Jaarbeurs Utrecht heeft brse uitbreidingsplannen Stad Rotterdam: resultaat lager Rabobank S Damrak valt mee PZC/ financiën en economie ITRAKS WERK VOOR 2000 MENSEN EXTRA Verzet tegen slappe jenever Philips in Gilde Venture Fund Ford klant Vredestein Wisselende spaarresultaten AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS lENSDAG 18 MEI 1983 iVaji onze redactie economie) (ECHT De Jaarbeurs wil het door haar te kopen terrein van de Hojel-kazerne in Utrecht gaan bebouwen met twee verdiepingen tellend expositiegebouw, een hotel met 200 tot 300 kamers en een kantorencomplex van drie mwen. Als het complex klaar is, zullen er 2000 mensen werken. lens de toelichting op het dinsdag sprek dat met de gemeente gevoerd ichenen jaarverslag van de Jaar- moet worden over het bestemmings- us werd een maquette met de plan van de Jaarbeurs-gebouwen. Dat ite globale ideeën getoond. Vol- algemeen directeur mr. C. J. de is de uiteindelijke omvang en Bgeving van de bebouwing alhan- i van de uitkomst van het ge er stedebouwkundig iets aantrekke lijks zal ontstaan, ligt in de lijn der verwachtingen, aldus De Vriese. RDM-reddingsplan blijft van de baan irolme Brazilië >gint produktie rvrachtwagens tipAULO (ANP) Het Verolmebe- tn Brazilië gaat supervrachlwa- fabriceren. De onderneming I aldus een wat gunstiger toe- t tegemoet te gaan met het Ne- jidse moederbedrijf RSV dat in Wieden kwam te verkeren. De T- fin Brazilië boekte vorig jaar nog idnst van ongeveer 100 miljoen jen, maar omdat ook hier de klad a de scheepsbouwsector besloot ra!me-Brasil te beginnen met de i' van vrachtwagens van 220 ton F het vervoer van ertsen. ROTTERDAM (ANP) Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam blijft erbij dat verdere pogingen voor de oprichting van een nieuwe RDM-reparatiewerf op Hey- plaat in Rotterdam, op basis van het plan dat de gemeente en twee werven hebben gemaakt, zinloos zijn. Een nieuw gesprek dat dinsdag werd gehouden tussen waarnemend haven wethouder Van der Pols van Rotter dam en minister Van Aardenne van economische zaken heeft volgens het Rotterdamse college onvoldoende RSV ommissarissen ifensiepoot in RDM benoemd Amsterdamse éselmarkt frank Iinoi krathe frank Ki frank >100i Ipnseyen UL:r iionooi Swl* kt i tlOOi 2.77425-77675 4.3075-3125 112,405-455 37.355-405 5.6295-6345 135.22S-275 118,53-18.63 18.885-18.935 36.925-36,975 31.475-31.525 39,015-39.065 2,25575-25825 15,9870-9970 3.5490-5590 2.0090-0190 2.4425-4525 1,53-1.55 BUITENLANDS BANKPAPIER «(STERDAM tANP) De advleskoer- «inaan- en verkoopprijzen) voor bullen Ml bankpapier geldend in Amsterdam volgende werkdag luidden giste- 5«".e kroon UOOi '«astkroon tlOOi wenr sh noot fcu-tit pes ilooi tetse drachme Et» mark Hmi dmarflOOi 36.00 133.50 35.50 37.50 30,00 temeen 82 80 %metn-lokaal 86 90 ««nationals 78 40 ■table 64 00 Wwp- en Luchtv 154 10 kuiten 204 00 «TOkenng 172,80 Mdel e.a 70.10 «Sobllg index 78,70 Undent Staatsl 12,21 Mrvan 3 5 Jr 12.16 [Utvan 5 8 Jl 12 24 I* en langer 12.20 wwite drie 12 18 «ld BNG-lenlngen 12.12 ®bd bankleningen 12.20 ®d pandbrieven 13.76 