crco Welzijnscommissie Goes functioneert niet goed Kringloopwinkel Pudding en Gisteren in Goes geopend WISSEL BEVELANDEN TH-STUDENT SCHREEF NOTA Koninklijk zilver voor Goesenaar P. M. Dekker daarom veel voordeel bij 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 18 MEI -j Discussiebijeenkomsten energie in Kapelle KAPELLE De stuurgroep maat schappelijke discussie energiebeleid houdt 30 mei en 6 juni discussiebijeen komsten in Kapelle. Belangstellen den krijgen in de Vroone te Kapelle gelegenheid hun inbreng te geven in de brede maatschappelijke discussie over energie Beide bijeenkomsten be ginnen om 20.00 uur. GOES De Goese welzijnscommissie functioneert verre van optimaal. Tot die conclusie komt C. J. Meijers in een evaluatienota over het functioneren van de commissie, die hij heelt opgesteld in het kader van zijn praktijkstage als student van de onderafdeling bestuurskunde van de TH Twente. In de nota worden niet minder dan 47 punten van kritiek opgesomd die te maken hebben met het werk van de Goese welzijnscommissie. Voor het onderzoek heeft Meijers een de dubbele vertegenwoordiging aantal personen ondervraagd, dat van de Goese vrouwenraad; met de welzijnscommissie te maken grote hoeveelheden papier; heeft. Dat waren onder anderen; de de leesbaarheid van de stukken is leden van de welzijnscommissie, de slecht (die van de nota van Meijers leden van de functionele raden en de trouwens ook); secties van die raden, de ambtelijke begeleiding, leden van het college van grote instellingen werken met be- burgemeester en wethouders van roepskrachten en kleine verenigingen Goes, gemeenteraadsleden en verte- genwoordlgers van betrokken instel lingen en verenigingen. Het ging er bij het onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de taken van de Goese' welzijnscommissie en over de manier waarop de commissie die taken ver vult, Ook wilde Meijers nagaan of er sprake is van knelpunten bij de taak uitoefening door de commissie en bekijken in hoeverre er sprake is van samenhang tussen de wijze van taak uitoefening enerzijds en duidelijkheid ten aanzien van taken en knelpunten anderzijds. met vrijwilligers. Beroepskrachten zijn altijd in het voordeel; adviseurs van de gemeenteraad praten teveel mee; de stukken die de commissie berei ken zijn te veel voorgekauwd, daar door is er geen ruimte meer voor eigen initiatief. De welzijnscommissie vergadert dinsdag 31 mei over de nota van Meijers. In die vergadering komt ook de discussienota prioriteitsstelling aan de orde. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis te Goes en begint om 19.30 uur. Formeel Naast de 47 punten van kritiek kwam ook de constatering noor voren dat de welzijnscommissie formeel niets kan ondernemen, als zij het niet eens is met het al of niet overnemen van haar adviezen. Niemand van de on dervraagden wist of het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad dienst doet als pro testorgaan. In de verordening die het functioneren van de commissie re gelt staat echter dat niet is voorzien in enige vorm van protest bij welke instantie dan ook. Er is zelfs niet geregeld dat de welzijnscommissie ongevraagd advies kan uitbrengen, zoals de drie functionele raden in Goes dat wel kunnen. Enkele van de punten van kritiek zijn: het vierjarenplan ligt in de kast en is niet doorgedrongen bij de politieke figuren; er is geen goed vierjarenplan, er moet