ilieugroepen bestrijden llozing door Zuid-Chemie INTERCULTUREEL ONDERWIJS Ook CNV bekritiseert plan voor bedrijfsschool bij Dow Chemical Spitten van zagers op mossel en oesterpercelen beboet Bijdrage tot beter begrip jWESTIE AFVALGIPS VOORRAAD VAN STATE Biologie moeilijk voor lao-leerlingen IjAlcohoIrijder een ilzware straf rijgt Opa Faasse 102. RAAD TERNEUZEN MOET NEE ZEGGEN (Van ome Haagse redacteur) ffiEN HAAG Het storten van afvalgips in de Westerschelde, afkomstig van Zuid-Chemie, Ijnoet zo snel mogelijk worden voorkomen. it zou al een stuk beter zijn om het op laod op te slaan, en zo een gtfere verontreiniging van de zee te Örkomen Dat is. globaal samenge- i de stelling van milieu- pisaÖes als de Werkgroep Noord- Si, de Vereniging Milieudefensie, de vastgesteld dat de opslag van afval- gips onmogelijk maakt Het bedrijf deed -ondanks het feit dat de produk- tie van fosforzuur. waarbij het afval vrijkomt, om conjuncturele redenen is gestaakt' een dringend beroep op de Raad van State om de weg naar de waterstaat is het probleem, zo zei een vertegenwoordiger, dat er maar één methode is om de lozingen te stop pen: het beeindigen van de produk- tie. Dat vindt men echter een te rigoreus middel. Er is. volgens ver waterstaat, nog geen enkele land 2 miljoen ton geloosd. Zuid- techniek beschikbaar die leidt lot meer het zware metaal cadmium voorkomt. Jaarlijks wordt er in Neder- keer Chemie zorgt voor 10 procent van het sanering richting Natuur en Milieu en de Westerschelde met af te sluiten, seniging Milieuhygiëne Zeeland, Het grote probleem is dat er bij de teedragen tijdens de behandeling lozing van afval vanuit de kunstmest- an hun bezwaren tegen een onder industrie, waarvan Zuid-Chemie deel meer aan Zuid-Chemie afgegeven lo- uitmaakt, gips vrijkomt waarin onder ogsvergunning. dinsdag voor de Raad van State. ..■■■i... yan overheidswege, en het gaat hier (jn het ministerie van verkeer en aierstaat. wordt erkend dat de glps- cngen schadelijk zijn. Vertegen- oordigers spraken gisteren van ..zeer ■gewenste lozingen, waarvoor echter énredelijk alternatief bestaat". Dat alternatief er wel degelijk is. was ja van de zaken die de mllieu- inisaties trachtten aan te tonen aandeel Verwijten De milieu-organisaties verwijten de overheid dat zij weliswaar de scha delijkheid van de lozingen erkent, maar er niets tegen onderneemt. Voor het ministerie van verkeer en de lozingen: het zal lean Bd-Chemie toont zich. aldus één bd de woordvoerders dinsdag, niet cgenegen om aan sanering van de VLISSINGEN (GPD) Wat de exa mens natuurkunde voor het Ito en handelskennis voor het leao beteke- _igmee te werken. Men heelt zelfs t,al betekent het examen biolo- 181 voorgesteld om 't gips maar op «,c vwor het laR,'r agrarisch onder op te slaan, op een terrein in de w'is- of anders gezegd: biologie is de van het bedrijf. In het provin- 'milieu-overleg werd niet afwij- op de suggestie gereageerd, •de gemeente Sas van Gent heeft ètin het eten gegooid. Er is inmid- een ontwerp-bestemmingsplan Protestbijeenkomst 'Open Deur' Goes GOES Dc Goese belangengroep Open Deur', een initiatiefgroep van ansen zonder en met een handicap, uadt dinsdag 24 mei een demonstra te bijeenkomst in het Beest te Goes. De demonstratie is gericht le de verhoging van de bijdrage nene wet bijzondere ziektekos- voor bewoners van AWBZ- fctellingen en de 2,50 eigen bijdra- (e voor medicijnen. 