Opnieuw goedkeuring gs voor weigeren horeca-vergunning Inspraak bewoners bij rooien bomen Griffioen Voorlopig programma braderie Middelburg Kringloopwinkel in Goes geopend SLECHT GEDRAG DOMBURGSE BEHEERDER Koninklijk zilver voor JGoesenaar P. Dekker BRANDWEER MIDDELBURG HIELD GROTE OEFENING Kamerleden: Veere moet werk aan bedrijven laten De heer Van der Steen zelf is het daar absoluut niet mee eens. „Eén van de twee processen-verbaal die gs in hun plto processen-verbaal, die in het verleden tegen de heer F. van der Steen zijn opgemaakt. v„ hadden bij hun uitspraak de be- dagmiddag. Hij voegde eraan toe, dat ijjillcking over vier van die processen- de inhoud van twee van de vier ont- rsbaal. Het college vindt dan ook. vangen processen-verbaal de mening jjjl het deze keer een goed onder- van gs versterkt dat Van der Steen bouwde uitspraak heeft gedaan. Zoals niet thuis hoort in een café. jeneld zijn gs eerder over deze zaak #de vingers getikt door de Raad van Burgemeester opent j SSraSvJdfRaad^vaï'Slat! speeltuin Aagtekerke Mdden gs zich toen onvoldoende in AAGTEKERKE - Burgemeester mr je tegen Van der Steen opgemaakte 3 van putten van de gemeente Ma- gessen-verbaal verdiep!. riekerke openl zaterdag 21 mei op Bovendien heeft één van de omeleren V d" Uitspraak van de Raad van ludieke wijze de vernieuwde speel- van juslme die de processen-verbaal fa we vroegen gs alle processen- tuin in Aastekcrke. naar gs van Zeeland hebben gestuurd, lUli «baal op. en kregen er uiteindelijk De eerste burger zal hangend aan een volgens Van der steen de wet op de Geboren- Sonhie her toegezonden._Die hebben ze gele- kabelbaan de nieuwe naam van de justltieie documentatie overtreden. - fS loritci' b° V" "V- V.O.O wc UCgUlV Ulll til HUI. V OlICU 111UU.11 nuir I 'Van der Steen 'van slecht levensge- nen de kinderen uit de gemeente van een café wil worden, loals Van der Steen, volgens de dran- len horecawet nu eenmaal niet zijn. ~~1 ,Deze wet stelt gewoonweg zeer stren- "v" je eisen aan een caféhouder. Er staat gUsin, dat een café-exploitant in zijn hensgedrag boven het gemiddelde ji jnoet uitsteken Uit de processen- rtrbaal en uit zijn agressieve optre- op de gemeentesecretarie van Kafownburg blijkt echter, dat Van der era s:een in elk geval in enig opzicht van fiecht levensgedrag is", aldus een Kordvoerder van de provincie dins- 55 Hengelwedstrijd Pli] VLISSINGEN De hengelsportver- auging 'Vlissingen' hield haar 4e WOENSDAG 18 MEI 1983 PZC/ streek jIIDDELBURG - Gedeputeerde staten van Zeeland hebben dinsdag opnieuw besloten, dat burgemeester en wethouders van Domburg terecht geen drank- en horecavergunning hebben verleend aan de vennootschap onder firma Dourleijn/Van der Steen uit Domburg. Het dagelijks bestuur van de provincie baseert zijn uitspraak op de inhoud van twee Is dat nu 'slecht levensgedrag' vroeg hij zich af. der Steen. Burgerlijke stand MIDDELBURG W dv A. A. K xen. en op grond van twee daarvan speeltuin onthullen. Het evenement Een van de toegezonden processen- ^men gs tot de conclusie dat de heer begint om elf uur. Vanaf halfelf kun- verbaai is niet alleen ouder dan acht jaar (de vervaltermijn in de wet), maar is. En dat mag iemand, die balonnen ophalen m het verenigings- liad bovendien betrekkine on een uameia'av^-MarK°V1^ en v U0D: fsleider van een café wil worden, gebouw Amicitia. De balonnen wor- «.co,, J^vic, Jonathan zv P, Wondergem gebouw Amicitia. De balonnen wor- v00rval dat Van der Steen pleegde den opgelaten op het moment dat de toen yy nog minderjarig was. Dergelij- ||r van de speeltuin zicht- ke processen-verbaal van minderjari gen mogen volgens Van der Steens GOES Dat afval hoop voor de i—.oenswcdstrijd n, het Nolleb,» ,opk„msl kan bctckcllf„ I "rd™ 23 hüucnmaalse er. 13 dasmirtll„ ,;„PSi B1J d(. „„r„lbE B. ;s:™a"ls" v,sss" Bevangen va„ dp krinB,uopw,nkel pudding e.. altaj De uitslag luidt. 