een inhoudelijk plan komen; er worden geen prioriteiten ge steld. gebrek aan inzet van sommige leden van de commissie. er wordt veel gebruik gemaakt van verbaal geweld in de vergaderingen van de welzijnscommissie. FNV Kapelle hield thema-avonden KAPEI.LE De FNV Kapelle hield in hotel De Zwaan drie discussie avonden met als thema 'Zorgen om de verzorgingsstaat'. Deze avonden wer den redelijk bezocht en zullen dan ook een vervolg krijgen in discussies over andere thema's. Industriepastor Jan Scheffers uit Middelburg was ge spreksleider. De FNV afdeling hoopt het volgend najaar een vervolg te kunnen geven op de discussie over de verzorgingsstaat, tevens wordt ge dacht over een thema als woonlasten, Wielerwedstrijden voor de jeugd in Kapelle KAPELLE De jeugdafdeling van Theo Middelkamp uit Goes houdt zaterdag wielerwedstrijden voor acht- tot veertienjarigen op het parcours aan de Vroonlandseweg in Kapelle. Om 11.00 uur begint de jeugd vanaf acht jaar in diverse categorieën. Aan deze wedstrijden wordt deelgenomen door 180 jeugdigen en 40 nieuwelin gen. De wedstrijden duren tot circa 16.30 uur Burgerlijke stand BORSELE Geboren: Ruben, zv R. C. J. Wil tink en M. C. G. Broos; Eduard J zv W Ravia en L. J. M van der Moere; Jacob C. zv P. J. Plderman en P. Jacobs: Johannes A zv A. J. de Kra ker en N Nieuwenhuyzen. Linda C. dv W. van der Sluis en J A. Pieper; Eduard, zv E. A. Klein en G D. E. van Ham; Nellie M. dv L. Koemans en G. M Westdo'rp; Michiel J C zv J. Pol derman en F. E. Lamper; Faisca. dv P C. Boone en C. P. van Rooijen: Jan netje C. dv A Matthijsse en J. C. de Winter: Wijntje A. dv J Verhage en M. Nijsse; Tommie. zv M C F van Nispen en A. J B Sleeking; Martijn, zv A. M. Eckhardt en S de Witte; Marinus J. zvJ G Langebeke en M J. Bakker; Adriana J C. dv A. Braamse en J. M. van den Dries: Janneke N. M. dv J. M. Krijger en N J. Houtekamer, Marinus J. M. zv J J. Traas en A. M. Paauwe; Ellen P. M. dv P Rijk en M. A. A. Peeters, Petronella H. M. dv A. J, G. Courtin en M G. Rijk; Dina A. dv D. P. Braber en J Meijer; Robert Chr. dv D. Timmerman en C. C. de Bruine. Pieter W. D. zv A. M Boon en M. W. Dolff; Maatje E. dv J. M Hubregtse en P. E. van den Ende; Joyce N. dv J. A. Barten en W. E Hage. Ondertrouwd: J. A. de Vos en C. M. M van 't Westeinde, M. J. de Winter en C. Remijnse; J C. L. van Steenbergen en L. C. P de Jager; L. P. de Kunder en W. M. Boomman, L F Poortvliet en L. C. Walhout; H C de Bruijn en J, J. M. Verlare; B. .7 de Hamer en M J. Kopmels; S. D. M. Hoondert en J. P. M de Winter; H J van den Brink en M. J. van den Bulck. A. M. G Geus en G. J. M. Vermeue; I. de Muijnck en C. E. Tuijtel; A. J. van den Berge en A. D. Hoogstrate, A, B Koopman en C. Beeke. Getrouwd: A J Polfliet en E P. Mulder; M. H. J. Weststra te en A. M. A. van Brug; M A L. Tazelaar en M P. Markusse: M. J. Moerdijk en G E. Hofman. P. R. M de Koster en M. J Vermue. Overleden: C. Mallekoote. 95 jr. ev I. Paauwe; E. C. van Bremen. 75 jr. ev C. Raas. M. C. van Zunderen. 80 jr., A. Jasperse, 73 jr.; C. van Sabben. 93 jr. wv A. Verhulst, M. A. Beckers, 74 jr. wv E. L. Penninkx; J. D. Korstanje. 