Potsing CDA en VVD positie aow-ers PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ondanks verzet Syrië toch Libanon-verdrag Brinkman komt omroep tegemoet vandaag De Vries en Nijpels stevig aan het knokken Oud-SS-er Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Jongen vindt 70.000 jaar oude bijl ILLEEN KLEIN PENSIOEN ONTZIEN blijft leider van liberalen in Oostenrijk DRUK VAN VERONICA TROS-AVRO HEEFT SUCCES m 0 Van onze parlementaire redcatiei E-V HAAG De beide regeringspartijen CDA en VVD zijn in het debat over de irjaarsnota heftig slaags geraakt over de positie van de bejaarden. CDA-fractieleider De wees de eis van de VVD om alle aow'ers te ontzien bij de komende kortingen, volstrekt ziJïoJfHij beschuldigde de liberalen van discriminatie tussen groepen uitkeringstrekkers en 10 rweet hen de opbrengst van de korting op de uitkeringen voor de helft „om zeep te hebben holpen". in ieder geval wel geholpen moeten worden. Door de sprongsgewijze ver hoging van de ziekenfondspremie houden veel van deze bejaarden nau welijks iets van dat pensioentje over. [(•fractieleider Nijpels ontkende in 'é'jii fel interruptiedebat dat de VVD srplannen te iaat zou hebben aan- neld. Hij wees erop dat de VVD al (hei verkiezingsprogramma duide- een met 1500 a 2000 gulden, waardoor de ziekenfondspremie voor bejaarden verlaagd kan worden. Daardoor kun nen aow'ers een groter deel van hun aanvullende pensioentje behouden. heeft gemaakt dat de aow bij De PvdA'er Woltgens kwam met het De voorgenomen verlaging van de plan deze bejaarden tegemoet te ko men door een lichte verhoging van de ziekenfondspremie-grens voor ieder- ;le kortingen ontzien zou moe- ijorden Nu gebleken is dat CDA PvdA daar niets voor voelen heeft WD een aantal alternatieven op gelegd. Ills De Vries noemde ook Den Uyl de plannen van de VVD discft- nd. Meer overeenstemming ertussen de drie grote partijen fnet verlichten van de problemen •'ers die ook een klein pen- hebben. tctieleider De Vries vindt het raardbaar dat de VVD bejaar- 'jnl ontziën door andere uitke- gsrekkers extra te laten inleveren, bejaarden minder moeten inle- ren, mogen de andere uitkerings- ters dan straks extra inleveren." Vries. Hij voelt er niets voor om ene groep uitkeringstrekkers uit te De CDA-fractieleider constateerd.e den tegen de andere. dat de samenwerking tussen de coali- ,rju De Vries en Den Uyl is er tiepartners het laatste halfjaar niet 15gj «gegronde reden om iemand die vlekkeloos is verlopen en dat bleek '55 in een rolstoel terecht komt. of ook tijdens het debat weer. „Dat heeft 63 werkloos wordt, slechter te mjnder te maken met gebrek aan ma adelen dan iemand die met 65 wederzijds respect als wel met de :ud !rS«ede gezondheid de aow permanente verkiezingscampagne die ■altjtvangt. de VVD voert,", zei De Vries. WD vindt dat de aow'ers be- óermd moeten worden, omdat zij jjij verweet de VVD „aan de lopende eenmaal geen zicht meer hebben band- met voorstellen te komen die sociale uitkeringen op 1 oktober, bij wijze van voorschot op het korter werken door ambtenaren, werd door Den Uyl heftig bekritiseerd. „Het ka binet brengt de arbeidstijdverkorting in diskrediet door het korter werken van ambtenaren bij voorbaat in reke ning te brengen bij de uitkeringstrek kers". zei de oppositieleider. Automatisch De PvdA vindt, net als de VVD, dat 'geen sprake mag zijn van een koppe ling tussen de ambtenarensalarissen en de uitkeringstrekkers. Den Uyl diende een motie in waarin wordt vastgesteld dat de uitkeringen alleen aan de lonen in het bedrijfsleven gekoppeld mogen zijn. De Vries bepleitte juist een 'parallelle' (Slot zie pagina 4 kolom 6) i«n verbetering van hun inkomen. 