Milieugroepen bestrijden ozing door Zuid-Chemie INTERCULTUREEL ONDERWIJS Ook CNV bekritiseert plan voor bedrijfsschool bij Dow Chemical Spitten van zagers op mossel en oesterpercelen beboet Bijdrage tot beter begrip o [WESTIE AFVALGIPS VOORRAAD VAN STATE Biologie moeilijk voor lao-Ieerlingen Icoholrijder een rare straf Opa Faasse 102 PZC/Provincie RAAD TERNEUZEN MOET NEE ZEGGEN OENSDAG 18 MEI 1983 iVau onze Haagse redacteur) !N HAAG Het storten van afvalgips in de Westerschelde, afkomstig van Zuid-Chemie, oet zo snel mogelijk worden voorkomen. Igsvergunning, dinsdag voor de jdvan State. ioverheidswege, en het gaat hier het ministerie van verkeer en KStaat. wordt erkend dat de gips- aeen schadelijk zijn. Vertegen- "ligers spraken gisteren van „zeer renste lozingen, waarvoor echter oredelijk alternatief bestaatDat alternatief er wel degelijk is. was i van de zaken die de milieu- JjJjljnlsaties trachtten aan te tonen ^Chemie loont zich. aldus één KI vastgesteld dat de opslag van afval gips onmogelijk maakt Het bedrijl deed -ondanks het feit dat de produk- tie van fosforzuur. waarbij het afval vrijkomt, om conjuncturele redenen is gestaakt- een dringend beroep op de Raad van State om de weg naar de Westerschelde niet af te sluiten. Het grote probleem is dat er bij de firagen tijdensde behandeling lozing van afval vanuit de kunstmest- hun bezwaren tegen een onder industrie, waarvan Zuid-Chenjie deel r aan Zuid-Chemie afgegeven lo- uitmaakt, gips vrijkomt waarin onder i jou al een stuk beter zijn om het i op laod op te slaan, en zo een re verontreiniging van de zee te rtomen. Dat is. globaal samenge- stelling van milieu- ^isaties als de Werkgroep Noord- de Vereniging Milieudefensie, de juing Natuur en Milieu en de eaiging Milieuhygiëne Zeeland, meer het zware metaal cadmium voorkomt. Jaarlijks wordt er in Neder land 2 miljoen ton geloosd, Zuid- Chemie zorgt aandeel. Verwijten Dc milieu-organisaties verwijten de overheid, dat zij weliswaar de scha delijkheid van de lozingen erkent, maar er niets tegen onderneemt. Voor het ministerie van verkeer en VLISSINGEN (GPÜI Wal de exa- woordvoerders dinsdag, met j™ens natuurkunde voor het Ito en stegen om aan sanering ng mee te werken. Men heeft zelfs van de handelskennis voor het leao beteke- dat betekent het examen biolo- totestbijeenkomst )pen Deur' Goes ES De Goese belangengroep Deur', een initiatiefgroep van n zonder en met een handicap, tel dinsdag 24 mei een demonstra- t bijeenkomst in het Beest te s.De demonstratie is gericht te- de verhoging van de bijdrage :ne wet bijzondere ziektekos- voor bewoners van AWBZ- Ingen en de 2,50 eigen bijdra- ir medicijnen. ,b de bedoeling dat die dinsdag [handtekeningenactie begint le lie twee zaken De bijeenkomst in ;st begint om 9.30 uur. Na een itleg over het doel van de actie top een aantal plaatsen in Goes in met het inzamelen van- leningen Het gebeuren wordt Ben in het kader van een reeks ijke protestacties tegen het ver- ivan de AWBZ-bijdrage. ering 90-jarig - istaan Excelsior EER ARENDSKERKE L band Excelsior uit 's-Heei Iskerke viert zaterdag 4 juni het aügjarig bestaan. Voor deze gele- tad is een uitgebreid programma ingesteld. Een receptie opent het aren van 15.30 tot 17.00 uur in het Snuit, in 's-Heer Arendskerke Be tellenden kunnen dan het be- van Excelsior met het jubileum eren. Daarna, vanaf 16.30 uur is legenheid voor het houden van toespraken. het negentigjarig bestaan met wat groter publiek te kunnen a, is er 's avonds een feestavond