Ptt Parachutisten en taptoe op Markt in Middelburg wayÊS Familieberichten VIJFTIGJARIG JUBILEUM OCMA Progressief Middelburg tegen feesten OCMA Passen en meten .12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 18 MEI f WO Op 19 mei 1 grootouders hopen onze lieve ouders en -■ V K O PM ELS L. KOPMELS-LOKKRSF l de dag te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij hopen dit te vieren op zaterdag 21 mei 1983. Receptie van 16.00 uur tot 17 30 uur in 'Ons DorpslevenPoelvoordestraat 3. 's-Graven- polder. Provincialeweg 3 4431 NA s-Gravenpolder. Dinsdag 24 mei 1983 is het 55 jaar geleden dat onze ouders en grootouders G. VAN DAMMK i en M. J. VAN DAMME-WISKERKE m het huwclqk zijn getreden Ieder die hen hiermee wil feliciteren is van harte welkom vanaf 19.30 uur in 'Het TrefpuntiRaac- huisstraat). Kinderen, klem- en achterkleinkinderen Arendstraat 6. 4458 AS 's-Heer Arendskerke Op dinsdag 24 mei hopen onze ouders C. DE WEE en J. DE WEE-KESSELAAR hun 55-jarig huwelijk te vieren Gelegenheid tot feliciteren van 17.00-19.00 uur in de Landbouw'. Grote Markt 38 te Goes Namens famiiie Dekker en familie De Wee Goes. 24 mei 1983 Joost de Moorstraat 19. Vanaf woensdag 18 mei 1983 kan vanuit ^ederland automatisch worden gebeld met Brunei.' landnummer 673 Enkele belangrijke netnummers: 2 Bandar Seri Begawan 3 Seria 5 Bangar 4 Tutong Colombia: landnummer 57 Enkele belangrijke netnummers: 5 Barranquilla 59 Cartagena Bogota 4 Medellin 3 Cali 56 Santa Marta Bogota heeft geen netnummer (na het land nummer dus direct het abonneenummer kiezen). Groenland: 299 Enkele belangrijke netnummers; 2 Godthaab 45 Frederikshaab Roemenië: landnummer 40 Enkele belangrijke netnummers: 66 Arad 16 Constanta 0 Boekarest 41 Craiova 51 Cluj-Napoca 71 Ploiesti Met ingang van 1 mei 1983 is de mogelijkheid om automatisch te bellen met Portugal (land nummer 351) uitgebreid met Madeira. 'Het netnummer van Madeira is 91. i Automatisch bellen gaat als volgt: kies 09, wacht op kiestoon en kies vervolgens zonder onderbreking landnummer, net- en/of abonneenummer Tarieven - automatisch bellen: Brunei en Colombia: ca. f 9,50 per minuut [f 0,15 per gesprek f 0,15 per 0,95 s); Groenland: ca. f 7,20 per minuut f 0,15 per gesprek f 0,15 per 1,25 s); Madeira, Malta en Roemenië.' ca. f 1,85 per minuut f 0,15 per gesprek f 0,15 per 4,9 s) - via telefonist(e): Brunei en Colombia: f 9,50 per minuut Groenland: f 7,20 per minuut Madeira, Malta en Roemenië: f 1,85 per minuut M.i.v. 18 mei 1983 vervalt met Colombia het tot nu toe op zondagen geldende zg. verlaagde tarief. Voor bemiddeling van de PTT- telefonist(e) bij het totstandbrengen van een gesprek naar een vanuit Nederland automatisch bereikbaar telefoonnummer wordt per gesprek een toeslag van f 5,00 geheven. Een lijst met meer automatisch bereikbare telefoonnetten in Colombia en Roemenië kan telefonisch worden aangevraagd bij 004. ptt telecommunicatie Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT uitbreiding automatisch internationaal telefoon verkeer Vanaf dinsdag 17 mei 1983 kan vanuit Nederland automatisch worden gebeld met: Malta: landnummer 356 Malta heeft geen netnummers (na het land- r dus direct het abonneenummer kiezen). Met diepe droefheid geef ik kennis van hel overlijden van mijn innig geliefde man JONKHEER INGENIEUR HENRI LOUIS BOOGAERT oud-burgemeester van Domburg op de leeftijd van 80 jaren. M. W Boogaert-de Jonge van Campens Nieuwland 4356 AA Oostkapelle. 