67 jr. ev C. J Luteijn; H. de Vriend, 86 jr. wv J. Mol. GOES De Goesenaar P. M. Dekker (54) heeft dinsdagmiddag uit handen van burgemeester mr W. Blanken van Goes een koninklijke onderschei- JUDllgUffl ding gekregen. Deze eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, kreeg hij wegens zijn veertigjarig dienstverband bij de drukkerij Oosterbaan en Le Cointrc uit Goes. nummer vermeld, maar Blanken stel de de man op dit punt gerust. De belangstelling voor de ceremonie was groot, de zaal van hotel restaurant Ockenburg kon niet alle belangstellenden bergen, Verscheide ne mensen hielden een toespraak. Blanken vertelde over de veranderin gen die het drukkersvak in de loop der jaren heeft ondergaan Hij zei dat de nieuwe offset-technieken het oude handwerk vervangen hebben en dat die ontwikkelingen met altijd eenvou dig te verwerken waren geweest voor de vaklieden. ..Dekker is altijd in staat geweest met het bedrijf mee te groeien en dat is zeker niet makkelijk in het drukkersbedrijf'. aldus de bur gemeester. Dekker was nog even on gerust of de hem toegekende onder scheiding wel geldig was. want op de voordracht stond een verkeerd huis- In april 1983 heeft Dekker zijn veer tigjarig dicnstjubileuni gevierd. Op 5 april 1943 is hij in dienst getreden van de firma Oosterbaan en Le Coin- tre. De Goesenaar werd aangesteld als leerling-boekdrukker. Een diplo ma halen zag Dekker als de volgende stap in zijn carrière. Dat lukte, en toen kon hij zich gediplomeerd druk ker noemen. Wegens reorganisatie in het bedrijf werd hij in 1974 overge plaatst naar de lithografische afde ling. Momenteel is Dekker werkzaam als offsetplatenmaker. Naast zijn werk bij de drukpersen is hij vanaf 1971 diaken bij de Nederlands hervormde kerk in Goes. In dat kader organiseert en begeleidt hij jaarlijks de reizen voor de bejaarden In zijn slottoespraak zei Dekker dat hij erg blij was met de onderscheiding. Terugkijkend op zijn dienstverband vertelde hij dat de collega's op het werk vroeger een hechtere band had den dan tegenwoordig „Nu hangt het meer als los zand aan elkaar", aldus de functionaris. Stichting opbouw bijeen in Nieuwdorp NIEUWDORP De .stichting op bouw West-Zuid-Beveland praat dins dag 24 mei over het jaarprogramma 1984 Dat gebeurt tijdens een vergade ring in het dorpshuis in Nieuwdorp. Daarbij komt onder meer een brief van de gemeente Borsele aan de orde. Burgemeester en wethouders ver wachten dat ook de stichting opbouw rekening moet gaan houden in het komende jaar met bezuinigingen. De vergadering buigt zich voorts over de huidige situatie in het dorp Nieuw dorp. Verder staat de benoeming van enkele bestuursleden op de agenda. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Plattelandsvrouwen Schore bijeen SCHORE De afdeling Schore van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen heeft onlangs een bij eenkomst gehouden in het dorpshuis in Schore. De presidente richtte na de opening de aandacht op de komende handwerk handwerktentoonstelling in Goes. Verder werd gepraat over een reis naar Utrecht en een fietstocht, waaraan een bezoek aan een hofstede is gekoppeld. De heer Vink zette één en ander uiteen over het leven van bijen en het maken van honing. H engelwedstrijd 's-HEERENHOEK De Visclub HSV de Leeglopers uit 's-Heerenhoek hield de 5e clubwedstrijd van het seizoen. Er namen 35 vissers aan deel. Er werden 96 boven- en 69 onder maatse vissen gevangen. Dit met een totaalgewicht van 15340 gram. De uitslag is als volgt: 1 A v Oosten- Nieuwdorp. 2de A Goozen-'s- Gravenpolder; 3 L. v de Berge- Kamperland. 4 J Willemse-Nieuwdorp, 5 M v. Westeinde-Lewedorp: 6 A. School- meester-Nieuwdorp: 7 Theo de Baar- Lewedorp. 