aardappelloods van C. M. Hui- aan de Noordweegseweg te 's- Arendskerke. Burgemeester mr Blanken van Goes opent deze ing. Daarna verzorgt Excelsior cir- rtjf kwartier lang een concert. PELBURG De 21-jarige M. D. trainingen is door de politierech- w. H. A. Witsiers in .Middelburg wrdeeld lot twee weken gevange- raf en een jaar rijontzegging het rijden onder invloed. Een ware straf voor iemand, die het eerst een dergelijk misdrijf [i|n naam brengt. >dan ook zo ver heen toen hij op ill van het vorig jaar in Yerseke op muurtje vloog dat het niet moge- ■as de blaas- of bloedproef af te a, omdat 'verdachte niet in staat om op enigerlei wijze zijn wil te toen'. zoals de wet dat om- Na de aanrijding die om vijf 's middags plaatshad, haalden ten hem uit het weiland, waar hij mien wezenloos rondliep Pas om uur 's avonds kon hij gehoord en. Het vonnis was conform de ?W (34) uit Biervliet werd met Komillage van 1.92 bij IJzendijke de weg gehaald waar zijn rijge- de politie opviel, omdat hij aan Rhter weghelft niet genoeg had. s luidde 1200 gulden boete twee gevangenisstraf voorwaarde- B negen maanden rijontzegging fian drie maanden voorwaarde- Politierechter mr H A. Witsiers ■e.'rekening mee dat De W. zijn dat in ploegendienst verricht 1 niet zonder auto kan bereiken. Tanderde de rijontzegging in een voorwaardelijke van vijf maan- voorwaarde dat hij contact zal Tnmet het ZCAD. 115) uil Sas van Gent trok de tcht doordat hij zich in Nieuw- ag langzaam en schutterig in 'uto voortbewoog (1.75 promil- Officier mr R, Beaumont vroeg rilden boete en zes maanden togging. Mr Witsiers legde dc 'T*n de ontzegging voorwaarde- wikkeling en ten slotte de bescher ming van het organisme Over al die ondedelen werden steeds vijl' vragen gesteld, waarvan de leerln- 'gen er drie moesten beantwoorden Eindexamenkandidaten van een lage re agrarische school reageerden zeer gevarieerd op de gestelde vragen. De één vond het (te) moeilijk, de andere zei weieens voor zwaardere opgaven te zijn gesteld. vaandeidraagster van dat 'groen' on- ^e11 docent sprak van een redelijk derwijs. examen. Enkele bezwaren had hij tegen te moeilijk gestelde vragen. Dinsdag werden de lao-leerlingen aan Volgens hem was met altijd even de tand gevoeld over hun biologische duidelijk wat precies bedoeld werd. kennis Drie thema's stonden een- Een en ander nam echter met weg dat traai Op de eerste plaats bouw en voor een leerling die zich grondig had verrichtingen van het organisme, ver- voorbereid op dit examen, een vol- volgens voortplanting, groei en ont- doende in het verschiet moet liggen. waterstaat is het probleem, zo zei een vertegenwoordiger, dat er maar één methode is om de lozingen te stop pen: het beëindigen van de produk- tie. Dat vindt men echter een te rigoreus middel. Er is.' volgens ver keer en waterstaat, nog geen enkele techniek beschikbaar die leidt tot 10 procent van het sanering van de lozingen: het zal eerder gezocht moeten worden in een groot aantal deel-oplossingen De bedrijven als Zuid-Chemie zijn overigens onder meer verplicht om regelmatig te rapporteren over hun vorderingen op saneringsgebied. Wat Zuid-Chemie betreft is daar de klad in gekomen sinds Sas van Gent een streep haalde door de opslagplannen; in gang gezette studies zijn toen afge broken. De milieu-organisaties hebben er dinsdag op aangedrongen de vergun ningen een tijdelijk karakter te geven, en ze tot januari '85 te laten gelden. Daarna zouden lozingen moeten wor den verboden en zou het gips op