Terneiizen spoor bijster rond aanleg kolenhaven Met Pinksteren nog geen gerichte controle op verbod wild kamperen Geen snelle middensluis voltooiing Terneuzen OMMISSIE:DOODKLAP VOOR TERNEUZEN Smit-Kroes-bloes Minister heeft geen bezwaar tegen cao-autobusdienst personeel AMZ VVV VER WACHT EEN DRUK WEEKEINDE *1 MENS DAG 18 MEI 1983 PZC/ provincie 13 [ERNEUZEN De vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe kolenhaven in het Sloegebied zijn gehuld in een dichte mist. Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen en 'zijn' adscommissie van economische zaken hebben in ieder geval nog steeds geen duidelijk tfld van de hele gang van zaken. Maar Ockeloen wanhoopt niet en heeft uit telefoongesprek- itnmet de verantwoordelijke mensen op het ministerie van economische zaken moed geput. y burgemeester van Terneuzen had «ngens geen goed woord over voor handelwijze van de verschillende stanties. Hij lichtte nog eens uitvoe rt» waarom Terneuzen enorm aan- jït tegen het plan om „speciaal voor nieuwe kolencentrale van de M, een 'superhaven' aan te leg- 1 Daarmee zijn enorme bedragen Snoeid. Terneuzen hoorde twee we- iflgeleden van de (toen al vergevor- erde) plannen en klom direct in pen p telefoon. Er werden boze brieven traonden aan de provincie en aan laschillende ministeries. Terneuzen «est dat, als eenmaal besloten is de laiwe kolenhaven aan te leggen, de ten haven grote klappen krijgt, jnmissielid P. H. Eijsakkers (WD) sprak dinsdagmiddag in de raads commissie van een 'doodklap' Hij voorspelde dat de haven van Terneu zen. nu nog derde op de ranglijst van Nederlandse havens, dan weieens 'heel klein' zou kunnen worden. Eij- sakkers vreesde dat het Overslagbe drijf Terneuzen (OVET) straks naar Vlissingen zal uitwijken ('niet onbe grijpelijk overigens'), met alle gevol gen voor de werkgelegenheid van dien. De VVD'er noemde de lobbie voor de nieuwe kolenhaven beangsti gend. „Men probeert op een concur rentievervalsende manier de haven van Terneuzen de das om te doen." En daarmee was de hele commissie het eens. Ockeloen meldde dat 'eco nomische zaken' op korte termijn zal reageren op de 'brief-op-poten' van de gemeente. „Maar mij is al duide lijk geworden dat de hoge ambte naar, die daarmee is belast, er niet omheen kan te wijzen op de sterke drang van de kant van de provincie om dit projekt te verwezelijkcn." Ockeloen herhaalde: „hoe de vork nu écht in de steel zit, weten zij niet. Want wij zijn hier, in deze commissie, de eersten die over deze hele zaak in het openbaar vergaderen. Verder is het tot nu toe een schimmenspel geweest." Hij wees er trouwens ook nog eens op dat de argumenten, die worden ge bruikt ter ondersteuning van de plan nen eigenlijk nauwelijks steekhou dend zijn. Hij noemde de houding van Saereboutschool in Vlissingen viert eeuwfeest (USS1NGEN- De openbare lagere Trans Naereboutschool' in Vlissin- r heeft ter gelegenheid van haar tö-jarig bestaan een feestprogram- ta opgezet voor de periode van 27 _ti tot en met 11 juni. Aan de «rschillende festiviteiten, die me- imdeels in en om de school plaats- rilden, kunnen kinderen, ouders en udere belangstellenden deelnemen. Zois er 27 mei een puzzeltocht, op 4 [uni een dam- en schaaksimultaan en groot spelencircuit en op vrijdag 3 ml is er een reünie voor oud- klingen en oud-onderwijsgevenden Deze begint om 17.00 uur en duurt K21.00 uur. Er vindt onder meer een dharetvoorstelling plaats en er is een -leden van het Scheldeloodsenkoor 3ovendien is dan de trekking van de .