3i; is de bedoeling dat die dinsdag handtekeningenactie begint te- gnde twee zaken. De bijeenkomst, in t~ Beest begint om 9.30 uur. Na een e uitleg over het doel van de actie 'ssdt op een aantal plaatsen in Goes ien met het inzamelen van- (keningen. Het gebeuren wordt het kader van een reeks èdelljke protestacties tegen het ver- EKn van de AWBZ-bijdrage. Viering 90-jarig lestaan Excelsior Sj-HEER ARENDSKERKE - L isband Excelsior uit 's-Heei mdskerke viert zaterdag 4 juni het intigjarig bestaan. Voor deze gele- iheid is een uitgebreid programma ngesteld. Een receptie opent het iren van 15 3D tot 17.00 uur in het punt in 's-Heer Arendskerke. Be- ellenden kunnen dan het be- rvan Excelsior met het jubileum :eren. Daarna, vanaf 16 30 uur is t gelegenheid voor het houden van ene toespraken. het negentigjarig bestaan met wat groter publiek te kunnen er 's avonds een feestavond b de aardappel loods van C M. Hui- fen aan de Noordweegseweg te 's- |Heer Arendskerke. Burgemeester mr Blanken van Goes opent deze Daarna verzorgt Excelsior cir- kwartier lang een concert, IDELBL'RG De 2I-jarigc M. D. dKruiningen is door de politiereeh- |Ktmr. H. A. Witsiers in Middelburg rdeeld tot twee weken gevange- jstraf en een jaar rijontzegging >r het rijden onder invloed. Een |r zware strat voor iemand, die or het eerst een dergelijk misdrijf zijn naam brengt. ■was dan ook zo ver heen toen hij op ljulivan het vorig jaar in Yerseke op ^muurtje vloog dat het niet moge- was de blaas- of bloedproef af te snen. omdat 'verdachte niet in staat op enigerlei wijze zijn wil te JMaren'. zoals de wet dat om- irijft Na de aanrijding die om vijf z 's middags plaatshad, haalden Snten hem uit het weiland, waar hij öomen wezenloos rondliep. Pas om ft uur 's avonds kon hij gehoord pden Het vonnis was conform de de VV. (34) uit Biervliet werd met 'promillage van 1.92 bij IJzendijke nde weg gehaald waar zijn rijge nde polilie opviel, omdat hij aan srechter weghelft niet genoeg had. «eis luidde 1200 gulden boete twee «en gevangenisstraf voorwaarde- en negen maanden rijontzegging ï&van drie maanden voorwaarde- Politierechter mr H. A Witsiers i er rekening mee dat De W zijn t"4S. dat in ploegendienst verricht ®it niet zonder auto kan bereiken Veranderde de rijontzegging in een voorwaardelijke van vijf maan- |óp voorwaarde dat hij contact zal J® met het ZCAD jG. (45i uit Sas van Gent trok de :ht doordat hij zich in Nieuw- erg langzaam en schutterig in auto voortbewoog (1.75 promil- Officier mr R. Beaumont vroeg gulden boete en zes maanden Ontzegging. Mr Witsiers legde dc f'van de ontzegging voorwaarde- op, wikkeling en ten slotte de bescher ming van het organisme. Over al die ondedelen werden steeds vijf vragen gesteld, waarvan de leerin gen er drie moesten beantwoorden Eindexamenkandidaten van een lage re agrarische school reageerden zeer gevarieerd op de gestelde vragen. De één vond het (te) moeilijk, de andere zei weieens voor zwaardere opgaven te zijn gesteld, dat 'groen' on- Een docent sprak van een redelijk examen Enkele bezwaren had hij tegen te moeilijk gestelde vragen. Dinsdag werden de lao-leerlingen aan Volgens hem was niet altijd even de tand gevoeld over hun biologische duidelijk wat precies bedoeld werd. kennis Drie thema's stonden een- Een en ander nam echter met weg dat traal. Op de eerste plaats bouw en voor een leerling die zich grondig had verrichtingen van het organisme, ver- voorbereid op dit examen, een -vol- volgens voortplanting, groei en ont- doende in het verschiet moet liggen. eerder gezocht moeten worden groot aantal deel-oplossingen De bedrijven als