zeg dat niet, omdat we alle maal wel een beetje boter op ons hoofd hebben. Vermolmde eiken Daarom terug naar het vliegend hert en onze opruim- gewoonte. Het vliegend hert is zeldzaam geworden omdat de larven van het dier jarenlang in vermolmde eiken verblijven. En vermolmde eiken zijn er met veel. want die worden opgeruimd Dat is jammer, maar we vinden het wel netjes staan, blijkbaar Het geringe aantal dieren, dat volwassen wordt leeft bij voorkeur van het sap van eikebomen Soms is dat sap door verschillende oorzaken een beetje gegist en bevat dan alcohol Niet voldoende voor ons om een feestje te bouwen, maar de vliegende herten vinden het een lekkernij en soms vallen ze letterlijk dronken uit de boom. hetgeen van zo'n dier een welhaast menselijk trekje lijkt Toch vraag ik mij af hoeveel mensen ooit een vliegend hert hebben gezien. Ook al omdat het dier zeldzaam is geworden (en daarom beschermd) zullen dat er er maar weinig zfjn En toch is de natuur dichterbij thuis dan wij denken. Dichterbij dan bijvoorbeeld een stadspark. Bodem ..Natuur begint als we de deur achter ons in het slot laten vallen", zeggen schrijver Egbert van Keulen en schoolmeester Kees van Wissen in het voorwoord van een aantal boekjes, die zij hebben geschreven Kostelij ke boekjes, voor jong en oud. Zij gaan in die boekjes uit PÊNSDAG 18 MEI 1983 iDoor Jacques Cats) Winkeliers in Zeeland worden de laatste tijd geconfron teerd met duidelijk niet uit eigen omgeving komende klanten, die zich eerst de werking van een apparaat laten uitleggen om er vervolgens in een onbewaakt moment mee vandoor te gaan. Zo is al een aantal 'slachtoffers' gevallen. De interesse van de vermoedelijk spe ciaal voor die brutale vorm van win kelen uit de Randstad naar de regio komende lieden, gaat in het bijzonder uit naar video apparatuur Recorders en camera's zouden nuttige doorver koophandelswaar zijn. In de hele pro vincie zijn op die manier al tientallen video-apparaten op klaarlichte dag uit winkels gestolen. Ervaringen met dit soort praktijken, waarbij in een half jaar tijds voor 25.000 gulden aan apparaten werd buitgemaakt heeft de Vlissingse mid denstander Back doen besluiten om in het verbouwingsprogramma van zijn zaak aan de St. Jacobsstraat het aanbrengen van een uitgebreide vei ligheidsvoorziening op te nemen zodat er ondermeer zoemers beginnen te werken als er een apparaat wordt opgetild Voorts nemen acht uur per dag videocamera's alle bewegingen in de zaak op, zodat bij vermissing achteraf de opnameband kan worden teruggedraaid, het beeld op het mo ment van het plegen van de diefstal kan worden stilgezet, waarna er ver volgens een foto van wordt gemaakt. Met dat bewijsmiddel in de hand wordt de politie ingeschakeld zien, dat er niets wordt weggehaald". Naast winkelier Back hebben vele andere winkeliers lijden onder toene mende brutaliteit bij winkeldiefstal len. Men komt meestal met een paar man binnen en terwijl enkelen het personeel afleiden slaan de anderen hun slag. Met de daders achterna te lopen riskeert men een ferm pak slaag zoals ook winkelier Roovers uit de Vlissingse Walstraat onlangs onder vond. Knuppel Vitrmeglas „Eigenlijk is het heel erg om dit soort maatregelen te nemen", zegt de heer Back, daarbij tevens verwijzend naar de noodzakelijk geworden om standigheden om allerlei apparatuur achter vitrineglas op te bergen. „Op den duur krijg je de situatie dat ze je eerst moeten neerslaan willen ze wat kunnen meenemen". De heer Back meent met het treffen van veiligheidsmaatregelen ook een bijdrage te kunnen leveren aan een rustiger klantenbediening. „Je moest anders als je iemand stond te helpen voortdurend het hele winkelgebeuren in de gaten houden, om erop toe te „Ik ben nu al zover dat ik een knup pel achter de toonbank heb staan", hekent de middenstander. Hij en an dere collega's merken het voortdu rend, dat de daders van de dief 'Jen vaak nog niet eens de moeite nemen zich ijlings uil de voeten te maken. „Ze staan buiten op straat rustic die gepikte trui aan te trekken Diefstal van voor 1200 gulden aan sportschoe nen heeft winkelier Roovers doen be sluiten om alleen maar linkerschoe nen in het rek te zetten. „Maar die worden ook nog gestolen Ik denk dat ze dan voor die ontbre kende schoen hun slag proberen te slaan bij een collega die alleen maar rechterschoenen in de rekken heeft staan Of ze lopen