Verhoging landbouwprijzen EG gemiddeld 4 procent Gede?®".. Kok: minima zijn bespreekbaar PZCfi ALBERT T. ACHT ZICH ONSCHULDIG Bibliotheken jassen geen eengeld toe WAPENGESPREKKEN IN GENEVE HERVAT Jan Terlouw wordt 'groot-vervoerder Feestje SS-ers nvaC RANSE BOEREN BEEINDIGEN A CTIES het weer BOMMETJE Laatste zitting proces oorlogsmisdaden WOENSDAG 18 MEI 1983 PZC/binnert-bijitenland (Van ome correspondent BRUSSEL De landbouwministers uit de EG-landen zijn het dinsdagmorgen vroeg in grUssel, na een derde onderhandelingsronde van 13 uur, eens geworden over een gemiddelde ^hoging van de Gemeenschappelijke landbouwprijzen met 4 procent. Na aftrek van peciale heffingen om overproduktie tegen te gaan, en van vermindering van Nederlandse sportsubsidies, wordt die prijsverhoging voor de Nederlandse zuivel 1,5 procent, voor tarwe 1,3 procent, voor suiker 2,3 procent en voor de meeste andere Nederlandse produkten 3,8 procent. Het levensmiddelenpakket in de EG wordt door deze prijsstijging over het hele jaar jn gerekend 0,9 procent duurder, de totale kosten van levensonderhoud stijgen met 0,1 procent. Igens minister Braks van landbouw len de Nederlandse boeren met dit koord gemiddeld hetzelfde inko- men blijven houden als Vorig jaar. Hij meent dat de boeren niet de eerst jEN HAAG (GPD) Vrijwel geen 'Jniele bibliotheek zal dit jaar ge- S'- knik maken van de mogelijkheid om it mst de jaarlijkse contributie een me ltd rag per uitgeleend boek (leen- pldl aan haar leden te vragen. Dit -K ïeelt het Nederlands Bibliotheek- en 'ei? [fkliiur Centrum (NBLC) te Den Baag, waarbij 450 bibliotheckorgani- ee «aties met 100 vestigingen zijn aange sloten, mee. Eet bibliotheekwerk moet dit jaar in :jet kader van de bezuinigingen 15 lailjoen gulden inleveren. Dat bedrag raet komen uit contributieverho- jaÈg, uit het leengeld of uit een combi- ratie van beide Eet NBLC adviseerde de aangesloten «gamsaties te kiezen voor contribu- lü' gverhoging en de leengeldregeling ét toe te passen. aangewezenen zijn om aan inkomen in te leveren, omdat de achterstand met de salarissen in het bedrijfsleven nog met volledig was ingehaald Het nieuwe prijzenpakket zal de Euro pese landbouwuitgaven dit jaar ruim 1 miljard gulden doen toenemen en in 1984 met ruim 2 miljard. Mede gezien de extra kosten van de grote over schotten aan zuivel en granen en de lage prijzen hiervoor op de wereld markt. zal de Europese Gemeenschap er voorlopig nog niet in slagen de groei van de landbouwuitgaven te doen achterblijven bij de groei van de totale EG-begrotmg. zo gaf de minis ter toe. Toch ziet Braks het prijsakkoord als een duidelijke bijdrage van de land bouwministers om de landbouwuitga ven beter onder controle te krijgen. „Het is een zeer gematigd prijsbesluit. zeker als je het vergelijkt met de prijsverhogingen van rond 10 procent in de afgelopen twee jaar". Braks benadrukte dat de te grote produktie van zuivel en graan nu duidelijk wordt tegengegaan door het stelsel van produktiedrempels en me de-verantwoordelijkheidsheffingen, dat de prijsstijging voor de Neder landse boeren aanzienlijk heeft be perkt. De landbouwonderhandelingen heb ben zich langdurig geconcentreerd op de vermindering van de exportsubsi- Europese top De Europese top wordt van 17 tot 19 juni in Stuttgart gehouden en niet op 6 en 7 juni, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag. Het tijdstip is verschoven met het oog op de algemene verkiezingen in Groot- Brittaniè. die op 9 juni worden gehou den. Dit is dinsdag uit betrouwbare bron in Bonn vernomen. GENEVE (U PI/DP A/ Reuter) Dinsdag heb ben de wapenonderhan- dclaars van de Verenig de Staten en de Sowjet- Unie in Genévc zich na het begin van een nieu we ronden van onder handelingen over kern wapens voor de middel lange afstand weer in het afgesproken stil zwijgen gehuld. Het op 30 november 1981 begonnen zogehe ten INF-overleg (Inter mediate Nuclear Forces) werd na zes weken her vat. Na afloop van de 71ste