Zuid-Chemie zijn overigens onder meer verplicht om regelmatig te rapporteren over hun vorderingen op saneringsgebied. Wat Zuid-Chemie betreft is daar de klad in gekomen sinds Sas van Gent een streep haalde door de opslagplannen; in gang gezette studies zijn toen afge broken. De milieu-organisaties hebben er dinsdag op aangedrongen de vergun ningen een tijdelijk karakter te geven, en ze tot januari '85 te laten gelden. Daarna zouden lozingen moeten wor den verboden en zou het gips op alternatieve wijze moeten worden ver werkt. De Raad van State moet in deze. al lang slepende zaak, de Kroon advise ren. die uiteindelijk uitspraak doet. vaandeldraagster va: derwijs. Scholier gewond GOES Een scholier uit Goes, B. D., is dinsdagmorgen omstreeks 8.30 ge wond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising Ring baan-west - Van Hogendorplaan te Goes De oorzaak van de botsing was volgens de politie vermoedelijk te wijten aan het feit dat de fietser niet goed uitkeek toen hij de Ringbaan overstak Daarbij botste hij tegen de auto die over de Ringbaan reed en bestuurd werd door de 53-jarige P M. uil Lewedorp, PERCELEN JAREN ONBRUIKBAAR MIDDELBURG - Steeds weer blijken zagerspitters er moeite mee te heb ben de grenzen van mossel- en oester percelen te herkennen. Het zeeaas wordt echter een dure zaak zij aan dc verkeerde kant ven R W uit Kwadendamme, die 250 gulden tegen ieder van beiden, samen met- P L. uit Wolphaartsdijk Politierechter mr H A Witsiers wees terecht moest staan voor spitten in hen erop dat het omgespitte gedeelte een zaadperceel in de Zandkreek. zou van een perceel en nog een flinke graag gezien hebben dat er 'verboden strook daaromheen voor twee a drie toegang -bordjes hadden gestaan of jaar onbruikbaar is voor de schelp- streep betrapt worden. De standaard- dat er een afrastering was geplaatst, diercultuur. In geld uitgedrukt komt boete voor dit vergrijp is 250 gulden. Voor de politierechter beklagen be trokkenen zich er vaak over dat de percelen, door middel van staken, onvoldoende duidelijk zijn aangege- WESTKAPELLE Het móóie weer maakte afgelopen dinsdag nog feestelijker dan ze al was voor de heer P. Faasse uit Westkapelle. Hij werd gisteren 102 jaar en daarom in de bloemetjes gezet. Onder anderen door de burgemeester van Westkapelle de heer H. A. van Maldegem en diens echtgenote, die de oudste inwoner van Westkapelle 's morgens kwamen feliciteren en hem namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk aanboden. De heer Faasse verkeert in een dag om zeven uur op en gaat goede gezondheid en woont nog vervolgens naar een buurman om steeds zelfstandig. Een van zijn daar koffie te drinken, 's Middags dochters verzorgt het huishouden doet hij een dutje en 's avonds kijkt en kookt voor hem. Zijn grote hob- hij tv Bij voorkeur naar voetbal- by is biljarten. Iedere dinsdag gaat wedstrijden, hij naar de bejaardensoos. Gisteren Hij werd op 17 mei 1881 geboren in was de laatste keer dit, seizoen dat" de Koestraat in Westkapelle. Daar er gebiljart kon worden. Maar om- was hij koewachter en vervolgens dat de heer Faasse zijn verjaardag dijkwachter. In Vlissingen werkte vierde kon hij daarbij niet aanwe- hij 25 jaar. in dienst van provinciale zig zijn. dit terwijl hij sinds septem- waterstaat, aan het onderhoud van ber geen biljartmiddag heeft over- sluizen en bruggen Daarna was hij geslagen. Familieleden en kennis- nog enkele jaren stratenmaker in sen bestempelen hem als een im- Westkapelle De heer Faasse heeft mer tevreden