gesteunde bedrijven niet ZEELAND" PZEM indirect betrokken bij kernwapenprogramma Provincie geeft namen van Amemuidse vissers bergen brandend schip almanak Bejaarde dood gevonden HOOGWERKERS Fietsendieven breken records 'Mooi stukje stuntwerk' Drie miljoen van rijk voor haven Terneuzen MILIEUDEFENSIE' OVER PLUTONIUM: BEROEP PZC- VERSLA GGEVERS NIET-ONTVANKELIJK PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZEEUWSE g. Kerkbezoek ^JSomwige kerkgenootschap - -Pm stt 'Hen zich geloofsgenoot- ^Rftiendelijk op. Die richten, ^mmteinde het bedehuis leuk ge- ■B auld te krijgen, crèches in. Hp Rotjonge ouders in alle rust PP en devotie de dienst kunnen bijwonen En de predikant wft gevrijwaard weet van mo gelijke stoorzenders Recentelijk moet er op Walche- 'en toch iemand een nadere Weg aan deze service hebben gegeven. Ret is allemaal gesignaleerd: bet tijdelijk stallen van de deinn in de lokaliteit bij de vècheleidster. £n vervolgens het uitwaaien wn de jonge moeder op het frand bij Dishoek. niSSINGEN/AMSTERDAM - De vereniging Milieudefensie vindt dat er „sterke aanwijzin- zijn, dat van Nederland uit indirect een bijdrage wordt geleverd aan de verdere afwikkeling van het atoomwapenprogramma in Frankrijk. Die relatie ziet men onder meer de PZEM. Volgens Milieudefensie geven recente Franse publicaties aanleiding tot de pvatting, dat de tweede snelle kweekreactor (Super-Phénix), in 1984 in gebruik te nemen, >tzal worden gebruikt voor de produktie van elektriciteit, maar om plutonium te kweken or het atoomwapenprogramma van Frankrijk. Ifipiirteiensie stelt in een nota. dat bijdrage van Nederland daarin •dsrmeér gaat via de samenwerken- ■elektriciteitsproducenten (SEP) en verkoop van splijtbaar plutonium a de PZEM aan Cogéma. Die zou a. van opgewerkte splijtstaven in de mcentrale Borssele afkomstige plu- Birni in de Super Phémx gebruiken. ilissinger R. Buys overlijdt maand na vliegtuigongeluk 5USSINGEN - Eén van de twee Ifeingers, de 42-jarige R. Buys, die ttjmaand geleden bij een vliegtuig- in Lelystad levensgevaarlijk wan gewond, is dindagmiddag in tó Academisch Ziekenhuis van de frije Universiteit in Amsterdam mntdeb. loals eerder gemeld was het slachtof- ireén van de inzittenden van een poMegtuig, dat zondag 18 april slnam aan een vliegshow in Lely- kad. Het toestel verongelukte toen el probeerde te landen. De twee ndere inzittenden, de Vlissinger N. A. en de piloot, de 42-jarige H. L. uit Klaaswaal, raakten zwaar gewond. PZEM-directeur ïr. M D Dalebout bevestigde in een reactie, dat er via Cogéma PZEM-staven ..zijn opge werkt en zullen worden opgewerkt", maar acht het uitgesloten dat pluto nium daaruit voor atoom ibewape- ningsdoelen is te gebruiken. Naar de mening van D. van Ooijen. energiespecialist van Milieudefensie, draagt de SEP 26 miljoen bij in de bouw van de tweede Franse snelle kweekreactor. De PZEM heeft Cogé ma volgens Milieudefensie 45 kilo splijtbaar plutionium verkocht, af komstig van de splijtstaven die uit Borssele komen en eind 1978 1979 zijn opgewerkt Jaarlijks produceert Bors sele 75 kilo splijtbaar plutionium, bevestigde ir. Dalebout desgevraagd. Van Ooijen meent dat samenvoegen van civiel en militair gebruik van atoomenergie moet worden voorko men en dat de Nederlandse regering stappen moet ondernemen, op de aan wijzingen dat Super Phénix in Frank rijk bij de atoomwapenproduktie wordt. ..We zeggen met dat dit al het geval is. We vinden dat de regering de aanwijzingen moet nagaan en duide lijk moet bevestigen of ontkennen." aldus Van Ooijen. Reactie MISDRIJF? USSINGEN - In haar wo- ing aan de Willem Witzen- lanin Vlissingen is dinsdag- liddag de 79-jarige mevrouw C. Van Loenhout-Roelse lood aangetroffen. De politie tht een misdrijf niet uitge- lolen. VLISSINGEN - Medewerkers van het Limburgse constructie- schilderbedrijf Alberts nemen momenteel in opdracht van de NV PZEM een veertigtal elektriciteitsmasten in het Sloegebied onder handen. Hoogtevrees is daarbij uit den boze. Het specialistische werk wordt dan ook uitgevoerd door mensen