Zicht op reveil Stimuleringsbeleid inzet heftig kamerdebat Bikini gekrompen? Op de grens van nut en schade VAN AGT EN DE GROTEN DER AARDE Onenigheid over aow Weekje Equiline. SER wijst verhoging van de premies per 1 juli af WOENSDAG 18 MEI 1983 (Door Hans Laroes) Toen ik in november het podium verliet, werd het helemaal stoppen. Het is of de volgende ochtend voor vier jaar verder gaan, of stoppen, omdat het in dit bedrijf nu eenmaal onmogelijk is om te zeggen: ik ga eens een paar maanden rustnemen om daarna als minister-president weer verder te gaan. Als dat gekund had, had ik het gedaan..." „Nu zit daar een nieuwe minister president...' En na een korte pauze: „met een markante vitaliteit het eerste Brabantse kievitisei in ont vangst zult nemen. Luid lachend: „Ja ja. Dat is ook zo. Ik zéér dynamisch heer. Laat hem daar wil dat niet wegwuiven. ?t Zal e blijven. Ik vind dat hij het uitstekend doet. Hij verdient het om daar gerui me tijd te blijven. Ik heb geen enkele aandrift om terug te keren naar het Catshuis..." U vindt dat U Uw land in goede handen hebt achtergelaten. „Ik ben zéér content, ja... Het land ^wennen zijn, de kleinere schaal. Overi gens. de feestelijkheid en de hartelijk heid, 't gevoel voor goede vormen en manieren in Brabant is zeer overdadig aanwezig, vér boven 't gemiddelde in Nederland. Nou ja, okay Het is ook voor een mens beter om niet al te lang te willen verkeren temidden van de heeft geen behoefte aan een peetva- groten der aarde. Tot stof zullen wij der. De vader is overtuigend genoeg." Mr. A. A. M. van Agt gaat, het zal wederkeren, en daar bereid ik me nu vast op voor." duidelijk zijn, naar Brabant om daar Van Agt ziet er weinig problemen ii geruime tijd te blijven. Het commissa riaat in Den Bosch is géén plaats op om van minister-president, de eerste van de ploeg en bepaler van het de reserve-bank, of een reservoir voor beleid, te veranderen in de teamlei- oudere, wijze lieden die worden aan geroepen wanneer het land dat vraagt. De vitaliteit, die een jaar terug wég was en had plaats gemaakt voor metaalmoeheid, is weer terug bij de oud-premier die dinsdag, nog even tevreden als de maandag van zijn benoeming, in 'Des Indes' in Den Haag ontvangt. der van gedeputeerden met eigen portefeuilles, een ornament wellicht. „Dat is zo, maar let wel De minister raad is niet een college dat zich laat kenschetsen als de minister- bewust dat de Peel zich binnen uw president met een aantal satellieten, provincie bevindt? In de jaren dat ik ander minister was Van Agt, lachend: „Ja, waar wilt U dan minister-president, heb ik de heen?" ter, de leider der sociaal-democraten, Den Uyl. Van Agt: „Nee. da's voorbij. Dat ge voel heb ik ooit gehad, maar dat heb ik achter me gelaten". Glimlachend: „Die voldoening, als ik het zo eens klein-menselijk mag uitdrukken, heb ik gekregen door in de jaren '77-'81 het kabinet voor de volle periode over eind te houden tegen de heftige oppo sitie van toen in. Nu is opnieuw mildheid over me gekomen..." De Pee! Van Agt wil nog niet uitputtend uitweiden over de problemen waar mee Brabant hem straks zal confron teren, als was het maar vanwege het simpele feit dat hij nog geen gesprek met gedeputeerde staten heeft kun nen voeren. Wat hem wel raakt, is de problematiek van de kruisraketten. U bent er zich, vraag ik hem, anders. Ook geen provinciaal bestuur, ook geen gemeentebestuur heeft zich daar mee te bemoeien. En indien de nationale regering met instemming van het parlement mocht besluiten tot algehele of partiéle uitvoering van het Navo-besluit to stationering, dan