8 P. Tramper-'s-Gravenpolder, 9 P Bek-s-Heerenhoek; IOC M den Dekker s-Gravenpolder De jeugdprijzen werden gewonnen door 1 Theo de Baar, 2 W. Traas; 3 M. Lukasse. Schietingen ELLEWOUTSDIJK 'Ons Genoe gen' hield een schieting waaraan werd deelgenomen door 56 schutters op staande wippen: eerste hoofdvogel C v. d. Dries Eensgezindheid 's- Heerenhoek. eerste zijvogel C. Jere- miasse Zorgvliet Ellewoutsdijk. twee de zijvogel J. de Koeyer Diana Yerse- ke. derde zijvogel M. C. Verdonk Con cordia 's-Heerenhoek. eerste kal H. v. Stee Diana, tweede kal J. Platschorre Zorgvliet Uitslag tweede wip hoofd vogel C. Stouthamer Zorgvliet, eerste zijvogel R. Belaert Diana, tweede zij vogel W. de Jonge jr. ADLM Kwaden- damme. derde zijvogel M. v. Oosten Doel naai1 Hoger Wolphaartsdijk, eer ste kal M. C. Verdonk Concordia 's-Heerenhoek. tweede kal R. Belaert Diana, derde kal H. Moison VIOS 's-Heerenhoek. De 'Edele Handboog' hield een schie ting met 24 schutters, op' één staande wip in verband met slecht weer. Eerste hoofdvogel P. Oostdijk Willem Teil Ovezande, tweede hoofdvogel H. Koens Spes Nostra Ovezande. eerste zijvogel W Remijnse Edele Handboog Oudelande, tweede zijvogel P. Platschorre, derde zijvo gel C. Jeremlasse beiden Zorgvliet Elle woutsdijk, eerste kal J. Platschorre Zorg vliet. tweede kal M. v. d Kamp Doel naar Hoger, derde kal J. v. Steenbergen Willem Teil Ovezande. Meeste kleine vogels P, Platschorre Zorgvliet, acht stuks. De vliegende vogelprijzen waren voor C. Stou thamer Edele Handboog, en P. Maat Zorg vliet. Juliana hield een schieting met 45 schutters. Uitslag eerste wip: hoofdvogel A. Voet Soranus Heinkenszand. eerstge zijvogel A. de Jonge Soranus, tweede zijvogel P. Vette Concordia 's-Hecrenhoek, derde zij vogel M. J. Verdonk Doel naar Hoger Wolphaarts dijk, vierde zijvogel P. Vette Concordia eerste kal L. de Jonge ADLM tweede kal Mart Verdonk. Doel naar Hoger, derde kal A. Voet Soranus. vierde kal C. Stouthamer Zorgvliet Ellewoutsdijk. Meeste kleine vo gels Job. Koens Victoria, zeven stuks. Uit slag tweede wip eerste hoofdvogel L de Jonge ADLM Kwadendamme. tweede hoofdvogel M J Verdonk Doel naar Hoger, eerste zijvogel L de Jonge ADLM tweede zijvogel P P Stouthamer Zorgvliet, derde zijvogel R Belaert Diana Yerseke. vierde zijvogel M v d Kamp Doel naar Hoger, eerste kal Chr Corstanje Doel naar Hoger, tweede kal C Jeremiasse Zorgvliet, derde kal A de Jonge Soranus vierde kal C. Stouthamer Zorgvliet, meeste kleine vogels M v Oosten Doel naar Hoger, zeven stuks. De handboogvereniging 'Vooruit gang' hield een schieting op de staan de wippen, er waren 59 schutters. Uitslag eerste wip. eerste hoofdvogel P Rentmeester Willem Teil Ovezande, tweede hoofdvogel R Belaert Diana Yerseke. eer ste zijvogel H. Koens Spes Nostra Ovezan de. tweede zij vogel A. Voet Soranus Hein kenszand. derde zijvogel P. Repkens Victo ria Kwadendamme. vierde zijvogel, bij lo ting, A Voet Soranus. eerste kal Jac. Smallegange Zorgvliet Ellewoutsdijk. twee de kal W de Jonge jr. ADLM Kwadendam me, derde kal J. de Jonge Doel naar Hoger WolphaartsdUk. vierde kal J. Harinck Dia na De extra prijs geschonken door W Huige was voor W de Jonge jr. ADLM Meeste kleine vogels B Knuist Juliana Oudelande, vijf stuks. Uitslag tweede wip; eerste hoofdvogel R Belaert Diana, deze schoot ook de tweede hoofdvogel, eerste zijvogel E. Rentmeester Willem Teil. tweede