die - zoals een PZEMwoordvoerder hel uitdrukte - goed durven te klimmen en die daarnaast zijn opgeleid in het vaardig hanteren van de schilderskwasl op 'hoog niveau'. De coördinatie en het veilig- heidstoezicht bij dit project zijn in handen van de PZEM. Het gaat om de zogenaamde 'denneboommas- ten' langs de nieuwe Sloeweg. die ter plaatse twee 150 KV- hoogspanningslijnen (Borssele- Vlissingen en Goes-Vlissingen) dra gen. Om het schilderwerk aan deze veertig a vijftig meter hoge masten zonder gevaar te kunnen uitvoeren, wordt steeds éen van de twee stroomcircuits van de hoogspan ningslijnen buiten bedrijf gehou den. De denneboommasten zijn rond 1978 geplaatst, ter vervanging van oudere masten die in verband met de uitbreiding van het havenschap Vlissingen (Sloe- en Quarleshavem het veld moesten ruimen De nieu we masten zijn vervaardigd van thermisch verzinkt materiaal, zo dat ze flink tegen weersinvloeden bestand zijn. Het schilderwerk biedt een extra bescherming. Daar mee moest echter worden gewacht, tot de zinkzouten onder invloed van de weersomstandigheden wa ren uitgewerkt. De schilders zijn al zo'n drie weken bezig aan het kar wei. dat naar verwachting in totaal twee maanden in beslag zal nemen Het karwei is overigens onderdeel van een schilderbeurt van het gehe le 'mastenpark' van de PZEM in de provincie. Onlangs is bijvoorbeeld ook de hoogspanningsverbinding Borsele - Hoechst aangepakt en in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt nog gewerkt aan de verbinding West- dorpe - Oostburg ingewikkelde verrijkingstechnieken wel verbeteren. Het plutonium uit gas-grafietreactoren is beter van kwaliteit. Borssele is een lichtwater reactor. En waarom zou Frankrijk spul daaruit verrijken als het zelf over voldoende gas-grafietreactoren beschikt?". Ir. Dalebout wees erop. dat de PZEM met de Nederlandse regering een con venant heeft gesloten, waarbij is af gesproken. dat het bedrijf géén pluto nium zal verkopen zonder toestem ming van de regering. Ir. Dalebout gaf desgevraagd als reactie op de PZEM-inbreng in het geheel, dat hij niet gelooft dat in Frankrijk .Borssels' plutonium voor de atoomwapenindustrie wordt ge bruikt. „We geloven stellig van niet maar bewijzen kan ik het niet dat ze er plutonium uit onze centrale voor zullen gebruiken. Volgens inter nationale verdragen en controle instituten mag dat niet. Het kan ook moeilijk. Bij mijn weten wordt geen plutonium uit civiele reactoren ge bruikt om atoomwapens te maken, omdat de kwaliteit van dat pluto nium onvoldoende is. Die kun je via Oud-burgemeester van Domburg jhr H. L. Boogaert (80) overleden VELP - Afgelopen zaterdag is in Velp op 80-jarige leeftijd overleden jhr ir H. L. Boogaert, oud-burgemeester van Domburg. Jhr Boogaert werd na de bevrijding in 1945 benoemd tot burgemeester van Domburg Na een periode van zes jaar werd hem in december 1951 eervol ontslag verleend om gezondheidsre denen waarna hij zich uit het openba re leven terugtrok De heer Boogaert is in 1902 in Middelburg geboren Na een opleiding tot chemisch ingenieur in Delft, was hij werkzaam als direc teur van het laboratorium van de zuivelfabriek in Bedem. Later trad hij in dienst bij de Octrooiraad in Den Haag waar hij tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog werk zaam was Direct na de oorlog werd hij burge meester van Domburg. Na 1951 woon de hij met zijn echtgenote afwisselend in Oostkapelle en Velp. Bromfietser gewond na achtervolging BRESKENS Bij een achtervolging door een motorrijder van de rijkspo litie is dinsdag de 19-jarige bromfiet ser J. I. van de W. uit Schoondijke gewond geraakt. De bromfietser kwam van de veer boot. toen hij bemerkte dat de politie aan het controleren was op njksweg 58 bij Breskens Hij negeerde vervol gens een stopteken van de politie, keerde om en ging ervandoor met een snelheid van 80 a 90 kilometer per uur. Een motorrijder van de groep West- Zeeuwsch-Vlaanderen zette de ach tervolging in. Op de Hogedijk in Bres kens kwam Van de W. met zijn brom fiets in de berm terecht, sloeg