1 A J Goozen, 2 J J. gjsteren aan de J. A. van der Goeska- S ïlTi'5 KSSf' R°" vol ver- i wachting en goede moed over» het 111 Mldgard initiatief van de groep Pudding en Gisteren. De in totaal zeven mensen MIDDELBURG - In het filmhuis van &aan jn de wjnkei spullen verkopen, m «™nI™ Midgard te Middel- diE andere mpllsen bebbe„ afsc, m ntf kofdt vrijdag 20 mei de film The dankt Zp ve„amc,en en ander [Mien van Jeremy-Paul Kagan ge- door rege|matiK bjj het grof huisvuil CÜIO De film gaat over de jaren een kj,kje le nemen. Bovendien is het .er,® m Amenka en de belevenissen de bedoelin(. dat inwoners van Goes d twee Amerikaanse joden Hoofd- atsedankle artikelen aan de win- •ïfn worden gespeeld door Rod Stei- sen Maximilian Schel! 'JU uur. Discussiebijeenkomsten tnergie in Kapelle kei aanbieden. Eigenaresse G Parlevliet van het pand onthulde dinsdag het naambord van de kringloopwinkel. Daarna enigde arbeidscollectieven (VAK). Het idee is ontstaan bij vier mensen van deze stiehting. ongeveer vijf maanden geleden. „Wij zijn ervan overtuigd dat er veel bewuster met afval moet worden omgesprongen", vertelde Jan-Willem IJpeij van de groep Pudding en Gisteren. Hjj be dankte onder meer dc stichting land schapsverzorging Zeeland, die een Leeuw ruimte voor eventuele reparaties voor de groep verzorgde. IJpeij stipte eveneens de idealen van de kringloopwinkel aan ..We willen laten zien dat we met zijn ailen wel érg veel afval produceren", legde hij uit Een ander doel van de winkel is het vergroten van de betaalde werkgele genheid Anders dan vrijwilligers werk. aldus IJpeij. De mede- Kijkdag fietsen opende Marten Wiersma. consulent initiatiefnemer overhandigde wethou- natuureducatie, het pand „De deur der drs J. Dijkgraaf een tegoedbon gaat makkelijk open en de drempel is voor de schillenboer. Zelf ontving de KAPELLE De stuurgroep maat- merkle hy al direct op Qn- groep Pudding en Gisteren een vuil- tfhannplnkp Hirpiïccip pnproiphp piri 1 i pnnen om 20.00 uur. jfjj GOES Dc Goesenaar P. M. Dekker r!!i iü) heeft dinsdagmiddag uit handen burgemeester mr W. Blanken Goes een koninklijke onderschei ding: gekregen. Deze eremedaille in Inlnflilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, kreeg hij wegens zijn dertigjarig dienstverband bij de drukkerij Oosterbaan en Le Cointre lil Goes. De belangstelling voor de ceremonie •is groot; de zaal van hotel restaurant Ockenburg kon niet alle Wangsteiienden bergen. Verscheide ne mensen hielden een toespraak. 3!anken vertelde over de veranderin- die het drukkersvak in de loop der uirtn heeft ondergaan. Hij zei dat de yt auwe offset-technieken het oude 3 indwerk vervangen hebben en dal ua te ontwikkelingen niet altijd eenvou- it e dl? te verwerken waren geweest voor vaklieden. Dekker.is altijd in staat geweest met het bedrijf mee te poeien en dat is zeker niet makkelijk in het drukkersbedrijf', aldus de bur gemeester. Dekker was nog even on- ?