Renault 11 TSE AT VOORJAAR Wilde planten gedijen i ien cursus charme: van een .rouw meer vrouw maken JE RAAKT NIET UITGESPEELD PZC/ Achterkant heeft veel weg van de Fuego en het totaal lijkt op de R9 Americain. Het geteste exemplaar van ruim 25 mille heeft zoveel inte ressante snufjes dat er liefst 40 kantjes tekst nodig zijn om alles uit te leggen. En om eerlijk te zijn: na veel zoeken en proberen heb ik het digitale klokje niet gelijk kunnen zetten met het radiotijdsem. Overi gens vast een veiligheidsadvies voor kopers. Lees de handleiding zittend in de auto die stilstaat rustig door. Want al rijdend is het eenvoudig onmogelijk om de aan dacht goed op de weg te houden. Twee snufjes zijn zeer goed beval len. Als eerste de afstandsbedie ning om de deursloten van buiten te openen en te sluiten. Dat is in het donker en-of met handen vol spul len altijd trefzeker. In- en uitladen van de ruime kofferbak gaat op die manier ook aangenaam. Als tweede is er de radiobediening. Dat gaat zonder het stuur los te laten. autovaria Een soort doosje aan de stuurkolom bevat 4 schakelaars voor volume, golfbereik, geprogrammeerde sta- tionkeuze en alle zenderkeuzes. In hetzelfde doosje zit nog een kort handeltje voor ruitenwisser annex sproeiers. Die radio heeft maar liefst 6 luidsprekers en op de middencon sole zitten nog eens 21 knopjes en lichtjes om de cassetterecorder ho- ge-lage tonen, links-rechts en voor- achtcr luidsprekers te regelen. Zicht Genoeg over de electronica, waar van we de komende jaren en zeker van de Japanners, nog genoeg zul len horen. De 11 zit lekker met ISOAG 17 MEI 1983 (Door Siem Leeuwenkamp) Tot voor kort kon je nog auto rijden zonder enige tegenspraak van wie dan ook te hoeven dulden. Maar dat is met de komst van de Renault 11 allemaal anders geworden. Als je nu een deur open laat staan, te wei nig olie hebt. de motor te hard laat werken zodat ie te heet wordt dan spreekt die auto tegen je. En wat erger is, je kunt niet terug praten, zodat er een hoogstaande technische discussie ont staat. Nee. de enige remedie is: luisteren en verhelpen dat euvel. Is dat nou allemaal nodig die prietpraat in een auto? Bij Renault beweren ze na tuurlijk van wel. anders hadden ze zo'n Renault 11 TSE niet gemaakt. Met als argument dat sprekende waarschuwingen méér effect heb ben dan optische, is dit electronisch vernuft in het dashboard samenge bald. Uiteraard met de zo veel ge prezen en verguisde chip. Wat even wel nog niet onderzocht is zijn de schrikreacties van bestuurders die ineens een metalen mannenstem horen op bijvoorbeeld een donkere weg in de bergen, zonder vangrail en gapende ravijnen. Ofwel, in hoe verre leidt dit systeem de aandacht van de weg af? Snufjes De R11 is een doorontwikkeling van de R9 Mechanische opbouw zit er voor het merendeel van die R9 in. goede afstelmogelijkheden van de stoelen die in de prettigste 'schom melstand' gezet kunnen worden. Ramen van voorportieren zijn elec- trisch te bedienen evenals twee bui tenspiegels Zicht naar achter door de middenspiegel is matig. Dat geldt ook voor de markering van de achterzijde. Hoewel die kort is. blijft het bij parkeermanoeuvres oplet ten. Verwarming en ventilatie is prima. Vooral de vier uitstroomgaten met directe buitenlucht zijn een wel daad. Het digitale dashboard heeft de keus uit twee schalen van 0 tot 90 en van 0 tot 180. Een heel exacte benzinemeter geeft met verlichte streepjes de voorraad aan en als die minimaal is begint natuurlijk 'de stem' te spreken plus een knippe rend lichtje. Oliepeil en druk alsme de koelvloeistoftemperatuur wor den ook door dwarse