llinister wil vliegtuigen nel buiten dienst stellen Onderzoek naar rol Slavenburg bij wapentransactie met Irak VROUW ONVERANTWOORD BEHANDELD IN KLINIEK PZC/ binnen-buiten land SPARINGEN WEGENS RSV-DEBACLE Parijs en Bonn blijven bij NAVO-raketbesluit roer tj es edood oor nachine I Commissie eist dat campings woonwagens toelaten Zwols instituut toch weer open vergiftigd Gezin betaalt per maand ƒ649,- aan btw, accijnzen en heffingen Krant verwijt de omroepen misbruik van monopolie iNSDAG 18 MEI 1983 HAAG (ANP) Minister De Ruiter van defensie wil de zes Brequet Atlantic- rouillevliegtuigen bij de marine uit dienst stellen. Die uitdienststelling zou in de eerste van 1984 moeten beginnen. Verkoop van de toestellen wordt overwogen. Bij de lienststelling is 250 man personeel van het 321-squadron van de marine luchtvaartdienst rokken. >r De Ruiter maakte dit dins- leven kwamen. Uit onderzoek bleek idag bekend tijdens een mon- dat het stuurmechanisme gebroken i bijeenkomst met de vaste was. kommissie van defensie. De be- Sman zei. dat de uitfasering van s vliegtuigen besparingen moe- opleveren die noodzakelijk zijn jde financiële druk van de RSV- gaiatiek. Daarnaast is het niet (meer. nu gekozen is voor de uit gselling van de toestellen, om termijn-maatregelen aan te pi Die zouden een bedrag van jf uen miljoen gulden vergen, tdien hebben de andere gebrui- uiden die lange termijn- regelen verworpen en die landen potentiële klanten aan het aldus de bewindsman. De termijn-maatregelen waren be- e Jom de besturing van het toestel of meer te beveiligen. De maatre- i waren toegezegd nadat in 1981 Breguet in zee stortte voor de kust waarbij drie mensen om het De uitfasering van de zes toestellen moet geleidelijk, vanaf volgend jaar gebeuren en zal gelijke tred houden met de invoering van de in totaal dertien bestelde nieuwe Orion- vliegtuigen. Daarvan zijn er nu zeven binnen. Eind dit jaar zijn dat negen toestellen, terwijl eind 1984 de laat- komst van de defensienota die in september moet verschijnen. De twee verenigingen vrezen voor de marine zeer harde maatregelen, die voor een groot deel voortvloeien uit de RSV-problematiek. „En die hangt als een steen om de nek ste binnen moet komen. Dan moet van de marine, terwijl diezelfde ma- ook de laatste Breguet uit dienst eigenlijk niets met het RSV- worden gesteld. debacle heeft te maken. Wij vrezen op jaarbasis als gevolg van die RSV- De twee verenigingen van marineper- problematiek galen van enkele tien- soneel, de VBZ (tot onderofficierenIen tallen miljoenen guldens in de mari- de VMO officiereni zijn aan de ene nebegroting die enorme consequen- kant verheugd dat er nu eindelijk ties zullen hebben voor het reilen en duidelijkheid is gekomen over de toe- zeilen van de koninklijke marine." komst van het vliegtuig. Maar aan de aldus aanstaand voorzitter Van Donk andere kant maken de twee verenigin gen zich enorme zorgen over de uit- voorzitter Brand van jtzondheidszorg: 0 miljoen or 3000 banen [ECHT [ANP) Het Centraal m Tarieven Gezondheidszorg |jj (i heeft de richtlijnen vastge- ■rt üdie het de instellingen in de lfJ icdheidszorg mogelijk maken. Iditvrij komt doordat de 370.000 tonners in deze sector hun prijs- pensatie hebben ingeleverd in voor drie extra vrije dagen, te 3M niken voor uitbreiding van de rgflcRenheid. pat om een bedrag van 130 *n gulden, waarmee 2.500, volle arbeidsplaatsen (3.000 banen) et( tril worden geschapen. Daar- 5 is 45 miljoen