zijvogel mevr J. de Jonge ADLM, derde zijvogel Job. Koens Victoria, vierde zijvogel A. Voet Soranus, eerste kal R Belaert Diana, tweede kal mevr J de Jonge ADLM, derde kal G. Voet Soranus. vierde kal J. v. d Kamp Doel naar Hoger. Meeste kleine vogels Jos. Rentmees ter en W Boudens beiden Willem Teil en elk vijf vogels. In 'De Korenbeurs' hield men een schieting op de liggende wip. voor bejaarden en gepensioneerden, er wa ren 26 schutters. De uilslag is: eerste hoofdvogel P. Maat Zorgvliet Ellewoutsdijk. tweede hoofdvogel A. v d. Bulck Eensgezindheid 's- Heerenhoek. eerste zijvogel W. Geys Sora nus Heinkenszand. tweede zijvogel A. de Jonge-Rijk Willem Teil Ovezande. derde zijvogel J. Rijk, Vrije Schutters 's- Heerenhoek, vierde zijvogel Jac. de Baar Willem Teil. eerste kal P Verheyke Zorg vliet. tweede kal C. Wouterse Victoria Kwa dendamme. derde kal C v. d. Dries Sora nus, vierde kal M. Koole Vlo; Heerenhoek Vliegende vogelprljs \r. P Maat Zorgvliet. Meeste kleine vcfg v. d. Dries Eensgezindheid, zes stuiji dinsdag 24 mei weer schieting. H engel wedstrijd COLIJNSPLAAT De Noortfo landse hengelsportvereniging haar traditionele vrije wedstrijd^ 11 Oosterschelde bij Colijnsplaai j c" deze wedstrijd namen 47 sportp deel. In totaal werden 187 vissen gevat» waarvan 151 ondermaatse vissen 36 bovenmaatse vissen met een wicht van 4577 gram. Na afloop vy wedstrijd reikte de voorzitter Bit- na de prijzen uit in café Julian» Colijnsplaat. De uitslag was: 1 G Noordhoek, Oostkto le; 2 C. v d Moere, Colijnsplaat,) Nousse, Heinkenszand; 4 A. Schlkket, sele: 5 P. J Kastelein, Geersdfjk, GAt kreeke. Kamperland; 7 R. Korstanje, 1» dorp; 8 C. Otte, Nieuwdorp, 9 J de Kortgene; 10 M. de Punder, Heinkcnsa 11 I. Lamse, Colijnsplaat; 12 Th, de Lg Kortgene. De vierde competitiewedstrijd jut m gehouden op 21 mei 1983 te Coliï plaat van 10.30-13.00 uur.) Inschrijven in café Juliana te Col-i nlnat. van 09 30-10 00 uur i)UI plaat van 09.30-10 00 uur. H engelwedstrijd WEMELDINGE De WemeldJT hengelsportvereniging 't Grondt! m( houdt zaterdagavond 21 mei ,.f vierde clubwedstrijd die meetelt n het kampioenschap. Ze doet dat 01, het Kanaal door Zuid-Beveland. wedstrijd begint om 18.00 uur lena dj om 19.00 uur zoals eerder is beker^ maakt) en duurt tot 21.00 uur; inschrijvingstijd is van 17.00 tot i; uur. De inschrijving zowel als dept; j. uitreiking vinden plaats in Hotel 7 debest'. GOES Dat afval hoop voor de toekomst kan betekenen bleek dins dagmiddag in Goes. Bij de opening van de kringloopwinkel pudding en gisteren aan de J. A. van der Gocska- dc waren de aanwezigen vol ver wachting en goede moed over het initiatief van de groep Pudding en Gisteren. De in totaal zeven mensen gaan in de winkel spullen verkopen, die andere mensen hebben afge dankt. Ze verzamelen een en ander door regelmatig bij het grof huisvuil een kijkje te nemen. Bovendien is hel de bedoeling dat inwoners van Goes hun afgedankte artikelen aan de win kel aanbieden. Eigenaresse G Parlevliet van het pand onthulde dinsdag het naambord van de kringloopwinkel. Daarna opende Marten Wiersma. consulent natuureducatie, het pand. „De deur gaat makkelijk open en de drempel is laag", merkte hij al direct op. On danks de smalle entree beslaat Pud ding en Gisteren zo'n 200 vierkante meter. In de winkel staan grote hoe veelheden goederen opgesteld: kle ding. huishoudspullen. electrische ap paraten en al