Milieugroepen bestrijden ozing door Zuid-Chemie INTERCULTUREEL ONDERWIJS Ook CNV bekritiseert plan voor bedrijfsschool bij Dow Chemical Spitten van zagers op mossel en oesterpercelen beboet Bijdrage tot beter begrip PZC/ provincie {WESTIE AFVALGIPS VOORRAAD VAN STATE Biologie moeilijk voor lao-leerlingen ilcoholrijder een ware straf 'RAAD TERNEUZEN MOET NEE ZEGGEN' 138 WOENSDAG 18 MEI 1983 15 iVan ome Haagse redacteur) HAAG Het storten van afvalgips in de Westerschelde, afkomstig van Zuid-Chemie, ioet zo snel mogelijk worden voorkomen. Kzou al een stuk beter zijn om het op laod op te slaan, en zo een dere verontreiniging van de zee te irKomen. Dat is. globaal samenge- de stelling van milieu- anisaties als de Werkgroep Noord- de Vereniging Milieudefensie, de chting Natuur en Milieu en de eniging Milieuhygiëne Zeeland, vastgesteld dat de opslag van afval- gips onmogelijk maakt. Het bedrijf deed -ondanks het feit dat de produk- tie van fosforzuur. waarbij het afval vrijkomt, om conjuncturele redenen is gestaakt- een dringend beroep op de Raad van State om de weg naar de Westerschelde met af te sluiten. oHet grote probleem is dat er bij de «dragen tijdens "de behandeling lozing van afval vanuit de kunstmest- i hun bezwaren tegen een onder industrie, waarvan Zuid-Chemie deel Br aan Zuid-Chemie afgegeven lo- uitmaakt, gips vrijkomt waarin onder igsvergunning. dinsdag voor de ad van State. overheidswege, en het gaat hier het ministerie van verkeer en terstaat. wordt erkend dat de gips- engen schadelijk zijn. Vertegen- aniigers spraken gisteren van „zeer lewenste lozingen, waarvoor echter nredelijk alternatief bestaat". Dat [alternatief er wel degelijk is, was van de zaken die de nulieu- amsaties trachtten aan te tonen d-Chemie toont zich, aldus één de woordvoerders dinsdag, niet genegen om waterstaat is het probleem, zo zei een vertegenwoordiger, dat er maar één methode is om de lozingen te stop pen: het beeindigen van de produk- tie. Dat vindt men echter een te meer het zware metaal cadmium rigoreus middel. Er is, volgens ver- voorkomt. Jaarlijks wordt er in Neder- keer en waterstaat, nog geen enkele land 2 miljoen ton geloosd. Zuid- techniek beschikbaar die leidt tot Chemie zorgt voor 10 procent van het sanering van de lozingen; het zal aandeel eerder gezocht moeten worden in een Verwijten groot aantal dee,-°plossin«en De milieu-organisaties verwijten de overheid dat zij weliswaar de scha delijkheid van de lozingen erkent, maar er niets tegen onderneemt. Voor het ministerie van verkeer en VLISSINGEN (GFDi Wat de exa mens natuurkunde voor het Ito en sanering van de handelskennis voor het leao beteke- tog mee te werken Men heeft zelfs nen- dal betekent het examen biolo- «1 voorgesteld om 't gips maar op Sie voor het lager agrarisch onder- dop te slaan, op een terrein in de wiJs- of anders gezegd: biologie is de irt van hel bedrijf. In het provin- tl milieu-overleg werd niet afwij- id op de suggestie gereageerd, ui de gemeente Sas van Gent heeft in het eten gegooid. Er is inmid- een ontwerp-bestemmingsplan EXAMEN vaandeldraagster van dat 'groen' on derwijs. 'rotestbijeenkomst )pen Deur' Goes ES De Goese belangengroep tn Deur', een initiatiefgroep van Bsen zonder en met een handicap, ndt dinsdag 24 mei een demonstra te bijeenkomst in het Beest te lts. De demonstratie is gericht te- de verhoging van de bijdrage [tmene wet bijzondere zicktekos- voor bewoners van AWBZ- llellingen en de 2,50 eigen bijdra- raor medicijnen. lis de bedoeling dat die dinsdag handtekeningenactie begint te- de twee zaken De bijeenkomst in Beest begint om 9.30 uur. Na een fcuitleg over het doel van de actie t op een aantal plaatsen in Goes nnen met het inzamelen van- itekeningen Het gebeuren wordt ouden in het kader van een reeks delijke protestacties tegen het ver en van de AWBZ-bijdrage. 