105,00 136,20 235.90 STERDAM Prijzen van 14.00 uur: W onbewerkt 38.580-39.380. vorige "#•39.500. Bewerkt verkoop 41.350 la- horige 41.480 laten Zilver onbewerkt H190. vorige 1125-1195 Bewerkt ver- 1250 laten, vorige 1260 laten Voor de Jaarbeurs was 1982 een goed jaar Na belastingen bleef er een posi tief saldo van 723.000 gulden. De Vriese noemde dit uitdrukkelijk geen winst, omdat de Jaarbeurs daar niet op uit is, „Niet dat wij niet commer cieel zouden zijn", aldus De Vriese. „maar wij gaan uit van het 'no loss no proilt'-pnncipe. We willen steeds op nul uitkomen Omdat een dergelijk streven ongezond is in een situatie van voortdurende inflatie, hebben wij af en toe een positief saldo nodig om te kunnen blijven voortbestaan", Omdat sommige beurzen jaarlijks aanknopingspunten geboden om met verdere pogingen door te gaan Volgens Rotterdam wil minister Van plaatsvinden en "andere een keer per Aardenne niet verder gaan dan het twee 0f drie of zelfs vier jaar. kunnen verstrekken van een hypothecaire le- de cijfers per jaar nogal verschillen ning voor de executiewaarde van tien In i982 kwamen er 1.700.000 bezoe- a twaalf miljoen gulden voor de dok- kers naar het Jaarbeurs-complex, ken en opstallen van de oude failliete oe beurzen in '83 die al achter de rug RDM-werf. Hij wilde de rente en aflos- zijn, zijn volgens De Vriese ook naar sing wel voor een of twee jaar opschor- tevredenheid verlopen, ten, maar tot kwijtschelding van de rente wilde hij niet overgaan. °ver heel 1983 worden er 45 beurzen Rotterdam blijft er echter bij dat de en manifestaties gehouden. „De toe- dokken en opstallen te duur zijn. -• Van onze redactie economie) DEN HAAG De introductie op de Nederlandse rnarkt van Bel gische jonge jenever met slechts 30 procent alcohol dreigt in de slijterijwereld nieuwe opschud ding te veroorzaken. Het Produktschap voor Gedistil leerde Dranken verwacht van de Keuringsdienst van Waren dat deze tegen de verkoop van de slappere jenever zal optreden. De Belgische jenever komt deze week in de verkoop in de Alber- to-slijterijen en de Miro- supermarkten. allebei onderde len van het Ahold-concern (Al- bert Heijm. Doordat het alcohol gehalte lager is. kan de drank goedkoper aan de man worden gebracht dan Nederlandse 'jon ge'. die moet 35 procent alcohol bevatten. Ahold beroept zich op de regels die in de Benelux en de Europe se Gemeenschap bestaan ten aanzien van het vrije vervoer van goederen. „Wij brengen pre cies dezelfde jenever als in Bel gië te koop is. Op grond van de regels menen wij vrij te zijn die naar Nederland te halen" NETTOWINST DAALDE MET 5,6 PCT ROTTERDAM (AN'Pl - De resultaten bij schade te compenseren Als posi- van Assurantieconcern Stad Rotter- tief ervaart de raad van bestuur de dam anno 1720 NV zijn in de eerste onderkenning bij veel schadeverzeke- drie maanden van dit jaar ten opzich- raars dat de neergaande lijn bij scha- te van dezelfde periode vorig jaar deverzekeringen een halt moet wor- wat gedaald en dit zal volgens de den toegeroepen. De reeds genomen raad van bestuur het hele jaar zo en voorgenomen