Nettowinst Unilever fors »mlaag in eerste kwartaal Boormachines voor hobby en beroep ESUL TA TEN IN EUROPA LA GER Licht dalende tendens in het bierverbruik Ondernemend - Zeeland - OBLIGATIES AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS :l I isDAG 17 MEI 1983 OTTERDAM (ANP) - Het Unilever-concern heeft in het eerste kwartaal van 1983 in totaal ter de gehele wereld een nettowinst behaald van f 310 min. Dit is 19 pet minder dan in (zelfde kwartaal van 1982 (f385 min). Per aandeel van f 20 daalde de winst van f 6.91 tot f De omzet steeg met 2 pet van f 13.608 min tot f 13.866 min. Het verkoopvolume daalde hter met 2 pet. grotendeels als gevolg van lagere verkopen van UAC International. De drijfswinst van het concern daalde met 5 pet van f 732 tot f 699 min, zo heeft Unilever «gedeeld. r,.r0pa bleven de resultaten bene- onder meer toe te schrijven aan per druk en een nadelige invloed van "die van vorig jaar. in Noord- saldo hogere interestlasten if 57 min wisselkoersveranderingen trika verbeterden ze in totaal aan- tegenover f 34 min i. hogere belasting- In haar verdere toelichting op de gang lijk. die van UACI waren belang- [lager en op de andere activiteiten :en genoemde gebieden waren ze In Noord-Amerika was de s'.verbetering te danken aan de r goede resultaten van National rch en aan Lever Brothers, die na .penode van verliezen winst maak- de nettowinst van het concern «er daalde dan de bedrijfswinst is iooruitzichten itofabrikanten is na 1983 beter iNDEN (RTR) - Dit jaar zal er van iilgeniene opleving van de vraag irauto's in de wereld nog niet veel «bikomen maar voor 1984 en 1985 idt vooruitzichten veel beter, deze conclusie komt het Britse ituut voor economisch onderzoek 0 Resources International (DRI) verslag van een studie over de -oedelijke ontwikkeling van de rmobielindustrie in de komende :de meeste autofabrieken zal 1983 Eg verbetering in de gang van brengen, voor sommige mis- Str. nog wel enige verdere achter png. aldus DRI. dat als enige :ur.tje voor dit jaar de opleving Ede economische bedrijvigheid in nremgde Staten ziet. Voor 1984 en voorspelt het instituut een :Ug herstel, eerst in de Verenigde tri dan in Europa en later in jU-Amerika Imw vliegveld 1ilschap volgend j«r in gebruik MOVEN (ANP) Het nieuwe nfyidd Welschap moet, ondanks dc mtfging die de werkzaamheden wwitcel oplopen als gevolg van (Ulechte weer, medio volgend jaar (ibruik worden genomen, uheeft een woordvoerder van het UJterie van defensie maandagmor- agezegd op een persconferentie in ühoven. Rond die zelfde tijd moe- ook nieuwe stationsgebouwen «de afhandeling van het burger ij ölverkeer gereed zijn. dj laanleg van de nieuwe start- en '^dlngsbaan, waarmee vorig jaar is pnen, heeft tot gevolg dat dicht- 'ölkte wijken in Eindhoven-Noord «den verlost van het lawaai van Svüegende vliegtuigen. De nieuwe isi ligt namelijk een aantal graden Iraald ten opzichte van de oude. betekent wel dat de lawaai- ilast in de dorpen Knegsel, Oerle, idoerle en in het Veldhovense bui- tiebied zal toenemen. Het ministe- ?an