'iering 90-jarig estaan Excelsior HEER ARENDSKERKE L Excelsior uit 's-Heei Jidskerke viert zaterdag 4 juni het lentigjang bestaan. Voor deze gele- iieid is een uitgebreid programma oengesteld. Een receptie opent het euren van 15.30 tot 17.00 uur in het efpunt in 's-Heer Arendskerke. Be- gstellenden kunnen dan het be- x van Excelsior met het jubileum iteren. Daarna, vanaf 16.30 uur is gelegenheid voor het houden van te toespraken. het negentigjarig bestaan met wat groter publiek te kunnen ren. is er 's avonds een feestavond de aardappelloods van C. M. Hui- aan de Noordweegseweg te 's- Arendskerke. Burgemeester mr Blanken van Goes opent deze nng. Daarna verzorgt Excelsior clr- kwartier lang een concert. DDELBl'RG De 21-jarige M. D. Kruiningen is door de politierech- mr. H. A. Witsiers in Middelburg toordeeld tot twee weken gevange- straf en een jaar rijontzegging tr het rijden onder invloed. Een zware straf voor iemand, die whet eerst een dergelijk misdrijf zijn naam brengt, was dan ook zö ver heen toen hij op juli van het vorig jaar in Yerseke op imuurtje vloog dat het niet moge- was de blaas- of bloedproef af te nen. omdat 'verdachte niet in staat om op enigerlei wijze zijn wil te Waren zoals de wet dat om- )ft. Na de aanrijding die om vijf 's middags plaatshad, haalden nten hem uit het weiland, waar hij komen wezenloos rondliep. Pas om i uur 's avonds kon hij gehoord tien. Het vonnis was conform de W, (34) uit Biervliet werd met promillage van 1.92 bij IJzendijke de weg gehaald waar zijn rijge nde politie opviel, omdat hij aan rechter weghelft niet genoeg had eis luidde 1200 gulden boete twee ten gevangenisstraf voorwaarde en negen maanden rijontzegging irvan drie maanden voorwaarde- Politierechter mr H. A. Witsiers d er rekening mee dat De W. zijn dat in ploegendienst verricht tit, niet zonder auto kan bereiken, 'eranderde de rijontzegging in een éel voorwaardelijke van vijfmaan- lop voorwaarde dat hij contact zal tien met het ZCAD. G- (45) uit Sas van Gent trok de tiacht doordat hij zich in Nieuw- tl erg langzaam en schutterig in iauto voortbewoog (1.75 promil- Officier mr R. Beaumont vroeg gulden boete en zes maanden «zegging. Mr Witsiers legde de '«van de ontzegging voorwaarde- wikkeling en ten slotte de bescher ming van het organisme Over al die ondedelen werden steeds vijf vragen gesteld, waarvan de leerin gen er drie moesten beantwoorden Eindexamenkandidaten van een lage re agrarische school reageerden zeer gevarieerd op de gestelde vragen De één vond het (te) moeilijk, de andere zei weieens voor zwaardere opgaven te zijn gesteld. Een docent sprak van een redelijk examen. Enkele bezwaren had hij tegen te moeilijk gestelde vragen. Volgens hem was niet altijd even De bedreven als Zuid-Chemie zijn overigens onder meer verplicht om regelmatig te rapporteren over hun vorderingen op sanermgsgebied Wat Zuid-Chemie betreft is daar de klad in gekomen sinds Sas van Gent een streep haalde door de opslagplannen; in gang gezette studies zijn toen afge broken. De milieu-organisaties hebben er dinsdag op aangedrongen de vergun ningen een tijdelijk karakter te geven, en ze tot januari "85 te laten gelden. Daarna zouden lozingen moeten wor den