moet dat worden uitgevoerd. Point blank". Later: „Hier valt niets te relativeren. De beslissing is 'par nature' een natio nale beslissing, te nemen door rege ring onder toezicht van het parle ment, by nobody else, en indien in ons systeem zo'n beslissing gemomen wordt, dan moet-ie ook worden uitge voerd. dat is het dan ook. Nou. dat is mijn opvatting, en daar zal ik desno- dig van doen blijken,.." Nijpels ïinister-presidenten nooit de indruk gegeven dat ik een satelliet was. Nee. Ik houd het ervoor dat het verschil niet wezenlijk is, hooguit gradueel". - - Later: „Ik geloof inderdaad te mogen ook, dus zal ik het nu maar doen, voor zeggen dat ik als teamleider redelijk veel betekenend dat ik het aanstonds hoe lang? Welnu, ik noem dan geen - jaartal. Ik ga niet zeggen, al zou dat in de Brabantse staten en daarbuiten Hoe lang? „De vraag rijst, iedereen stelt hem, U waarschijnlijk 't beste klinken en voor mij de beste introductie zijn ik verzeker U dat ik tot. noem eens wat, in Den Bosch zal blijven. Maar ik wil er wél bijzeggen dat ik niet naar Den Bosch ga in de gedachte een intrimaat te moeten overbruggen. Ik ga er niet heen met het voornemen later mijn rentree te maken in de nationale politiek." Aarzelend: „Dat zou er wellicht ooit wel eens van kunnen komen, wie weet, maar ik plan dat niet, ik ben er niet op uit. Ik ben er alleen maar op uit om dit te gaan doen. C'est bien simple..." Van Agt is. in tegenstelling van velen die door te spreken voor verwarring zorgen, iemand die hetzelfde bereikt door enkel te zwijgen. Men denke aan de vele functies waarvoor hij genoemd is. Leeft, diep onder de zeven sluiers die zijn ziel omhullen, emge aarzeling om naar Den Bosch te gaan? Eerst brengt de nieuwe commissaris het secretariaat-generaal van de Navo ter sprake („dat is een magnifieke post, dat antwoord ik ook vandaag nog, dat zou ik best willen doen, maar 't is volstrekt academisch"), om dan naar Den Bosch te stappen: „Wel, ik heb dat van meet af aan geambieerd, wetende dat vrij snel in '83 die post beschikbaar zou komen. Mijn liefde tot de provincie van mijn jeugd is nooit gedoofd. Ik wil dit met heel veel animo gaan doen..." En Van Agt onthult, destijds niet wetend dat hij aan zijn eigen toe komst vorm zou geven, zijn verzet destijds tegen de driedeling van Bra bant. „Nadat de heer Wiegel in het zuiden had uitgeroepen -'Limburg- blief-Limburg' stond ik in de onder handelingen over de provincie van mijn geboorte een stuk sterker..." Kievitsei Toch is het enigszins vreemd om je voor te stellen dat U drie toeken terug nog een conferentie van 'Time' over het Atlantisch Bondgenootschap hebt meegemaakt, en je nu te realiseren dat U straks, overdrachtelijk gezien. Alleen maar naar de vraag hoe de commissaris de daar wellicht komen de probletnen ziet. „U giet het in zeer cryptische bewoor dingen. en het is op zichzelf denk ik al veel betekenend dat ik het aanstonds gefunctioneerd heb, zeker in de eer- begrijp". De woorden worden nu wat ste vier jaar... Dat tweede kabinet nadrukkelijker uitgesproken, de glim-, had geen serieuze levenskansen". lach verdwijnt: „Laai ik dit zeggen: de Over naar de vraag of Van Agt uit, Den nationale regering, onder toezicht van Haag vertrekt nu hij bewezen heeft het nationale parlement, heeft te deci- het politieke spel te kunnen spelen, deren over al dan niet uitvoering van beter wellicht dat de grote tegenvoe- het Navo-dubbelbesluit, en niemand In de jaren waarin Van Agt als die naar der Kroon actief is geweest, heeft hij de afkalving van het CDA, in zetels gemeten, kunnen aanschou