«nj die is opgezet om aan voldoen- ïgeld te komen voor de viering van K jubileum. Het feestprogramma udt afgesloten op zaterdag 11 juni. ^oens deze slotavond treden leerlin- Evan de vijfde en zesde klas op in 'musical 'Door de jaren heen'. Ook ;en optreden van een aantal en leerkrachten. De avond om 18.30 uur. Mie Zomerzegels Middelburg bracht bijna 13.000,- op 1CDDELBURG - De verkoopactie tin Zomerpostze gels heeft in Middel- I tag bijna 13.000,- opgebracht. De H opbrengst van de toeslag op de ver- (Jlcchte zegels en kaarten komt ten ijrade aan de projecten van instellin- pdie werken op cultureel en maat- Khappelijk gebied, die later in het ar bekend worden. Wethouder opent nieuw vaarwater lodelbootvereniging EDDELBURG - Wethouder H. Gil- fcsen opent zaterdag 21 mei om half- 5w 's middags het nieuwe vaarwater Mdemodelbootvereniging 'Walche- R aan de Nieuwe Haven te Middel- tag Tevens betekent dit de start van at nieuwe (model) vaarseizoen. De steniging is ruim twee jaar bezig weest om een eigen vaarwater te (machtigen en dankzij de medewer- fog van de gemeente is dat nu ge ilt. Tijdens de openingsdag worden èmonstraties gegeven met een groot untal modelboten, tot ongeveer vijf dit. Geslaagden maritiem nstituut De Ruyter ÜISSINGEN Aan het Maritiem Istituut 'De Ruyter' in Vlissingen hagden gedurende dc maand april B53 de volgende kandidaten: toeepswerktuigkundlgen Bil M. G. Bee 's, Vlissingen, E A G. Borm Nieuw- P. N. Kuiper. Eindhoven li J D C. Davidse, Veere. C. A Heljstek, Icgene. H Bouman. Amemuiden, R. feo Vlissingen, A. L. Conljn. Vlissingen. 13 j m J Pikkaart, Vlissingen. H C. 5*1*115. Breskens kalleden S III B. P. B de Visser, bdhoven. W. J Grasmeljer. Maarssen- iüpr R E. Eijlers, Vlissingen. J. A. M ytoon, Oost-Souburg, W. Veneman. We ll N' A van Maanen, 's-Gravendeel. li th. P p a Hurzeler, Monchaltorf Intserlandi. ü?r S. H. Ranls, Vlissingen, A. A P. G. fcpls, Nuenen Politie Middelburg zoekt eigenaar aangereden hond MIDDELBURG - De gemeentepolitie tan Middelburg probeert in contact M komen met de eigenaar van een ®nd, die dinsdagmorgen op weinig zachtzinnige wijze in aanraking is Women met een auto. dier stak omstreeks kwart voor jfgen de Torenweg aan de rand van '■i Middelburgse wijk Dauwendaele -er De heer B. die met zijn auto op Torenweg reed, kon de hond niet Rijken. Bij de botsing, die daarvan gevolg was. raakte de auto be- zdlgd Omdat de viervoeter in de ïasternatie er vandoor ging is niet *»end of het beest verwondingen saft opgelopen. Getuigen worden Jnocht de politie te bellen: 01180- 1251. BRESKENS De plannen van minister Smit Kroes van verkeer en waterstaat met de veertarieven zijn de zanger gitarist Ries de Vuyst uit Breskens in het verkeerde keelgat geschoten. De veren-problematiek inspireerde hem tot het schrijven van een protestsong, de 'Smit kroes Bloes'. In anderhalf uur tijd („Ik was ontzettend kwaad") stond de tekst op papier. De muziek had hij al. Afgelopen De Vuyst heeft trouwens weinig zondag ging de 'Smit Kroes Bloes' vertrouwen in het ministerieel be- in première tijdens een uitzending leid. „Nog een paar van die fratsen van een 'vrije' Vlaamse radiozen- en we zijn weer een wingewest der. Het 'regende' verzoekjes. Fijn- Niet alleen het verenbeleid moet gevoelig kan men de tekst van het ontgelden, kritiek heeft De 'Smit Kroes Bloes' niet noemen Vuyst ook op het feit dat de minis- ('Nele, bluf mee je poot'n, van de ter ten tijde van haar staatssecreta- boat,). risschap met haar zoontje en enke- Ries de Vuyst: „die hele zaak