defensie is bereid daarvoor ïdeloosstelhngen uit te keren. Tot is een tiental aanvragen daar- binnengekomen. De aanleg van (vliegveld kost rond de zestig mil- s gulden. AMSTERDAM (ANP) De warme zomer van 1982 heeft een merkbaar positief effect gehad op de bierconsumptie in ons land. Het verbruik nam vorig jaar toe tot 12,5 min hectoliter, wat neerkomt op ongeveer 87 liter per hoofd van de bevolking, maar als het „mooi weer'-effect uit de cijfers wordt ge haald. komt men niet op een lichte stijging van het verbruik, maar op een lichte daling tot 85 liter. Ook voor de komende jaren lijkt het waar schijnlijk, dat er sprake zal zijn van een stabiele tot licht dalende trend op de biermarkt Dit zegt Heineken in het in formatieblad Tap en Schap, met als basis cij fers van het Centraal Brouwerij Kantoor. De totale binnenlandse afzet van bier in ons land daalde vorig jaar met 9 pet tot 11.7 min hectoliter. Deze terug val moet worden ge zocht in de forse extra verkopen eind 1981 van voornamelijk flessen- bier. in verband met de accijnsverdubbeling per 1 januari 1982. Nog steeds is Pilsener bier goed voor 99 pet van de markt. Bier in flessen en in blik neemt tweederde van de totale hoeveel heid gedronken bier in Nederland voor zijn re kening De levensmid delenhandel, en dan vooral het grootwinkel bedrijf. neemt een toe nemend aandeel van de afzet van bier in flessen voor zijn rekening Het aandeel van de horeca bedraagt ongeveer 40 pet. De afzetontwikke- ling is minder sterk ge weest dan de thuisver- bruiksmarkt. Dit is met name veroorzaakt door een achterblijven van de afzet hier van bier in flessen. De daling ont stond dool- de grotere belangstelling voor tap bier Het aandeel hier van in de bieromzet van de horeca steeg van 79 pet in 1975 tot 85 pet in 1981. van zaken in het eerste kwartaal van dit jaar meldt Unilever voor Europa een winststijging bij wasmiddelen. De groep toiletartikelen maakte minder winst Dit was ook het geval bij eetbare vetten en diepvnesproduk- ten Bij de groep overige levensmidde len en dranken was er echter sprake van een winststijging De ondernemingen die produkten en diensten leveren aan andere indus trieën hadden nog steeds te lijden van het lage niveau van de economische bedrijfigheid. Hun resultaten waren in totaal lager dan in hetzelfde kwartaal van 1982 De daling van de resultaten van UAC International vloeide voort uit de im portbeperkingen in Nigeria en de sterk afgenomen economische bedrij vigheid in franstalig Afrika Hierdoor daalden zowel de exporten als de plaatselijke verkopen aanzienlijk Het verkoopvolume van de andere activi teiten buiten Europa en Noord- Amerika nam met 4 pet toe ondanks de afgenomen koopkracht in een aan tal landen waaronder vooral Brazilië en Indonesië. De netto liquide middelen van Unile ver waren aan het eind van het eerste kwartaal 1983 aanzienlijk hoger dan op hetzelfde tijdstip vong jaar. Schuitema - Voor Schuitema (groot handel in levensmiddelen. Centra) zal 1983 een interimjaar zijn. Marktin- strumenten zullen verder