verboden en zou het gips op alternatieve wijze moeten worden ver werkt. De Raad van State moet in deze. al lang slepende zaak, de Kroon advise ren, die uiteindelijk uitspraak doet. Dinsdag werden de lao-leerlingen aan de tand gevoeld over hun biologische duidelijk wat precies bedoeld werd. kennis. Drie thema's stonden een- Een en ander nam echter niet weg dat traal. Op de eerste plaats bouw en voor een leerling die zich grondig had verrichtingen van het organisme, ver- voorbereid op dit examen, een vol- volgens voortplanting, groei en ont- doende in het verschiet moet liggen. Scholier gewond GOES Een scholier uit Goes, B. D., is dinsdagmorgen omstreeks 8.30 ge wond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising Ring baan-west - Van Hogendorplaan te Goes. De oorzaak van de botsing was volgens de politie vermoedelijk te wijten aan het feit dat de fietser niet goed uitkeek toen hij de Ringbaan overstak. Daarbij botste hij tegen de auto die over de Ringbaan reed en bestuurd werd door de 53-jarige P. M. uit Lewedorp. PERCELEN JAREN ONBRUIKBAAR MIDDELBURG - Steeds weer blijken ven. R W. uit Kwadendamme, die 250 gulden tegen ieder van beiden, zagerspitters er moeite mee te heb- samen met P. L uit Wolphaartsdijk Politierechter mr H. A Witsiers wees ben de grenzen van mossel- en oester- terecht moest staan voor spitten in hen erop dat het omgespitte gedeelte percelen te herkennen. Het zeeaas een zaadperceel in de Zandkreek. zou van een perceel en nog een (linke wordt echter een dure zaak wanneer graag gezien hebben dat er 'verboden strook daaromheen voor twee a drie zij aan de verkeerde kant van de toegang'-bordjes hadden gestaan of jaar onbruikbaar is voor de schelp- streep betrapt worden. De standaard- dat er een afrastering was geplaatst, diercultuur. In geld uitgedrukt komt boete voor dit vergrijp is 250 gulden. Daarop reageerde officier van justitie dat neer op een schade van tenminste Voor de politierechter beklagen be- mr R. Beaumont: „Het is me een 50 gulden per vierkante meter. Hij trokkenen zich er vaak over dat de raadsel hoe je als Zeeuw niet kunt veroordeelde de mannen tot 150 gul percelen, door middel van staken, weten met een perceel te doen te omdat hij ervan overtuigd was onvoldoende duidelijk zijn aangege- hebben". Hij eiste de gebruikelijke dat te goeder trouw in de fout waren gegaan. De Belgen R M en F V. uit Knokke en de uit Wemeldinge alkomstige W. van V en M. van Z. troffen het wel erg ongelukkig toen zij vorig jaar juli op de eerste dag van hun vakantie wil den gaan vissen en zelf bij Yerseke wat wormen wilden opspitten. Zij hadden dat nog nooit eerder gedaan, maar ze hadden nog maar net één worm verschalkt, toen een bewa kingsdienst hen op een perceel signa leerde en de politie waarschuwde. Tijgt WESTKAPEL1.E Het mooie weer maakte afgelopen dinsdag nog feestelijker dan ze al was voor de heer P. Faasse uit Weslkapelle. Hij werd gisteren 102 jaar en daarom in de bloemetjes gezet. Onder anderen door de burgemeester van Westkapelle de heer H. A. van Maldegem en diens echtgenote, die de oudste inwoner van Westkapelle 's morgens kwamen feliciteren en hem namens het gemeentebestuur een fraai bloemstuk aanboden. De heer Faasse verkeert in een dag om zeven uur op en gaat goede gezondheid en woont nog vervolgens naar een buurman om steeds zelfstandig. Een van zijn daar koffie te drinken 's Middags dochters verzorgt het huishouden doet hij een dutje en 's avonds kijkt en kookt voor hem. Zijn grote hob- hij tv. Bij voorkeur naar voetbal- by