mens. Vooral tevre- lot zijn vijfenzeventigste gewerkt den met chocolade en pruimtabak „Ik heb mijn portie wel bijgedragen De jarige pruimt smds zijn vijftien- in de maatschappij zegt hij De de en had gistermiddag al 12 pakjes jarige bood 's avonds zijn kinderen tabak gekregen. Toen hij 101 werd. en andere familieleden een feestje kreeg hij er 55. Die waren in februa- aan in de Noordzeehallen in West- rl op De heer Faasse staat iedere kapelle. Daarop reageerde ollicier van justitie dal neEr op een schade van t™'™nsle mr R Beaumont „Hel ,s me een 50 KU|?™ pCT ™rl[aMa meter Hij raadsel hoe je als Zeeuw met kunt veroordeelde de mannen tot 150 gul weten met een perceel le doen te den' omda' hlJ ervan overtuigd was hebben" Hij eiste de gebruikelijke dat le eoeder 'rouw ,n de ,out waren gegaan. De Belgen R M en F V uit Knokke en de uit Wemeidmge afkomstige W. van V. en M. van Z. troffen het wel erg ongelukkig toen zij vorig jaar juli op de eerste dag van hun vakantie wil den gaan vissen en zelf bij Yerseke wat wormen wilden opspitten. Zij hadden dat nog nooit eerder gedaan, maar ze hadden nog maar net één worm verschalkt, toen een bewa kingsdienst hen op een perceel signa leerde en de politie waarschuwde „Dat men bewakingsdiensten inscha kelt toont aan hoe ernstige vormen dit euvel aanneemt", constateerde de officier. Allen kregen conform de eis 250 gulden boete en hun rieken en emmers werden verbeurd verklaard. Niet ver daarvandaan werden de Knokkcnaren A. de V. en P. C'., samen met de uit Cadzand afkomstige P. de L., door dezelfde bewakinsdienst op een oesterperceel betrapt. Alle drie waren in het bezit van een spitver- gunning en kenden de regels. Volgens hen was kort daarvoor het perceel uitgebreid, maar het was hen niet opgevallen dat de staken verplaatst waren. Ook zij kregen de standaard boete van 250 gulden met verbeurd verklaring van hun gereedschap. Leerkracht Lu de Lange van de Immanuelschool temidden van Nona Sohilaü 'links en Dinah Patty rechtsZij begonnen destijds met de Molukse ondeninjsactiviteiten. Op menige school wordt bijzonder klaaglijk gedaan over de geringe interesse van de ouders. Op speciaal voor ouders en verzorgers georganiseerde bijeenkomsten zitten er soms meer ouders achter de bestuurstafel dan in de zaal. De lagere christelijke Immanuelschool aan dc Tramstraat in Koudekerke heeft niet over belangstelling te klagen. De betrokkenheid bij het schoolgebeuren is er opvallend groot. Volgens leerkracht Lu de Lange moet die belangstelling met name zijn aange wakkerd door het intercultureel onderwijs met activiteiten, waar ook de inzet van de ouders bij welkom is. Twee jaar zijn ze er al mee bezig. En met succes. In de loop van die periode hebben al veel ouders geassisteerd bij het opzetten van projecten in het kader van dat intercultureel onderwijs. Nee. uniek zou Lu de Lange de op de Immanuelschool bereikte resulta ten niet willen noemen Maar apart zijn ze wel. Schoolteams uil de regio die laatste activiteit. „Maar als je kijken dan ook met jaloerse blik jezelf dat ritme laat ervaren krijg Als je daar alleen maar over praat en leest blijft een heel aspect liggen", zegt De Lange van naar dat Koudekerkse onderwijsin stituut waar de opzet die ze zelf zo graag zouden willen, maar die met van de grond wil komen, wel lukt. InLercultureel onderwijs „Een idea le manier om kinderen een kans te geven om tot kritische creatieve massa-beleving, gebeuren er dingen die met geen woorden zijn vertellen. Je kunt ook merken