17 mei 1983 Molenweg 21' De crematie heeft in de familiekring plaatsge vonden. Op 14 mei 1983 overleed onze dierbare oom en oudoom JONKHEER IR. HENRI LOUIS BOOGAERT echtgenoot van Jonkvrouwe M. W. de Jonge van Campens Nieuwland op de leeftijd van 80 jaar. Middelburg J. A. Heyse D. A. Heyse- Storm van 's-Gravensande A-M. Feith-Heyse Laren iN.-H.) M Oortman Gerlings-Heyse H. C- Oortman Gerlings Neven en nichten De crematie heeft te Dieren in besloten kring plaats gevonden. Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van JONKHEER IR. HENRI LOUIS BOOGAERT Oostkapelle. 14 r Enige en algemene kennisgeving Met droefheid geven wij hierbij kennis dat, na een liefdevolle en langdurige verpleging in het Jacob Roggeveenhuis, is overleden onze lieve zuster, schoonzuster en tante JOHANNA PASSENIER in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: M. J. Hanse-Passenier Middelburg, 16 mei 1983 Jacob Roggeveenhuis, Noordsingel 106 Correspondentieadres: J. H. Wigard. De Laghe Weijdt 44, 1851 SL Heiloo (N.-H.) Op vrijdag 20 mei 1983 zal in de aula van de algemene begraafplaats te Middelburg een rouwdienst gehouden worden, die geleid wordt door ds. L Korevaar en aanvangt om 13.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op voor noemde begraafplaats. Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangruimte van de begraafplaats. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is. geven wij u kennis dat de HEERE tot Zich heeft genomen onze geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder CORNELIA ELISABETH KLEPPE-VERSLUIS weduwe van Pieter Kleppe eerder weduwe van Marinus Pieter Flipse op de leeftijd van 82 jaar „In het licht des Konings aangezicht is leven". Spreuken 16:15a Oost-Souburg: J. M. van Gilst-Flipse J. van Gilst St-Philipsland: P. Kleppe M. C. Kleppe-den Braber Amsterdam T. Kleppe-Pièst Goes: L. Koster-Kleppe A. Koster Goes: T. Versluis-Kleppe H. Versluis Goes: E. Kleppe-Rooze Klein- en achterkleinkinderen Middelburg. 17 mei 1983 Bejaardenhuis 'Eben Haézer', Briandlaan 2 Correspondentieadres: Witte Zeestraat 27, 4388 GD Oost-Souburg. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Eben Haézer' Gelegenheid tot afscheidnemen donderdag van 20.00 tot 20.30 uur. De teraardebestelling zal D V, plaatshebben vrijdag 20 mei a.s. om 11.00 uur op de begraaf plaats te Middelburg. Vertrek van het bejaardenhuis om 10.45 uur. Gelegenheid tot condoleren donderdag tijdens het afscheidnemen of na de teraardebestelling in de aula op de begraafplaats. Enige en algemene kennisgeving Op 12 mei 1983 is na een langdurige en liefdevol le verzorging in 'Maria Terweel' te Goes overle den onze lieve oom en oudoom THOMAS CORNELIS HOEPEN in de ouderdom van 89 jaar. Dordrecht: M- L. van der Heiden van Hoepen P. E. Valckx en kinderen Goes. Kloetingseweg 49 Correspondentieadres: Diepenbrockweg 278, 3314 CE Dordrecht. De crematie heeft in alle stilte plaatsgehad Enige kennisgeving Op 11 mei is plotseling overleden onze vader, groot- en overgrootvader CORNELIS BOOGAARD in de ouderdom van 95 jaar. C. v. d. Venne-Boogaard M. F. Boogaard C Boogaard-Zwartepoorte A. Boogaard Klein- en achterkleinkinderen Middelburg, 11 mei 1983 Rustenburg. Vrijlandstraat 28 De crematie heeft te Dieren in besloten kring plaatgevonden. Voor het medeleven betoond na het overlijden onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder HENDRIKA JUDITH STROO-SCHOT betuigen wij onze oprechte dank. MIDDELBURG - Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan v van het Opleidingscentrum Militaire Administratie (OCMA) in Middelburg, wordt vrijdag 20 mei een evenement gehouden, dat volgens het OCMA het hoogtepunt vormt van de tot nu toe georganiseerde feestelijkheden. Vanaf zeven uur 's avonds geven commando's van het Korps Commando Troepen uit Roosendaal een demonstratie van een afdaling van het stadhuis. Aan een punt op het dak wordt een touw gespannen en de mannen glijden daarlangs naar beneden en komen uit op de Markt. De Luchtmachtkapel met als thuis», sis Nijmegen bestaat sinds 1951 f |ju[ telt 56 musici die allen een consen tonum- of gelijkwaardige opleid; ver hebben gevolgd. De Luchtmacht) daf pel staat onder leiding van kapittj directeur Lex van Diepen. Als het weer het toelaat zal er aanslui- waaruit vijf parachutisten springen hetzelfde korps uit Roosendaal. Traditie tend een helikopter van de lucht- die eveneens op de Markt terecht Voorafgaande aan de demonstraties buiten krijgt het OCMA in het Middel burgse stadhuis een receptie aange boden door het gemeentebestuur, die om half vijf begint, Vervolgens biedt het OCMA op haar beurt een koud buffet aan in de hal van het stadhuis. Na de demonstraties volgt een onge veer drie kwartier durende taptoe, waaraan wordt meegewerkt door de Koninklijke Militaire Kapel, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, het MIDDELBURG - Dat niet iedereen bevolking doen we dan ook een be- Trompetterkorps Artillerie en de Mid- gelukkig is met de festiviteiten die roep op het college om dit soort delburgse showband Juliana, worden georganiseerd in verband manifestaties nooit meer in Middel- De KMK werd ii^l829 opgericht, heeft burg te laten plaatsvinden' macht boven de Markt verschijnen moeten komen. De parachutisten zijn Het Trompetterkorps Artillerie is®, genlijk een fanfarekorps, maaroj wille van de traditie is de naanul |Eeir veranderd. Het korps bestaat sin 1960 en bestaat uit dienstplicht!} militairen die behalve eenmiliuj c,n ook een muzikale opleiding krijfl ^tu Het aantal korpsleden is wisselit l10* Het korps wordt geleid door kan meester Sjef van der Poort. ie' proc De Middelburgse Showband Julia tenslotte wordt geleid door Frt j;„ van der Paal en 'silk-captain' Paulis nert Bodrij. als standplaats Den Haag en bestaat met het vijftigjarig bestaan OCMA in Middelburg blijkt uit een De partij verwijst verder dinsdag verstuurde open brief aan het college van burgemeester en wet- houders, afkomstig van de fractie uitspreekt voor het experimenteren KMK staat onder leiding van kapitei- met vredesonderwijs. dialoog met de „Die belofte valt volgens PM niet te vrede en ontspan- rijmen met demonstraties van com mando's. „Met een sfeer van militair machtsvertoon is de vrede niet ge- van Progressief Middelburg. De frac tie roept op tot e bevolking over ning. In de brief schrijft PM onder meer: aai- het °P het ogenblik uit 56 beroepsmusici beleidsprogramma 1982-1986 van het en 24 dienstplichtigen Gezamenlijk Middelburgse college, dat zich daarin vormen zij het tamboerkorps. De KMK staat onder leiding van kapitei n-directeur Jan van Ossenbruggen. De feestelijkheden van het OCH) K krijgen zaterdag 21 mei een staarijej 1:0 de vorm van een koffieconcert, da morgens om half elf wordt gegeven:; het Abdijplein door het Trompette korps Artillerie. „Het schijnt dat we in Middelburg diend. Bovendien is dit vertoon in aangeland zijn in het tijdperk van deze vorm een stuk volksvermaak, 'brood en spelen'. Op 5 