is biljarten. Iedere dinsdag gaat wedstrijden hij naai'de bejaardensoos. Gisteren Hij werd op 17 mei 1881 geboren in was de laatste keer dit seizoen dat de Koestraat in Westkapelle. Daar er gebiljart kon worden. Maar om- was hij koewachter en vervolgens dat de heer Faasse zijn verjaardag dijkwachter In Vlissingen werkte vierde kon hij daarbij niet aanwe- hij 25 jaar, in dienst van provinciale zig zijn. dit terwijl hij sinds septem- waterstaat, aan het onderhoud van ber geen biljartmiddag hééft over- sluizen en bruggen. Daarna was hij geslagen. Familieleden en kennis sen bestempelen hem als een im mer tevreden mens. Vooral tevre den met chocolade en pruimtabak De jarige pruimt sinds zijn vijftien- nog enkele jaren stratenmaker i Westkapelle De heer Faasse heeft tot zijn vijfenzeventigste gewerkt. ..Ik heb mijn portie wel bijgedragen in de maatschappij", zegt hij. De had gistermiddag al 12 pakjes jarige bood 's avonds zün kinderen tabak gekregen. Toen hij 101 werd, en andere familieleden een feestje kreeg hij er 55. Die waren in februa- aan in de Noordzeehallen in West- ri op. De heer Faasse staat iedere kapelle. „Dat men bewakingsdiensten inscha kelt toont aan hoe ernstige vormen dit euvel aanneemt", constateerde de officier. Allen kregen conform de eis 250 gulden boete en hun rieken en emmers werden verbeurd verklaard. Niet ver daarvandaan werden de Knokkenarcn A. de V. en P. C„ samen met de uit Cadzand afkomstige P. de L., door dezelfde bewakinsdienst op een oesterperceel betrapt. Alle drie waren in het bezit van een spitver- gunning en kenden de regels. Volgens hen was kort daarvoor het perceel uitgebreid, maar het was hen niet opgevallen dat de staken verplaatst waren. Ook zij kregen de standaard- boete van 250 gulden met verbeurd verklaring van hun gereedschap. Leerkracht Lu de Lange van de Immanuelschool temidden van Nona Sohilaü links) en Dinah Patty rechts i Zij begonnen destijds met de Molukse onderwijsactiviteiten. vordt bijzonder klaaglijk gedaan over de geringe 'interesse van de ouders. Op speciaal voor ouders en verzorgers georganiseerde bijeenkomsten zitten er soms meer ouders achter de bestuurstafel dan in de zaal. De lagere christelijke Immanuelschool aan de Tramstraat in Koudekerke heeft niet over belangstelling te klagen. De betrokkenheid bij het schoolgebeuren is er opvallend groot. Volgens leerkracht Lu de Lange moet die belangstelling met name zijn aange wakkerd door het intercultureel onderwijs met activiteiten, waar ook de inzet van de ouders bij welkom is. Twee jaar zijn ze er al mee bezig. En met succes. In de loop van die periode hebben al veel ouders geassisteerd bij het opzetten van projecten in het kader van dat intercultureel onderwijs. Nee. uniek zou Lu de Lange de op de Immanuelschool bereikte resulta ten niet willen noemen Maar apart zijn ze wel. Schoolteams uit de regio kijken dan ook met jaloerse blik naar dat Koudekerkse onderwijsin- je een stituut, waar de opzet die ze zelf zo graag zouden willen, maaf die niet van de grond wil komen, wel lukt. Intercultureel onderwijs: „Een idea le manier om kinderen een kans te geven om tot kritische creatieve christenen uit te groeien formu leert De Lange En dan heeft hij niet het oog op knippen en plakken. Dan denkt hij aan het in huis halen van mensen die de kinderen komen ver- ie zo een hele communicatie. Als je daar alleen maar over praat en leest blijft een heel aspect liggen", zegt De Lange van die laatste activiteit. „Maar als je jezelf dat ritme laat ervaren krijg