project. Vanavond (woensdag) geelt burgemeester S Francke van Val- kenisse er het startsein voor. Drie avonden lang kan men op de Imma nuelschool terecht op een Molukse manifestatie. Met een tentoonstel ling georganiseerd in samenwer king met de mr. dr. Soumokil Stich ting Onderdeel daarvan is een rei zende Molukkententoonstelling Een mogelijkheid om nader kennis te vergaren over volk en cultuur van de Molukken. Te vernemen dat de tjakalele een onstuimige dans is. waarbij de dansers een schild en een zwaard in de hand houden en aller lei gevechtshandelingen uitbeel den. uitgelegd te krijgen, dat de tifa een soort trom is. waarmee op de Molukken mensen bijeen worden dal het bij dc kinderen aanslaat ak geroepen wanneer er iemand is ge- de klas hun manier van s,orven: Dc «etenschap op te doen mensen i leven komen uitleggen. Dat komt heel anders over als dan wanneer christenen uil Le groeien", formu- je als onderwijsgevende die gege- leert De Lange. En dan heeft hij niet het oog op knippen en plakken Dan denkt hij aan het in huis halen van mensen die de kinderen komen ver- "Le zo e tellen van hun ervaringen Praten En het bevordert ook dat kinderen i hele communicatie, over hoe het vroeger was. over ge handicapt zijn. over leven en dood. Maar ook hoe andere culturen m elkaar zitten. Zoals die der Moluk kers Door de inzet van twee moeders van Molukse kinderen is het allemaal begonnen. Dinah Patty en Nona Sohilait. Die wilden De Lange wel een handje helpen bij het opzetten van activiteiten. En waarom zouden dat geen projecten kunnen zijn met aanknopingspunten met een cul tuur, waarover zij door hun afkomst zoveel kennis konden aandragen. Zo kreeg een project over voeding een Molukse benadering door een nadere kennismaken met het eten en drinken van de Molukkers. En bij een project over muziek, dans en expressie grepen de organisatoren de gelegenheid aan de kinderen ook iets te laten beleven van de Molukse dansen niet meer zo gauw iets gek vinden dat de Molukkers graag de familie bij zich hebben, het liefst zelf hun bejaarden verzorgen en elkaar bij karweitjes plegen te helpen, een vorm vap hulp die 'masohï' wordt genoemd ma van donderdagavond onder meer in het optreden van een Mo luks kerkkoor uit Souburg en uit Koudekerke. een fluitorkest laat zich horen, vrijdagavond is er een show van Molukse kleding en op een later uur maakt de culturele groep 'Rangkaiau Maluku' van de mr. dr. Soumokil stichting Moluk se muziek en worden er dansen uitgevoerd, er is informatie over Molukse planten en vruchten en natuurlijk zijn er Molukse hapjes te genieten. Lu de Lange en zijn helpsters hopen dat die interculturele onderwijs- Omdat ze hun kennis niet langer hebben van wat 'ze' zeggen Ze kunnen nu door andere mensen te leren kennen en te weten komen hoe ze leven zelf hun conclusies activiteit andermaal een bijdrage trekken. Ze worden er zelfbewuster zal leveren tot een beter begrip, „Men kijkt." zegt Lu. ..toch nog altyd een beetje angstig naar de Dat valt functionarissen die ook op Molukkers. Door zo'n project kun- andere scholen komen, en dus kun •ergelijken. gewoon op" nen ae mede-Koudekerken irs ze gaan zien al£ In deze dagen loopt er weer zo n Jacques Cats TERNEUZEN Het CNV-Zeeland vindt dat de gemeenteraad van Ter- ncuzen 'nee' moet zeggen tegen hel experiment 'leren en werken met behoud van uitkering bij Dow Che mical'. Eind april werd dat plan wereldkundig gemaakt. De FNV maakte al eerder bezwaar tegen het voornemen van de gemeente en Dow om