'msioentje haaks staan op het streven naar be perking van de belastingdruk en de terugdringing van het financieringste kort. ..Het is niet verstandig dat de WD r.iitparden met een klein pensioentje voortdurend met plannetjes komt. tVan onze parlementaire redactie i DEN HAAG De fractieleiders van CDA en VVD, Bert de Vries en Ed Nijpels, zijn elkaar dinsdagmiddag tijdens het debat over de Voorjaarsnota enkele maken stevig in de haren gevlogen. Aanleiding voor een pittig interruptiedebat waren uiterst kritische opmerkingen van De Vries aan het adres van de VVD. waarvan men zelf weet dat ze niet haalbaar zijn. Dat verstoort de ver houdingen" Als voorbeeld noemde De Vries het VVD-voorstel om dc uitkering aan vervolgingsslachtoffers met terugwerkende kracht te verho gen. VVD-leider Nijpels schoot deze op merking in het verkeerde keelgat. Het VVD-voorstel was „bij vergissing" in gediend. en hij vond het „niet correct" van De Vries dit voorbeeld aan te halen. Nijpels wilde overigens in tegen stelling tot De Vries „met moeilijk doen" over de verschillen tussen bei de fracties. „Fracties hebben het recht hun eigen standpunt te geven". fnkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien. 0dagtemperatuur ongeveer veer- hw lis" graden. 0ige zuidelijke ivind. itK$6e jaargang no. 115 oensdag 18 mei 1983 G* gUINGEN iANPi De elfjarige Edioin de Jong uit Assen blijkt een unieke, •-•Ja B 70.000 jaar oude vuistbijl te hebben gevonden. Tot die conclusie is het ogisch archeologisch instituut in Groningen na diepgaand onderzoek omen. afë j j0ngen vond de steen begin april in Anreep, een dorpje vlakbij Assen. Via verd demonstratie over vuursteen-bewerking kwam het voorwerp in handen 19a hel provinciaal museum van Drenthe, dat hel weer doorstuurde naar het instituut. Daar werd ontdekt, dat het gaat om een vuistbijl die niet zoals alle andere die in ons land werden gevonden van vuursteen is gemaakt, maar van helleflint. Dat is een steensoort die net als vuursteen door het landijs aangevoerd is vanuit Scandinavië tijdens de voorlaatste ijstijd Het tien centimeter lange stukje gereedschap is inmiddels door hel museum in Drenthe van de jongen gekocht en wordt binnenkort tentoongesteld. Hoeveel er voor de bijl is betaald wilde men niet onthullen, tVan onze correspondent) WENEN Friedrich Peter, de vroe gere officier van de Waffcn-SS en lid van de in Oost-Europa beruchte Moordbrigade, heeft dinsdag ver klaard af te zien van zijn op handen zijnde benoeming tot tweede vice- voorzitter van het Oostenrijkse par lement. De thans 63-jarige Friedrich Peter is 20 jaar lang voorzitter geweest van de Oostenrijkse liberale partij FPOtot dat nazijager Simon Wiesenthal in 1975 de verzwegen details van de SS-achtergronden van Friedrich Pe ter onthulde Dit weerhield de liberale leider er niet van fractievoorzitter van de Oostenrijkse liberale partij (FPO) te blijven. Ook na zijn terugtrekking blijft hij evenwel aan als fractievoorzitter van zijn partij in het parlement. EN HAAG (GPDi Minister Brink- an van WVC is onder druk van de en de drie algemene omroepen 51 Ivro. Tros en Veronica alsnog afge- iapt van zijn aanvankelijke stand- it len aanzien van de zogenaamde ntativiteitseis in het laatste :Pt van zijn Medianota. Deze eis k5 lid in dat omroepen in 1985 zouden :.e. 5«ien kunnen aantonen dal zij i nlturele, religieuze, geestelijke dan wel maatschappelijke stroming ver tegenwoordigen. De Ministeriele Commissie voor het Informatiebe leid (MCI) buigt zich vrijdag over de nota. Wim Keja, mediawoordvoerder van de VVD-Tweede-kamerfractie toonde zich uitermate tevreden met het besluit. Uit de laatste versie van zijn ontwerp- medianota blijkt dat minister Brink man nu ook stromingen binnen de omroep wil erkennen die met bepaald worden door hun culturele, geestelij ke of maatschappelijke aard. maar bijvoorbeeld een 'generatie' vertegen woordigen Daarbij doelt de bewinds man op de door Veronica gepresen teerde jongeren. Ook op andere punten heeft minister Brinkman zijn onlwerpnota bijge steld. Individuele abonnee-tv komt geheel in handen van het bedrijfsle ven De omroep zal van deze vorm van 'betaaltelevisie', waarvoor elke kabel abonnee apart en per programma onderdeel betaalt, worden uitgeslo ten Collectieve abonnee-tv ieen program mavoorziening via de kabel voor een groot aantal aangeslotenen tegelijk) blijft wel primair een zaak van de omroep STER-reclame op lokale omroep zal alleen mogelijk zijn als het bestuur van de betrokken gemeente en de plaatselijke pers zich hiermee ak koord verklaren Een woordvoerder van het ministe rie van WVC bevestigt dal de ontwer- p-nota volgende week in het voltalli ge kabinet zal worden behandeld. 