wat de mensen nog meer aan de huisvuil- en ophaaldienst toe vertrouwden. Daarnaast was een ten toonstelling ingericht met nuttige tips over hergebruik van materialen en voorwerpen. Ook kondendia's wor den bekeken Het initiatief van de winkel wordt ondersteund door de stichting ver enigde arbeidscollectieven (VAK). Het idee is ontstaan bij vier mensen van deze stichting, ongeveer vijf maanden geleden. „Wij zijn ervan overtuigd dat er veel bewuster met afval moet worden omgesprongen", vertelde Jan-Willem IJpeij van de groep Pudding en Gisteren. Hij be dankte onder meer de stichting land schapsverzorging Zeeland, die een ruimte voor eventuele reparaties voor de groep verzorgde. IJpeij stipte eveneens de idealen van de kringloopwinkel aan. „We willen laten zien dat we met zijn allen wel érg veel afval produceren", legde hij uit. Een ander doel van de winkel is het vergroten van de betaalde werkgele genheid. Anders dan vrijwilligers werk, aldus IJpeij. De mede initiatiefnemer overhandigde wethou der drs J. Dijkgraaf een tegoedbon voor de schillenboer. Zelf ontving de groep Pudding en Gisteren een vuil nisvat met geraniums uit handen van gemeenteraadslid A. van Oosten (ppr). Consulent Marten Wiersma stond stil bij het begrip kringloopwinkel. Hij stelde dat het beslist niet gaat om een crisisverschijnsel, al bestonden derge lijke winkels in vroeger jaren niet. Het houdt eerder verband met het bewust omgaan met. de natuurlijke hulpbron nen en milieu, volgens hem. „De pud ding is geen mona-toetje, maar stevi ge grotepap", meende Wiersma. „En de kringloop is ook niet van gisteren, maar van morgen" 'De Trekbal' bijeen GOES In de sociëteit de Legerdiek te Goes wordt vanmiddag, woensdag, om twee uur een bijzondere ledenver gadering gehouden van de biljartver eniging 'De Trekbal'. Op het program ma staat de deelname aan de compe titie BBCB en de deelname aan de persoonlijke kampioenschappen. GEMEENTE REIMERSWAAL BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend, dat Bouwbedrijf C. Rijk b.v., Ridderhof 10 te Goes een aanvraag om vergun ning heeft ingediend voor het bouwen van twee woningen aan de Ericalaan te Yerseke. Het bouwplan is met in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 'Yerseke. Zuid- West' Aan de raad zal echter worden voorgesteld te verklaren, dat een wijziging van het bestem mingsplan wordt voorbereid. Het bouwplan is in pvereenstemming met deze wijziging, feij zijn voornemens realisatie van genoemde bouwplannen mogelijk te maken door ingevolge artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 50 lid 8 van de woningwet de gevraagde vergunning af te geven. Tegen het bouwplan kan iedereen binnen 14 dagen na deze publikatie schriftelijk bezwaren indienen bij ons college. Gedurende deze periode üggen de op de aan vraag betrekking hebbende stukken voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken. Oude Plein 1 te Kruiningen ter inzage. Kruiningen. 18 mei 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, H. Boer, de secretaris. D. Boone O» O l e 1 O» J2 C/J c e i Sol J2i T3 C s JS <u Lange Vorststraat - Goes Toestemming KvK 15/5 - 4 6 r^n TECHNISCHE DIENST I Reparaties van: \W\ WwLl/N - Wasautomaten^' #,ere0 11 - Koelkasten - Stofzuigers GOES/KLOETINGE Lewestraat 43 - Klein huishoudelijk Tel. 01100-137Z0 donderdagavond koopavond - Antennes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30