maatregelen tot pre- blijven. In hel eerste kwartaal daal- mieverbeteringen bieden een perspec- de de nettowinst met 5,6 pet tot f tief tot een herstel van de resultaten 10,48 min. na 1983. In het eerste kwartaal nam de totale De oorzaak van de daling ligt bij het omzet van het concern met 6 pet toe schadeverzekeringsbedrijf waar voor- van f 2]5 3 tot f 22g 2 mln namelijk door de ontwikkelingen bij autoverzekeringen de winst f 5.32 min bedroeg tegen f 6,02 over de eerste maanden van 1982. Bij het levensver zekeringsbedrijf was. mede dank zij hogere beleggingsbaten, sprake van een toeneming van de winst van f3.65 min tot f 3,76 min. Bij het hypotheek- bedrijf kwam de winst van f 1.4 min door een geringe daling van de rente marges enigszins lager uit dan de winst van f 1.43 min over de eerste drie maanden van 1982. De raad van bestuur verwacht dat de resultaten over 1983 onder de druk zullen blijven staan van de ontwikke lingen bij het schadeverzekeringsbe drijf. De te verwachten winststijging bij het levensverzekeringsbedrijf zal Stad Rotterdam verwacht dit jaar als gevolg van een duidelijke verlevendi ging van de woningmarkt een verdub beling van het aantal verstrekte hypo thecaire leningen In 1982 nam de hypotheekportefeuille van het con cern toe van 1.60 miljard tot 1.82 miljard. De leningen zijn gekoppeld aan levens- en brandverzekeringen. Om het groeiende aanbod te kunnen opvangen, werd door het concern vo rig jaar voor 110 min onderhands geleend Per 1 juni gaat Stad Rotter dam samenwerken met een pensioen fonds dat maandelijks vor een bedrag van 10 a 15 miljoen aan door het assurantieconcem afgesloten hypo thecaire leningen zal financieren. ADVERTENTIE De Rabobank is een brede bank niet voldoende zijn om de teruggang Stad Rotterdam zal hiervoor een be- heersvergoeding krijgen, aldus de pre sident van de raad van bestuur, dr. L. M. van Leeuwen, in een toelichting op het jaarverslag. SHAAG (ANP) De algemene [pdcring van aandeelhouders van "V, de voortzetting van de en apparatenbouw van de Droogdok Maatschap- vfceefl dinsdag drie commissaris- iknoemd. Het zijn mr. R. J. H. Bjn. oud-lid van de raad van t mr van de KNSM, J. Groenen- V irice-voorzitter van de raad van mr van Nedlloyd en schout-bij- itfb.d. ir. T. P. J. M. Stolz. ftedelen van de verzelfstandige tffoepoot van het RSV-bedrijf zijn iépbracht in de stichting 'Mari no Industriële Belangen'. De Na- xilelnvesterings Bank, die voor 40 bn deelneemt in het nieuwe be lt is de bestuurder van de stich- dt defensie (schepen en onderde- ivoor gevechtswagens) en appara- ibouw werken ongeveer 1500 man. EINDHOVEN (ANP) - Philips neemt voor het eerst deel in een zelfstandig venture fund, het Gilde Venture Fund. Dit is een Nederlands bedrijf, dat risicodragend kapitaal verschaft aan kansrijke ondernemingen. In combinatie daarmee is de moge lijkheid aanwezig voor actieve direc tie-ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een commissarisplaats. De deelneming van Philips wordt geeffec- tueerd door een deelneming van f 4,7 min in Gilde door de Philips Pen