alternatieve wijze moeten worden ver werkt. De Raad van State moet in deze. al lang slepende zaak. de Kroon advise ren. die uiteindelijk uitspraak doet. 81 voorgesteld om 't gips maar op voor het laKpi' agrarisch onder- v dop te slaan, op een terrein in de wi's- anders gezegd: biologie is de ut van het bedrijf. In het provin- il milieu-overleg werd niet afwij- id op de suggestie gereageerd, irde gemeente Sas van Gent heeft in het eten gegooid. Er is inmid- een ontwerp-bestemmingsplan Scholier gewond GOES Een scholier uit Goes, B. D., is dinsdagmorgen omstreeks 8.30 ge wond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising Ring baan-west - Van Hogendorplaan te Goes. De oorzaak van de botsing was volgens de politie vermoedelijk te wijten aan het feit dat de fietser niet goed uitkeek toen hij de Ringbaan overstak. Daarbij botste hij tegen de auto die over de Ringbaan reed en bestuurd werd door de 53-jarige P. M. uit Lewedorp. PERCELEN JAREN ONBRUIKBAAR 'ijgt MIDDELBURG - Steeds weer blijken zagerspitters er moeite mee te heb ben de grenzen van mossel- en oester percelen te herkennen. Het wordt echter een dure zaak w zij aan de verkeerde kant van de streep betrapt worden. De standaard- boete voor dit vergrijp is 250 gulden. Voor de politierechter beklagen be trokkenen zich er vaak over dat de percelen, door middel van staken, onvoldoende duidelijk zijn aangege- WESTKAPELLE Het mooie weer maakte afgelopen dinsdag nog feestelijker dan ze al was voor de heer P. Faasse uit Westkapelle. Hij werd gisteren 102 jaar en daarom in dc bloemetjes gezet. Onder anderen door de burgemeester van Westkapelle de heer H. A. van Maldegem en diens echtgenote, die de oudste inwoner van Westkapelle 's morgens kwamen feliciteren en hem namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk aanboden. De heer Faasse verkeert in een dag om zeven urn- op en gaat goede gezondheid en woont nog vervolgens naar een buurman om steeds zelfstandig. Een van zijn daar koffie te drinken, 's Middags dochters verzorgt het huishouden doet, hij een dutje en 's avonds kijkt en kookt voor hem. Zijn grote hob- hij tv. Bij voorkeur naar voetbal- by is biljarten. Iedere dinsdag gaat wedstrijden, hij naar de bejaardensoos. Gisteren Hij werd op 17 mei 1881 geboren in was de laatste keer dit seizoen dat de Koestraat in Westkapelle Daar er gebiljart kon worden. Maar om- was hij koewachter en vervolgens dat de heer Faasse zijn verjaardag dijkwachter. In Vlissmgen werkte vierde kon hij daarbij met aanwe- hij 25 jaar. in dienst van provinciale zig zijn. dit terwijl hij sinds septem- waterstaat, aan het onderhoud van ber geen biijartmiddag heeft over- sluizen en bruggen. Daarna was hij geslagen. Familieleden en kennis- nog enkele jaren stratenmaker in sen bestempelen hem als een im- Westkapelle De heer Faasse heeft mer tevreden mens. Vooral tevre- tot zijn vijfenzeventigste gewerkt, den met chocolade en pruimtabak. „Ik heb mijn portie wel bijgedragen De jarige pruimt sinds zijn vijftien- in de maatschappij", zegt hij. De de en had gistermiddag al 12 pakjes jarige bood 's avonds zijn kinderen tabak gekregen. Toen hij 101 werd. en andere familieleden een feestje kreeg hij er 55. Die waren in februa- aan in de Noordzeehallen in West- ri op. De heer Faasse staat iedere kapelle ven. R. W. uit Kwadendamme, die 250 gulden tegen ieder van beiden, samen met P. L uit Wolphaartsdijk Politierechter mr H A. Witsiers wees terecht moest staan voor spitten in hen erop dat het omgespitte