<rust of de hem toegekende onder scheiding wel geldig was, want op de lat» -voordracht stond een verkeerd huis- nummer vermeld, maar Blanken stel- "''TC de man op dit punt gerust. lubileum 'aapril 1983 heeft Dekker zijn vcer- ilfl Higjarig dienstjubileum gevierd. Op 5 'Pril 1943 is hij in dienst getreden '«dc firma Oosterbaan en Le Coin- De Goesenaar werd aangesteld 'Is leerling-boekdrukker. Een diplo- °ahalen zag Dekker als de volgende "ap in zijn carrière. Dal lukte, en ken kon hij zich gediplomeerd druk- w noemen. Wegens reorganisatie in bedrijf werd hij in 1974 overge- Plaatst naar de lithografische afde- Homenteel is Dekker werkzaam als 'wtplatenmaker. Naast zijn werk bij «■drukpersen is hij vanaf 1971 diaken °1 de Nederlands hervormde kerk in wes in dat kader organiseert en geleidt hij jaarlijks de reizen voor bejaarden. zijn slottoespraak zei Dekker dat Ij'lwg blij was met de onderscheiding, ïfhigkijkend op zijn dienstverband 'fctelde h(j dat de collega's op het ktk vroeger een hechtere band had- n ten- 'Uke winkels in vroeger jaren niet. Het toónstêiiing ingericht met nuttige houdt eerder verband met het bewust tips over hergebruik van materialen omgaan met de natuurlijke hulpbron- en voorwerpen. Ook kondendia's wor den bekeken. Het initiatief van de winkel wordt ondersteund door de stichting ver- nen en milieu, volgens hem. „De pud ding is geen mona-toetje. maar stevi ge grotepap", meende Wiersma „En de kringloop is ook niet van gisteren, maar van morgen". KOUDEKERKE Bij een ongeluk op de Middelburgsestraat in Koudekerke zijn dinsdag omstreeks 16.00 uur drie personenauto's beschadigd. De botsirig ontstond, doordat één van de automobilisten te laat bemerkte dat het stoplicht op rood stond. Een aanrijding kon niet meer voorkomen worden' raadsman, mr Quarles van Ufford uit Breda, helemaal nooit ter informatie worden gegeven aan een overheid Op de uitspraak van gs kan de ve- nootschap onder firma Dourleijn/Van der Steen opnieuw in beroep gaan bij de Raad van State in Den Haag. Met hun pogingen proberen ze. zoals ge meld. te bewerkstelligen, dat b en w van Domburg de vennootschap einde lijk een vergunning drank- en horeca- meningsvorming hebben gebruikt, is wet verlenen, waarmee het tweetal geseponeerd. Daarvoor ben ik dus café Domburg kan exploiteren nooit veroordeeld. Het andere proce- Het juridische steekspel tussen dé s-vcrbaal is opgemaakt, toen ik eens vennootschap cn de verschillende twee vechtende mensen van elkaar overheden duurt nu meer dan een wilde scheiden. Omdat ik toen een jaar. Als het café nog langer gesloten keer een stomp heb gegeven, kreeg ik moet blijven, dreigt een failissement een boete van tweehonderd gulden. Voor dc vennoten Dourleijn en Van Dellaert en W. A G. M Hermans; Susan, dv S. A. King en E M. de Vries. Eyüb. zv I. Kastaci en K Ózdemir. Damela, dv J. Markovic en V. Dobizl- P A. M. T. Speelman; Anthony, zv M. Geerse en C Maljaars; Jean-Paul, zv C. M Mulder en A. Tukker: Willem J. J. G. A zv J. van Tie! en C. G van Belzen: Johanna, dv W'. van Belzen en J. J. Poortvliet; Hennca K. dv j. Lous en M. L. Janssens; Adnana C. dv C. de Ridder en P de Nooijer. Marrigje. dv Chr. F. de Lathouder en M Bone- schansker; Leendert J zv P W van Koevermge en C M. Moeleker. Ondertrouwd C Duits. 26 jr en M J. van Kerkhof. 25 jr.: P. Dekker. 23 jr. en A. Nieuwenhuize. 23 jr L. C. van der Meide. 21 jr. en C. Horemans. 21 jr. Getrouwd: F. van Kuyk. 29 jr en E. van Schooneveld. 34 jr.; W. P. de Pundert. 25 jr. en J. M Dobbelaar. 24 jr.. W. P. Schot. 22 jr. en J. T. W. Coppoolse. 23 jr. Overleden: L. van der Weele, 86 jr. wv A. van der Linde; J. Pieterse, 78 jr. ev M. S Riemens, J. H. Sandhóvel, 49 jr. ev M de Roy; C. J. Pluijmers, 85 jr. wv H J. Lacor; J Vermeulen. 79 jr. ev A. Vader; J. C. Meijers. 