project. Vanavond (woensdag) geelt burgemeester S. Francke van Val- kenisse er het startsein voor. Drie avonden lang kan men op de Imma nuelschool terecht op een Molukse manifestatie Met een tentoonstel ling georganiseerd in samenwer king met de mr. dr Soumokil Stich ting. Onderdeel daarvan is een rei zende Molukkententoonstelling. Een mogelijkheid om nader kennis te vergaren over volk en cultuur van de Molukken. Te vernemen dat de tjakalele een onstuimige dans is. waarbij de dansers een schild en een zwaard in de hand houden en aller lei gevechtshandelingen uitbeel- ■belêving gebeuren er den' ""gelegd le dat de tifa pen snnrr Trnm in «jaarmpp nn rie dingen die met geen woorden zijn te vertellen. Jc kunt ook merken dat hel bij de kinderen aanslaat als mensen in de klas hun manier van leven komen uitleggen. Dal komt heel anders over als dan wanneer je als onderwijsgevende die gege vens uit boeken of van banden moet halen. tellen van hun ervaringen. Praten over hoe het vroeger was, over ge handicapt zijn, over leven en dood. Maar ook hoe andere culturen in elkaar zitten. Zoals die der Moluk- kers. Door de inzet van twee moeders van Molukse kinderen is het allemaal begonnen. Dinah Patty en Nona Sohilait. Die wilden De Lange wel een handje helpen bij het opzetten van activiteiten. En waarom zouden dat geen projecten kunnen zijn met aanknopingspunten met een cul tuur, waarover zij door hun afkomst zoveel kennis konden aandragen. Zo kreeg een project over voeding een Molukse benadering door een nadere kenmsmaken met het eten en drinken van de Molukkers En bij En het bevordert ook dat kinderen niet meer zo gauw iets gek vinden een soort trom is. waarmee op de Molukken mensen bijeen worden geroepen wanneer er iemand is ge storven. De wetenschap op te doen dat de Molukkers graag de familie - bij zich hebben, het liefst zelf hun bejaarden verzorgen en elkaar bij karweitjes plegen te helpen, een vorm van hulp die 'masohi wordt genoemd ma van donderdagavond onder meer in het optreden van een Mo luks kerkkoor uit Souburg en uit Koudekerke. een fluitorkest laat zich horen, vrijdagavond is er een show van Molukse kleding en op een later uur maakt de culturele groep 'Rangkaian Maluku' van de mr. dr. Soumokil stichting Moluk se muziek en worden er dansen uitgevoerd, er is informatie over Molukse planten en vruchten en Omdat ze hun kennis niet langer natuurlijk zijn er Molukse hapjes hebben van wat 'ze' zeggen Ze te genieten, kunnen nu door andere mensen te Lu de Lange en zijn helpsters hopen leren kennen en te weten komen dat die interculturele onderwijs- hoe ze leven zelf hun conclusies activiteit andermaal een bijdrage trekken Ze worden er zelfbewuster zal leveren tot een beter begrip, door Je ziet ook dat ze opener „Men kijkt." zegt Lu .toch nog een project over muziek, dans en worden naar andere mensen toe altijd een beetje angstig naar de expressie grepen de organisatoren de gelegenheid aan de kinderen ook iets te laten beleven van de Molukse dansen Dat valt functionarissen die ook op Molukkers. Door zo n project kun- andere scholen komen, en dus kun nen vergelijken gewoon op" In deze dagen loopt er weer zo n Jacques Cats de inwoners ze gaan zien als mede-Koudekerkenaren TERNEUZEN Het CNV-Zeeland vindt dal de gemeenteraad van Ter- neuzen 'nee' moet zeggen tegen het experiment 'leren en werken met behoud van uitkering bij Dow Che mical'. Eind april werd dat plan wereldkundig gemaakt. De FNV maakte al eerder bezwaar legen het voornemen van de gemeente en Dow