worden ont wikkeld. De directie zal daarbij voort gaan de organisatie aan te passen en te ontwikkelen Ondanks een weinig groeiende omzet en onder druk staan de marges verwacht het bestuur het vorig jaar behaalde rendement dit jaar op hetzelfde niveau te kunnen handhaven, zo blijkt uit het jaarver slag AMSTERDAM (ANP) De Amster damse effectenbeurs is de nieuwe bcursweek rustig begonnen. De ani mo om zaken te doen hield niet over. In deze stille markt bleven de koers afwijkingen bescheiden. Ook op dc obligatiemarkt was het van eenzelf de laken een pak. Dc staatsfondsen waren nagenoeg onveranderd tot een fractie lager. De markt lag er stil bij. Hoewel de dollar ruim een cent duur der was op f 2.7690 en Wall Street iets hoger gesloten was. waren de interna tionals toch verdeeld. Zo moest KLM f 2,30 afstaan op f 150. Hoogovens ver loor 30 cent op f 26.10. Philips was nagenoeg onveranderd op f 47,20, evenals Unilever op f 206. vooruitlo pend op de bekendmaking van .de kwartaalcijfers maandag nabeurs. Kon. Olie was een fractie hoger op f 121.20. Akzo was beleggers 50 cent meer waard op f 67.20. Bij de banken lag ABN f 2 beter op f 375. De andere banken waren onver anderd. Bij de hypotheekbanken stond Westland-Utrecht f 4 af op f 121,50. De verzekeraars waren licht verdeeld en hetzelfde gold voor de uitgevers. VNU liet f 1.60 liggen op f 60.70, terwijl Elsvier-NDU er f 2 bij- sprokkelde op f 303 Volker Stevin won bij de bouwers f 0,40 op f 39,30. HBG moest 70 cent terug naar f 99,50. Elders op de markt verloor Gist-Brocades f 2,50 op f 147,50. Tijdens beurstijd kwam aanbod los vuui de actieve aandelen De vraag bleef hier duidelijk bij achter, zodat de koersen over een breed front weg zakten. Hier en daar namen de verlie zen toch wel een stevige omvang aan. Zo kwam Gist-Brocades op een achteruitgang van f 4,20 te staan op f 145,80 en KLM op een verlies van bijna f 4 op f 148.50. Voor Westland- Utrecht kwam zelfs een laatprijs op het bord en wel van f 120 De lokale" markt hield althans in de eerste penode redelijk stand Het beeld was wel verdeeld. Zo was Brede- ro Bouw f 3 beter op f 183. HAL won f6 op f 196. Hagemeyer klom f 1,50 naar f 39.50 en Borsumij-Wehry eveneens f 1,50 op f 156 Wyers werd I' 2 duurder op f 39.50 Twijnstra en Gudde werd f 2,40 hoger geadviseerd op f 27,50. Andere fondsen die beter in de markt lagen waren Wereldhave, Begemann en Nijverdal-ten Cate Aan de andere kant moest van der Giessen-de Noord f 9.50 prijsgeven op f 95,50. Westhaven, bij wie f 99 op de aandelen zal worden terugbetaald, zakte f 5.50 op f 223. Hollandia Kloos was f 8 lager op f 110 en VMF fl .70 op f 65,50. Reesink zakte f 5 naar f 280 KLM-warrants gingen voor f 140 van de hand, f 13.50 lager. Porceleyne Fles viel op een f 2 lagere koers van f 130 met te slijten. Het bedrijf heeft zich beschermd tegen een mogelijke over val via de uitgifte van preferente aandelen. Holec zakte f 1,30 naar een laatprijs van f 56. Om twaalf uur waren op de uptlebeurs 4386 contracten verhandeld. Actief waren Philips en Kon Olie