met le vriendjes van hem een bezoek die veren zit me flink hoog. In zo n bracht aan het werkeiland Neeltje geval druk je je wat minder diplo- Jans in de Oosterschelde (De matiek uit." Vuyst: „En dat allemaal op kosten De Breskense zanger vraagt zich in van de gemeenschapi In de 'Smit de 'Smit kroes Bloes' af of Zeeuw- Kroes Bloes' zingt hij: „Ik vierde sch-Vlaanderen wellicht bij Belgie hoort „Hoort Breskens noe bij Hol land. of ben ik al ineens een Belg? Dan moet je maar een keer gauw vertellen, anders zorg ik wel voor mezelf' m'n verjaardag en ik wou voor niks naar Neeltje Jans. maar m'n moe der is geen minister, dus had ik weinig change." Ries de Vuyst pro beert geld bijeen te krijgen o liedje op de plaat te zetten. het havenschap Vlissingen 'hypocriet' en verweet het ministerie van econo mische zaken 'een verkokerd beleid' „de kolenjongens op het ministerie zeggen: dit is desastreus voor een haven als Terneuzen. En de electrici- teitsjongens zeggen: ja. dit moet... Hij zei ook. „nu wordt weer eens zonneklaar duidelijk dat onze Zeeuw se havenschappen verkeerd gestruc tureerd zijn Wij worden in onze eco nomische belangen gewoon opgeof ferd. En als havenschap Terneuzen moeten we machteloos toezien Ove rigens wist Ockeloen dat ook verschil lende leden van de raad van bestuur van het havenschap Vlissingen (en dan vooral de vertegenwoordigers van de rijksoverheid) moeite hebben met de plannen. De Kamer van Koophandel en Fa brieken in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft de provincie deze week een bezorgde brief gestuurd, waarin vraagtekens worden gezet bij de aan leg van een nieuwe kolenhaven. De Kamer twijfelt er zeer aan of. op grond van de nu bekende gegevens wel een verantwoordelijke beslissing kan wor den genomen over de aanleg van de kolenhaven. „Gezien de beperkte hoe veelheid voor investeringen beschik bare middelen zijn ons inziens slechts die investeringen verantwoord waar van nu enof in de naaste toekomst een redelijk rendement verwacht mag worden. Een met rendabele investe ring zal onherroepelijk effect op de Zeeuwse economie en met name op de havens hebben." aldus de Kamer TERNEUZEN In een volgepakt 'Praotuus'. de re creatiezaal van verpleeghuis Ter Schorre' in Terneu zen, keken vele tientallen bewoners en andere belang stellenden zich de ogen uit. Op een klein toneel werd een groot aantal klederdrachten uit verschillende Zeeuwse streken getoond Dat gebeurde in het kader van de viering van het tienjarig bestaan van het verpleeghuis. Aanvankelijk zou de show gegeven wor den in de tuin van 'Ter Schorre maar m verband met het wisselvallige weer werd uitgeweken naar het 'Praotuus' In de verschillende ruimten werden dins dagmiddag trouwens ook tal van oude ambachten getoond waaronder glasgraveren, vlasbewerken en kaasmaken). Fusie De opmerkingen van de VVD'er Eij- sakkers in de raadscommissie over een mogelijkheid op hande zijnde fusie tussen de twee Zeeuwse haven- schapppen leven ook bij het bedrijfs leven in de Kanaalzone. De 'Advies commissie uit het bedrijfsleven ha venschap Terneuzen' beslist eind mei of daarover een brief moet worden gestuurd aan de raad van bestuur van het havenschap. Citaat uit het concept, dat nu circuleert: „hoewel de beide havenschappen elkaar niet beconcurreren is er wel degelijk sprake van concurrerende belangen van beide regio's." En: „fusies leiden niet tot een betere en efficiëntere bedrijfsvoering en tot kostenbespa ring. Het is niet aannemelijk dat fusie in het geval van de Zeeuwse