gulden beschik- •voor uitbreiding van de basis- iusi stie. Het COTG heeft bij het d {allen van de richtlijnen aanslui- ipocht bij de resultaten van het iS tussen werkgevers en werkne- s over de herverdeling van het Per instelling is het daarvoor aoaar gestelde bedrag geba ld het aantal fulltime medewer- TWEEDAAGSE TOP GOED VERLOPEN PARIJS (RTR/DPA/AFP) Bondskanselier Helmut Kohl van West-Duitsland en president Franc.ois Mitterrand van Frankrijk houden zich aan hun verplichting om nieuwe Amerikaanse kernraketten voor de middellange afstand te plaatsen in West-Europa, als het Amerikaans-Sowjetrussische wapenoverleg faalt. Kohl en zijn gastheer zeiden dit dins- lingen over wederzijdse vermindering, dag op de persconferentie in Parijs Wat de vervolgconferentie van Ma- waarmee zij een naar de woorden van drid betreft zei Kohl dat het daar op eerstgenoemde „zeer intensieve en in tafel liggende stuk nog voor verbete- Orerleg ontslag laven Rotterdam lit vrijwel vast IOTTERDAM (ANP) Het (verleg tussen werkgevers en mkoemers in dc- stukgoedsec- an de Rotterdamse haven de werkgelegenheidspro- !ii is maandagnacht vrij- k1 vastgelopen omdat de ver- wrsbond FNV' niet bereid is Itdwongcn ontslagen te accep ten. De werkgevers, die onlangs ge- nongen ontslag voor 850 tot .150 van de 4200 stukgoedwer- 3S aankondigden, zijn op hun rait met bereid met veel min- a ontslagen genoegen te ne- üit Een tussenvoorstel van de afhankelijke voorzitter van de Kmmissie waarin deze proble- utiek wordt besproken, drs. P. feRuiter, om tot 300 gedwongen klilagen per 1 juli te komen en tin, alhankelijk van de ontwik kelingen bij de bedrijven, dit untal halfjaarlijks tot begin J85 mogelijk te verhogen, is (oor beide partijen verworpen. De Ruiter zal woensdag twee odvoorstellen aan de beide so ciale partners voorleggen. In het wordt uitgegaan van ge dongen ontslag per 1 juli 1983 nor ongeveer 600 stukgoedwer- tssen daarbij verder een werk- Begenheidsgarantie tot 1 juli Het tweede voorstel gaat fnan uit dat op 1 juli geen plwongen ontslagen behoeven lts te vinden, maar de werk eenheid zal in de daaropvol- hr.de halfjaarlijkse perioden de hand van de goederen- i'-'oom-ontwikkelingen indien «dig met gedwongen ontslagen toeten worden bijgesteld. De 'crvoersbond FNV kondigde na (et overleg, maandagnacht, al «in beide voorstellen negatief te doordelen. STERDAM (ANP) Door en Itluk met ccn graafmachine in de 'braltarstraat in Amsterdam zijn «dag de 4-jarige Hechan Tahir en 12-jarige broertje Majid om het ca gekomen. Volgens de politie ren de kinderen ondanks herhaal- «aarschuwingen van de mensen, 'in de Gibraltarstraat gasleidin- aan het vernieuwen zijn, toch in buurt van de werkzaamheden «"spelen. Daarbij zijn zij onder de Hen van een graafmachine te- 'tgekomen. De broertjes werden B1ig gewond naar een ziekenhuis fgebracht. waar zij enige tijd la- overleden. Vrouw verdacht van doden baby's VEENENDAAL (ANP) De politie van Veenendaal heeft de 22-jarige mevrouw M. A. van de P. uit die plaats aangehouden, die verdacht wordt van doodslag op haar drie weken oude dochtertje en op een ongeveer vier maanden oud dochter tje van de familie H. uit Veenendaal. Dat heeft de politie dinsdag bekend gemaakt. De vrouw is maandag gear resteerd. In verband met het onder zoek wil de politie geen nadere mede delingen doen. BERLIJN (AP) Wat lijkt op een enorm groot superscheermes is in werkelijkheid een grappige en exlusieve zonnebril ter waarde