gedeelte een zaadperceel in de Zandkreek, zou van een perceel en nog een flinke graag gezien hebben dat er 'verboden strook daaromheen voor twee a drie toegang -bordjes hadden gestaan of jaar onbruikbaar is voor de schelp dat er een afrastering was geplaatst, diercultuur. In geld uitgedrukt komt Daarop reageerde officier van justitie dal neer op een schade van tenminste mr R Beaumont. „Het is me een 50 gulden per vierkante meter. Hij raadsel hoe je als Zeeuw met kunt veroordeelde de mannen tot 150 gul weten met een perceel te doen te den' omdat h" ervan overtuled was hebben". Hij eiste de gebruikelijke Z1^ goeder trouw in de fout waren gegaan. De Belgen R M en F. V uit Knokke en de uit Wemeldinge afkomstige W. van V en M. van Z. troffen het wel erg ongelukkig toen zij vorig jaar juli op de eerste dag van hun vakantie wil den gaan vissen en zelf bij Yerseke wat wormen wilden opspitten. Zij hadden dat nog nooit eerder gedaan, maar ze hadden nog maar net één worm verschalkt, toen een bewa kingsdienst hen op een perceel signa leerde en de politie waarschuwde „Dat men bewakingsdiensten inscha kelt toont aan hoe ernstige vormen dit euvel aanneemt", constateerde de officier. Allen kregen conform de eis 250 gulden boete en hun rieken en emmers werden verbeurd verklaard. Niet ver daarvandaan werden de Knokkenaren A. de V. en P. C„ samen met de uit Cadzand afkomstige P. de L„ door dezelfde bewakinsdienst op een oesterperceel betrapt. Alle drie waren in liet bezit van een spitver- gunning en kenden de regels. Volgens hen was kort daarvoor het perceel uitgebreid, maar het was hen niet opgevallen dat de staken verplaatst waren. Ook zij kregen de standaard- boete van 250 gulden met verbeurd verklaring van hun gereedschap. 15 Leerkracht Lu de Lange van de Immanuelschool temidden van Nona Sohilaittlinksi en Dinah Patty 'rechtsZij begonnen destijds met de Molukse onderwijsactiviteiten. p menige school wordt bijzonder klaaglijk gedaan over de geringe e van de ouders. Op speciaal voor ouders en verzorgers georganiseerde bijeenkomsten zitten er soms meer ouders achter dc bestuurstafel dan in de zaal. De lagere christelijke Immanuelschool aan de Tramstraat in Koudekerke heeft niet over belangstelling te klagen. De betrokkenheid bij het schoolgebeuren is er opvallend groot. Volgens leerkracht Lu de Lange moet die belangstelling met name zijn aange wakkerd door hel intercultureel onderwijs met activiteiten, waar ook de inzet van de ouders bij welkom is. Twee jaar zijn ze er al mee bezig. En met succes. In de loop van die periode hebben al veel ouders geassisteerd bij het opzetten van projecten in het kader van dat intercultureel onderwijs. „A ls je daar alleen maar over praat en leest blijft een heel ten niet willen noemen Maar apart aspect liggen", zegt De Lange zijn ze wel. Schoolteams uit de regio kijken dan ook met jaloerse blik naar dat Koudekerkse onderwijsin stituut waar de opzet die ze zelf zo die laatste activiteit. „Maar als je jezelf dat ritme Iaat ervaren krijg je een massa-beleving, gebeuren er dingen die met geen woorden zijn dat het bij de kinderen aanslaat als mensen in de klas hun manier van leven komen uitleggen, Dat komt heel anders over als dan wanneer je als onderwijsgevende die gege vens uit boeken of van banden moet halen. Je krijgt zo een hele communicatie. En het bevordert ook dat kinderen niet meer zo gauw iets gek vinden graag zouden willen, maar die niet te vertellen. Je kunt ook merken van de grond' wil komen, wel