gewoon met twee linkerschoenen Dat heb ik ook al gezien" Door Hugo van der Heem) et bewaken of beveiligen van grote objecten wordt hoe langer hoe meer een aparte .wetenschap. Met het toenemen van de elektronische mogelijkheden zullen kantoren, -ieken, ambassades en banken elk kiezen voor een eigen systeem, dat meer of minder ,-anceerd is, afhankelijk van het te bemeiligen belang. Sommige deeloplossingen zijn bter ook voor de particulier te betalen en toe te passen. Maar bij zeer geavanceerde temen ontsnapt zelfs geen verdwaalde muis aan de aandacht. gj van elk groot systeem is de meringen zijn ook goed mogelijk. Deze methode van bewaken kiest nncentrale' waar alle draden sa- lïomen. Dat kunnen verbindin- ;ajn met brand- en rookdetectoren met andere alarmeringsappara- jr die zich in bepaald gebied be dt. Dankzij de toepassing van mi- mcessoren (computer bouwste- ii kan aan elk alarm of elke waar- Ding een bepaalde waarde worden kend. Het minimum is bijvoor- Beeldschermen kunnen onder be drijfsomstandigheden onopvallend zijn: donker. Door bepaalde contac ten (een simpele drukbel buiten bv.) of onderbroken stralenbundels, kunnen ze oplichten en het bijbehorende beeld tonen. Een beeldscherm dat normaal de hoofdingang van een ge bouw toont, kan bij brand automa tisch een bedreigde ruimte laten zien. id dat een bepaald verschijnsel Met een speciale besturingsknuppel - kan de camera ook bewegen, zodat de brandhaard kan worden gelokali seerd. De beweegbare camera is ook geschikt voor het bewaken van grote S'zal de apparatuur via de tele- gebouwen en terreinen. Met name als dt vastgelegd (eventueel geteld) de apparatuur. Onder andere jtandigheden zal er akoestisch rm izoemer) overgaan. In een enkel c alarm slaan, of observatie- utra's aanschakelen. In geval van tukstichting) is het heel goed mo- hjdat de apparatuur een sirene zal c loeien, niet alleen in het alarm- aum. maar ook door het hele Souw. une technieken maken het moge- om elke melding om te zetten in alarm, dat zoveel mogelijk aan- tbij de functie van de automati- melding. Alle bewakmgsfuncties de installatie ook de buitenverlich ting automatisch inschakelt. Afstand De observatie van een terrein, gebouw of interieur kan ook op grote afstand gen fabrieksonderdeel of installatie aak uit omdat het minder kost. Het overbrengen van complexe TV- of videosignalen is normaal buiten gewoon duur en vereist in feite een straalverbinding zoals in gebruik bij TV-uitzendingen tussen reportage wagen en studio. Een telefoonlijn is in de meeste gevallen wel bij de hand. Met name als de camera ge bruikt wordt met een extra alarme ring, die de camera inschakelt bij onraad. Er bestaan automatische lijnkiezers voor de telefoon die de aanluiting dan terstond tot stand brengen. .Hoewel deze wijze van beeldover dracht zelfs tot op grote afstand is toe te passen, heeft het systeem zoals gezegd als nadeel dat het beeld niet erg gedetailleerd is. Voor algemene bewakingsdoeleinden en voor het be kijken van de toestand op een afgele gen daarom per opdrachtgever Ufa (of over een andere gewone twee- film -L HraaricvArHinrlincrl Hnnr 1a (rpvpp TTpf. gebeuren. Daarvoor hebben verschil lende fabrikanten het zogenaamde Slow Scan TV (SSTV) principe benut. Het geeft de mogelijkheid om redelijk gedetailleerde beelden per telefoon- voldoet het systeém wel Het is zelfs door particulieren toe te passen tus sen bedrijfspand en woonhuis, tegen niet al te hoge kosten. rsclullend zijn en aangepast aan de Cvan die opdrachtgever, aard van iw of terrein. De mogelijkheid staat om in heel grote objecten terdere alarmcentra in te richten, ;re toorbeeld een op elke etage. Alle ten van de stations kunnen dan st vanuit een hoofdalarmcentrum Kien overgenomen. Bij erg drukke iM«wen kan men een systeem ge- waarbij overdag elke alarm- bemand is en 's nachts alleen de tcentrale. alarmcentrales kunnen al- ivenapparatuur bevatten, die atietaak kunnen ondersteu- tBeeldschermen. gekoppeld aan i's voor het observeren van te en gangen is een heel bekend Meeld. Beeldschermen kunnen K toegepast worden in samenhang teen aparte computer Dan zijn a minute adressen of getekende Mslkaarten op het scherm te bren- Hier kunnen de routes, waar- igsgepatrouilleerd moet worden, in vastgelegd. Ook gebruikt men Luien met lichtjes en druktoetsen F in voor het direct bepalen van de F fcwaar iemand zich