over de kop en viel van de dijk. De bestuurder moest met een sleutelbeenfractuur worden overgebracht naar het zieken huis in Oostburg. MIDDELBURG - Het dage lijks bestuur van de provincie blijft weigeren de namen openbaar te maken van de bedrijven, die steun hebben gekregen uit het provinciaal werkgelegenheidsfonds. Ge deputeerde staten hebben af wijzend beschikt op het ver zoek van de provincieverslag gevers K. Cijsouw en A. J. Snel van de PZC om de na men openbaar te maken. De verslaggevers verzochten om openbaarmaking, omdat zij van me ning zijn, dat de samenleving moet kunnen zien op welke manier over heidsgelden worden besteed. Tegen een eerste weigering van het provin ciebestuur stelden zij beroep in op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkin gen AROB-procedure Dat beroep is nu afgewezen Gedeputeerde staten verstrekken wél informatie over aard en soort van het bedrijf, dat steun krijgt uit het werkgelegenheidsfonds. Daarbij wordt een specificatie gegeven van het doel, waarvoor de bijdrage is verleend, aangeduid wordt welk ef fect er voor dc werkgelegenheid te verwachten valt cn dc hoogte van de bijdrage wordt genoemd. Gs zijn van mening, dat door hel noemen van de namen de betrokken bedrijven one venredig zouden worden benadeeld. Daaraan kennen zij een zwaarder gewicht toe dan aan het belang van informatie over de besteding van overheidsgeld. De weigering van gedeputeerde sta ten is mede gebaseerd op drie ambte lijke adviezen van afdelingen van de provinciale griffie Twee daarvan gaan in de richting van openbaarma king van de namen van de gesteunde bedrijven, één advies is wat dat be treft negatief Het dagelijks bestuur van de provincie heelt dat negatieve advies gebruikt om de weigering te onderbouwen. Bezien wordt of tegen de beslissing van gedeputeerde staten beroep zal worden aangetekend bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. TERNEUZEN AXEL De gemeentepolitie van Terneu- van de Temeuzense politie strekten de diejslauen zich zen heeft met de aanhouding van een inwoner van die uit tot heel Zeeuwsch-Vlaanderen en mogelijk heel stad een van de grootste fietsendiefstallen van de Zeeland In het belang van het onderzoek wilde hij laatste jaren opgelost De man bekende alleen al in geen nadere gegevens verstrekken over de verdachte Temeuzen het afgelopen halfjaar 50 fietsen te hebben en de heler. De Terneuzenaar werd maandag gearres- ontvreemd. Een deel van die buit zette hij af op een teerd. nadat een onderwijzer, die met zijn klas had adres in Axel. waar de rijkspolitie deze week 160 gezwommen tn het overdekte bad 'De Honte'. alarm rijwielen in beslag nam sloeg toen hij zijn fiets miste Derden signaleerden de verdachte m de omgeving van het zwembad. De politie Ze zijn opgeslagen in hel politiebureau waar de sluit niet uit dat de komende dagen nieuwe aanhoudm- herkomst wordt nagegaan Volgens een woordvoerder gen volgen. Terwijl de opvarenden van de 'Pearl' heelhuids van het reddings vlot werden opgepikt en met de helicopter naar Nieuwpoort werden gebracht, blusten de Zeeuwse vis- sers het vuur. De brand is ontstaan door kortsluiting van de accu's. De machinekamer is volledig ver woest. Van de buitenkant is de 'Pearl' vrijwel onaangetast. Het schitterend opgeknapte schip, dat volgens Van de Velde een kapitaal aan moderne apparatuur aan boord l Van onze Haagse redacteuri 0HAAG Staatssecretaris Van Zeil van economische zaken heeft drie 2 jiijoen gulden beschikbaar gesteld voor de verlenging van de Terneuzense fcvenaarhaven. Dit nieuwe havendeel wordt aangelegd ten gunste van de [drijven van August de Meyer én nieuwkomer Elopak. Het totale project ujt 14,7 miljoen. lehalve de bijdrage van het rijk betaalt de provincie ook een deel van de usten Net als in 't geval van Van Zeil gaat het om 3 miljoen, die worden geput Btde gedecentraliseerde middelen van de begroting van economische zaken. Wat simpeler geformuleerd gaat het om geld voor regionaal beleid, dat tot voor kort op de begroting van economische zaken