GALAXY Schot in baanlozenproject van Schouwen en Sint-Philipsland SLA6ERIJ BLANKENBURGH VERB0UWINGS0PRUI MING STUURGROEP WERKLOOSHEID GEÏNSTALLEERD Oude landbouwgereedschappen in Haamsteedse Bewaerschole VOORKOMEN IS BETER... Laat de vakman komen! BAAT VERNIE Adverteren doet verkopen DOPFF IRION S* C MAHLER BESSE CÓTES DU RHÓNE1981 LITERWIJN VAN if) 'T VAT LITER SHERRY VAN 'T VAT 1 kilo magere varkensrollade 1 kilo procureurrollade 14,00 12,50 1 kilo hamlappen 1 kilo fijne riblappen 1 kilo schouderlappen 1 kilo schouderkarbonade 1 kilo mager spek 1 kilo mager gerookt spek7,00 500 gram hacheevlees6,20 500 gram nasivlees6,20 500 gram varkenslever2,80 500 gram saocijsjes3,50 2 kilo doorregen runderrollade 23,00 1 kilo runderribrollade14,80 10 kilo magere runderlappen162,- 10 kilo dikke riblappen140,- 10 kilo procureurlappen108,- 5 kilo verse worst30,- 5 kilo bieflappen92,- 150 gram schouderham2,10 150 gram ontbijtspek1,49 100 gram gegrilde varkensrollade 1,60 100 gram gegrilde rosbief2,i 10 verse eieren1 l 1.90 U 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 18 MEI tg ZIERIKZEE Het activiteitenproject voor haanlozen op Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland begint zich af te tekenen. Dinsdagmiddag vond in het Zierikzeese stadhuis de formele installatie plaats van de regionale stuurgroep werkloosheid, die tot laak heeft de gemeenten te adviseren omtrent de problemen rond de werkloosheid en van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Sint-Philipsland en de zes Schouwen-Duivelandse gemeen ten. Staande de installatievergadering aanvaardde de Zierikzeese wethouder J. Groen daarvoor unaniem en als enige kandidaat gesteld het voor zittersschap van de regionale stuur groep. in de hoop dat het project vrucht zal mogen dragen. De gemeen ten hebben er een proeftijd van één jaar aan verbonden en willen na ver loop daarvan eerst nog eens bekijken of het zin heeft er mee door te gaan. ,,Ik hoop dan ook, dat het project van de grond komt, staande blijft en kan worden voortgezet", onderstreepte Groen. Naast de stuurgroep als adviesorgaan dient als 'dagelijks bestuur' van het baanlozen-project nog een begelei dingscommissie te worden gefor meerd uit de colleges van burgemees ters en wethouders van alle gemeen ten. ambtenaren en deskundigen De gemeenten hebben intussen ook elk een vertegenwoordiger zitten in de stuurgroep, waarin voorts vertegen woordigd zijn de FNV. CNV. KNOV, uitvoerende instellingen in de regio (federatie maatschappelijke dienst verlening. stichting jeugd) Een aan de naar bekend tot verdwijnen ge doemde stichting samenlevingsop bouw toekomende zetel zal worden ingenomen door het Leger des Heils. En als adviseurs van de stuurgroep treden op het bureau landelijk con tact van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, het rijks consulentschap voor complementaire sociale voorzieningen, de provinciale stuurgroep werkloosheid Zeeland, het regionaal overleg leerlingenwezen Zeeland en de op korte termijn aan te stellen projectleider. De bedoeling is de regionale stuur groep op korte termijn ook te beman nen met een zevental haanlozen, zo mogelijk uit alle deelnemende ge meenten één. Want zij zijn de direct betrokkenen en krijgen de gelegen heid, eventueel vanuit de in uitvoe ring komende projecten, binnen de stuurgroep een eigen 'vertegenwoor digingsstructuur' op te zetten. Vanuit de vergadering werd er met nadruk aan gehecht de haanlozen van het begin af over de gang van zaken mee te laten praten, waarop voorzit ter Groen duidelijk maakte, dat be langstellenden zich vanaf nu daad werkelijk kunnen aanmelden. Maar daarnaast kan hierover worden ge praat met de stichting jeugd, en kan het mede gerekend worden tot de taken van de projectleider om de haanlozen uit de regio bij de stuur groep te betrekken. Groen meldde de kersverse stuur groep nog. dat de functionaris aan wie de leiding van het activiteitenproject zal worden toevertrouwd wellicht op vrij korte termijn kan worden aange steld. Aan de projectleider is reeds een werkruimte toegewezen in het nieuwe kantoor van de intergemeen telijke sociale dienst in Zierikzee. Een voorlopige werkruimte overigens, want de projectleider komt helemaal boven in het gebouw te zetelen en we zoeken nog naar een wat gemakkelij ker bereikbaar onder komen, maakte wethouder Groen duidelijk. De gemeenteraden hebben voor het ten uitvoer brengen van het baanlo zenproject Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland een bedrag van ze ventig cent per inwoner beschikbaar gesteld. De onlangs volgens