havenschappen wel een positief ef fect zal hebben." In het concept wordt ook gewezen op de financiële resultaten van beide Zeeuwse havenschappen „Terneuzen heeft een batig en Vlissingen een nadelig saldo Gelet op de resultaten zullen de in het gebied van Temeu- zense gegenereerde inkomsten hoogstwaarschijnlijk afvloeien naar Walcheren." Het bedrijfsleven ln Zeeuwsch-Vlaanderen vreest dat na een fusie de belangen van 'Walcheren' zwaarder zullen doorwegen. Over anderhalf jaar gaat directeur W. Blok van het havenschap Terneuzen met pensioen. Volgens insiders een uitgelezen mogelijkheid dan de fusie door te drukken. MINISTER SMIT-KROES: 'Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat ziet géén mogelijkheden om de middensluis in Terneuzen eerder dan '87 te voltooien. Zij vindt het bovendien onnodig om meer haast te maken dan nu het geval is, aangezien de oost- en de westsluis het scheepvaartverkeer best aankunnen. Het is dan ook overbodig om voorrang te geven aan het aanbrengen van een bedieningssysteem, waarmee de middensluis voor de scheepvaart beschik baar zou komen. De minister antwoordt dat op vragen van het CDA-Tweede- Kamerlid drs Huib Eversdijk. Eversdijk vindt het bedenkelijk dat de middensluis pas in '87 gereed is Aanvankelijk zou dit deel van het werk al in '81 achter de rug moeten zijn In zijn vragen zei hij het wat vreemd te vinden dat er géén 3 mil joen -het benodigde bedrag- op tafel zou kunnen komen om de midden sluis aan een bedieningsmechanisme te helpen Daardoor zou het nu geïn vesteerde kapitaal er renteloos bijlig gen. gebruiken voor het spuien van over tollig water. Daardoor kan het spuien in de andere sluizen worden vermin derd. In '77 werden de totale kosten van het project geraamd op 57,2 miljoen: nu is duidelijk dat de bouwkosten 64,3 miljoen zullen bedragen. Andere visie Minister Smit heeft een andere visie. Volgens haar is een effecicntere be diening van de grote zeesluis (de westsluis) en van de binnenvaart- sluis (oostsluis), belangrijker dan het op zeer korte termijn beschikbaar komen van de middensluis. De instal latie van een centraal bedieningssys teem, waarmee de drie sluizen tege lijkertijd bediend kunnen worden, heeft dan ook voorrang boven boven de afbouw van de middensluis. Het centrale bedieningssysteem kost ove rigens 11 miljoen. Mevrouw Smit noemt een aantal praktische redenen waarom de mid densluis niet eerder beschikbaar komt: er is niet genoeg geld, er is onvoldoende personeel en de twee andere sluizen bieden ruimte genoeg. De middensluis wordt wel proviso risch aangepakt.- in '84 komt er een tijdelijk bedieningssysteem waarmee de middensluis tot reservesluis kan promoveren, én in de loop van dit jaar wordt het mogelijk om de sluis te 'Van onze Haagse redacteur DEN HAAG Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat, noch haar collega De Koning van sociale zaken, heeft enige invloed op de cao die geldt voor het personeel van de AMZ in Goes. Desondanks heeft zij er -en dat is belangrijk gezien 't feit dat zij in de exploitatiekosten bijdraagt- géén bezwaar tegen wanneer de voor 't personeel gunstiger CAO- autobusdienstondernemingen van kracht worden voor de chauffeurs die lijndienstenaktiviteiten verrichten. De minister antwoordt dat op vragen van de CDA-Tweede-Kamerleden Hennekam en Eversdijk. Veel van de 'ellende' voor de AMZ- mensen. als tenminste zo het gegeven mag worden omschreven dat hun ei gen cao wat minder gunstig is dan de eerder genoemde, komt voort uit het feit dat de AMZ geen lid