van ongeveer 1.131.600,-- Het luxueuze model van de hand van de Westduitse goudsmid Helga Deppenmeir. is gemaakt van platinum en bezet met 32 briljanten die een totale ivaarde van 37 karaat hebben. De 'bui werd onlangs gedragen op de Westberlijnse modeshow DEN HAAG (ANP) Campings in ons land moeten worden verplicht woonwagenbewoners toe te laten die bijvoorbeeld in eigen land met de wagen op vakantie zijn. Staatssecre taris Brokx (volksgezondheid, ruim telijke ordening en milieubeheer) moet er bij zijn collega-ministers op aandringen dat dc campinghouders hun terughoudend beleid in deze la ten varen. Dit is een van de voorstellen die de commissie van advies voor de uitvoe ring van de woonwagenwet Brokx doet naar aanleiding van diens con cept-nota huisvestingsbeleid woon wagenbewoners. Niet alleen het aan tal standplaatsen in ons land is ontoe reikend. ook het aantal passanten plaatsen komt volstrekt niet tege moet aan de vraag, zo bleek dinsdag tijdens de commissievergadering in Den Haag. Commissielid en woonwagenbewoon ster mevrouw Van Wanrooy wees er op dat de meeste campings woonwa genbewoners weigeren als zij met meerdere tegelijk arriveren. Varkenspest Staatssecretaris Ploeg van landbouw en visserij heeft in overleg met het bedrijfsleven beslo ten vanaf donderdag ook in Limburg noodentingen tegen varkenspest uit te laten voeren. Dat gebeurde al in Brabant. Vanaf donderdag geldt in het noodentingsgebied een totaal ver- voersverbod voor alle varkens, die zich daar op bedrijven bevinden, al dus het ministerie dinsdag. De bondskanselier zei dat hij hoopte dat de Verenigde Staten in Genève serieus onderhandelden en Mitter rand zei dat het uitblijven van een akkoord „uitermate gevaarlijk voor iedereen" zou zijn. De Franse president wees opnieuw de Sowjetrussische eis af dat de kernwa pens van de Franse 'force de frappe' opgeteld zouden worden bij de kern wapens van de NAVO in onderhande- nng vatbaar was Zoals Parijs legt Bonn volgens hem grote nadruk op het zich inzetten voor de rechten van de mens Desgevraagd zei de bondskanselier dat West-Duitsland goede betrekkin gen met de Sowjet-Unie en Oost- Europa wenste. Op zijn aanstaande bezoek in Moskou, zei hij, zal de Bondsrepubliek niet te chanteren zijn op het stuk van haar lidmaat schap van het Westerse bondgenoot schap. ZWOLLE (ANP) De 67-jarige vrouw die op 3 mei in de Zwolse chelatiekliniek overleed, is voor de behandeling in dit instituut niet goed onderzocht. Was dat wel gebeurd, dan had men kunen vaststellen dat toepassing van de chelatietherapie onverantwoord was. Dit leidt de inspectie voor de volksge zondheid in Overijssel af uit de eerste schikt om eventueel al voor die tijd een klacht bij het medisch tuchtcolle- het onderzoek bevestigen volgens Jansma dat de toepassing van de normaal zie- gegevens van het onderzoek dat in ge in te dienen. De uitkomsten van opdracht van justiUe naar het sterfge val in de kliniek wordt ingesteld Verwacht wordt dat dit onderzoek chelatietherapie in over enkele maanden zal zijn afge rond Dan zou de justitie kunnen bepalen of er een strafrechterlijke vervolging tegen de kliniek of de verantwoordelijke medicus wordt in gesteld. Inspecteur Jansma van volksgezondheid in Overijssel denkt dat hij over genoeg informatie be- voor de volksgezondheid in Overijssel aanleiding nog deze week op landelijk niveau de problematiek rond de che- latieklinieken te bespreken. Dr. R. Nauta van de chelatiekliniek