de voor zitter in zeer korte tijd door het ministerie van sociale zaken goedge keurde begroting beloopt een bedrag van 151.000 gulden. HAAMSTEDE ln hel cultureel centrum 'De Bewaer schole', Weststraat 18 te Haamstede, houdt de stichting Westerschouwen Cultureel tot en met 4 juni een tentoon stelling van oude landbouwgereedschappen. De tentoon stelling omvat onder meer 70 stuks gereedschappen, voor het overgrote deel particulier bezit van de verzamelaars M. K. Buth en W. P. de Vrieze. Verder is er een boter- en kaashoek ingericht met oude zuivelgereedschappen van A. van der Wekken, de Schouw- se kaasboer. Als blikvangers staan buiten bij De Bewaer schole een oude Schouwse menwagen, een zaaimachine voor paardentractie en een uit 1919 daterende originele 'Lister' aandrijfmotor opgesteld. De tentoonstelling is alle dagen, behalve zondag, open van 14.00 tot 17.00 uur, komende zaterdag voor Pinksteren, van 10.00 tot 17 00 uur. De inrichting is ter hand genomen door heren Buth en De Vrieze, de teksten zijn opgesteld in Schouws dialect. Tot de bijzonderheden van de tentoonstelling rekent De Vrieze onder meer de meekrap-apparatuur, een 'dieveme- ter' uit de oude Schouwse bloembollencultuur, een zoge naamde 'paelingschaere'. en een minstens honderd jaar oude smeedijzeren muilkorf voor een wilde hengst Andere pronkstukken zijn een 'zaaifiole'. een windmolentje voor het schonen van bloemenzaad en een vier-paardszwing. vroeger op Schouwen vanwege de zware klei ter plekke alleen gebruikt in de Saspolder. Ook zijn er in De Bewaerschole diverse oude slacht-attributen te zien. waaronder een varkenssleep. Dierenarts Buth vertoont in een vitrine veterinaire instrumenten van weleer met als bijzonderheid een 150 jaar oude houten klysma-spuit voor paarden. Z] DU LUS miDDELBURG □ndBrhtDudsschildars glaezaLLers reklameschildBrs LuandaFiuBrkBrs □IIBGJ44I7/375B4 Markt 17, Middelburg Alles moet weg Met toestemming K.v.K. t/m 4 juni 1983 Koopjes in vrijetijdsmode broekenvanaf 25,00 blouses vanaf 15,00 jacks vanaf 35,00 tuinbroeken vanaf 35,00 T-shirts topjes vanaf 7,50 enz. enz mededelingten Commissie Verkeer Openbare vergadering met spreekrecht op woensdag 18 mei ivandaag) om 19.30 uur in het stadhuis Onder meer worden be handeld parkeer- en reisplan asfaltering van de Kaaienroute maatregelen in de Smaragd. Smaragd plaats en Diamant Invoeren betaald parkeren op de Hoog straat Nieuwe Haven Secr. de heer J J. Groenenberg itoestel 128) Wanneer u tijdens de genoemde vergade- ringt en i over één of meerdere van de te behandelen ontwerpen uw mening unit geven, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Maak hiervoor een afspraak met de commissiesecretanisiesse op het stadhuis, tel. 01180-26251 Bij de commissiesecretanisiesse en het I bureau voorlichting van de gemeente lig gen de volledige agenda's met bijbehoren de stukken voor u om in te zien Ophokperiode duiven verlengd Burgemeester en wethouders van Middel burg brengen ter openbare kennis dat de ophokperiode voor duiven verlengd is tot 11 juni 1983. Derhalve is het verboden in de periode van 21 mei tot 11 juni 1983 eén of meer duiven te doen uitvliegen of enige handeling te verrichten, waardoor deze kunnen uitvliegen Het verbod geldt niet voor het doen laten uitvliegen voor 09.00 uur I en na 19.30 uur; het deelnemen aan wedstrijdvluchten; I jonge duiven ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM 'DERUYTER' JAARMARKT TEVUSSINGEN vrijdag 20 mei GROOTS ST1NDWERXERSC0NC00RS iedereen leest de krant altijd en overal WIJNHANDEL PLEIN 19-10 MIDDELBURG TEL.2769 lm Aanbieding Elzaswijnen 1A van het wereldberoemde hul.: Crystal de France4,95 C^*.. Edelzwicker6,95 Riesling6,95 1 Gewurztrammer 9,95 Bij aankoop per doos a 12 flessen 12de FLES GRATIS! Van het bekende Bordeaux- huis hebben wij nog in voorraad uit het TOPJAAR 1975 - Le Vieux Moulin A.C Bordeaux 14,95 Bij aankoop per doos a 12 flessen 12de FLES GRATIS! A,C, Fongère, per fles 5,50 Doos met 6 flessen30,00 d J A Rood of wit 3,95 Medium of dry 6,95 Voor al uw feesten, recep ties en partijen gratis glas- 1 werk en biertap in bruikleen. Ongeopende flessen wor den door ons teruggeno- I men. Bestellingen worden gratis thuisbezorgd. Een dag zonder krant is een Romeo zonder Julia. Eerste kwaliteit Altijd extra voordeel Vers van het mes Korte Noordstraat 49-51, Middelburg, tel. 12914. Extra voordelig deze week: Speciale reclame voor uw diepvriezer: 11,80 11,80 8,00 7,60 5.60 Bestellingen vanaf 20 kilo worden zonder prijsverhoging thuisbezorgd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18