lukt Intercultureel onderwijs; „Een idea le manier om kinderen een kans te geven om tot kritische creatieve christenen uit te groeien", formu leert De Lange. En dan heeft hij niet het oog op knippen en plakken. Dan denkt hij aan het in huis halen van mensen die de kinderen komen ver tellen van hun ervaringen Praten over hoe het vroeger was. over ge handicapt zijn. over leven en dood Maar ook hoe andere culturen in elkaar zitten Zoals die der Moluk- kers. Door de inzet van twee moeders van Molukse kinderen is het allemaal begonnen. Dinah Patfy en Nona Sohilait. Die wilden De Lange wel een handje helpen bij het opzetten van activiteiten. En waarom zouden dat geen projecten kunnen zijn met. aanknopingspunten met een cul tuur. waarover zij door hun afkomst zoveel kennis konden aandragen. Zo kreeg een project over voeding een Molukse benadering door een nadere kennismaken met het eten en drinken van de Molukkers En bij een project over muziek, dans en expressie grepen de organisatoren de gelegenheid aan de kinderen ook iets te laten beleven van de Molukse dansen project. Vanavond iwoensdag) geett burgemeester S Francke van Val- kenisse er het startsein voor. Drie avonden lang kan men op de Imma nuelschool terecht op een Molukse manifestatie. Met een tentoonstel ling georganiseerd in samenwer king met de mr dr Soumokil Stich ting. Onderdeel daarvan is een rei zende Molukkententoonstelling Een mogelijkheid om nader kennis te vergaren over volk en cultuur van de Molukken Te vernemen dat de tjakalele een onstuimige dans is. waarbij de dansers een schild en een zwaard in de hand houden en aller lei gevechtshandelingen uitbeel den, uitgelegd te krijgen, dat de tifa een soort trom is. waarmee op de Molukken mensen bijeen worden geroepen wanneer er iemand is ge storven. De wetenschap op te doen dat de Molukkers graag de familie bij zich hebben, het liefst zelf nun bejaarden verzorgen en elkaar bij karweitjes plegen te helpen, een vorm van hulp die 'masohi' wordt genoemd. Daarnaast voorziet het program ma van donderdagavond onder meer in het optreden van een Mo luks kerkkoor uit Souburg en uit Koudekerke. een fluitorkest laat zich horen, vrijdagavond is er een show van Molukse kleding en op een later uur maakt de culturele groep 'Rangkaian Maluku' van de mr. dr. Soumokil stichting Moluk se muziek en worden er dansen uitgevoerd, er is informatie over Molukse planten en vruchten en Omdat ze hun kenms met langer natuurlijk zijn er Molukse hapjes hebben van wat 'ze' zeggen Ze te genieten, kunnen nu door andere mensen te Lu de Lange en zijn helpsters hopen leren kennen en te weten komen dat die interculturele onderwijs- hoe ze leven zelf hun conclusies activiteit andermaal een bijdrage trekken Ze worden er zelfbewuster zal leveren tot een beter begrip door Je ziet ook dat ze opener worden naar andere mensen toe. .Men kijkt zegt Lu. ..toch nog altijd een beetje angstig naar de' Dat valt functionarissen die ook op Molukkers. Door zo'n project kun- andere scholen komen, en dus kun- nen de inwoners ze gaar. zier. als nen vergelijken gewoon op" mede-Koudekerkenaren' In deze dagen loopt er weer zo'n Jacques Cats TERNEUZEN Het CNV-Zeeland vindt dat de gemeenteraad van Ter- neuzen 'nee experiment behoud van uitkering bij Dow Che mical'. Eind april werd dat piati wereldkundig gemaakt. Dc FNV maakte al eerder bezwaar tegen het voornemen van de gemeente en Dow om werklozen om te beginnen een stuk of twintig met behoud van uitkering een opleiding op de