wen. Daarnaast valt de opkomst van de VVD te noteren onder leiding van een provinciegenoot. Benauwt het U, vraag ik, dat U wellicht over vele jaren in Den Bosch door Nijpels zult worden opgevolgd? Na een moment van overpeinzing „Ed Nijpels heeft in Den Haag nog zo'n lange leertijd door te maken, naar bij voortduring blijkt... Tsja. La ten we hem nu eerst de gelegenheid geven om in Den Haag te rijpen, hem niet belasten met prognoses voor de verre toekomst. Nee. Begeleidt hem nu met liefde hier..." Terug naar de essentie van de vraag: doorloopt het CDA een proces waarin de partij langzaam kleiner wordt? Van Agt;: „Ik heb een relatie gelegd tussen de ontwikkelingsgang van het CDA en de laatste jaren van voort gaande deconfessionalisering. Som mige mensen in eigen kring hebben mij dat euvel geduid, omdat ik daar mee de teloorgang van het CDA zou hebben getekend. Het is niet zo. Ik geloof dat je je ogen met mag sluiten voor het feit dat er in Nederland en proces van deconfessionalisering is en voor de waarschijnlijkheid dat de ef fecten van dit proces zich bij het CDA sterker zullen doen gevoelen dan bij andere politieke partijen Reveil Dat alles leidt er echter niet toe dat het CDA een verloren zaak is, beslist niet, aldus de commissaris Op lange re termijn beschouwd zal dat proces z'n natuurlijke eindpunt bereiken: „Ik ben nogal blijmoedig gstemd spreken de over de toekomst van het christen dom in onze samenleving. Het doet er dan niet toe of je dat reveil daar is. dat woord weer ziet over 5 of over 10 jaar. Ik zie aan de horizon wél een reveil en alleen daarom géén teloor gang van het CDA". Het heeft mede te maken met de kiemen die onder Van Agt zijn ge zaaid en die nu onder het huidige, harde beleid van het kabinet-Lubbers tot wasdom komen. Er is, zegt Van Agt, de oppositie aanwijzend, géén alternatief en dat besef begmt door te dringen het beleid is vruchtdra gend, en dat zal op termijn ook in zetels voor het CDA tot uiting komen. Rest de vraag of er niet een vleugje van ironie is te bespeuren in het feit dat U nu juist in 'Des Indes' verblijft, waar leden van PvdA en VVD praten over nieuwe coalities? „Nu U er toch over spreekt, ik denk niet dat ik nodig ben om roet in dat eten te gooien. Die maaltijd zal de eerstkomende jaren niet eetbaar blij ken. Die schotel wordt niet opge diend. Déze coalitie heeft, denk ik, een hele lijd van leven voor zich, en dat hoop ik ook..." (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG PvdA-leider Den Uyl heeft dinsdag in het debat over de Voorjaarsnota het kabinet verweten met zijn beleid de arbeidstijdverkor ting om zeep te helpen. Hij sprak ook van „non-beleid" van het kabinet, omdat het kabinet dit jaar geen gul den wenst uit te trekken om de economie direct te stimuleren. Woltgens (PvdA) bepleitte een beper king van de inkomensdaling, door de premies minder snel te laten stijgen. Daarbij noemde hij als mogelijkheid een verlaging van de Ziektegeld- premie. Verder wil hij gebruik maken van de vermogenspositie van de so ciale fondsen. Door een beperking van de lastenverlichting voor het bedrijfs leven komt verder geld vrij voor een gericht stimuleringsbeleid. Arbeidstijdverkorting is volgens Den Uyl alleen aanvaardbaar als het wordt vastgelegd in de cao's (ook CDA- leider De Vries pleitte daarvoor), als het koopkrachtoffer dragelijk is, en als van een gelijkmatige inkomens ontwikkeling in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij de uitkeringstrek kers sprake is. De Vries benadrukte de noodzaak van een vooral internationaal stimule ringsbeleid Net als