78 jr. wv J. M. Sturm; C. Boogaard, 95 jr wv J. A. de politie Middelburg MIDDELBURG - De gemeentepolitie van Middelburg houdt donderdag 19 mei een fietsenkijkdag voor diegenen die in de afgelopen maanden aangifte deden van de diefstal van hun fiets Geïnteresseerden kunnen terecht op de binnenplaats van het politiebu reau van 16 00 tot 17.30 uur Bij de grootscheepse oefening in Middelburg deed zich een botsing voor tussen twee auto's waarvan er één te water raakte De bestuurder werd uit de auto geslingerd. MIDDELBURG De gemeente-brandweer van Middelburg en de plaatselijke EHBO-afdeling hielden dinsdagavond een grootscheepse oefening in en om de kantoorgebouwen van het kadaster en de rijkswaterstaat aan de Vrijlandstraat in Middelburg. De brandweer rukte met groot materieel uit en ook de eerste hulpverleners waren talrijk. Verondersteld werd dat er brand sen uit de ramen naar beneden was was uitgebroken in de gezamenlijke gesprongen, kantine die centraal ligt tussen bei- Voorts waren twee auto's aan de de kantoorgebouwen Er was een achterzijde van de gebouwen tegen hevige rookontwikkeling die beide elkaar gebotst. Eén ervan raakte te gebouwen binnen korte tijd in een water. De bestuurder (een duiker ondoordringbaar rookgordijn hul- van de brandweer), werd uit de auto de. Via de luchtkanalen, die in de geslingerd. Zijn collega's moesten kantine uitkomen, dreigde de brand hem later uit het water halen. De zich naar beide gebouwen uit te inzittende van de andere auto breiden. Er dreigde paniek uit te moest met een pneumatische breken onder de mensen die zich in schaar uit de wrakstukken worden het kantoor bevonden Een deel1 de slachtoffers van de brand had zich naar het dak begeven, vanwaar zij met de hoogwerker van de brandweer in veiligheid werden ge bracht. Anderen probeerden nog gebruik te maken van de lift. die tot overmaat van ramp in de schacht vast kwam te zitten. Ook werd verondersteld dat een aantal men- bevrijd. De slachtoffers werden gespeeld door een zestal leden van de Lotus- groep Midden-Zeeland en twintig leden van de plaatselijke jeugd brandweer De brandweer was aanwezig met vier blus voertuigen, zowel hoge- als lagedrukspuiten. een ladderwagen en een hulpverleningsauto De hulpverlening aan de vele 'slachtof fers werd verzorgd door ongeveer dertig EHBO'ers van Middelburg. Oostkapelle en Smt-Laurens en de reddings- en EHBO-ploegen van de bedrijfszelfbescherming van het ka daster en de rijkswaterstaat, samen ook zo'n kleme veertig personen Op het rampterrein waren ijlings enkele gewondennesten ingericht waar de hoogstnoodzakelijke eerste hulp werd verleend. Daarna werden de slachtoffers per brancard ver voerd naar het nabijgelegen winkel centrum Dauwendaele. Daar was de verzamelplaats voor gewonden, waar werd bepaald wie van de slachtoffers het eerst naar het nood ziekenhuis, ondergebracht in een ander deel van het winkelcentrum, afgevoerd moesten worden. De oefe ning was geëindigd toen alle slacht offers afgevoerd waren Na de oefening volgde met alle deelnemers aan de oefening een nabespreking in de 'afgebrande' kantine. Mede door het fraaie weer was er voor het gebeuren grote belangstelling. iaaK inertite mi ai uucui, uyj. <jh- oi- - ichappelijke discussie cnergiebdeid danks de smaile entree beslaat Pud- nisvat met geraniums uit handen van NCVB eil beiaarden tadt30meien6jumdiscussiebijeen- di en Glsteren zo-n 200 vierkante gemeenteraadslid A van Oosten lit" m v^Peve' Belane£teUe"' meter. In de winkel staan grote hoe- 'PP''' Oostkapelle bUeetl 101 &n krijgen m de Vroone te Kapelle veeiheden goederen opgesteld' kle- Consulent Marten Wiersma stond stil a r.'r-i r r- r. )H plegenheid hun inbreng te geven in dj huishoudspullen electrische ap- bij het begrip kringloopwinkel. Hij OOSTKAPELLE - De afdeling Oost- Lut fc brede maatschappelijke discussie pariten en al wat de mensen nog meer stelde dat het beslist niet gaat om een kaPe'le van de NCVB houdt van- er^w^^^te^eBderge- Oostkapelle een bijeenkomst in ont moetingscentrum De Halve Maan. 