be drijfsschool van Dow te laten volgen. Het CNV in de brief aan de raad ..Aan dit plan zitten naar onze overtuiging te veel haken en ogen om dit ten uitvoer te brengen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Dow Chemical, uit louter kosenbespa- direct toegevoegd: ..Of de gevolgde het vaststellen van de criteria en het van Terneuzcn geven van deze voorlichting Het is gesteld over het experiment. „In toch niet voor mets dat het Regionaal Orgaan 'voor het Leerlingwezen be- daar het hier gaat om een opleiding schikt over uitstekende consulenten, op. Nu wil men mensen met behoud opleiding de kansen voor de werkloze moet zeggen tegen het jongeren op de arbeidsmarkt inder- leren en werken met daad zullen vergroten, betwijfelen wij. daar het hier gaat om een opleiding die geheel op Dow Chemical is ge richt." Met verwondering heelt hel CNV vastgesteld dat in het plan wordt aangegeven dat de doelstelling van het experiment past binnen die van het leerlingwezen. „Indien het expe riment toch zoveel mogelijk op het leerlingwezen is afgestemd, begrij pen wij niet wat er op tegen is om het leerlingwezen hierbij in te schake len". /erder is het CNV bepaald niet aantal vragen oorgaande jaren nam Dow Chemi cal mensen in dienst en leidde ze zelf die gespecialiseerd zijn in dit soort werkzaamheden. Onbegrijpelijk dat daarvan geen gebruik wordt ge maakt". Het CNV heeft ook bezwaar tegen de samenstelling van de begeleidings een uitkering ccn opleiding laten volgen, zonder dat het bedrijl' ook maar enige verplichting op zich neemt ten aanzien van salariëring etVof arbeidsplaats." De PvdA wil an b. en w. welen of een dergelijke rende overwegingen, met dit plan op gelukkig met de bemoeienissen van de proppen is gekomen, om zo te het gewestelijk arbeidsbureau Het proberen haar verantwoordelijkheid arbeidsbureau stelt de criteria vast. groep. Die bestaat uit ambtenaren en aanpak wel in overeenstemming is de dienst personeelszaken van Dow met de spelregels, vastgesteld door ..Te eenzijdig". schrijft de bond „En de rijksoverheid. Dc fractie is ook met deskundig genoeg Tot slot stelt benieuwd of het landelijk of regio naal orgaan voor het Leerlingwezen bij de zaak betrokken is en of er overleg is gepleegd met officiële op leidingsinstellingen in de regio. het CNV het starten van een regionaal experiment voor het opleiden van werklozen voor de verchillende bedrij ven voor. Daarover moet zo snel mo gelijk worden gepraat door het Regio naal Orgaan voor het Leerlingwezen, vertegenwoordigers van het bedrijfs- De PvdA is verder benieuwd naar de 'ergoedingem onkosten i en ook wie voor het opleiden van personeel voor waaraan de opleiding moet voldoen leven, de vakbonden, het Contactcen- nu eigenlijk definitief beslist over de een deel af te schuiven op de gemeen- en verzorgt ook de voorlichting. „Een trum Onderwijs Arbeid in Zeeland, selectie van de deelnemers, het ar- schap." oneigenlijke taak van het GAB". gers van de gemeenten. De fractie van de PvdA in de gemeen- loffelijk streven'. Maar daaraan wordt deskundigheid beschikt, nodig voor teraad van Terneuzen heeft b. en w Overigens spreekt het CNV in de vindt het CNV." Bovendien betwijfe- aanhef van de brief nog van 'een len wij of het GAB wel over die het arbeidsbureau en vertegenwoordi- beidsbureau of Dow. De vragen zijn. zo stelt de fractie b. en w. gerust, slechts bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen van de hele zaak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27