mei mochten waarmee een slechte basis wordt ge- we. door middel van een quasi-be legd voor de vredesopvoeding", aldus vnjdingsfeest het brood uit de lucht PM. plukken. Nu staan de spelen op het De fractieleden A. Kamermans en D. programma. Spelen overigens van een Blom besluiten hun brief aan het bedenkelijk gehalte De fractie van college met de woorden: „Wij zullen PM weet zich gesteund door negen niet ingaan op uw uitnodiging het procent van de Middelburgse bevol king die in 1981 hun stem op ons Een uitbrachten. Namens dit deel van de loog' programma op 20 mei bij te tnodiging voor een 'vredesdia- :ien we gaarne tegemoet". GOES Af en toe moest er wel eens een verkeersbord worden omgedraaid, maar voor de rest verliep het bijzondere transport dinsdagmorgen in alle vroegte door de straten van Goes zonder problemen. liet gevaarte van zes meter breed en zestien meter lang was een zogenaamde verrijdbare werkplaats die naar de Sofia-haven in Wisscnkerke moest worden vervoerd. De werkplaats was in opdracht van De verrijdbare werkplaats was op Dosbouw bij de firma Hollestelle in een dieplader van de firma Zwaar Goes gebouwd De installatie Transport Zeeland geladen en wordt gebruikt bij de aanleg van de kwam omstreeks 8.30 uur in Wis- stormvloedkering in de Ooster- senkerke aan. De Goese politie had scheldemonding. Het is de bedoe- nadrukkelijk voor het vroege tijd- ling dat bij de Sofia-haven zoge- stip van 6.00 uur gekozen, omdat naamde 'wiepenmatten' gemaakt het dan nog niet zo druk is in de worden. Dat kan gebeuren in de Ganzestad en er dus zo weinig verrijdbare werkplaats die zich mogelijk verkeersproblemen op over het werkterrein kan bewegen zouden treden. Overigens is de fir- op een rails van 140 meter lgng. Op ma Hollestelle al eerder ingescha- die manier kunnen de mensen die keld voor de fabricage van onder- de matten moeten vervaardigen delen in het kader van de werken in altijd in een overdekte loods te- de Oosterscheldemonding. Zo was recht. Het alternatief zou een loods het bedrijf verantwoordelijk voor van 140 meter lang zijn. maar dat het rollenstelsel van de filtermat- zou veel duurder zijn dan de oplos sing die nu is gevonden. ten, de apparatuur voor het stellen van de tegelmatten KLEINE VAART SCHEPEN KLEIN ADRXANA 16 50 n Bur- lings nr Sevilla, ALK 16 vn Rotterdam nr Yarmouth, ALSYTA SMITS verw 16 Lagos, ANITA SMITS 16 vn La Pallice nr Corpus Christi, ANTARCTICA pass 16 Malaga nr New Haven, ARROW 16 te Rotterdam, ATLANTIC RIVER 17 te Rotterdam. AT LANTIC SEA pass 16 Kp Bon nr Koper, BARENTZGRACHT 16 vn Casablanca nr Las Palmas, BLOEMGRACHT 16 vn Sea- ham nr Amsterdam, BONTEGRACHT 16 350 n Azoren nr New Londen, BREEHOEK 17 90 nw Bordeaux nr Nouakchott. BROU WERSGRACHT 16 400 o Gibraltar nr Lo me. CECILIA SMITS pass 16 Stavanger nr Aalesund CHRISTINA verw 17 La Ceiba, CORNELIS BROERE 17 te Rotterdam, CORRIE BROERE 16 100 zw Ushant nr Birkenhead, DUTCH MASTER pass 16 Haisborough nr Antwerpen, DUTCH SPI RIT 16 vn Hoek van Holland nr Middles brough, ELGER 16 70 nw Port Said nr Ravena, ESBEEK 16 dw Haisborough nr Gent, EVA DANIELSEN 16 vn Rotterdam nr Piraeus, GERSOM 16 vn Rotterdam nr Londen, HEERENGRACHT pass 16 Dover nr Porkkala, ICELANDIC 16 50 no Mar del Plata nr Necochea, IDA SMITS 17 700 no Puerto Rico nr Puerto Sandino. INCA 16 vn Montreal nr Oran, KARLSVIK pass 16 Bergkvara nr Storung, KLIPPER 16 dw Lissabon nr Alexandrie, KLIPPER-2 pass 16 Bonny nr Douala, LARIKSBORG 16 60 nw Algiers nr