zitting, die twee uur duurde en in de Sowjet-nnssie werd ge houden. werd alleen meegedeeld, dat de vol gende zitting morgen, donderdag, zal worden gehouden en wel vol gens toerbeurt in de Amerikaanse missie. De onderhandelaars hadden volgens de re gels die zijn afgesproken voor de onderhandelin gen alleen bij terugkeer in Genève verklaringen in het openbaar kunnen afleggen. De Ameri kaanse onderhandelaar Paul H. Nitze en zijn Sowjet-collega, Yuli A. Kvitsinsky hadden dit ook in het weekeinde gedaan voordat zij el kaar dinsdag bij het be gin van de nieuwe ronde voor de fotografen de hand schudden Voor de fotografen glim lachten zij. maar uit wat zij eerder verklaarden, was duidelijk geworden, dat de partijen ook on danks nieuwe voorstel len nog even ver uit el kaar schijnen te staan als ooit Weersvooruitzichten voor donderdag sissclend bewolkt en enkele buien. Sliddagtemperatuur omstreeks 15 (raden. Deltagebied id een depressie die dinsdag ten ien van Ierland lay en langzaam ^mullend oostwaarts trekt zal koude onstabiele Oceaanlucht over onze H wo trekken. Van lijd tot tijd ont stal m deze lucht een bui. soms met er. De luchtdrukverschillen bo- West-Europa zijn niet groot. Imrdoor is de overwegend zuidelijke slechts matig van sterkte, wind tocht 4. De temperatuur bereikt van- j 'dag waarden van zo'n graad oj J -alien. Vannacht daalt hel kwik tol v>. stgeveer acht graden ïgoruitzichten voor donderdagm '.itweerbeeld en ook in het tempera- tuursverloop komt slechts weinig ver- Mdering. Hautisch bericht zuid lol zuidwest, 4 tot 5 Beau- lort; zicht: matig, in buien slecht; temperatuur kustwater: II graden; afwijking waterstanden: geen afwij- van betekenis: maximum golf hoogte monding Scheldes: dertot tot leslig centimeter, bij hoog water van- mnd rond een halve meter. ZON EN MAAN DEN HAAG (ANPl De conferentie van Europese ministers van vervoer (Conference Europienne de Ministres de Transport) heeft dinsdag tijdens haar vergadering in Lissabon de Nederlandse oud minister dr Jan Terlouw (51). benoemd tot secretaris-generaal. een rationele ontwikkeling van het De CEMT is een organisatie van Westeuropese landen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. De Verenigde Staten van Amerika en Canada zijn geassocieerd lid De conferentie werd in 1953 opge richt en is gevestigd m Parijs. Doel stelling van de CEMT is het bevor deren internationaal vervoer over land en het coördineren van de activiteiten van internationale organisaties op dit gebied De secretaris-generaal geeft leiding aan het secretariaat van de CEMT. dat verantwoorde lijk is voor de dagelijkse gang van zaken en dat de halfjaarlijkse ver een optimaal gebruik en gadering van de vervoersmimsters der aangesloten landen voorbe reidt. Jan Terlouw is doctor in de wis- en natuurkunde Hij sloot zich m 1967 aan bij D'66. Met Terlouw als poli tieke leider haalde D'66 in 1981 een grote winst. In dat jaar werd Ter louw minister van economische za ken in het tweede kabinet Van Agt en bleef dat nadat de PvdA met de coalitie brak in het derde kabinet Van Agt. Bij de verkiezingen in 1982 leed D'66 een verpletterende nederlaag en na die verkiezingen trok Terlouw zich terug uit de politiek Behalve als politicus geniet Ter louw ook bekendheid als schrijver van kinderboeken en romans. Dit jaar verscheen zijn politieke dag boek „Naar zeventien zetels en terug". dies die met name de Duitse en de Nederlandse landbouwexporteurs krijgen om de dure mark en gulden te compenseren Tegen die subsidies vooral waren ook de Franse boerenac ties aan de grenzen gericht. Om de Fransen wat tegemoet te ko men. worden de exportheffingen die de goedkope Franse franc moeten compenseren, wat sneller verlaagd. De Franse minister van landbouw Rocard noemde het akkoord gister ochtend in Brussel „een goede zaak voor Frankrijk". De leider van de grootste Franse boerenorganisatie heeft dinsdag het, prijsbesluit 'amateuristisch' ge noemd. De vertraging waarmee het besluit