'Dubbel' Ajax A-fractievoorzitter De Vries tijdens het kamerdebat. Ajax-aanvoerder Soren Lerby is' duidelijk niet ontevreden mét de beker die zijn ploeg gisteravond veroverde De Amsterdammers voerden tegen NEC een verplicht nummer op en wonnen met 3-1. -Ajax heeft nu dc 'dubbel' lands kampioenschap en de beker. (PAGINA 19) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en Opinie en achtergrond: 4 Financien, economie: 7 Varia: 9 Provincie: 11. 13, 15 en 17 Sport: 19 en 21 Met een stevige handdruk werd dinsdagmorgen in Chalde het akkoord voor Libanon bevestigd Links de ambassadeur van Israël. David Kimche, rechts zijn Libanese collega Antoine Fattal en in het midden Morris Draper. de Amerikaanse speciale afgezant Wapenhandel De Economische Controle Dienst gaat een onderzoek instellen naar de rol van Slavenburg's Bank bij wapenleveranties aan Irak. Geld voor een partij infrarood kijkers zou via de bank aan de optische industrie De Oude Delft zijn uitbe taald. Super Phénix Commissaris De vereniging 'Milieudefensie' be schuldigt de PZEM ervan indirect mee te werken aan de uitvoering van het atoomwapenprogramma in Frankrijk Het zou gaan om de levering van verrijkt plutonium voor de snelle kweekreactor 'Su per Phénix'. (PAGINA 11) Mr A A. M van Agt kiest voor 'zijn'provincie. De voormalige mi nister-president over Brabant. Lubbers. Nijpels. De Peel en het CDA. (PAGINA 4) BEIROET KYRIAT SHMONA (RTR UPI DPA/AFP) Vier jaar na het sluiten van een vredesverdrag met Egypte heeft Israèl dinsdag een tweede verdrag met een Arabische staat ondertekend. De overeenkomst met Libanon over terugtrek king van de Israëlische troepen treedt echter pas in werking als ook de Palestijnse guerrillastrijders en de Syrische troepen het door de jongste oorlog in het Midden-Oosten zwaar getroffen land verlaten. De Syrische oppositie tegen het ak koord naast zich neerleggend, zetten de Libanese en Israëlische delegatie leiders en de 'getuige', de Amerikaan se speciale afgezant Morris Draper, dinsdag tijdens plechtigheden in het Beiroet vergeefs op aandrong het ver drag niet te tekenen, heeft besloten zijn troepen niet terug te halen, daar mee Israel het argument in handen gevend dat het niet gehouden is de Libanese gebieden te evacueren die Libanese Chalde en het. Noordisraëli- het hijna een jaar geleden binnenviel. Libanees Israëlische akkoord dat geen vredesverdrag is een positieve stap is. Israel erkent de loop van de internationale grenzen van Libanon en Zuid-Libanon zal geen 'tweede westelijke Jordaanoever' worden om dat de Israëliërs zich officieel vastbin den aan terugtrekking van hun troe pen De Libanese regering zal nu voornamelijk trachten te komen tot concrete besprekingen met het be wind in Damascus om de aftocht van de Syrische troepen te bereiken en de betrekkingen met Syrië te behouden. Al kort na het tekenen van het ak koord sloten Syrische troepen dins dag in de centrale bergen van Liba non de weg van Damascus naar Bei roet en de wegen van de noordelijke havenstad Tripoli naar de hoofdstad, af. Aanhoudingen Kaapstad De autoriteiten van Kaapstad in Zuid- Afrika hebben dinsdag tientallen zwarten aangehouden die zich in noodonderkomens van plastic zakken illegaal aan de rand van de stad gevestigd hadden. Politie had 'de wijk' tevoren afgezet met prikkel draad en met traangas gegooid. In de paniek die hierdoor ontstond werd een aantal personen gewond van de ongeveer 200 illegalen Landbouwprijzen De landbouwprijzen in de landen van de Europese Gemeenschap worden met gemiddeld vier pro cent verhoogd Volgens minister Braks zullen de Nederlandse boe- n hetzelfde inkomen houden als I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1