sioenfondsen (17 pet). In Gilde Venture Fund nemen al deel Ennla, Indivers, Rabobank, Vitol, de Bntse Industrial and Commercial Fi nance for Industry en de Amerikaanse Palmer Partners Geen van de deelne mers heeft een meerderheidspositie, aldus Philips voor ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven en voor ondernemers uit het middenen klein bedrijf. U weet dat de Rabobank bekend slaat als de bank voor hel agrarische bedrijfsleven. Van veehouder tol zuivclfabrikanl. Maar is het u <x»k bekend dat één op de vier ondernemers uit het midden- en kfcin- lx-drijl werkt met de Ralxibank? En steeds meer ondernemers kunnen zich uitstekend vinden in de aanpak van de Rabobank. Geen wonder. Want '5.100 vestigingen met een sterke plaatselijke betrokkenheid en een brede deskundigheid in tal van diensten maken de Rabobank tot meer dan een goede buur van het midden- en kleinbcdrijl. Thuis in elke bedrijfstak. ENSCHEDE De autobanden fabriek van Vredestein in En schede heeft er een grote klant bijgekregen, de Ford-fabriek. Een belangrijk gedeelte van de in Nederland verkochte model len Fiesta, Escort, Sierra en Gra nada zullen voortaan geleverd worden met Vredesteinbanden Het betekent dat Vredestein een van de bélangrijke „eerste mon tage "-leveranciers van Ford is geworden voor deze modellen. De leveranties voor de nieuwe Ford-auto's voor dit jaar worden geschat op 50.000 banden en voor 1984 op rond 80.000. De totale jaarproduktie van Vredes tein in Enschede komt op rond 2.3 miljoen banden. AMSTERDAM (ANP) - Gezien tegen de achtergrond van een nogal geha vend Wall Street viel het dinsdagoch tend op het Damrak nogal mee. Er was sprake van een verdeelde stem ming. De staatsfondsenmarkt was wel zwak gestemd met verliezen tot meer dan een halve punt. Er kon dinsdag worden ingeschreven op een nieuwe 8.25 pet 10-jarige lening De meeste internationals moesten licht terrein prijsgeven. KLM echter was rond het middaguur f 2 beter op f 147. Akzo ging van f 65.70 naar f 63, maar dit fonds noteerde ex claim. De claims kwamen op f 4,20 in de note ring. De banken lagen onder lichte druk met het grootste verlies voor Middenstandsbank die f 2 zakte tot f 150. Westland-Utrecht Hypotheek bank schoot f 4.50 omhoog naar f 119,50. De uitgevers waren vriendelijk gestemd, maar de bouwers verloren enig terrein evenals de scheepvaart waarden. Ahold werd f 2 duurder op f 155 en ook Gist-Brocades voegde een zelfde bedrag aan de koers toe op f 145. Oc-van der Grinten wisselde f 2 lager van eigenaar op f 179. Ook de lokale markt deed het rustig aan en ook hier bleven de koersver schillen meestal erg beperkt. Niet gehandeld mocht er worden in NBM. Aangenomen wordt, dat zeer binnen kort de toestand van surseance bij dit bouwconcern zal worden opgeheven. De Kucis van Ue aauucieu nep al enkele dagen op en maandag werd voor de stukken f 8.40 betaald. Een ander bouwbedrijf, IBB-Kondor, was ex dividend f 5 hoger op f 233. Snoepfabrikant Kiene ging f 10 voor uit naar f 340. De warrants a van KLM waren f 8 in herstel op f 127. Het door Schuitema in het jaarverslag