VVD-leider Nij pels vindt De Vries het onmogelijk dat Nederland op eigen houtje de economie stimuleert (zoals de PvdA wil), omdat het overheidstekort te hoog is opgelopen. Wel zou de rege ring een positieve houding moeten aannemen indien andere landen hun economie gaan stimuleren. De plannen van de PvdA leiden vol gens De Vries niet tot het bereiken van het gewenste doel, namelijk het scheppen van meer werk en het ver lagen van het overheidstekort. Ver betering van de situatie valt, in sa menhang met internationale stimule rende maatregelen, alleen te ver wachten van een voortgezette loon matiging bovenop loonmatiging in ruil voor korter werken. De christen-democraat gelooft dat de particuliere sector alleen kan groeien door economisch herstel en herverde ling van arbeid. Korter werken mag daarbij niet in de plaats komen van rendementsherstel Zou dat wel ge beuren, dan doen we mets anders dan de armoe anders te verdelen, aldus De Vries in navolging van president Dui- senberg van De Nederlandsche Bank. Net als Den Uyl noemde de Vries ook de problemen die ontstaan zijn door het inleveren van loon in ruil voor korter wérken en de stijgende lasten. De CDA'er vindt dat daarbij alles op alles gezet moet worden om de nu ontstane parallelle ontwikkeling van de ambtenarensalarissen en de uitke ringen in stand te houden. De koppe ling met de lonen in het bedrijfsleven is echter tijdelijk niet te handhaven. De Vries stelde zich afhoudend op tegen het voornemen van het kabinet om de uitkeringen op 1 oktober met twee procent te verlagen. Hij vindt dat pas indien met de ambtenaren duidelijke afspraken gemaakt zijn over korter werken, een besluit geno men kan worden over de hoogte van de uitkeringen. VVD-fractïelcider Nijpels bevestigde in antwoord op een vraag van Den Uyl dat de VVD voorstander is van het loslaten van de bestaande koppe ling tussen lonen en uitkeringen. Mo DEN HAAG (ANP) De Sociaal Economisch Raad (SER) wijst de verhoging van de pre mies akw, aww en wao per 1 juli, die volgens het kabinet nodig zijn vanwege de terugtrek king van 280 miljoen rijksbijdragen aan deze fondsen, ten stelligste af. Uit informatie van de ondernemers- en werk nemersbestuursleden van de fondsen conclu deert de SER dat de noodzaak tot de voorge stelde premieverhogin gen ontbreekt. Noodza kelijk is het ook niet. omdat de fondsreserves de terugtrekking kun nen dekken, aldus de SER De premiestijgingen zijn aangekondigd in de voorjaarsnota, waarover de tweede kamer dins dag het debat is begon nen. Ook de wijziging in de verdeling van de wao- premie ten nadele van de werknemer, om te voorkomen dat het be drijfsleven met hogere lasten wordt geconfron teerd, wordt door de SER afgewezen. Dat blijkt uit een dins dag aan staatssecretaris De Graaf van sociale za ken en werkgelegenheid uitgebracht advies gelijk kan deze koppeling op een later tijdstip en op een lager niveau weer tot stand worden gebracht, al dus Nijpels, Hij sloot een 'inhaalope ratie' indien het economisch veel beter gaat, niet uit, Nijpels had verder kritiek op opmer kingen van minister De Koning (so ciale zaken), die volgens hem een negatief effect hebben op de bereid heid in te leveren voor korter werken. Deze uitspraken leiden tot overspan nen verwachtingen van de effecten van arbeidstijdverkorting. De liberale fractieleider wees er nadrukkelijk op dat korter werk alleen leidt tot sprei ding van het beschikbare werk over meer mensen, het schept met meer banen, De VVD is voorstander van de invoe ring van een minimumuurloon, zodat korter werken ook gevolgen heeft voor