is van de werkgeversorganisatie ESO. Voor de AMZ geldt de CAO-toerwagenritten. De verschillen tussen beide arbeids overeenkomsten doen zich met name voor, aldus de minister, op het gebied van de netto-beloning als gevolg van de verschillende pensioenregelingen, de wettelijke inhoudingen en de se cundaire en tertiaire arbeidsvoor waarden. De AMZ-mensen hebben ook geen recht op vrij vervoer op de busverbin dingen door het hele land. iets dat hen een doom in het oog is. Ook dat komt voort uit het feit dat de AMZ niet bij de ESO is afgesloten Overigens mo gen de AMZ-mensen wél gratis met de bussen van Zuidwest-Nederland mee. Smit-Kroes en De Koning zijn met in staat om invloed uit te oefenen op de verschillende cao's. Het is immers, aldus de minister, de vrije keus van een onderneming om al dan met lid te zijn van de ESO, en het is een kwestie van onderhandelingen met de bonden welke cao wordt uitverkoren. Desondanks heeft zij er geen bezwaar tegen dat de lijndienstchauffeurs van de AMZ -en blijkbaar niet de toering- carchauffeurs- volgens de cao- autobusdienstondememingen zullen worden betaald. Ex-uitbater vap 'De Elderschans' herstelde zelf vernielde ramen AARDENBURG - De heer S. C. J. V. uit Eede heeft de waarde volle sierramen van zijn voor malig domein 'De Elderschans' in Aardenburg vervangen. Eind vorige week sloeg hij in blinde woede met zijn blote vuis ten twaalf ramen kapot. De ex- uitbater van het failliete restau- rant 'De Elderschans' kreeg la ter spijt van zijn uitspatting en liet dinsag nieuwe, op maat ge sneden ramen aanrukken om de schade te vergoeden. Curator mr H den Hollander, die het faillissement afwikkelt en zorg draagt over het bouwwerk, toonde zich dinsdag niet onte vreden over het vrijwillige her- stel van de vernielde ramen. VLISSINGEN- De toeristenindustrie in Zeeland kan de borst nat maken. Zeker nu er eindelijk een weersver- betering valt te verwachten is het volgens Jo de Regt, directeur van de provinciale VVV, reëel om aan te nemen dat het druk zal worden met Pinksteren. „Nu we zo weinig mooi weer hebben gehad zijn de kriebels natuurlijk niet meer te onderdruk ken", meent hij. Het pinksterweekend wordt ook het weekeinde van de waarheid voor de maatregelen, die er op stapel staan om het 'wild kamperen' te beteugelen Vorig jaar liep de zaak met Pinksteren danig uit de hand. toen er vele hon derden caravans, tenten en campers stonden 's nachts stonden waar dat niet mocht en menig vrijetijdsvierder zich te slapen legde op natuur- en dagrecreatieterreinen. De rijkspolitie in Zeeland beschikt overigens met Pinksteren over te wei nig mensen om al meteen aan het begin van het seizoen een gerichte actie te houden tegen dat illegaal kamperen Wel zal gedurende de ko mende feestdagen, tijdens de normale surveillances zoveel mogelijk worden geprobeerd om vakantievierders uit kwetsbare gebieden te verwijderen en ze te verwijzen naar overloopterrei nen. die achter de hand worden ge houden in geval van topdrukte. Illega le kampeerders riskeren een bon. Eerst in de loop van het hoogseizoen zullen tijdens twee weekeindes gerich te controles plaatsvinden, waarbij ex tra manschappen worden ingezet. Vorig jaar Pinksteren was de toestro ming van vrljetljdsvierders zo groot dat in minder dan geen tijd ook de overloopterreinen vol waren. Er werd toen op grote schaal clandestien ge kampeerd. Het komend weekeinde zal duidelijk worden wat het effect zal zijn van een na de chaotische toestan den van vorig jaar geformeerd re creatie-overleg. Uit