uitgesproken vertrouwen werd niet beloond en het fonds moest ruim f 2 prijsgseven op f 53. Gelatine Delft was f 15 lager onverkoopbaar. De melding van lagere resultaten bij Stad Rotter dam leidde ertoe, dat men bij dit verzekeringsfonds vooreerst met ver der kwam dan een advieskoers van f 72 tegen een laatst gedane koers van f 76. Internationals hadden vroeg in de middag de neiging licht af te brokke len. De andere actieve waarden bewo gen zich dicht rond de in de ochtend bereikte noteringen. In de stukken van Stad Rotterdam werd uiteindelijk gehandeld op f70,20. wat een verlies betekende van bijna f 6. De collega-verzekeraars op de actie ve markt ondergingen ook de invloed van de door het bestuur van Stad Rotterdam bij het verschijnen van het jaarverslag gesignaleerde druk op de resultaten dit jaar en moesten even eens omlaag. Zo verloor Amev uitein delijk f 1,40 op f 121.60. Enma f 2 op f 129 en Nationale-Nederlanden 50 cent op f 144. "STERDAM (ANP) - De grote •"instellingen in ons land hebben maand april met wisselende ""resultaten afgesloten. Per saldo «en de spaarresultaten wat slech- in dezelfde maand van vorig Postgiro-RPS zag het spaarover- •o! teruglopen van f 67 min in april ^8 jaar tot f 52 min in de afgelopen Bij de Centrumbank steeg hef tatleve spaarresultaat van f 14,3 a tot f 15 min. Een aantal banken zag het spaarover schot omslaan in een tekort. Zo deed de Nutsspaarbank West-Nederland het beduidend slechter dan vorig jaar. In april 1982 kon nog f4.8 min worden bijgeschreven, terwijl het spaartegoed de afgelopen maand met. f 9,5 min afnam. Voor de Spaarbank Limburg geldt in iets mindere mate hetzelfde. Het spaarsurplus van f 3.3 min sloeg om in een tekort van f 6.8 min. De Bondsspaarbank voor Midden-, Noord- en Oost-Nederland boerde daarentegen beter. In april van dit jaar werd een spaarsurplus van f 3.8 min geboekt, tegen min f3,6 min vorig jaar. De Nutsspaarbank Den Haag ging van min f 1,1 min naar plus f 3,4 min. Bij de Bondsspaarbank Twente zette het publiek f 4.5 min meer op een spaarrekening dan het opnam (v.j. f 0.1 min) en bij de Gelders-Utrechtse Spaarbank f 0.6 min (f 4.6 min). De Bondsspaarbank Centraal-Nederland tenslotte boekte een negatief spaar saldo van f 0,2 min (plus f 1.3 min). Warner Lamben 32 50 30.80 Westlngh.EI. 15 80 46,50 Woolworth 32,00 Xerox Corp 45,30 All Lyons 134.00 132,00 AMAX Inc 83,00 82,80 Am H P 127.00 127 00 Binnen). Annd Vorige Laatste Ihoofdfondsenl knersen koersen AHOLD 155,30 15500 9 00 Maasv O T 100,90 101,10 11.50 Nat Inv 80 100 70 107,50 11 00 ld 74 100.00 102.00 9 75 ld 74 100.10 101.00 7 25 Macintosh 73 - 149q0 9.00 Meneba 74 98 50 os.50 7 00 NBM B 72 34 00 Holdoh 160,00 158.00 Holec 56.00a 53,00e HALL Trust 196.00 196,00 Holl Kloos 110 00 111,00 Wijk en Her 72.00e 72.00 Belegging* Jnsl. ABN Aand fond; 100,00 198 50 Am T&T tNdtl 183.50 181 70 ASARCO I 110,00 no'oo BUCR 104 30 12940 AMEV 123 50 122,50 AMEV (dlv 831 1 ''ï'52 10 00 GasU 74 100.00 102.60 9 50 id 15J 99.30 103 00 8.75 ld 75 99.10 101.20 9 50 Nulricia 74 7 75Nutncia"2 109 00 109 00 800 Nijvcrd 70 104,00a 103 00a Hunter D 16.20 17 20 HVA-Myen eert 113.00 113.20 IHC-Inter 78.00 76.20 Alrenta 127.20 127.00 Alvamy 148.20 147.50 Amenca Fnd 214.50 214.00 Burr Corp 141^50 Can P Ent 104.00 103 00 Chrysl - 75,00 Boskalis Westm 48,50 ,j'°° Dordt Petr 109.50 108 00 Dordl Petr pr 109.50 106 50 Elsevier NDU MO 00 397 00 Ennia 151.00 129.00 Enmaicerti 4300<. 