Greenore, LAURIER GRACHT 17 vn Amsterdam nr Stettin. LOOIERSGRACHT 16 pass Gibraltar nr Rotterdam, LOUISE SMITS 17 60 zw Lei- xoes nr Rotterdam, MAASHAVEN 16 thv Bluebarrapoint nr Freetown. MARE IRA- TUM 17 vn Rotterdam nr Brunsbuttel, MARE SILENTUM pass 16 Humber nr Antwerpen, MARGRIET DANIELSEN 17 te Mersin. MARINUS SMITS 16 150 n Equater nr Pt Stanley, MATHILDA 16 800 w St Helena nr Recife, MIDSLAND 16 vn Rotterdam nr Leith, PACIFIC COUNTESS 17 rede Larnaca, PACIFIC TULIP 17 80 nnw Cyprus nr Mersin, PAULINE BRINK- MAN 16 thv Casquets nr Hamburg. REA LENGRACHT 16 60 w Cadiz nr Santander. RIJPGRACHT pass 16 Oeland nr New York stad. SAMSUN CARRIER 16 75 n Lissabon nr Antwerpen, SERTAN 16 vn Rotterdam nr Hull, SLOTERGRACHT 16 250 no Borneo nr Telokayer. SNOEK- GRACHT 16 500 w Landsend nr Quebec. SPIEGELGRACHT 16 130 wnw Freetown nr Douala, SPRAY pass 16 Hoek van Holland nr Nordenham. STADION- GRACHT pass 16 Borkum nr Santander, STELLA POLLUX 16 te Rotterdam, STEL LA PRIMA 16 vn Hartlepool nr Bremen, STELLA PROCYON 17 vn Benghazi nr Tarragona, TANJA HOLWERDA 16 te Rot terdam. TWEBRO 17 vn Amsterdam nr Boston, VANESSA pass 16 Tiree nr Lon donderry, YEMEN PIONEF.R 1780zKnj5c: nr Amwerpen, IJSLAND 17 te Rot'.-.-i* £!a YOLANDA 17 vn Rotterdam nr Ti.br> c GROTE VAART TABIDA 15 te Port au Prince, ACILA lOil ir Dubai, ACMAEA 15 te L'Orlent, AM8m BRINK 16 te La Plata, AMSTELDIEPlSi -VLl wnw Penang nr Chittagong, ANTllii.inii BAY 16 te Rastanura, ANTILLA gAPEt 450 wnw Lissabon nr Trinidad, BEGOM! :c, 16 vn Rio Haina nr Pto Cabello, BROEK f', AQUAMARINE 17 vn Huelva nr Wesitto rock, BROERE EMERALD 16 te Sails! CARDISSA 16 t.a. Gibraltar, CORALE! to 17nte Guayaquil, CORAL MAEANDRJ'i vn Ventspils nr Koping, CRANIA 16 7 j miI Kualalumpur nr Curacao. DALLlAlSu Palenque, DAPHNE 16 te Teesport, Dlt- DEM A 16 vn Rotterdam nr Sotai* EEMSBORG 16 20 w Marieham nr I FARMSUM 16 450 wzw Bermuda m Orleans, FICUS 16 vn Ningpo ra Francisco, FLAMMULINA 23 te Cure»;, ci INCOTRANSSPEED 17 te Seattle, IXC TRANSSPIRIT 16 vn Le Havre mite pool, ITTERSUM 16 720 o Cape Rait Leningrad, KATENDRECHT 16 450ra Fremantle nr Richardsbay, KYLIXliit Teesport, LATIA 16 70 zw Colombo a Ainsukhna. LATIRUS 16 te Rastanura. j LEPTON 17 te Curacao, MOORDRECHT) 17 te Jebelali, MIJDRECHT 16 50 Mauritius nr Japan, NED LLOYD AUJf MAAR 17 1200 w Santiago r NEDLLOYD AMERSFOORT 17 te Ctod sch bote, NEDLLOYD AMSTERDAM 171 Dakar, NEDLLOYD BAHRAIN 16 25 Malta nr Antwerpen. NEDLLOYD 0 I*"1' LOMBO 16 te Kaapstad. NEDLL05 DELFT 16 t a rede Fos, NEDLLOYD FU VOLAND 16 vn Georgetown nr St. Lib K NEDLLOYD FRAZER 17 510 zzwFerih live Portland, NEDLLOYD GOOILAND 111 Santos, NEDLLOYD HOLLANDIA Hi Ponce nr Felixstowe. NEDLLOYD HOI' 1 MAN 17 te Singapore, NEDLLOq ft KINGSTON 17 te Los Angeles, N LOYD KYOTO 18 te Sydney, NEDLLOil LEUVE 16 vn Montevideo nr Hongkcc I i NEDLLOYD LINGE 16 vn Sukiojaport! T] Mauritius. NEDLLOYD MOJI 16 201 Finisterre nr Port Said, NEDLLOYDX I GOYA 16 vn Port of Spain, NEDLLOJ NILE 16 p Tenerife nr Freetown, NElj I LOYD ROTTERDAM 16 105 0 SiCUIt Liverno, NEDLLOYD ROUEN 17 te Ml Qaboos, NEDLLOYD SALLAND 16 65 III Coruna nr Amsterdam. NEDLLOYD® ?r SEKERK 16 240 nw Celebes nr Taurus 1 NISO 17 te Gibraltar, NOORDZEE 16 K rfn Tunis. PRINS MAURITS 17 vn VHsslM nr Stenungsund, PRINS MARGRIET lit 15)1 STornoway nr Amsterdam SCHERPS DRECHT 16 540 wnw Cabofinlstene Gent, WAARDRECHT 16 vn Rotterdsn din Hamburg, WATERGEUS 16 50 w Sal nr Sharja, ZAFRA 16 te Aucklleld. L\ Na een kortstondige ziekte is overleden onze vriendin, me vrouw Hans, Henny Peter, Fred Jan, Ingrid Eline Willem, Marleen Will, Lizette Middelburg, 16 mei 1983 Bij vonnis van de arron dissementsrechtbank te Middelburg dd 11 mei 1983 is in staat van faillis sement verklaard R. J. M van Tol. voorheen wonen de te Sas van Gent aan de Zuidstraat 10. doch thans te Axel aan de Juliana- straat 13. met benoeming van mr. R. A. Fibbe tot tech ter-commissaris en van. ondergetekende tot curator, mr. A. I. Cambier Stationsstraat 29 4571 LA Axel Begrafenisonderneming/Uitvaartcentrum Goes B V. P. A. Rozeboom Zuidvlietstraat 37 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 De vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma MARIA BRAEM-KARELSE hebben ons erg goed gedaan. Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen daarvoor onze oprechte dank. M. S. van Dam-Braem H van Dam en kleinkinderen Schoonhoven, mei 1983 Wij zeggen allen hartelijk dank ook namens uil kinderen voor alle geschenken, bloemen en kaarten! ij wij bij ons 45-jarig huwelijk mochten ontvangen. A. Grootjans P. Grootjans-van Belzen Vlissingen, 16 mei 1983 Bloemenlaan 127. Wij willen iedereen voor de felicitaties, bloemen en kado's, die wij voor ons 65-jarig huwelijksfeest moch ten ontvangen, hartelijk dankzeggen. Tevens dank aan bestuur en medewerkers van 'De Zoute Viever' voor de uitstekende verzorging. Ook dank aan de gemeente Vlissingen voor de felicita tie en fruitmand. P A. Louwerse J. Louwerse-Wanner kinderen, kiein- en achterkleinkinderen Oost-Souburg, mei 1983. Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk bedanken bij ons 50-jarig huwelijksfeest en 50-jï jubileum, doen wij het langs deze weg. Doordegrti belangstelling, bloemen, cadeaus, kaarten, de het koor 'en het laatste liedje is het ons onvergetelijke dag gemaakt Biggekerke. mei Dorpsstraat 22, DeWfffiproduM EenNede^,edea|eri«= 0UWERKERK Windsurfing Vierbannen Wegvd Buitenlandse Pers 3 01114 1575/2895 Voor Pinksteren nog een nieuw bankstel? Dat kan. Keus meer dan 30 bankstel len bij: MAARTENSE MEUBEL 't is boven MAARTENSE TAPIJT, Plein 1940, nrs. 17-23, Middelburg. Lage prijzen. Hoge inruilprijs voor uw gebruikte meube len bij aankoop nieuw Nu ook Ritthemsestraat 9, Oost-Souburg. Nieuwe gebruikte meubelen. Let op dinsdag 24 mei gesloten. Harteljk gefeliciteerd JACKY Middelburg, met 1983 Bij vonnis der arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg d.d. 11 mei 1983 werd verklaard in staat van faillissement P Hommel, wonende te 4698 AP Oud-Vossemeer aan de Schoolstraat 16, met be noeming van de edelacht bare heer mr. R. A. Fibbe rechter-commis; en van ondergetekende tot curator. Mr. M. F. P. M. van Dijk curator. Bergen op Zoom, 16 mei 1983. Stationsstraat 13 postbus 301, 4600 AH: Hedenmiddag 2 uui vers rund- en varkensvlees Abattoir Seisweg Middelburg M. Vader Voor de vele felicitatit ïick bloemstukken en kadf cu; die ik bij mijn tachtig de verjaardag mocht onW gen, zeg ik iedereen ha."' f lijk dank. mevr, J, Meijer- HoogsWflj, Jacob Catsstraat 2( Goes Bij beschikking van du rondissementsrectitbaü te Middelburg d.d. 11$ 0(' 1983 is het faillissetnö 'fei van J. M Hagenaar, van der Lindenstraat IC te Goes, opgeheven fin gens gebrek aan baW Vreijling Partners mr. A. Oomen, curator. Westwal 81 4461 CN Goes I. F. M. Bergen AFWEZIG van 23 mei a.s- t m 10 juni as. Lt/mZ. N. Kapieyn dm bel Cal kei bi)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12