werd genomen heeft de boeren veel geld gekost, aldus deze Franse boerenleider. Maar andere Franse boerenorganisaties hebben laten we ten met het Europese prijsbesluit te kunnen leven. De blokkades die Fran se boeren hadden ingesteld aan de Frans-Belgische grens, werden in ie der geval dinsdagmiddag allemaal op geheven Voorzitter Jaap van der Veen van hel Landbouwschap heeft dinsdag in een eerste reactie het akkoord een 'vrij mager resultaat' genoemd. Materieel levert het de Nederlandse boeren vol gens hem vrij weinig op. Hij is echter blij dat er na zes weken van onderhan delen eindelijk een beslissing is geval len. De voorzitter van het Landbouw schap gelooft dat het bereikte ak koord aansluit bij de realiteit: lan den met een sterke munt zien hun prijzen minder omhoog gaan dan landen met een zwakke munt. Van der Veen is van oordeel dat de land bouw in de komende jaren rekening zal moeten houden met kleine verho gingen. Experimenten embryo's Prof. dr H Kuitert. hoogleraar ethica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft grote bezwaren tegen experi menten met in het laboratorium be vruchte menselijke eicellen. Het ob serveren van embryo's, die zijn over gebleven bij pogingen vrouwen door middel van buitenbaarmoederlijke bevruchting een kind te laten krijgen, acht hij echter aanvaardbaar. De ethicus zei dit dinsdagavond tij dens een discussie aan de rijksuniver siteit in Leiden Dagboeken Hitier Het Westduitse weekblad Stern heeft dinsdag meege deeld dat het in zijn nieuwe nummer dat morgen uitkomt, het relaas zal doen van hoe het aan de vervalst gebleken dagboeken van Adolf Hitler kwam, Het relaas zal verschijnen onder de kop 'Das Windei' en het zal ook vertellen hoe de 9 miljoen mark die voor de 60 dagboekdelen werden be taald, in handen werden gegeven van Konrad Kujau. de handelaar in Füh- rer-souvenirs in Stuttgart, die zegt er maar 2,5 miljoen voor te hebben ont vangen. 1 REEUWIJK iANPi Een van de experts van de Explosieven Opruimings Dienst haalt een nauwelijks geroest ontstekingsmechanisme uit een van de 4 vliegtuigbommen, van elk 500 kilo, die dinsdag samen met 2 brandbommen in een weiland bij Reeuwijk onschadelijk gemaakt werden: de demontage verliep zo voorspoedig juist omdat de bommen niet verroest waren BONN (GPD) Een voorgenomen bijeenkomst van ex-SS'ers heeft er toe geleid dat regisseur Imo Moszko- wics en toneelspeler Gunther Mack hun contract met de Festspielen van Bad Hersfcld hebben opgezegd. On danks talrijke protesten van andere zijden heeft burgemeester Hartmut Boehmer (CDU) van dit aan de Oost- duitse grens gelegen kuuroord gewei- gerd de SS-reunie. tijdens de pink sterdagen in de Stadthalle, te verbie den, Volgens Boehmer is het feit dat twee Waffen-SS divisies een bijeenkomst organiseren, niet in strijd met de grondwet In een brief aan regisseur Moskowicz, die overlevende van Auschwitz is en voor de Festspiele Peter Shaffers i 'Amadeus' zou regisseren, schrijft de burgemeester dat een verbod van de bijeenkomst van de 1ste SS- Pantserdivisie 'Leibstandarte Adolf Hitler en de 12e SS-Pantserdivisie 'Hitlerjugend' juridisch fout zou zijn. Overigens had de CDU-burgemeester vorig jaar vastgesteld dat de militaire prestaties van de ex-SS'ers „niet ge- noeg gewaardeerd" kunnen worden en dat „Duitse soldaten hetzelfde recht hebben om 'Kameradschaft te plegen' en 'elkaar te helpen' als solda ten van andere staten in Oost en West. Evenals vong jaar is ook een demonstratie van anti-fascisten orga- niseerd De PvdA-kamerleden Van den Bergh en Kosto hebben minister Van den Broek verzocht bij de regering van de Bondsrepubliek een krachtig protest te laten horen tegen de SS- bijeenkomst. MAASTRICHT (GPD) „Ik ben onschuldig". Dat waren de laatste woorden die Albert T. dinsdag richtte tot de bijzondere strafkamer van de Maastricht se rechtbank. Twaalf zittingen heeft de rechtbank gewijd aan de behandeling van de strafzaak tegen de 63-jarige Nederlandse pensionhouder