ontvangers van het minimum loon. De VVD vindt dat minimumlo ners anders behandeld dienen te wor den dan ontvangers van een uitke ring, omdat het bij de minimumloners gaat om een beloning voor verrichte arbeid D'fifi-fractieleider Eugwirda vroeg het kabinet al' te zien van de voorge nomen verhoging van de benzine accijns met 10 cent (incl. btw 11.8 cent). De verhoging kost het midden- en kleinbedrijf op jaarbasis zo'n 40 miljoen, zei hij, In een motie vroeg hij het kabinet voorts af te zien van de vermindering van de rijksbijdragen aan de sociale het heffen van premies over het zie fondsen. kengeld. Mevrouw Beckers (PPR) wl De GPV-er Schutte toonde zich een het werken in deeltijdbanen bevorde- tegenstander van de korting op de ren door een deel van de gewerkte uitkeringen. Hij geeft de voorkeur'aan uren premievrij te maken. ym •ÉL (Slot van pagina 1) ontwikkeling tussen ambtenarensala rissen en de uitkeringen. Het doel moet echter zijn om de koppelingen later opnieuw tot stand te brengen. Wel sprak de CDA'er nadrukkelijk de verwachting uit dat indien de ambte naren weigeren in te leveren in ruil voor korter werken, de gehele collec tieve sector gekort wordt. Het bedrag bewust dat een individuele boer die nu in de grootste narigheid zit, weinig of niets aan die uitspraak heeft, maar toch., die keerzijde van de medaille komt - hopelijk. Het nadeel van de akkerbouw en vee houderij was grotendeels in het vöordeel van de tuinbouw. Deze sector, voor zover onder glas niet afhankelijk van vochtigheid en kou buiten, profiteerde van het weer dat zorgde voor aanhoudend hoge prij zen van groente en bloemen. Op nog een andere manier is de regen in het nieuws. Als zure regen wel te verstaan. Ook hier ligt de scheidslijn tussen nuttig en scha delijk vlak bij elkaar. Regen die een te hoge zuurgraad heeft, is schadelijk voor planten. De eersten die er last van hebben zijn de bomen. Maar andere planten vol- terzake gen, Wat het effect is op dier en mens op lange termijn, is nog niet te zeggen. Maar dat het gunstig is gelooft welhaast niemand. Aan de vorming van zure regen ligt een erg ingewikkeld proces ten grondslag. De hoofdrol wordt ge speeld door zwaveldioxyde die van industriële oorsprong is, Onlangs is echter ook gebleken dat ammoniak die uit mest afkomstig is, een (gerin ge?) bijdrage levert aan verzuring van de neerslag. Als dat werkelijk zo is, zal de landbouw zijn uiterste best moeten doen om maatregelen te treffen om die ammoniakuitstoot tegen te gaan. Want mest moge uiterst nuttig zijn voor de grond, verzuring van de regen is uiterst kwalijk. De grens van nut en schade blijkt soms uiterst grillig te zijn. Toegegeven moet worden dat er, los van de ammoniak, echter al enige tijd zorgen zijn rond de overbemes ting van sommige gronden in gebie den waar de intensieve veehouderij de toon aangeeft (Oost-Brabant, Oost-Gelderland). Reden genoeg voor de landbouw om zich op dit terrein grondig te bezinnen op de toekomst. De oude les dat alles zijn prijs heeft, mag ook hier wel weer eens bedacht worden. De meststof fenwet, al enige malen genoemd in P2C/opinie en achtergrond (ADVERTENTIE) Wie afslankt niet verstand, doet een weekje de Equiline-kuur. Equiline is een zorgvuldig samengestelde complete vloeibare maaltijd. Kant-en- klaar. Met veel eiwit, weinig vet en koolhydraten en met 12 verschillende vitaminen en 11 verschillende mineralen. Het enige dat u mist is een teveel aan calorieën. Verantwoord afslanken gaat het beste met Equiline. Haal het bij de vakman, uw drogist of apotheker. Het is een dunne en voor al grillige lijn