hand en benadrukt dat de chelatiebe- m Elp (Drenthe) zal de leiding van de handeling extra risico's inhoudt, om- kliniek in Zwolle op zich nemen, dat er oudere mensen worden behan- deld met een slechte conditie. Maar fiwt die risico's zijn volgens de stichting LY± {Jfjlli l Vrkff Cl niet onverantwoord groot kenhuis thuishoort, en niet in een Dinsdag ging de Zwolse kliniek weer particulier instituut dat onvoldoende open. nadat deze vrijdag was gesloten is geoutilleerd en waar de controle op dringend advies van de inspectie LONDEN TaFPi* Wolfgang Ama van de patiènten eveneens te wensen voor de volksgezondheid. Het besluit deus ■\jozart is op 5 december 1791 overlaat De stichting voor bestrijding van heropening is volgens de stich- van hart- en vaatziekten, die de chela- ting genomen na sterke aandrang van tieklimek in Zwolle beheert, wijst de de patiènten. De gang van zaken in de verwijten van de inspectie van de Zwolse kliniek is voor de inspectie PARIJS (AP) Bondskanselier Kohl rechtsi en president Mitterrand, in gezelschap van een tolk, maakten na een ontbijt in de privèwoning van Mitterrand een wandeling over de Boulevard Saint Germain in Parijs. DEN HAAG (ANP) Het gemiddelde Nederlandse gezin, dat bestaat uit 3.8 personen, is per maand aan btw, accijnzen en gemeentelijke heffingen 649 gulden kwijt. Dit is gebleken uit het onderzoek dat Konsumenten Kontakt heeft uitgevoerd. Met de onderzoekscijfers in de hand wil deze consumen tenorganisatie het kabinet en de tweede kamer er met de neus op drukke 1 dat er nu werkelijk geen enkele accijns verhoging meer bij kan Dit geldt vooral voor mensen met de laagste inkomens „Het water staat mensen met een uitkering, minimumloners en bejaarden aan de lippen", aldus Bert Donia. directeur dinsdag Per gemiddeld gezin wordt per maand 413 gulden aan btw voor de dagelijkse boodschappen betaald. Aan bijzondere verbruiksbelasting voor auto's betaalt het 27 gulden, aan accijns op benzine 57 gulden op andere olie 12 gulden per maand. Per maand betaalt het gemiddeld gezin aan accijns op tabak 40 gulden, op alcohol 21 gulden, op bier 9 gulden, op wijn 3 gulden, op alcoholvrije dranken 5 gulden en op suiker 1 gulden. Aan motorrijtuigbelasting moet dat gezin 21 gulden per maand op tafel leggen. In het totaal komt dit bedrag per maand dan op 609 gulden. Worden de gemeentelijke heffingen er nog bij opgeteld dan komt het bedrag per maand op 649 gulden te liggen. Donia hoopt dat het kabinet van verdere accijnsverho- Konsumenten Kontakt gingen zal afzien. Hij heeft berekend dat het gemiddeld gezin op jaarbasis, inclusief de accijnsverhoging op benzine van bijna 12 cent per liter (inclusief btw) per 1 juli, voor benzine alleen al 250 gulden extra uit de beurs moet halen. overleden als gevolg van moord door vergiftiging, aldus een Britse com missie van onderzoek die zich bijna twee eeuwen na de feiten over de dood van de componist gebogen heeft. Met behulp van documenten uit het. tijdperk hebben twee rechters en drie advocaten in het kader van het festi val van Brighton, een openbaar on derzoek ingesteld naar de omstandig heden waaronder Mozart op 35-jange leeftijd in Wenen stierf. Een meerder heid in de 'jury' van 250 belangstellen den kwam na verhoor van vijf 'getui gen onder wie de 'vrouw' van de componist. Konstanze. tot de slotsom dat Mozart, die dag na zijn dood schielijk werd bijgezet in een onge markeerd paupersgraf. zonder twijfel werd vermoord ROOSENDAAL (GPD) De Econo- miche Controle Dienst (ECD) in Den Haag gaat onderzoeken of Slaven- burg's Bank in strijd met de wet gehandeld heeft door haar bemoeie- nis met wapenleveranties aan Irak. RclCltie Justitie heeft het onderzoek in deze zaak afgerond en maandag de stuk ken naar de ECD doorgestuurd. [.umuaai <jHt^...aakt. Een recher cheur van de ECD zegt dat Slaven- burg's Bank in ieder geval als 'door geefluik' heeft gefungeerd. Slavenburg's Bank zou betrokken zijn geweest bij de levering van infrarood kijkers door het Nederlandse bednjl De Oude Delft aan Irak Irak was op het moment van levering al in oorlog met Iran Volgens de door ons land gehanteerde normen zijn wapenle veranties dan verboden Om te voor komen dat een uitvoervergunning voor dat land geweigerd zou worden, werden de kijkers officieel uitgevoerd naar Engeland Daar vandaan gingen ze naar Irak. Het ging bij de leveranties om een bedrag van 70 miljoen gulden. Het geld voor de infrarood kijkers werd door Irak gestort op een rekening bij Slavenburg's Bank De bank keerde het geld aan De Oude Delft uit, nadat de levering had plaatsgevonden. De De betrokkenheid van Slavenburg kwam aan het licht door de arresta tie van Fred B.. de voormalig direc teur van het Dordtse kantoor van de bank, die wordt verdacht van het beheren van zwart geld. B. onder hield als bankdirecteur de afgelopen jaren betrekkingen met dc interna tionale wapenhandelaar Frans du Mee, een relatie van Slavenburg. Du Mee erkent de relatie met B„ maar wil verder geen commentaar geven. B werd door bemiddelaar Du Mee benaderd voor een leverantie van kij kers aan Irak De Oude Delft zou die kijkers leveren. De top van De Oude Delft is met B gaan praten om te checken of de betaling wel safe was. Volgens B wist de raad van bestuur van Slavenburg niets van de leveran tie af. B wist samen met enkele andere bankmensen De Oude Delft- delegatie gerust te stellen. Du Mee haakte echter op het allerlaatste mo- geweest om een uitvoervergunning heren Rutteman en Kaba deel uit echter nooit zou plaatsvinden. In au- maakten, wisten volgens B dat het gustus 1982 haalde Libië het restbe- om wapens ging. Dat bleek ook uit de drag van ruim 1.8 miljoen dollar terug gesprekken die zij met Du Mee en de Volgens een overeenkomst tussen Du in Engeland wonende Indiër Varma Mee en Libië kreeg de wapenhande- voerden. Die laatste leverde de wa- laar de beschikking over de rente, die pens ook, toen Du Mee zich terug in die zeven jaar tot een gigantisch van Engeland te krijgen Al jaren Slavenburg's Bank is volgens een topman al jaren betrokken bij wa pentransacties. Hoewel het niet ge bruikelijk is dat Nederlandse banken zich bezighouden met wapentransac ties, is het niet in strijd met de wet. Slavenburg kwam er in febrauri 1975 mee in aanraking, toen drs. J. W. Coert destijds lid van de hoofddi rectie van Slavenburg's Bank Frans du Mee als klant wilde aan trekken. De wapenhandelaar had te kennen gegeven zaken met de bank te willen doen met betrekking tot het leveren van wapens aan Libië Officieel ging het om 'goederen', maar de speciaal geformeerde groep, waarvan Coert de leider was en waarvan verder B en de bedrag was opgelopen. B. kreeg voor zijn aandeel in de transacties van Du Mee een bedrag van 745 000 gulden Hij incasseerde dat bedrag op 17 november van het vorig jaar. De top van Slavenburgs Bank houdt zich momenteel bezig met de vraag wat voor reden Du Mee had om B, dat geld te geven. Fred