werklozen om te beginnen een stuk of twintig met behoud van uitkering een opleiding op de be drijfsschool van Dow te laten volgen. Het CNV in de brief aan de raad „Aan dit plan zitten naar onze overtuiging te veel haken en ogen om dit ten uitvoer te brengen. Wij kunnen ons niet aan de mdruk onttrekken dat Dow Chemical, uit louter kosenbespa- rende overwegingen, met dit plan op de proppen is gekomen, om zo te proberen haar verantwoordelijkheid voor het opleiden van personeel voor een deel af te schuiven op de gemeen schap. Overigens spreekt het CNV in de aanhef van de brief nog van 'een loffelijk streven'. Maai' daaraan wordt direct toegevoegd: „Of de gevolgde opleiding de kansen voor de werkloze jongeren op de arbeidsmarkt inder daad zullen vergroten, betwijfelen wij. daar hel hier gaat om een opleiding die geheel op Dow Chemical is ge richt Met verwondering heeft het CNV vastgesteld dat in het plan wordt aangegeven dat de doelstelling van het experiment past binnen die van het leerlingwezen. „Indien hel expe riment toch zoveel mogelijk op het leerlingwezen is afgestemd, begrij pen wij niet wat cr op tegen is om hel leerlingwezen hierbij in le schake len". En verder is het CNV bepaald niet gelukkig met de bemoeienissen van het gewestelijk arbeidsbureau Het arbeidsbureau stelt de criteria vast. waaraan de opleiding moet voldoen en verzorgt ook de voorlichting „Een oneigenlijke taak van het GAB", vindt het CNV Bovendien betwijfe len wij of het GAB wel over die deskundigheid beschikt, nodig voor het vaststellen van de criteria en het geven van deze voorlichting Het is toch niet voor mets dat het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen be schikt over uitstekende consulenten, die gespecialiseerd zijn in dit soort werkzaamheden. Onbegrijpelijk dat daarvan geen gebruik wordt ge maakt" Het CNV heeft ook bezwaar tegen de samenstelling van de begeleidings groep. Die bestaat uit ambtenaren en de dienst personeelszaken van Dow .Te eenzijdig" schrijft de bond „En niet deskundig genoeg". Tot slot stelt het CNV het starten van een regionaal experiment voor het opleiden van werklozen voorde verchillende bedrij ven voor. Daarover moet zo snel mo gelijk worden gepraat door het Regio naal Orgaan voor het Leerlingwezen, vertegenwoordigers van het bedrijfs leven de vakbonden, het Contactcen trum Onderwijs Arbeid in Zeeland, het arbeidsbureau en vertegenwoordi gers van de gemeenten. De fractie van de PvdA in de gemeen teraad van Terneuzen heeft b. en w. van Terneuzen een aantal vragen gesteld over het experiment. „In voorgaande jaren nam Dow Chemi cal mensen in dienst en leidde ze zelf op. Nu wil men mensen met behoud van een uitkering een opleiding laten volgen, zonder dat het bedrijf ook maar enige verplichting op zich neemt ten aanzien van salariëring en/of arbeidsplaats De PvdA wil van b. en w. weten of een dergelijke aanpak wel in overeenstemming is met de spelregels, vastgesteld door de rijksoverheid. De fractie is ook benieuwd of het landelijk of regio naal orgaan voor het Leerlingwezen bij de zaak betrokken is cn of overleg is gepleegd met officiële op leidingsinstellingen in de-regio. De PvdA is verder benieuwd naar de vergoedingemonkosten) en ook wie nu eigenlijk definitief beslist over de' selectie van de deelnemers, het ar beidsbureau of Dow. De vragen zijn. zo stelt de fractie b. en w. gerust;- slechts bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen van de hele zaak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25