lichtstreepjes aangegeven. De motor in de 11 TSE meet 139" cc en heeft een vermogen van 72 pk die door een 5-bak op de weg worden gebracht. Schakelen gaat goed waarbij aangetekend moet worden dat de vijf soms 'zoek' is. De trekkracht wordt opgegeven met een waarde van 104 Nm bij 350P toeren per minuut. Daarvan komt lang niet alles op de weg. Zeker, er zit genoeg power in en een top van over de 160 km per uur is voldoende. Maar er moet gedurende lange tijd doorgetrokken worden en dus met behulp van vele krukasom wentelingen en dat kost weer extra benzine. Gemiddeld kwamen we uit op ruim 1 op 11 Renault zeif claimt 1 op 14 "maar dat zijn waarden die uitgaan van twee constante snelhe den plus wat stadsverkeer Sturen Sturen gaat licht, soms wat tè licht en met name in de scherpe bochten met nogal wat overstuur betekent dat redelijk snel gasloslaten anders redt je het niet. Stuur zelf pakt stevig aan en het zicht erdoorheen op het dashboard is goed. Opberg ruimte wordt gevonden in bakje bovenop handschoenkastje, het kastje zelf is klein, twee kleine por tiervakken en een hoedenplank. die voor de helft met de bagageklep mee omhoog gaat. De achterbank biedt evenals de voorzijde voldoen de zitruimte en plaats voor de be nen. Hy is deelbaar en neerklapbaar door een verzonken drukknopbe diening. Dan ontstaat er een grote vlakke laadruimte die genoeg ver stouwen kan Volop elektronisch vernuft in het dashboard Spelen De Renault 11 TSE heeft alle ge noemde snufjes standaard en het geheel is alleen in deze combinatie leverbaar. Op een TC van f 17.200 is bijvoorbeeld niet de mooie Philips MCC HiFi radio te bestellen. Jam mer. maar helaas. Wie dus kiest voor al dit fraaie is de eerste weken niet uitgespeeld en op een regen achtige dag kun je de kinderen ook een tijdje zoet houden «als je de startmotor maar even loskoppelt». Renault wil er dit jaar nog 12.000 van verkopen en ik ben benieuwd hoeveel electronische liefhebbers onder de klanten hebben gezeten. (Door Jan de Vosi BMW heeft de 525-eta gelanceerd, die met f44.295 geprijsd is tussen de 5201 en de 5251. Bij gelijkblij vende rijprestaties is er een verminderd benzinever bruik van 9 tot 12 procent. BMW vergelijkt deze zescylinder dan ook in dit opzicht met de 315-3181 uit de nieuwe 3-serie. Omdat het maximumtoerental is verminderd, kon de auto tevens stiller worden. Het eta-concept leta is de Griekse letter die gebruikt wordt in de fysica als symbool voor rendement» kende BMW al eerder in zijn exportauto's naar Japan en Amerika De Duitse fabriek gaat dus dit concept nu ook in Europese automobielen toepassen: naast de sportief-dynamische rijstijl zal de door de zogenaamde actieve kalmte gekenmerkte rijstijl van BMW- produkten zich gaan aandienen. Er zijn vergaande technische ingrepen toegepast op de oude zescylinder van 2693 cc door vermindering van wrijvingsverliezen en een optimale cylindervulling met het brandstof-luchtmengsel. De compressie is opge voerd tot 1 11 en men heeft een zeer lange differentiee- loverbrenging toegepast. Het vermogen van de motor is (net als dat van de 5201) 92 kW (125 pk» en het maximumkoppel is 240 nM bij het vrij lage toerental van 3250 t. per min Er is nu tevens voor het eerst in de 5-serie een viertrapsautomaat leverbaar ivoor de 525 eta nl» De top ligt nog boven de 180 km per uur en de acceleratie is 0-100 km per uur in 10.7 sec. Het benzineverbruik moet volgens fabrieksopgave zijn. 1 op 17 km bij een constante van 90 km per uur. Ten slotte zijn nog enkele technische aanpassingen noodzakelijk gebleken, zoals ook achter schijf- in plaats van trommelremmen. jris