Er waren betrekkelijk weinig fluctuaties in de optiepremies. Na de bekendmaking van de kwar taalcijfers is de koers van Unilever maandag tijdens de nabeurshandel flink gezakt. Even voor de publicatie kwam de koers op het hoogste punt van f 206,80 In de middag gleed het fonds weg tot f 200 vergeleken met vrijdag een achteruitgang van f 6. Ook de andere internationals moes ten in de middaguren terug en sloten op koersen, die behoorlijk onder die van afgelopen vrijdag lagen. Een en ander had mede te maken met de op de vloer heersende angst, dat Wall Street maandag wel eens lager zou kunnen zijn, omdat in Amerika de groei van de geldhoeveelheid flink was tegengevallen Deze vrees was niet geheel ongegrond, want de Dow Jones index stond na een uur hande len op een verlies van ca. 18 pun ten KLM sloot in Amsterdam zodoende op f 145 per saldo f7,30 lager. Philips kwam op I 46,30, een verlies van f 1 en Koninklijke Olie op f 119,80. een achteruitgang van f 1,20. Elders op de actieve markt leed Westland-Utrecht een lors verlies van f 10.50 op 1 115. Gist-Brocades zakte tot f 143 een daling van f 7 Heineken moest bijna f 4 inleveren op f 105,50. v Philip van der Est rechts met zijn enige 'werknemer en collega' W Duran. 'ALBATROS ELECTRONICS' IN SOUBURG OOST-SOUBURG „Wie een ei gen bedrijfje wil beginnen, moet zich wel realiseren dat de aanloop moeilijk is. Je moet namelijk je contacten zelf leggen en eerst ver trouwen voor je produkt weten te winnen". Dat zegt de Souburger Philip van der Est (38), en hij kan het weten, want hij heeft ervaring in het opzetten van een eigen klein bedrijf. Op nummer 98 aan de Mid delburgsestraat staan achter een klein landhuis de vier loodsen van 'Albatros Electronics', de creatie van Philip van Est. Wie de loodsen betreedt wordt ge troffen door de netheid en de over zichtelijkheid die er heerst. Van der Est heeft de loodsen zelf gebouwd, voor een groot deel uit gebruikte materialen „Voor de bewapening van het beton heb ik oude antennes en huizen gebruikt", vertelt hij Zo is hij aan een totale bedrijfsopper- vlakte van 65 vierkante meter geko men, een oppervlakte, die een groot deel van de tuin achter het huis in beslag neemt. Dat leverde weinig moeilijkheden over bouwvergun ningen met de gemeente op, want de loodsen waren een vervanging van bestaande gebouwtjes Van der Est heeft zijn ruimte effi cient ingedeeld in vier afdelingen: de houtbewerking, de fijnmetaal- afdeling, de plaatwerkerij en de elektronische montage. Efficiency is nodig bij de vervaardiging van het produkt van 'Albatros Electro nics': kleine elektronische boorma- chinies, die draaien op laagspan- ning. De boormachines en de bijbe horende regel-units zijn voorname lijk bestemd voor de vrije tijdsbesteding. voor zelfdoeners en modellenbouwers. Ook acculaders voor de modelbouw worden bij 'Al batros Electronics' vervaardigd. „We zijn nu ruim een maand aan het produceren. De eerste honderd boormachines zijn klaar en op be stelling verkocht", vernemen we van Van der Est. Hij vervolgt: „Een Duitse firma heeft ons laten weten dat zij belangstelling heeft voor professionele boormachines. Die gaan we dan ook maken". Van der Est en zijn enige 'werkne mer en collega' W Duran.