die de grens markeert tussen voor deel en nut met schade en onnut. Neem als actuele voorbeelden de onophoude lijke regens en de toepas sing van technische midde len en mechanisatie in de land- en tuinbouw. Om met de regen te beginnen. Het koude en blijvend natte voorjaar is de oorzaak van grote en ernstige zorgen bij vele duizenden akkerbou wers en veehouders met hun gezin nen. Op het moment dat ik deze regels neerschrijf (maandag 16 mei), moeten nog steeds een deel van de bieten en het overgrote deel van de aardappelen gezaaid respectievelijk gepoot worden. Eergisteren vroeg een wat geïrriteerde dame bij onze groenteboer wanneer nu eindelijk de nieuwe Hollandse aardappelen eens te koop kwamen. De groente boer antwoordde haar vrij laconiek dat dit nog wel even kan duren omdat de piepers nog de grond in moesten. Ik vrees dat, als er een ongeduldige akkerbouwer in die winkel had gestaan, de uitleg met zo laconiek was geweest. Zeer be grijpelijk - als het half mei is en het ongelooflijke feit doet zich voor dat je pootaardappelen staan te groeien in de kistjes maar niet in de grond. De produktie in de akkerbouw en de veehouderij zal door de regen dit jaar nogal wat kleiner zijn dan vorig jaar. Zoals het zich althans op dit moment laat aanzien. Het inkomen loopt daardoor reeel gevaar om met de produktie mee omlaag te zak ken. Alhoewel... zeker is dat geens zins. Als van het najaar blijkt dat overal in Europa de produktie ach ter is gebleven, zouden de prijzen wel eens omhoog kunnen vliegen: 3 x 5 is nog meer dan 5x2. Trouwens, de grote voorraad in de zuivel, voor namelijk veroorzaakt door uiterst goede weersomstandigheden in de hele Gemeenschap vorig jaar, zou den dit jaar door slechte weers- en dus voersituatie, wel weer eens snel kunnen verminderen. Individuele zorgen zijn nog niet altijd collectief nadeel. Ik ben me er zeer wel van deze rubriek, zou zinnige moeten en kunnen stellen optimaal gebruik van grond lucht van industrieel en milieu. Tijd gaat zetten achter die wet. Mechanisatie De regen heeft ook weer de discussies opgeroepen mechanisatie. „Als we nog met paarden en de daarbij rende hele lichte werktuigen land op konden, dan had er wat gezaaid kunnen worden soort geluiden hoor je nog de laatste weken. Een nostalgie - zeker in een dat zware gemechaniseerde tuigen wat langer moeten om het land op te gaan. Toch geloof ik geenszins dat dentractie voordeliger is, zeker niet in een nat voorjaar alle voorbereidende en zaaiweitfci zaamheden nog met de gedaan werden, duufde zoen zo'n drie weken. Dat is dank zij de tractor en de mechanisatie, teruggebracht t( kele dagen. Met andere woordentiK risico is zo'n zesmaal korter, minder, geworden. Toch leert dit extreme voorjaar ons dat wendi! eens wat al te zeer op zware mechi- nisatie gewed hebben. En nu soms tot schade geworden. Ons mechanisatie zou aangepaster nw si ten zijn. Te veel boeren veel zware machines. Die functions- ren uitstekend en vooral snel bi]. ideale weersomstandigheden, te lichte tractoren en lichte werktui gen - die niet in één grond zaaiklaar maken - dit voorjaar hun grote nut. Mechanisatie en regen. Uit voorbeelden blijkt dat ook in de moderne land- en tuinbouw de grenslijn tussen weldaad en schade verwekker zelden recht, voorspel baar en overzichtelijk loopt, betekent voor de boer en zijn een voortdurend bezig zijn als even wichtskunstenaars op een slap rafelig koord. Ofte wel het moei zaam, beduchtzaam en weloverwo gen balanceren op het scherp van de snede. mr. Gerard W. Smalleganm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4