430o Gist Brocades I44J0 144 00 Hcmckcn 106.50 105.80 Helueken Bold v'111 04 40 Holl beton gr 99 00 98 30 Hoogovens 2050 2500 KLY 148 00 146 50 8.25 ld 70 10110 10120 8 0010 71 100 30 100 50 8 .00 ld 72 101,00 100.20 7 75 ld 72 99.20 100.80 7 50 ld 69 98,40 9830 7 25 ld 66 101,10 98 90 7.25 ld 73 99 90 98.00 650 ld 66 99.10 98 90 6.50 ld 68 97.50 97.00 9 75 NMB 74 97.60 102 30 8 50 NMB 76 97.80 98.50 6 75 ld kap 72 98,00 98 00 4 "5 Philips 68 141 25 jjg 00 10 00 Pont 74 96 00 95 50a 7 50 Proost B 71 97 00 97 00 6 50 Roltnco 67 83.00 82 50 6.50 id 1000 85.50 g6 00 8 00 Sanders 72 98.00 98 00 8 75 Schuitema 76 100.80 14 00SHVH8! 121.00 12050 7 00 Slav Bk 74 75 94.00 95.50 8 75 Stevin Gr 76 05 50 95 jq 5.00 Tyco InlF 69 - 8 25 Vth-But 70 - 9 00 VMF Stork 76 88,00 87 50 IBBKondor 245 00 232 OOd IntemauO 25,40 24 50 Kempen Beg 76,00 75.10 Kiene S 330 00 341.00 Kluwer 86 30 85.50 KBB 19 40 19 10 ld eert 19 40 19.00 id 6 cum 750 - Kon Ned Pap 41 80 41.70 Krasnap.sky 93.50 93.00 Kwatta 950a 970 Landre&GI 126,50 127 00 BOG 17100e 109.00 Chemical F 30.40 30.20 Col Gr Sh 28.90 26 70 Concentra 10 00 1080 Goldmines 1420 00 1415,00 Holland F 144 00 146.°° Interbonds 5.0,00 570.00 Japan Fund 2020 29 00 Leveraged j 160,50 JOSOOOb Öbam°r 103 60 103 10 Old Court Dlr °2 00 92 00 SciTech 10 56 10.50 Colg Palm 62,80 118 Contr D C 147.00 145 50 Dart A: Kr 194 50 194 80 Dow Cherr, 90 00 89 40 Eastm Kod 212.00 211 10 Exxon Corp 95 00 sgso Fluor Corp 65 SO g3 50 Ford Motor 10 139.50 136 80 Gener El 306.00 302 70 Gener F 113.00 ;ig'oo Gener Motors 192.60 ;9i 80 Getty Oil 182.00 190 50 Gillette 121.00 Nat Nederlanden 140 00 144 00 Nedlloyd Groep )00 50 30 7 75 id 73 98.30 95 50 7 00 id 66 96.70 95.00 7 00 W have 78 - nO.OOa 7 00 W g>nen T?5 'gj g° 100,20 Macintosh 148.00 150.00 Maxw Petr 281 50 281.00 Technology 39,10 39 10 Tokyo PH 97,00 94.80 Goodyear 91.00 Hitachi 785.00 780 00 Inco 41.50 40 50 Oc^vd Grinten >81.00 179.00 Van Ommeren 26 10 25,80 Banken. Handel. Industrie 8 50 NS. 70 97.40 101.00 Binnenl. Aandelen AC F Hold 157,50 157.00 MHV A dam 15 00a 15.00 Moeara En 478 00 475.00 Vance. Sand W OO 19 50 Viking 44.00 45 00 Int Flav&Fr 72,50 72 00 Int TelArTel 113,00 109 00 Pakhoed Hold c 48 00 48 00 Philips 4080 46,20 Robeco 201 20 288,50 Rodamco 12040 120,40 8 00 Wat sch 99 00 97 00 7 75 OTRA 72 06.80 7 75 Piikh 73 97,80 96 80 7.00 ld 68 95.10 98.30 7.00 ld 72 97.10 95 10 Asd Rubber 425 4 45 Asd Rijtuig 193,00 200.00 Ant Brouw 220,00a Ant. Verf 216.00b ld 1-4 1260 00 1255,00 Mulder Mljnb W 385,00 395.00 Naarden 33,00 32.00 Naofr 110.00e AMERIKA lortg aandelen) Am.Express 66 80 67.20 Am Motors 41 80 10.10 Am.Tel&Tel. 4ly8o 66.10 Lilt Ind 181,00 178,00 Lockh C 320 00 313,50 Merek&Co 