uit het Oostenrijkse Westcndorf omdat hij ervan wordt verdacht in de Tweede Wereldoorlog misdrijven tegen de menselijkheid moord en doodslag door het neerknuppelen van medegevangenen te hebben begaan in het concentratiekamp Riederloh. het zijn werk als pseudovliegtuigmonteur rste bij de Fokkerfabrieken kwamen aan oorlogsjaar en over de periode na de bod. Hij hekelde een generaal die hem oorlog toen hij onder de schuilidenti- te onbetrouwbaar vond om mee naar teit Alfred Musch een poos door het Engeland te nemen Het verzet eindig leven moest gaan Over zijn bestaan de voor hem al in het eerste oorlogs in het concentratiekamp Riederloh gaf hij toe daar een bevoorrechte positie te hebben kunnen innemen „Maar ik heb daar niet naar gesollici teerd", zei hij Naar zijn zeggen heeft hij er alleen administratief werk verricht Hij liet DEN HAAG iANP> zelfs even doorschemeren er veel goeds voor anderen te hebben kunnen doen. Verkiezing Senaat om de vier jaar De eerste kamer heeft dinsdag zonder stemming het wetsontwerp aangenomen dat voor- ziel in senaatsverkiezingen om de vier Ok zijn rol in de hulp aan piloten- jaar. Dat was eens in de zes jaar. Nu vluchtlynen. over zijn contacten met vooraanstaande militaire en burger- wetsontwerp is aangenomen, staat vast dat op 31 augustus de verzetsmensen, over dappere daden, nieuwe eerste kamer zal worden geko- over vluchten naar Engeland en over zen door provinciale staten. jaar toen hij door de Duitsers als 'Nacht und Nebel'-gevangene werd voorbestemd om via concentratie- - kampen spoorloos te verdwijnen. De ellendige dood van veel joden in kamp Riederloh, waar hij als kam poudste fungeerde, blijft hij toeschrij ven aan het uitbreken van een tyfus- epidemie De rechtbank en de officier van justi tie kregen van hem dinsdag een brief in de handen gedrukt met feiten die verborgen moeten blijven. De magi straten accepteerden die brief en maakten er ook geen woord van open baar. Officier van justitie mr. J. Nabben persisteerde dinsdag in zijn repliek op de lange pleidooien van maandag bij de gevraagde gevangenisstraf van 20 jaar. De rechtbank zal op dinsdag 31 mei uitspraak in deze zaak doen. Balzac-prijs De Prix-Honoré de Balzac, die een onderscheiding is voor een 'opmerkelijk werk door zijn be- lang voor de comédie humaine' van deze tijd. is toegekend aan Jacques Chanel. Fractieleiders naar Moskou en Washington DEN HAAG Dc leiders van de drie grote fracties in de Tweede Kamer. Den Uyl (PvdA). De Vries (CDA) en Nijpels (VVD), brengen in september een bezoek aan zowel Washington als Moskou. Zij willen daar met rege ringsfunctionarissen praten over hel kern wapen vraagstuk. De fractieleiders worden op hun reis, die hen mogelijk ook naar Bonn en het NAVO-hoofdkwartier in Bonn voert, vergezeld door hun specialisten op het terrein van buitenlandse zaken en defensie Ter Beek (PvdA). De Boer (CDAi en Voorhoeve (WD) Het is vnj uniek dat de leiders van de grote partijen gezamenlijk zo n missie ondernemen Gebruikelijk is dat dit soort bezoeken plaatsvindt in het kader van een. meer uitgebreide, par lementaire delegatie In 1981 bezocht een parlementaire delegatie Brussel. Bonn. Parijs en Moskou In de laatste stad voerde zij toen besprekingen met de Russische minister van buiten landse zaken Gromyko Dat nu de drie fractieleiders zelf gaan onderstreept het grote politieke be lang dat aan deze contacten met de diverse regeringen wordt gehecht. Het bezoek zal geheel in het teken staan van de naderende beslissingen over de plaatsing van kruisraketten in ons land. Rond het tijdstip waarop zij Washington en Moskou willen bezoe ken wordt in ons land de Defensienota 1983 van de ministers De Ruiter (de fensie) en Van den Broek (buitenland se zaken) verwacht. IADVERTENTIEI ^ru>ïrie n. De NV A is de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs, waarvan uit sluitend assurantie-kantoren lid zijn, die zijn toegelaten op hun kwaliteit van advies en begeleiding. •M y Qf\ 0*5* De NVA is uw v« De NVA is uw verzekering voor het beste advies. 