dat overleg vloei de een regeling voort, die voorziet in een regionale coördinatie van de pie- kopvang in drukke gebieden als met name Walcheren en Schouwen Daar zijn nu ook meer noodterremen be schikbaar Vanuit die coordinatie-posten zal het sein worden gegeven, wanneer die overloopterreinen open mogen Tege lijkertijd zullen in bepaalde gebieden ook de gelegenheden tot kamperen- bij-de-boer vijf eenheden meer kam peermiddelen meer dan in de vergun ningen is toegestaan op het erf mogen toelaten. Alle extra- kampeeraccomodatie mag in principe worden benut voor maximaal drie keer 24 uur. Komt er binnen die tijd op de bestaande campingterreinen weer meer ruimte, dan dienen de overloopterreinen te worden ont ruimd Is dat niet het geval dan mogen de noodterrelnen langer als opvang voor kampeerders dienst blij ven doen. Vanaf aanstaande vrijdag wordt op nieuw een VVV-mfopost betrokken langs rijksweg 58, op het parkeerter rein 'Vliete' nabij Krabbenduke. Van af die dag zullen informatrices van de streek-VW Zuid-Beveland op die post alle inkomend toeristisch ver keer informeren over de stand van zaken rond de bezetting van dp terrei nen Vakantiegangers, die zich bij de info-post vervoegen en er verzekerd van willen zijn dat het plekje dat ze op het oog hebben, ook nog vrij is wan neer men op de bestemming arriveert kunnen die plaats bij de infopost reserveren. Overigens doen lang niet alle campings in Zeeland mee aan dat systeem. Nadat vorige jaren was gebleken, dat dc bewegwijzering naar de infopost bij Krabbendijke nog te onduidelijk was. zijn er inmiddels maatregelen getrof fen. De plannen om ook een informa- tiepost in ie richten op de Grevelin- gendam bij Brulnlsse zijn om techni sche redenen niet meer te verwezenlij ken voor de Pinksterdagen. Maar in het hoogseizoen zal de post dienst kunnen doen. De twee lnfoposten zul len negen weekeindes opengesteld zijn. Vanuit verschillende regio's zullen VVV-instellingen nauwgezet de ont wikkelingen rond de bezettingsgraad van de verblijfsaccomodaties aan de infoposten doorgeven, Bevestiging vonnis geëist wegens diefstal uit auto en verkeersongeluk DEN HAAG - De procureur-generaal bij het Gerechtshof in Den Haag heeft bevestiging geëist van het vonnis van de politierechter in Middelburg, waarbij de 22-jarige Middelburger L.M. wegens diefstal werd veroor deeld tot 300 gulden boete en een week gevangenis voorwaardelijk, en wegens een verkeersongeluk tot 250 gulden boete en drie maanden intrek king van het rijbewijs. Verdachte had door middel van ver nieling kans gezien om een horloge te stelen uit een geparkeerde auto Het verkeersongeluk vond plaats op de Vroomweg waar M met zijn auto met grote snelheid door een bocht reed. op de linker weghelft terechtkwam en tegen een boom botste, waarbij de auto kantelde. Verdachte erkende de feiten De procureur-generaal consta teerde dat het verkeersongeluk ernsti ge gevolgen had kunnen hebben als er tegemoetkomend verkeer was ge weest Hij zag dan ook geen aanlei ding om vermindering van de opge legde straf te vragen. Het Hof wijsl arrest op vrijdag 20 mei. Middelburgs koor won concours voor bejaarden MIDDELBURG Het ouderenkoor 'Zang houdt jong van het Schutters hof in Middelburg heeft op het con cours voor bejaardenkoren in Beek bergen bij Apeldoorn, voor de 9de keer een eerste prijs gewonnen met 320 punten. Dit onder de voortreffelJJ; ke leiding van onze dirigent de heer Ar Joosse Het koor heeft op het moment 41 leden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15