prijkte, maar waarover de provincie nu zeggenschap heeft gekregen. Van Zeil gaat er volgens een mededeling van zijn ministerie van uit dat de scheepvaart en goederenomzet in het Terneuzendse havengebied zullen toenemen wanneer de verlenging van de Zevenaarhaven een feit zal zijn, en dat de omstandigheden voor industriële produktie en werkgelegenheid zullen verbeteren. Wat dat laatste betreft, de nieuwe Elopakvestigmg zal aan veertig mensen werk bieden, PAGINA 11 WOENSDAG 18 MEI 1983 fitie-commissaris I. Schuller wilde «t belang van het onderzoek geen niere bijzonderheden verstrekken w de omstandigheden waaronder door wie de bejaarde vrouw is tonden Op verzoek van de hoofdof- -er van justitie in Middelburg is het cberche-bijstandteam van Zuid- ai-Nederland ingeschakeld, dat s onderzoek naar de doodsoorzaak instellen. De bemanning van de ARM 6 op de voorplecht van het Duitse jacht. BRESKENS 'Dien Ollanders zijn niet bang...' riep de plaatselijke waterschout uit toen de viskotter 'ARM 6' uit Arnemuiden maandag avond afmeerde in de haven van Nieuwpoort, met langszij gebonden het uitgebrande Duitse jacht 'Pearl'. De vierkoppige bemanning van de 'ARM 6' was er 's middags om kwart over drie in geslaagd een felle brand in de machinekamer van het Duitse jacht te blussen en de omgebouwde kottertrawler te bergen. De opvarenden, het echtpaar Schmitt uit het Duitse Bochum. hadden het brandende schip al in paniek verlaten toen de Zeeuwse vissers langszij kwamen. Terwijl een reddingshelicopter het echtpaar uit het reddingsvlot op pikte. sprong de 34-jarige Hagenaar Willem van de Velde, bemannings lid van de 'ARM 6' aan boord en begon de brand te blussen Wat hij niet wist. was dat er op dat moment nog vier gasflessen en een benzine tank aan boord waren, die elk mo ment konden ontploffen. „Het was ook maar een gok", zegt Van de Velde na afloop, als zijn schip en het gehavende jacht veilig en wel in de haven van Breskens zijn afgemeerd „Die gasflessen zag ik pas toen er dat moment geen vuur meer in de buurt was. Maar het was er wél ontzettend heet..." Toen maandagavond de 'ARM 6"' met de 'Pearl' langszij afmeerde in Nieuwpoort, liep de eigenaar W. Schmitt dan ook dolgelukkig op de 'redders' van zijn schip af „Hij wist niet hoe hij het had", herinnert Willem van de Velde zich. „Dat je daar nog op durfde te springen zei hij. Van de Velde vermoedt dat het echtpaar juist vanwege het ontplof fingsgevaar zo snel van boord stap te „Ér liggen wel een stuk of zes brandblussers. Eén was er maar gebruikt' De ARM 6' was maandagmorgen uit Oostende vertrokken en lag vier mijl uit de 'kust. dwars van Nieuw poort. toen het Duitse omgebouwde jacht op ongeveer twee mijl langs- voer. „Ineens zagen we een hevige rookontwikkeling', zegt de 35- jarige kapitein Casper Caljouw uit Arnemuiden. ..Meteen haalden we onze netten in en voeren er op volle kracht naar toe." Toen de 'ARM 6' vlakbij was. kon den de opvarenden door de dikke rookwolken het brandende scheep je nog maar nauwelijks ontwaren heeft, wordt gerepareerd bij Stand fast B.V.' in Breskens. Vergoeding De eigenaar, een handelaar in scheepsapparatuur, beloonde de bergers van zijn 'Pearl' maandag avond in Nieuwpoort met drie fles sen champagne, een fles wijn en een fles jenever. Daar blijft het niet bij. De 'ARM 6' die dinsdagavond met een halve lading tong opnieuw zee koos en de netten weer heeft uitgegooid, staat nog een fikse ver goeding te wachten van de verzeke ring. De ARM 6 sleept het uitgebrande jacht de haven van Breskens binnen. De berging van de 'Pearl' een 'mooi stukje stuntwerk' volgens de Belgische waterschout kostte de ARM 6 ruim een volle dag tong- vanst. Bovendien krijgen de vissers nog een aanzienlijk bergmgsloon voor de redding van het Duitse jacht, Kapitein Casper Caljouw en zijn bemanning waren dinsdagmiddag na hun aankomst in Breskens dan ook in opperbeste stemming. Met een hoofknik naar het Duitse jacht zei kapitein Caljouw: „Ik hoop dat het een duur tongetje wordt!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11