over het algemeen maar weinig waardering voor het tot nu toe erg natte voorjaar. De liboeren hebben weinig of niets kunnen inzaaien en er staat dus nog minder boven de ind. las, ook op dit terrein komt de ng van landbouwers en natuur- iars niet bepaald overeen. De ien klagen, maar de andere groep tevreden zijn. Zelden loopt men kans om diverse vroegbloeiende te constateren. Eventueel licht men een takje uit de grond om het te kunnen zien. Wel meteen te zien is een merkwaar dig verschijnsel dat zich kan voor- zeldzaam; na 1950 zijn er slechts 13 groeiplaatsen gevonden. De oecologie van de plaatsen kan omschreven worden als droog, zandig grasland met een wat ruderale inslag. Populair gezegd: knelbeemdgras an eens in volle glorie te aan- doen in de bloeiwijze zeil, de pluim groeit graag m de duingraslanden adus Tn rip aavtips vormen zich soms „.i.,.- r\n n-.a'r, <v,, mndert. doordat de kleine hoeveel- Gratie, te vertalen met: nieuwe orga- gevallen regenwater snel weg- ineen zandige ondergrond. Van- dat dit jaar zich uitstekend n tussen de buien door op >=k te gaan in de duinen of soort- jke terreinen. De kans om er zeld- nen vormend. Proligeratie of vergroei- plinten te vinden is croter dan „ine kan ook wel eens worden waarge- Plant om te bekijken-en met minder zeldzaam is het voorjaarskruid Se- necio vernalis). Ook dit is een soort Al met al is het knolheemdgras tezamen met de vroege bloei en de grijs-groene kleur een zeer herken- ^steeds voorzichtig uitbreidt. De gele bij de witte klaver, alwaar de witte bloempjes dan worden vervan- duinen bieden overigens toch al gen door minieme klaverblaadjes j veelkleurige aanblik. Op enkele tante meters kunnen met gemak ï-(ian tien bloeiende plantjes wor- gevonden. Als witbloeiende zijn vroegeling, kleine veldkers, Deens dblad, akkerhoornbloem. gewone mbloem, kleine hoornbloem, iiioornbloem, zandmuur, winter- slein en kandelaartje. Paarse en we kleuren worden verzorgd door Ook in de rest vergeet-mij-nietje. lathyruswik- ,juinreigersbek, zachte 'ooievaars- en duinviooltje. En het geheel gecomplementeerd met het van (duin)paardebloemen en iselljk het bleke blauw van klimo- >pnjs en gewone veldsla. Voor- n', een lange lijst! jen dan juist met zo'n nat voor- Want het grootste deel van de dus. In de aartjes vormen zich soms namelijk groene uitspruitsels. Het Sink 11VU BlUUWJW. Ubb' VCkll «nv. O--—-J - -O-s v. b- V* V* [V V- bloeiers hoort thuis op plekjes "Jkt erop, dat zich reeds in de aartjes den wie van dit zeldzame gras uit 's zomers te warm zijn maar nu nieuwe grasplantjes vormen. Vandaar Zuid-Europa en het Midden-Oosten 'onbegroeid: duingraslanden, zan- ook de aanduiding van dit verschijn- nog meer plaatsen wil ontdekken, j bermen en dergelijke. Vaak ge- se' me*; het woord 'vivepaar'.Jietgeen moet niet te lang meer wachten, want rt bet, dat de droogte deze planten jachtig wordt en uitbundige bloei waar de mens z'n invloed heeft laten gelden, bijv. vlak langs of op duinpa- sel met het woord 'vivepaar'. hetgeen zo veel b°tekent als levendbarend. de al dan niet vivipare bloei is al bijna Een andere benaming er voor is profi- weer voorbij. Wel is dit natte voorjaar uiterst geschikt voor een zoekaktie. De planten bij Vrouwenpolder hebben er nog nooit zo mooi bijgestaan als dit jaar Nu is ook pas duidelijk geworden hoeveel het er wel zijn. Een voor de meesten wat die in meer zuidelijke en oostelijke delen van Europa thuishoort. Pas in de negentiende eeuw is ze naar onze streken gebracht, alwaar ze zich nog bare soort uit de moeilijke groep der grasachligen. Echt veel zal met dit aparte plantje niet