meldt ol waar ^afstand een slagboom, deur of akelmechanisme moet worden be- tyoepinstallatie handig kan het ook zijn als een irmeringspost, naast observatieca- tra's, ook over een oproepinstalla- beschikt. Selectief kan men dan osen bereiken, die zich op bepaal- punten melden lintercomfuncticl, trwij! de oproepinstallatie door het m le gebouw hoorbaar moet zijn in %al van brand. draadsverbinding) door te geven. Het beeld dat de camera 'ziet' wordt daab- ij zodanig behandeld, dat het via een gewone lijn kan worden overgebracht Op de plaats waar men het signaal opvangt, worden de toontjes weer omgezet in videobeelden. Slow Scan TV berust op het principe dat een videobeeld een elektroni sche foto niet ineens wordt overge zonden, zoals dat bij een normaal TV-plaatje gebeurt, maar vrij traag, lijn voor lijn. De ontvanger moet dan Verschillende verkeerssituaties in Den Haag zijn middels TV-beelden zicht baar op het Hoofdbureau van Politie. ook de mogelijkheid hebben om die via de telefoon overgezonden lijnen 'te onthouden' en ze langzaam achter elkaar te schrijven tot een compleet beeld. Bij een TV wordt dat weliswaar ook zo gedaan, maar zo razendsnel, dat het beeld er meteen is Door de snelle opeenvolging van meerdere beelden lijkt alles bewegen, het prin cipe van de film. Bij SSTV ziet men het beeld zich langzaam vormen. Is het beeld af dan begint het schrijven opmeuw. het beeld wordt ook weer langzaam ververst Dat alles is nodig om het complexe videobeeld over de telefoonlijn te krijgen. Het overseinen van een beeld duurt meestal zo'n 3 tot 11 seconden. Hoe langer de „opbouwfase" hoe beter gedetailleerder het beeld. Via dezelfde telefoonlijn kunnen beel den van meer dan een camera beke ken worden. Met afstandsbediening aan de ontvangstkant kunnen beurte lings maximaal vier camera's worden ingeschakeld. Het is mogelijk om 'split-screen' te werken, wat wil zeg gen dat men het plaatje van camera 1. 2.3 en 4 tegelijk in beeld gebracht ziet. waarbij ieder beeld slechts een kwart van scherm inneemt Omdat de beelden in telefoontoontjes zijn 'vertaald kunnen ze ook gemak kelijk op een gewone cassetterecorder of taperecorder worden opgenomen Afhankelijk van gewenste bewaking, continu of alleen bij alarm, kan ook de audiorecorder automatisch worden gestart. Behalve een automatische telefoonlijnkiezer, is er namelijk voor het systeem ook een automatisch antwoordapparaat te krijgen, dat zon odig die beelden opneemt. Vliegtuig Omdat men van een geluidskanaal gebruik maakt voor het overbrengen van de beelden, zijn de camerabeel den ook via een mobilofoon over te brengen. Dal kan van belang zijn bij surveillance vanuit een auto of heli copter. waarbij de beelden direct op de grond of in de hoofdpost bekeken moeten worden. Bij de vele mogelijkheden van deze bewakings- en veiligheidssystemen heeft Philips onlangs nog het systeem van elektronische sleutels toege voegd. In deze sleutels (andere fabri kanten gebruiken een soort magneti sche creditcard of geponste plaatjes) kunnen duizenden afzonderlijke per soonsnummers worden opgenomen Al deze persoonsnummers kunnen op een centraal punt geregistreerd wor den, wanneer de toegangssleutel wordt, gebruikt. Op die manier weet men waar mensen zich bevinden en wie toegang tot het gebouw gevraagd heeft Ook kan daardoor de toegang tot bepaalde gedeeltes van een ge bouw voor niet bevoegden worden afgegrendeld: de sleutel werkt dan niet op alle deuren. ïjjze van alarmering is een weten- fcap apart. Er zijn tientallen manie- iom op afstand waar te nemen. Een inier is met microgolfbundels vast ,i stellen of een voertuig of mens ;u idert. Er zijn sensoren (voelers) die ageren op trillingen (bij het stuk '31 ian van een raam) of matten die de jj nwezigheid van iemand (druk) ver- Hen Men kan ook werken met infra- de bundels, ultra-geluidbundels en Irasone Doppler-sensoren, waarmee a de afstand tot een object kan Jf'-en Er zijn de laatste tijd ook erg Welige vuur-, rook- en gasdetecto- ontwikkeld. naast allerhande elers die kunnen vaststellen of chines (airconditioning, verwar- "g. koeling of liften) nog naar beho- functioneren. tmbinaties van uiteenlopende alar- Camerabeelden kunnen ook per telefoonlijn worden overgedragen en voorts volgens een bepaald systeem worden opgeslagen op een gewone cassetterecorder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9