253,90 251,90 Minn Mining 232,00 237 00 Unilever 20200 100,50 Ver bent VNU 50,00 00,50 Volker Stevin 38.40 37.50 WUH 117.50 118 00 Banken Handel. Industrie 11.25 Akzo 129.30 103 10 6 50 ld 67 95 60 95,00 5 25 ld 64 94 50 97 50 7 75 Pechlney 94.20 94 50 8.00 P en C-groep 94.50 9.75 Phlllps75 94.40 101,50 8.00 PhiUps72 94.50 100,50 AutlndRt 1000.00 1010.00 Ballast-N 87 00 86.10 BAM Hold 46.90 46.80 Batenburg 403.00 400.00 Beek.van 121.80 12000 Beers 123.50 123.50 Nagron 24,50 24.60 NBM-BpUW 8,40 Nedap 180 00 185.00 Ned Crodlct 27 40 27,20 Ned Schecpshyp 221.00 219.00 NedSprlngst 3800.00 3880.00 Nierstras; 835.00 835.00 Atl.Rlchf 3740 46.60 Beth Steel 50 go 23.50 Boeing Coinp 44 3o 37.30 Burroughs 23 30 51.00 Citicorp 43.30 Colgate 55 80 Nab Br 102.80d North Am P 181 70 JSO.OO PepsIco 105.00 105,50 Phil Morr 170.00 174,50 Phil Petr 94 20 95 00 Pol Corp 81.00 7950 10 75 Akzo 117.50 107.70 9 50 Akzo 111,50 102.80 9 25 Akzo 114.90 101.90 1125 ABN 74 111 00 101.80 10.50 ld 1974 110.30 103 20 975 ld 79 99 11160 10160 9 50 ld 79-94 113.10 102.60 9 00 ld 75 113.60 100.50 8 50 ld 1975 113.80 100 80 8 00 ld 71-86 113.00 100 80 5 50 ld 58 93.40 92 90 5 00 ld 58 93.80 93 00 6.00 PGEM 64 93.70 94 50 4 50 ld 59 93.90 98 50 6 50 R-R Pijp 93.30 96 60 8 50 RynlDis 90 50 100.00 T12 RljnSch 98.50 7 00 6 00 Schiphol 93 50 89.50a 8 50 Shell 75 97.50 100 10 Begcmann 74.50 '4.80 Bellndo 359.50 362.50 Berkels P 31.00a 30.50a Blydensi C 1475 00 1445.00 Boer Druk 7600 77.00 Bols 95 80 96.50 Borsumu W 156.00 156.00 Braat Bouw 105 00 105 00 Breevast 198 00 19500 Breevast eert 192 00 19000 Nutricia GB 75.60 75 30 N Ij verdal 88.50 88 30 Orenstein 176,50d 17550 Otra 75.50 75.00 Palembang 50 00 Palthe 56,80 5680 Pont Hout 56 50 56.00 Porcel. Fles 130.00a - Control Data 48 70 55,20 Dow Chemical 7400 3230 Du Pont 34 35 46 20 Eastman Kodak j2 80 74.90 Exxon Corp j] J0 34 25 Fluor Corp 110.20 22.25 Ford Motor 70.10 50 00 General Electr 67 0 109 80 General Motors 44 00 69 20 Quak Oats 125.00 125.00 RCA Corp "9.50 79 50 Schlumberger 125.80 125 40 S Roeb 110.00 112.50 Shell Can 5160 50 80 Shell Oil 11520 11520 Sp Corp 105 40 104 50 St OU Cal 105.00 107 00 Tandy Corp 171 90 -.7000 10 75 Antro 74 10820 101 50 9 75 ld 75 111.90 105 00 9 75 ld 80-00 110.60 101.80 7 75 ld 72 90 50 97 40 10 6SHV72 98 30 98.80 I0.6SHV73 91 90 99.20 7 00 Skol Br 90 90 97.50 Bredero cert 1S2 00 181.00 Buhrm TBltc' 45 00 4 5.00 Caland Hold 32.50 32.50 Rademakers 130.00 Ra vast jjjo - Reeslnk 202.00 280.00 RIVA 61000 604.00 Gillette 124 00 Gulf Oil HJ95 36JO Honeywell Ine ;g 40 122.00 IBM 53 70d 115.50 Un Pac C 1ST 00 15550 L'r. St St 67 20 67 90 Warn-Lamb C 85.00 84 50 West El 131 00b 131 90 8 56 ld 73 105.30 99.70 7 75 ld 71-86 114.20 101.70 7 50 id 73-88 107 10 100.00 7 50 MeesH72 109.50 97.50 8 75 BanqueP 75 111 00 100.00 8 00 Bwf Limb 106.30 91.60 8 50BOZ 112.10 100.00 8.25 ld 105.40 100.00 825 Breevasl71 105.30 90.50a 8.00 Breevast 73 107.50 94 50 8 25 Brcdero 71 107 60 98 50 8.00 Br.Petr 104 00 98 70 7 25 ld 72 103 10 98 00 10.00 Cechom 103 10 118 00 8 00 SlavB 71 90.00 96 00 7 