kunnen vinden; in Zeeland is tot op heden één groei plaats bekend, bij Vrouwenpolder. Nederland is het bloemen ervan vertonen het meest gelijkenis met het welbekende Ja- cobskruiskruid (S. jacobaea) of het smalbladig kruiskruid (S. erucifolis). Ze zijn alleen iets groter. En de bloei wijze van deze kruiskruiden is aan zienlijk rijker dan die van het voor jaarskruid, dat hooguit per plant zo'n tien bloemhoofdjes telt In andere opzichten lijkt het meer op het eveneens bekende tuinonkruid met de naam klein kruiskruid (S. vulgaris). De blaadjes hebben onge veer dezelfde vorm, maar zijn meer gekroesd en daardoor dikker. Een ander klein verschil is de wollige beharing van stengel en bladen, die bij het voorjaarskruid sterker is. De hoogte van beide planten verschilt niet veel. Tot nu toe is deze plant een aantal keren in Zeeland aangetroffen. Het eerst gebeurde dit aan het eind van de veertiger jaren, toen de heer A. de Visser uit Sint-Laurens deze bij zijn woonplaats aantrof, in een weiland. Latere vondsten van korte duur zijn een dak bij Vrouwenpolder in 1955 en een pas ingezaaid grasland bij Arne- muiden in 1977. Al deze groeiplaatsen zijn inmiddels verdwenen. Maar een plaats waar het voorjaarskruid zich schijnt te willen en kunnen handha ven, is het industrieterrein van het Sloe. Daar werden in 1981 een paar exemplaren aangetroffen. Vorig jaar waren ze niet meer terug te vinden, maar dit jaar heeft het neergedaalde vocht op deze vaak schaars begroeide exemplaren. Dit mag een grote bijzon derheid heten, daar maar êên andere plaats buiten Zeeland bekend is waar het meer dan een of twee jaar heeft standgehouden En dat zijn de zonni ge kanten van een extreem voorjaar. •J W. Jongepier Knolbeemdgras (Door Sjak Jansen i ;rk« lodelieve Meertens (41), j,; Troannequin in ruste te w swijk, heeft de indruk dat scb If Nederland in haar voet- lor wil treden. Bij de ogen- lijke sleur van alledag ft het met klatergoud om- ogen modellenberoep meer ooit. Mannequinscholen toen dan ook als water- "kels in de woestijn. Ons gji d is ermee vergeven sinds elegant wiegen met de ir.fapen tot wetenschap verhe- 1,1,3 'om gooit Godelieve het over een ft boeg. Zij probeert de weinig .jj|Rwuste vrouw van dienst te zijn oen cursus charme. Een cursus oiet mikt op een loopbaan als oannequin, maar die de vrouw meer vrouw wil maken. Gratie en ,dr üictle worden daarbij belangrijker Mo ?ht dan het bevallig draaien met lips, wrsus, goedgekeurd door de oer- ia 'lijke Vereniging van Huisvrou- duurt ongeveer tien avonden. volleerd is men dan nog niet, „o« !IS waar Ugt het einde van de ,0 l Dat blijkt trouwens ook uit lesprogramma dat behalve ele- l lopen ook nog houdingverbete- 19! ei ongedwongenheid omvat. En ha d- en gezichtsexpressie. Poseren, gymnastiek, dieetles, lette, hoe zich te kleden en haar- Bgltsverzorging. cursus erop, dan is de cursiste 19' 'Heen 275 gulden lichter, maar 19' zij desgewenst ook een certi- zegt dat zij charmant is. "oont zijn, wat houdt dat in! 19! 19' ie \morten &lio kleurig maar beslist de moei- «uird zijn twee vroege grassoor- RtKcerste is reukgras (Anthoxan- haodoratum), dat inderdaad een (RiHtgeur afgeeft die doet denken mcinmel. Die wordt veroorzaakt Ml bestanddeel cumarine, de- 1/Mof die bijv. ook de geur aan mrrouwebedstro geeft. ïtóeiwijze lijkt op een aar en altijd lillend zijn de er uitstekende meel- fffiien stijlen. Andere grasjes met itgelijke bloeiwijze zijn in duinen landdoddegras en paashaver, die ileeen slag kleiner zijn dan het ngras en nergens naar ruiken. Ook i op dijken en langs wegen het mge gras niet te hoog is. is het