(35) zijn erg trots op hun eerste produkt: het 'hobby'-boormachientje. „Je kunt er ook mee frezen Je kunt het als een pen vasthouden, omdat het boorkopje er' helemaal verzonken inzet Het werkt op laagspanning. kan ook op een accu draaien en heeft weinig slingering, minder dan 0,1 millimeter Het boorkopje is exact, zuiver, maar het heeft wel veel moeite gekost het zover te krijgen". Philip van der Est is gediplomeerd electro-technisch installateur en ra dio- en tv-installateur. Hij werkte in loondienst en ook enige tijd bij een uitzendbureau. Twee jaar geleden liet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel als 'Albatros Elec tronics De tijd daarna was nodig voor de bouw van de loodsen, maar vooral ook voor de ontwikkeling van het produkt „Eerst wilde ik radio-apparatuur maken, maar daar ben ik gauw mee gestopt, want er moest geld binnenkomen. Nu zijn we dan ruim een maand geleden met de produktie van boormachi- BF.RGEN OP ZOOM 'Nederland se Alcoholfabriek BV', dat zal met ingang van 1 juni de nieuwe naam zijn van de 'BV Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek' in Bergen op Zoom. De tot dan gevoerde afkorting 'ZNSF-CV' zal dan gewijzigd wor den in 'Nedalco-CV'. Tot de naamswijziging is besloten om door middel van de nieuwe naam meer duidelijkheid te geven over het voornaamste produkt dat wordt gefabriceerd: alcohol Op de ze wijze hoopt de directie de onder neming een meer eigentijds karak ter te geven. WOLPHAARTSDIJK Exploi tant Leijn Moerdijk van het pas nes begonnen, samen met Duran, en tot nu toe met succes" Niet alleen de bednjfsgebouwtjes. maar vrijwel alle produktie- machines zijn eigen ontwerp en eigen bouw „Deze wikkelmachine, nodig voor het wikkelen van trans formatoren, is gemaakt van een oude motor van een auto- ruitenwisser. En ook deze spuitma- chine en deze tapmachine voor het tappen van plaatwerk zijn eigen maaksel", verklaart Van der Est met enige trots. De produktie is nu op gang, er is afzet voor de inzet van zijn mede werker Duran: „Hij heeft veel erva ring in electro-montage". „Veel steun heb ik ook ondervonden van de firma Maljaars, de ijzerhandel. Zij hebben me op weg geholpen bij het vinden van afnemers. En zonder afnemers van je produkt begin je natuurlijk met veel", aldus van der Est van 'Albatros Electronics' Hij ziet de toekomst van zijn pro dukt met optimisme tegemoet „Er ontstaat steeds meer vrije tijd. De mensen krijgen steeds meer gele genheid voor hobby's, ook op het gebied van de electronlca en daar ligt onze markt. Bovendien wij zijn een klein bedrijf met het voordeel dat je snel van produkt kunt wisse len om bij de markt aan te passen" Gerard C. van Loo. heropende restaurant 'Bellamy' aan de Zandkreekweg wil zijn be zoekers niet alleen spijzen en dran ken. maar ook cultureel genot pre senteren. Daarom is er vrijdag avond 27 mei om 20.00 uur een concert