om werklozen om te beginnen een stuk of twintig met behoud van uitkering een opleiding op de be drijfsschool van Dow te laten volgen. Het CNV In de brief aan de raad: „Aan dit plan zitten naar onze overtuiging te veel haken en ogen om dit ten uitvoer te brengen. Wij kunnen ons met aan de indruk onttrekken dat Dow Chemical, uit louter kosenbespa- rende overwegingen, met dit plan op de proppen is gekomen, om zo te proberen haar verantwoordelijkheid voor het opleiden van personeel voor een deel af te schuivèn op de gemeen schap." Overigens spreekt het CNV in de aanhef van de brief nog van 'een loffelijk streven'. Maar daaraan wordt direct toegevoegd ..Of de gevolgde opleiding de kansen voor de werkloze jongeren op de arbeidsmarkt inder daad zullen vergroten, betwijfelen wij daar het hier gaat om een opleiding die geheel op Dow Chemical is ge richt." Met verwondering heeft het CNV vastgesteld dat in het plan wordt aangegeven dat de doelstelling van het experiment past binnen die van het leerlingwezen. ..Indien het expe riment toch zoveel mogelijk op het leerlingwezen is afgestemd, begrij pen wij niet wat er op tegen is om het leerlingwezen hierbij in te schake len". En verder is het CNV bepaald niet gelukkig met de bemoeienissen van het gewestelijk arbeidsbureau Het arbeidsbureau stelt de criteria vast, waaraan de opleiding moet voldoen en verzorgt ook de voorlichting „Een oneigenlijke taak van het GAB", vindt het CNV Bovendien betwijfe len wij of het GAB wel over die deskundigheid beschikt, nodig voor het vaststellen van de criteria en het geven van deze voorlichting. Het is toch niet voor niets dat het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen be schikt over uitstekende consulenten, die gespecialiseerd zijn in dit soort werkzaamheden. Onbegrijpelijk dat daarvan geen gebruik wordt ge maakt' Het CNV heeft ook bezwaar tegen de samenstelling van de begeleidings groep. Die bestaat uit ambtenaren en de dienst personeelszaken van Dow ..Te eenzijdig schrijft de bond „En niet deskundig genoeg" Tot slot stelt het CNV het starten van een regionaal experiment voor het opleiden van werklozen voor de verchillende bedrij ven voor Daarover moet zo snel mo gelijk worden gepraat door het Regio naal Orgaan voor het Leerlingwezen, vertegenwoordigers van het bedrijfs leven, de vakbonden, het Contactcen trum Onderwijs Arbeid in Zeeland, het arbeidsbureau en vertegenwoordi gers van de gemeenten De fractie van de PvdA in de gemeen teraad van Terneuzen heeft b. en w. van Terneuzen een aantal vragen gesteld over het experiment. „In voorgaande jaren nam Dow Chemi cal mensen in dienst en leidde ze zelf op. Nu wil men mensen met behoud van een uitkering een opleiding laten volgen, zonder dat het bedrijf ook maar enige verplichting op zich neemt ten aanzien van salariëring en/of arbeidsplaats." De PvdA wil van b. en wweten of een dergelijke aanpak wel in overeenstemming is met de spelregels, vastgesteld door de rijksoverheid. De fractie is ook benieuwd of het landelijk of regio naal orgaan voor het Leerlingwezen bij de zaak betrokken is en of er overleg is gepleegd met ofTiciéle op leidingsinstellingen in de regio. De PvdA is verder benieuwd naar de vergoedingen! onkosten i en ook wie- nu eigenlijk definitief beslist over d£ selectie van de deelnemers, het ar beidsbureau of Dow De vragen zijn,- zo stelt de fractie b. en w. gerust, slechts bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen van de hele zaak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17