nakkelijk reukgras te vinden. iicssanter nog is het knolbeemd- ilPoa bulbosa). Dit is er een uit de de pluimgrassen, die vaak lop elkaar lijken. Maar deze soort laarvan zeker nu met gemak mderscheiden. Allereerst door de öormige verdikking onderaan de a ogels Nu is dit niet direkt zicht- maar voeltr men even in de ;h1, dan valt de knol gemakkelijk Voorjaarskruiskruid Volgens Godelieve Meertens is dat hartelijk lachen zonder ordinair 'dub bel te liggen'. Maar ook: gaan zitten met de benen schuin naast elkaar geplaatst, keurig als gewillige solda ten in het gelid, „als je gaat sollicite ren en je ploft in een stoel met je benen over elkaar, en ie vraagt of ie een sigaret mag opsteken, dan kun je het wel vergeten", meent de Rijswijk- se. Persoonlijkheid, daar gaat het om volgens haar. Dus niet op visite ner veus in je haar gaan zitten l'runnik- ken. En evenmin lopen met te grote stappen en de voeten uit elkaar. „Niet zoveel gewicht op de hakken leggen", luidt Godelieve's advies, „maar soe pel lopen met een lekkere tred en een kwieke pas. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt wat een knap persoon, maar zodra die gaat lopen knap je erop af.,. Godelieve meent dat als je ergens vlot komt aanlopen, je leuker zult worden tegemoetgetreden dan wan neer je die entree als een slome duikelaar maakt. „Het gaat om een stuk uitstraling. Maar juist dat mis ik zo vaak." Denk niet dat de charme de cursiste komt aangewaaid Het tegendeel is waai' Er moet hard worden gezwoegd. Honderd keer proberen elegant uit een stoel op te staan is gewoon. En vijftig keer joyeus een deur binnenko men ook. Evenzoveel keer voor de spiegel een tandpastaglimlach cree- ren hoort er evengoed bij. Net als met een boek los op het hoofd (kaarsrecht) door de lesruimte schrijden. Mooi en anatomisch juist de trap oplopen, waardig de kamer verlaten, sierlijk in de jas glijden: niets van dit alles wordt op de cürsus overgeslagen. Voorbijgegaan wordt evenmin aan de theoretische kant van de zaak. Zo leert men dat haarverzorging veel meer omvat dan het legen van een spuitbus met haarlak En make-up houdt met op bij een oogschaduwtje. „Make-up is vreselijk belangrijk", zegt Godelievp het is eigenlijk je basis. Ik maak altijd onderscheid tus sen verzorgende make-up en versie rende Het aanbrengen ervan is volgens haar niet even het gezicht wassen en een dot crème erop doen. „O nee. het is een heel ritueel, 's Ochtends begin je met, een crème. Daarop breng je dan een lotionnetje aan. vervolgens een vochtvasthoudende emulsie, dan een stimulerende lotion en daarna een poriënsluitende tonic Je zult wel zeg gen: wat een gedoe, maar aan een dergelijke huidverzorging ontkom je niet met al dat vuil in de lucht." Godelieve Meertens Doorzetten Kleedmanieren vormen een hoofd stuk apart. Volgens Godelieve maakt de gemiddelde vrouw daar opvallend veel fouten mee. „Neem alleen het ondergoed. Hoe vaak gebeurt het niet dat je het te strakke slipje door de pantalon heen ziet? En hoe vaak zie je niet een vrouw in een witte broek, terwijl daar een zwart slipje doorheen schijnt? Bij modeshows is dat hele maal bloedlink. Maar zulke fouten worden nog altijd gemaakt. Ja, zelfs in de beroepspraktijk Ik weet wel: het zijn allemaal kleine dingen, maar je moet ze wèl weten De vrouwen die de cursus charme volgen, komen uit alle geledingen van de samenleving. „De meesten van hen komen hier om hun persoon lijkheid wal bij te spijkeren", zegt Godelieve. „Je moet al' en toe wel doorzetten, maar dat hebben de meesten er graag voor over". j'ijM») hl Jffe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9