in het restaurant, terwijl de bezoekers nochtans de gelegenheid krijgen hun hapjes en drankjes te nuttigen. Deze streling van tong en maag zal worden afgewisseld met het optreden van het ensemble Ste- genga-De Vente-Sickenga, die de consumenten-toehoorders zullen vergasten op muziek van (onder meeri Telemann en Purcell. ten gehore gebracht op viool, cello, fiuit en piano Het romantische 'Café Concert' herleeft dus in 'Bellamy'. Amsterdamse mselmarkt 2.76075-925 4.3225-275 112,565 615 37.325-375 5,0335-6385 135.755-805 118,65-18 75 18.875-925 30 935-985 31.595 645 38.925-975 225275 525 15.997-16.007 3 545-3 555 2.003-013 2.44-2 45 1 5275-475 1 5375-675 80.10-80.35 3« «ton 121.6 124.0 106.4 .—71 204.fl(. wtenng 172.80 Weiea 70 10 Jtowic index 78 70 Staalsl 12.21 3 5 Jr 12 16 «hm 5-8 jr 12 24 W langer 1220 it* drie 12 18 BNG leningen 12 12 224.9 103 3 101,2 8.50 (STERDAM (ANP) Dc prijzen van Gn zilver zijn vanmiddag als volgt 4»teld (tussen haakjes de vorige prij- Goud: onbewerkt: 38.700-39.500 *39.490), bewerkt verkoop 41.480 Koersen Laatste vrijdag koersen Binnenl.Obligalies 12 75 Ned 81-91 129 60 129.30 12 50 ld 81-91 117 ,90 117.50 12 25 ld 81-88 111,50 11150 12 00 ld 81-91 115.20 114 90 12 00 ld 81-88 111.00 111 00 11 75 id 81 91 110.60 110.30 11 50 ld 80 111.80 111 80 i i 50 ld 81-91 113 10 li3.iu 11 50 ld 81 92 114.00 113.60 11 50 ld 82-92 114.20 113 80 11 25 id 82 92 113.50 113.00 11 25 ld 81 96 115 90 115 90 11 00 ld 81-88 108.20 108.20 11 00 ld 82 111.90 111.90 10 75 ld 80 110.80 110.60 10 75 ld 81 109 40 109 40 10 50 ld 74 105.30 105,30 10 50 ld 80 114.20 114.20 10 50 ld 82-89 107.10 107.10 10 50 ld82-92 109 50 109.50 10251080-90 111 70 111.60 10 25 ld 80-87 106.30 106.30 10 25 ld 82 92 112 10 112.10 10 00 id 80 105.70 105.40 10 00 ld 82 89 105.50 105.30 10 00 ld 82 92-2 107.80 107.50 10 00 ld 82-92 107.80 107.60 9 75 ld 74 104.00 104.00 9 50 id 76 88 103,10 103.10 9 50 ld 76 91 103.20 103.10 7 50 ld 78 88-2 99 10 99.00 7 50 ld 83 87 97.20 96 80 7.50 ld 83-87-2 97.80 97.60 7 20 ld 72 97 95.10 95.10 7 00 ld 66-91 97.10 97.10 7 00 ld 66-92 96.80 96.80 7 00 ld 69-94 95.60 95.60 6 75 ld 78 98 94.50 94 50 6 50 ld 68 93 1 94.20 94,20 6.50 ld 68-93-2 94 50 94 50 6 50 ld 68-94 94.40 94 40 625 ld 66-9! 94.50 94.50 6.25 ld 67 92 9390 93,90 6.00 ld 67-92 93 40 93 40 5 75 ld 65 90 1 93 60 93,80 5.75 ld 65-90-2 93.70 93.70 5 25 id 64 89-1 93 90 93 00 5.25 ld 64-89-2 93.30 93,30 5 00 ld 64-94 90,50 90 50 4 50 ld 58 83 98.50 98.50 4 50 ld 59-89 93.50 93.50 4 50 ld 60 85 97.50 97.50 4 50 ld 60 90 92 50 92.50 4 50 ld 63 93 90,00 90.50 4 25 ld 59-84 98 50 98.30 4 25 ld 60-90 9110 9160 4 25 ld 61-91 90 90 90 90 4 25 ld 63 93 89 90 90.00 4 25 ld 63-93-2 90.30 90.30 4 00 id 61 86 9550 95 50 4 00 ld 62 92 89.50 89.50 3 75 ld 53 93 89 30 89.30 3 50 ld st 47 91,40 91 40 3 50 id 53-83 99 00 99.00 6 25 id 67-92 93.00 92.80 6 00 Id 65-90-1 94 40 94 30 6 00 ld 65-90-2 94 10 93,90 5 75 ld 65 2 93,50 93 40 5 50 Id 65-90 93.30 92.90 5 25 ld G4 -89 93,40 9340 5 25 ld 65-90 92 50 iv 70 5.00 Id 58-88 94,80 94 80 5 00 Id 64 89 94 10 94 10 4 75 Id 58-88 95.10 95.10 4 50 Id 58-89 94 00 94 00 4 50 Id 59 81 97 80 97 80 4 50 Id 60 85 97.00 90 90 4 50 Id 62 92 90 30 90.20 4.50 Id 62-93 90.50 90 50 900FGHVen 100 20 100 20 7 00 Id 72 oq 91 10 6.00 id DW go go 90 90 I??'