B zegt daarover ..Du Mee verdiende dat geld zo ge makkelijk. dat ik vond dat ik daar ook Economische Controle Dienst kreeg ment af De transactie werd officieel lucht van de transacties en viel eind geregeld via Flear Opties Ltd. in februari de kantoren van De Oude Engeland Achteraf kocht Du Mee de Delft binnen. Een groot deel van van kijkers weer van Flear om ze toch nog ROTTERDAM (ANP) Het speciale team dat onderzoek verricht naar de zwart-geldpraktijken van medewerkers van Slavenburgs Bank heefl dinsdag morgen de 60-jange L P.M T. beheerder van een bijkantoor van de bank in Den Haag. aangehouden. Volgens de Rotterdamse officier vanjustitte wordt de man verdacht van valsheid tn geschrifte Het is de vijfde arrestatie i de administratie werd toen in beslag aan Irak te leveren. Het kan ook zijn SlavenburgzaakDe eerste vier verdachten, zijn inmiddels op vrije voeten genomen Tegen het bedrijf werd pro- dat het opvoeren van Flear een truc is gesteld trok. Vier miljoen dollar Mr. Piet Slavenburg ging met de transactie akkoord en het nationaal inkoopbureau van Libiè maakte 4 miljoen Amerikaans dollars over naar Slavenburg. In september 1975 vond de eerste transactie plaats. De wapens werden geleverd en de afrekening vond wel recht op had. Du Mee ging daar- plaats Het restbedrag, groot 1 827 000 mee akkoord dollar, bleef op de rekening staan in Du Mee en ik hebben toen een con- de vorm van een bankgarantie, be- tract gemaakt, waarin stond dat het stemd voor een nieuwe transactie die geld een betaling was voor het geven van financiële adviezen, hetgeen ech ter nooit gebeurd is" De top van Slavenburgs Bank zegt de 'fooi' van Du Mee aan B. niets te weten. Over de rol van de raad van bestuur in deze affaire wilde drs. P. Pex. woordvoerder van Slavenburg's Bank. niets zeggen In dc bankwereld gelden stringente regels waaraan directeuren zich heb ben te houden. Voor dc meeste ban ken geldt dat inkomsten uit arbeid voor derden verboden zijn. AMSTERDAM 'ANP) - Het Al- gemeen Dagblad verschaft zich niet alleen ten opzichte van de omroepbladen, maar ook ten op zichte van andere dagbladen een oneerlijke concurrentieposi tie door uitgebreide programma gegevens te publiceren De boy cot-maatregel van de NOS en de omroepen tegen het AD beoogt die oneerlijke voorsprong recht te zetten. Dit heeft de advocaat van de NOS en de omroepen, mr E J Dommering. dinsdag gezegd tij dens het kort geding voor de president van de rechtbank in Amsterdam, dat was aange spannen door het AD. Aanlei ding is het besluit van NOS en omroepen die krant geen pro grammagegevens meer te ver strekken en de medewerkers de toegang tot de omroepgebouwen te ontzeggen Alleen de VPRO doet aan deze boycot niet mee Het AD publiceert als enige krant nog uitgebreide gegevens over radio- en li-programma 's De andere dagbladen zijn daar mee na het arrest van het hof in Leeuuaiden in de zaak van het Nieuwsblad van het Noorden ge stopt Volgens het AD is de boycot onrechtmatig en maken de om roepen daarmee misbruik van hun monopoliepositie. Volgens de advocaat van de krant. mr. T. Schaper, is het auteursrecht op de verkorte pro grammagegevens. zoals de kranten die van de NOS krijgen, een „opgeschroefd pseudo- auteursrecht"waarvan de kans op erkenning bi] het Europese hof van justitie erg klein is De president van de rechtbank in Amsterdam, mr W J BorgerhofJ Mulder, zal op 26 mei uitspraak doen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5