14 11 163 14 40 175 1506 135 14 58 194 15.27 153 15.41 175 15.40 153 AMSTERDAM (ANP) Een beleids matige koppeling van de minima in plaats van een automatische koppe ling van de laagste inkomens aan de gemiddelde loonontwikkeling is voor de FNV bespreekbaar. Dit zei FNV-voorzitter Wim Kok dinsdag in Amsterdam op dc speciale bijeen komst van dc industriebond FNV ter gelegenheid van de opvolging van voorzitter Arie Groenevelt door Dick Visser. Volgens Kok valt over een beleidsma tige koppeling te praten als de vast stelling van het niveau van de mini muminkomens inzet, is van jaarlijks terugkerende serieuze onderhandelin gen met de vakbeweging. De regering heeft onlangs in een ad viesaanvrage aan de SER (Sociaal Economische Raad) een beleidsmati ge koppeling van de minima voorge steld. Er is volgens Kok met de FNV over te praten mits het wettelijk mini mumloon en de daaraan verbonden minimumuitkeringen geen speelbal worden van willekeurige politieke be sluitvorming Als de minima hierdoor gaan zweven omdat er geen goede waterdichte af spraken komen over de spelregels, dan bedankt de FNV voor zo'n veran dering, aldus Kok. In de onderhande lingen dié over dit onderwerp moeten volgen, kan het minimumloon vol gens Kok worden gekoppeld aan de loonontwikkeling in bedrijfstakken, die het verst zijn met arbeidstijdver korting. Daarbij moeten er volgens FNV- voorzitter nog wel mogelijkheden worden geschapen om de laagste in komens te beschermen door middel van een voordelige belasting- en pre mieheffing Het is volgens Kok onver mijdelijk dat rekening wordt gehou den met de draagkracht van de men sen: het minimumloon of de mini mumuitkering waarvan een heel gezin moet rondkomen, moet meer worden ontzien, dan de minimumlonen of minimumuitkeringen in gezinnen waar twee of meer inkomens binnen komen De nieuwe voorzitter Dick Visser zette zich dinsdag in zijn eerste rede af tegen al die groepen die menen een uitzondering te moeten zijn als het er om gaat de prijs te betalen voor de bestrijding van de werkloosheid. Volgens Visser moeten werkgevers, vakbonden en overheid dit najaar beginnen met de voorbereiding van het industrieel akkoord, een gezamen lijk herstelplan voor de Nederlandse industrie. Dit plan moet voortbordu ren op het werk van de comraissie- Wagner. die de mogelijkheden voor "M:; industriële vernieuwing in ons land heeft bestudeerd Volgend voorjaar moet het herstel- plan de basis vormen voor verdere onderhandelingen tussen overheid, werkgevers en werknemers, zodat de regering met de resultaten van dit overleg rekening kan houden bij de j begroting voor 1985 en de werkge- vers en werknemers de cao- f gesprekken voor 1985 erop afkunnen stemmen, aldus Visser. Toast met links-Groenevelt en rechts Visser Directie: K. Scherphuis. W. F de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie. M. P. Dteleman en C. van der Maas BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel (01184) 15144. Middelburg Markl 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22. 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t m vrijdag van af 19.00 uur. 101184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t m vrijdag van 08.00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren- Expeditie (01184) 63533 Advertentie-afdeling (01186) 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11.30 uur Redactie (01184)14796. Overlijdens advertenties maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20, franco per posl 72,-; per maand 21,-; losse num mers f 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet. btw). Postrek. nr 3754316, t.n.v. PZC ab.rek Middelburg. Advertentietarieven: 117 cent per mm; minimumprijs per advertentie 17,55; ingezonden mededelingen 2 Vi x tarief Voor brieven bureau van du blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro. 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3