25 Total 72 90,30 96.00 8 75 Unllev7S 95.50 100.70 6 00 UnllevG6 89 50 93.70 7 12 VMF 69 89 30 6 50 ld 68 91 40 •8 75 VNU 75 99.00 98.70 Converteerbare Obligaties 4 75 Akzo 88 88 70 8.75 ABN 125 00 123 00 6 75 AmRo73 99,40 994O 5 50 AmRu 69 8 50 Boskalis W 75 95,00 95 00 ïïiKSÏ idSpcteert 1743.00 ïTvtnn CentrSulk 112.50 111.70 ld eert 112.80 11100 Ceteco 175,50 172 00 ld eert 176.00 173 00 Chamotto 15,20 15 50 Clndu-Kcy 16 80 17.50 Claimmdó 387,00 370.00 Dell Mv 72 00 70.20 Desseaux 54,00 54.00 Dorp en Co 86.00 84 00 Douwe Egberts 58.50 59 20 Econosto 53.50 53.60 EMBA 155.00 156,00 Rchw&Jlsk 74 00e 75.20 Rommenholl. 497.00 490 00 Rijn Schelde 4,05 4 0O< Sanders 92 00 92.50 Sarakreek 89.50 89.80 Schuitema 89.20 87,00 Schuppen 167,00 170 00 Schuttersv 37,00 36.00 Slavcnb. Bnk 65 10 66.50 Smit Intern 49 00 49.00 Telegraaf 132.00 132,00 Textiel Tw 63.50 63,50 Tilb. Hyp.bk 5.20 5,S0e Intern Paper gs oC 52.50 Intern Tel&Tel j I6 30 39 30 Litton Ind 1540 6300 Lockheed Aircraft 3090 113 70 LTV Corp 87 00 14 80 Mobil Oil 2150 31.40 North Am Phil 37 75 65.70 Occ Pelr Corp. 64 8o 2120 PepsIco 34 30 37,25 Philip Morris 32 10 64.25 Philips Petroleum 34 70 Polaroid Corp. 28 20 31,60 Quaker Oats 23.80 48,30 RCA. 40,00 29.00 Xerox Corp 127.00 ;2< 00 Claim*, scrip*, stoekdlv ed Doorlopend zenoteerd Nat Nediwrr 6' 645 00 640.00 Nat Nediwrr7i 508.00 508 00 WUHBiwrrB 38,SO 38.00 Afgiflcprijzen fund* t Vrd.l ABN belegg i> ABNobllgf wis 0152 AMRO AF 57 42 40 AMROOC 311 n, 309 21 AMRO AC 202 32 153 32 AMRO OF 164 36 18445 Amva belegg 10815 9.50 CRBoerl bk 103 30 101.30 8.00 Elsev.-NDU 101 00 98 70 7 25 Hagemeyer 101,90 97 00 7 00 Hem Bier 101,50 99,50 6 00 Holec Dlv 101 70 93,00 8.00 Hoogov71 100.80 99 00 8 00 ld 72 101,30 98 00 7 Ou KLM 68 101 70 97 10 7 75 Lyons 100.90 96.70 11 00 Maasv O T 101 00 101 30 9 50 Maasv O T 10110 10100 7.25 Buhrm.T 78 e4 90 94 50 4 00 Elaton 80 9250 02 60 5 M^sevier-NDU 103.OO lO^O l 25 £"m„ 05 30 95,00 iSSïK?» 7 25 Kappa 73 95.50 95.50 8.75 KNSM 75 98.60 99 20 8.75 KBB 75 - 7 75 K N Pap 72 103.80 103 90 7 75 KNPapSS iag. - Fokker 29.80 29.70 Furness 45 40 45.00 Gamma H 40,60e 40 50 ld 5 pet PW 17.90 17.80 Gel.Delft c 155.00 140 00a Gerofabr 82.50 82 00 Giessen 97 00 94 60 Goudsmit 65 00 60 00e Grasso 130 00 12500 Hagemcuer 40 00 3980 Hoek s Mach 64 30 64 80 Twynstra en G 27.50 27.50 Ubbink 145.00 140.10 Ver Glasf 230 00 232.00 VMF Stork 85 50 64 70 Verto eert 47 10 47.50 VRGOem Bez 47.60 47.60 Wegen C een 29 40 29 70 Wcssancne 119.50 116.50 Westbav .Asd 222 00 210 00 Welters Sams 110 00 107 00 Wyers 38 20 37.60 Schlumberger 42,30 45.60 Sears Roebuck 37 90 40.10 Shell Oil 38 00 42.25 Sperry Corp 61 30 37.00 Standard Oil of Cal 35 00 39.10 Tandy 150.75 61.40 Texaco 65 00 35.20 Texas Instruments 57 oo 149.30 Union Carblds 25 00 64 50 Union Pacific 30 50 57J0 U S Steel 47 go 24 00 Bemcodb 155 20 155 20 BemcoJb 167 00 167 00 BemcoAb ijJJo EaTvgfvw 15»« 1502 EaLvgM 12 "4 |224 E3L vgfa b 1833 18 Esmeralda 4355 5282 OpUmix 217 81 21650 Unlco 2120 2,00 Unifonds

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7