'De Spalkers'. de toneelgroep van het Rode Kruis brengt het stuk Bloemen voor Barbara' op het toneel en verder zingt het NCVB-koortje enkele liede ren De bijeenkomst begint om half- acht. VERVANGING BOMEN WOONWIJK MIDDELBURG MIDDELBURG - De gemeente Middelburg gaat de bomen in het oude gedeelte van de woonwijk De Griffioen aanpakken. In totaal moeten 123 bomen worden gerooid. Zij worden vervangen door hetzelfde aantal nieuwe bomen. Voor het zover is, mogen de bewoners van De Griffioen over de plannen meepraten. bestaat. Enkele weken geleden nog schreef een groep bewoners bezorgd te zijn door de slechte kwaliteit van de bomen Wethouder H Gillissen van openbare werken antwoordde daar toen op. dat de klagende beoners iets In het kantoor van het bureau voor- kunnen daar ook hun reacties op de te vroeg met hun grieven naar de lichting van de gemeente Stadhuis- plannen kwijt De 'bomententoonstel- gemeente stapten, omdat de plant- straat 2) is een informatiehoek inge- ling' in de voorlichtingswinkel is te soendienst op dat moment de laatste richt. Daar liggen exemplaren van de zien tot en met 17 juni hand legde aan de nota 'beheersplan nota 'Beheersplan bomen', die het De bomen 111 het oude gedeelte van bomenDie nota is dinsdag gepubli- bureau plantsoenen van de dienst De Griffioen zijn in 194§ geplant en Ceerd Gemeentewerken heeft opgesteld dus 35 jaar oud Sommige bomen zijn jn de nota zijn alle bomen geinventa- Ook hangen er tekeningen en is foto- door hun hoge leeftijd zo slecht gewor- riseerd. Bi] de beoordeling van de materiaal voorhanden. De bewoners den, dat er gevaar voor omwaaien vraag of de bomen hinderlijk zijn. zijn vijf criteria gehanteerd. Hierbij is ver schil gemaakt tussen bomen die scha de kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld aan gebouwen, tuinmuren, bestratin gen en rioleringen 1. bomen die over last kunnen veroorzaken (bijvoor beeld door veel blad. pluis, kleine takken of roetdauwi. bomen die ge vaar kunnen opleveren (omwaaien, takbreukt. bomen die langdurig scha duw veroorzaken in huis of tuin en bomen die de groei van andere bomen belemmeren Van de in totaal 593 bomen in het oude deel van De Griffioen verkeren er 491 in een goede staat De andere 102 bomen zijn matig of slecht Boven dien zyn 111 totaal 64 bomen 'hinder lijk' te noemen Omdat een aantal bomen zowel slecht als hinderlijk is en dus een dubbeltelling veroorzaken, komt het totale aantal te rooien bo men op 123 1Van onze Haagse re dacteur DEN HAAG De ge meente Veere moet niet op de stoel van het be- bcheer te restaureren, werk waarmee zeven ton gemoeid is. Het is met zo. aldus de twee Kamerleden, dat drijfsleven gaan zitten Veere zélf zoveel te ver en werk. dat anders w'jten 's. maar het weg- door dat bedrijfsleven drukken van bedrijven zou worden verricht, zélf gaan uitvoeren. Dat is de stelling van de VVD-Tweede- Kamerleden Te Veld huis en Linschoten, die minister De Koning van sociale zaken en werk gelegenheid vragen over deze kwestie heb ben gesteld. De directe aanleiding: de gemeen- Veere in dit geval de kademuren zelf moet opknappen, met als „on acceptabel nevenef fectaldus Te Veldhuis en Linschoten. dat par ticuliere ondernemin gen worden verdrongen De twee Kamerleden willen dat minister De de maatregel' die minis- Koning