-™** 9250 9250 4 DO ld DL 63 00 63 00 875T0bbHH 60 00 00 00 V\'C~U BZ 89 60 90.00 L,' 97 00 97.00 T 25 Son >0520 >04-50 222 >0J 80 >03.50 in?0 I-O 100 20 100 20 2 22 '2 - 100 >0010 8 00 !22 99.20 98 80 222 2-i 9620 96 00 70 9 50 ld 80 95 104 40 104.40 9 25 ld 79-89 103.40 103.30 9 00 ld 75 10100 101,00 9 00 ld 79 94 101.90 101,90 8 75 ld 75 1 101.50 101.50 3 50 ld 56-86 96.00 96 5U 3 25 ld 48-98 86.70 86.70 3 25 id 50-90 90.10 90.10 3 25 ld 54-94 36S0 87.00 3 25 ld 55-95 86.00 86 00 Premic-obligalies 2 50 Alkm 56 66 00t 66.05 2 50 A dam 51 68 50 68 50 8 75 ld 76 96 101,00 100.80 8 75 ld 79 94 101.30 101.30 8 75 ld 79 89 101.70 101.70 R 50 ld75-90 1 noKl innon 12 00 BNC 81-06121 70 12090 11 00 ld 74-84 104 50 104,50 11 00 ld 81-06 113.60 113.20 9 50 ld 74-99 104.60 104 00 2 50 Id 561 66 20 67.90 2 50 Id 5611 82 80 82 70 2 50 ld 56III '9 900 8190 2 50 Id 59 66.00! 64 00 2 50 Breda 54 66.30 68.00 8 50 ld 78 93 101.10 101 10 8 50 ld 78 89 100.90 100 90 8 50ld 79-89 101 00 10070 8 25 ld 76-96 100 00 100.00 8 25 ld 77-92 100.10 100 10 8 25 ld 77 93 100.10 100,10 8 25 ld 79 89 100 30 100.00 9 50 ld 76-01 105 60 105.40 9 00 ld T5 00 101.90 101.60 8 75 ld 70-90 102.10 102.00 8 75 ld 70-95 10O 90 100.40 8 75 ld 75-00 100.70 100,60 8 75 ld 77-02 101,80 101.60 2 50 Dordr 56 66 00 64 20 2 50 E'hvn 54 15 00b 75 00 "SOEnsch 54 74.00 76 00 2 50 Haag 521 86.ua 88.05 2 50 id 5211 91 00 93 00b 2 50 R Kruis - 73,00 2 50 Rdam 521 89,00 87 70 8 00 ld 70 95 99 10 99 10 8 00 ld 71 96 99.10 99,10 8 00 ld 70 1 101.10 101,10 8 00 ld 70 2 100 30 100 30 8 00 ld 70-3 10100 101.00 8 00 ld 76 91 99,20 99.20 8 00 ld 77 97 98.40 98.40 8 00 ld 77 87 101.10 101.10 8 00 ld 78-88 99.90 99 90 8 00 ld 83 93 99 40 99,10 7 75 ld 71 96 97.60 97.50 8 50 ld 70-95 100 20 99.90 3 50 '.<1 73-98 100.00 100 10 8 25 ld 70-8-5 101.50 101 50 8 25 ld 70-96 99.40 99,00 8 25 ld 76-01 99.10 98.60 8 00 ld 69 94 98.70 9840 8 00 ld 71 96 98.00 97,50 8 00 ld 72 97 98,00 97.20 8.00 ld 73-79 100.20 100.20 8 00 ld 75 00 97.80 07.50 7 60 ld 73 98 96.00 95 30 7 50 ld 72 97 95.50 95,00 2 50 Id 57 "6.20 76.20 2 50 Ulr 52 87,00 87 00 2 50 Z Holl 57 76 50 76.30 2 50 Id 59 72-80 73.90 Buitcnl Obligaties 5 75EGK3 64 93 80 97.80 5 75 EGKS 65 96.80 '«I SO 9 00 Eurlnv 75 99.80 100.50 7 75 Id 72 99 50 5 75 Id 04 97 70 97 70 7 75 ld 77-97 97.90 97.80 7 75 ld 77 92 98 80 98 60 7 75 ld 82 93 97,60 97 30 7 50 id 69-94 98 30 98.30 7 50 ld 71 96 96 80 96.70 7 50 ld 72-97 100 80 96.60 7 50 ld 78-93 97 50 97 40 7 50 ld 78-88-1 99.20 99 10 7 25 ld 73-98 94 30 93.90 7 00 ld 661-91 96 70 96.50 7 00 id 6611 96 50 96 30 7 00 ld 66-4 96 30 96.30 7 00 ld 72 97 94 60 94 .90 6 75 ld 67-92 95 20 94.90 6 75 ld 68 93 95 00 95 00 6 50 id 67-92 9420 94.00 5.75 Id 65 90.20 91.30 8 00 IntAm 71 100.50 100.70 7 00 Id 68 1)6.00 95 50 