een einde aan ter de Koning heeft afge- deze situatie maakt, een kondigd Op grond van situatie die in hun ogen die maatregel kunnen strijdig is met de uit- gemeenten voor subsi die voor bepaalde werken komen Nieuw is de voorwaarde dat -impliciet- alle in gangspunten van het r geerakkoord. waarvan aanmerking privatisering van vele overheidstaken een pij ler is. Volgens Te Veld huis doet deze proble- teraad behandelt van- aanmerking komende matiek zich overigens vond -woensdag- het voorstel van b en w om de kademuren in eigen werken in eigen beheer moeten worden uitge voerd. Dat betekent dat niet alleen in Veere voor maar is er sprake een landelijke zaak. MIDDELBURG - Dc Middelburgse braderiecommissie heeft 111 grote lij nen het programma bekend gemaakt van de braderie, die donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 juni in de Zeeuwse hoofdstad wordt gehouden. De meeste activiteiten tijdens de braderie zullen verband houden niet het al eerder bekend gemaakte thema 'Folklore'. Deze activiteiten worden ifneian tegenwoordig. „Nu hangt het gehouden op in de Markt en de om- als los zand aan elkaar", aldus ringende winkelstraten. 'functionaris. Vrijdag wordt in het hart van de binnenstad een ringrijderij gehouden, waarvoor tien versierde sjeesjes aan de start komen. Tijdens de rustpauzes staan deze voertuigen opgesteld voor Om de kosten van ae rooi- en herplan- tingsoperatie te spreiden, worden de bomen m fasen aangepakt Fase één behelst het rooien van 32 bomen en het planten van hetzelfde aantal nieu we bomen Dit karwei kan nog dit jaar worden uitgevoerd. Tevens kunnen dan dit jaar nog 34 bomen fors worden gesnoeid In de tweede fase. naar verwachting in 1985. worden dan vijf tig bomer, vervangen In dc in 1987 uit te voeren derde en laatste fase worden 41 bomen gerooid en aangeplant. Het hele karwei kost bijna 85.000 gulden. Voor het merendeel hiervan moeten extra kredieten beschikbaar worden gesteld. vincie, waaronder boogschieten op de liggende wip en gaai bollen. Bij deze sport is het de bedoeling om met hardhouten bollen platte stukjes hout, die vogels worden genoemd, van het stadhuis. Vrijdag 17 en zaterdag een "b"'31 «zeren Pennen te werPen 13 juni worden op de Markt ook een pij bet krulbollen moeten de deelne- aantal gerestaureerde boerenwagens mers met schljven m kaasvorm ihoh tentoongesteld. Op dezelfde dagen len geheteni, een staak op de baan zijn er wedstrijden en demonstraties raken of daarbij zo dicht mogelijk in van typische volksspelen uit de pro- de buurt komen Bij deze Zeeuwse bezigheden krijgt het publiek tekst en staat verder uit demonstraties oude uitleg. Ook worden de omstanders in ambachten en uit de ongeveer twee- de gelegenheid gesteld een spelletje honderd marktkraampjes. waarmee mee te spelen. de Middelburgse winkeliers zich wil- De kinderen kunnen zaterdags rings- 'en presenteren De weekmarkt op teken met ponies en een bezoek bren- donderdag 16 juni gaat overigens ge- gen aan de dieren van de kinderboer- derii. die die dag op de Markt staan opgesteld Elke braderiedag treden voorts boerenkapellen en volksdans groepen op. Het bradenegebeuren be- De exacte aanvangstijden van alle evenementen zijn nog niet bekend en worden nog nader bekendgemaakt. Bijeenkomst over anti-fascisme MIDDELBURG - De vereniging info winkel houdt vanavond (woensdag) een gespreksavond over anti- fascisme Het is een vervolg op de discussie die 5 mei werd gehouden in I het pand van de vereniging aan de Simpelhuisstraat in Middelburg. Aan vang. acht uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13