8 25 InlBk 71 101.50 10150 7 00 All Lyons 97 00 97.00 3 50 Eng WL c 33.00 33.00 4 00 Nor Hyd 11 25 Reed 74 102 90 102 90 6 25Rolhm. c: gedmn bieden: r laten: g: bieden AHOLL) ABN AMEV AMEV idlv. 8! AMRO bank Boskalis West Dordt Petr Dordt Petr pi Elsevier NDU Ennla Ennla icerti FGH Nedlloyd Groep NMB Oce-v d Grinten Van Ommeren Pakhock Hold Pakhoed Hold c Philips Robeco 372.00 371,00 123.50 123.50 118.90 116.70 59.10 58,00c 47.20 46.50 110 00 100 50 108 30 109.50 300,00 30000 131.50 131.00 2610 26.50 15280 14800 120 801 120.50 145.00 146,00 Ver bezit VNU Volker Stevin WUH Banken. Handel. 11 25 Akzo 10 75 Akzo 9 50 Akzo 10 50 ld 1974 8 50 ld 1975 8 00 ld 71-86 6 00 ld 73 88 10 75 Amro74 152.20 15200 180.00 18100 25.50e 26 10 52.00 51.70 49 10 48.00 47.201 46.80 290 50 291.20 12940 129.40 285.00 284 30 193 40 193 00 206 00 202 00 10350 129.30 108 00 11780 103 30 111.50 102 00 114.90 103.00 111.00 - 110.30 101.00 111.80 10220 113 10 101.20 113.60 101 30 113 80 101.40 113 00 99 30 115 90 102 00 108 20 105 70 111 90 102 70 110 60 101.50 109 40 100 30 105.30 102.30 114 20 100.30 107 10 98 00 10950 100 30 111.60 91.50 10630 100.00 112.10 100.00 105.40 90.80 105.30 94.50 107.50 99.50 107.60 99 30 104 00 98.90 103 10 118.00 103 10 95.50 104 40 101 70 103.30 9880 10100 97.00 101.90 9950 101.50 9930 10080 97 80 101.30 9710 10170 95 70 100.90 10150 101.00 7 25 ld 73 6 50 ld 66 6 50 ld 68 9 75 NMB 74 8 50 NMB 76 675 ld kap 72 8 75 NOB 76 7 75 ld 73 7 00 ld 66 7 25 ld 72 8 00 Wlttsch 7 75 OTRA 72 7 75 Pakh 73 7 00 ld 68 7 00 ld 72 725 ld 66 6 50 ld 67 5 25 1(1 64 7 75 Pechiney 102.60 103.20 101.40 101.00 101 20 100.50 I 100 90 I 100 70 100.00 100.10 1 100.10 100.00 99.30 9910 99 90 99 10 97.50 97.60 97.80 98.60 97.30 98.30 95,50 97.70 95.00 97.50 95.00 -groep 93.50 9 75PhIlip>75 "v,", I11PS72 6 00 Pegemaï 6 00 PGEM 64 4 50 ld 59 6 50 R R PIJP 8 50 RlJnlDU 7 12 RljnSeh 6 00 Schiphol 8 50 Shell 75 825 Id71 775 ld 72 10 6 SHV 72 10 6 SHV 73 8 00SlavB71 725TOUI72 8 75 Umlev75 6 00 Umlev66 7 12 VMF 69 6 50 ld 68 8 75 VNU 75 4 75 Akzo 8.75 A B N 6 75 AmRo73 5 50 AmRo«9 102 30 93.50 94.50 97 50 97,00 100 00 650 90 60 100.20 10170 98.60 97 30 97.50 96 00 101 00 5 75 OIH-Broc 73 5 25 Hoogov 68 7 25 Kappa 73 8 75KNSM 75 8 75 KBB 75 7 75 K N Pap 72 7 75 KNPap 83 lav 103 00 95 30 225.00 9 50 Nutrieia 74 102,00 7 75 Nulrlcia 72 110.00 1 8 00 NIJvcrd. 70 104 00a 1 6.50 Oce vd Gr 69 110.50 1 4 75 Philips 68 142 50 1 10 00 Pont 74 7 50 Proost .B 71 6.50 Rolinco 67 650 ld 1000 8 00 Sanders 72 8.75 Schuitema 76 14.00 5HV-H 81 121,00 - TS 94,00 86.00 175 SI vin Gr 78 500 Tyco 6 25 Vlh Bul 70 9 00 VMF Stork 76 88.20 8 50 Volker Stevin 88 00 7 00 Whave 78 m.oo 7 00 W'sanen 73 101.50 8.75 W U.Hyp 75 97.50 Aandelen ACF Hold Amlas Asd Rubber Beek van Beers Begemann Borsumij W Bred en» 156.00 76 00 188 00 19300 216.00b 216 00b 7650e 76.00 121,00 120.00 982 00 1000.00 86 20 87.00 46 50 46 90 402 50 403 00 119 00 121.80 122 00e 12350 71 50 74.50 355.00b 359.50 1400 00e 80.80 95 50 154 50 102 10 Caland Hold Calve-Deert ld 6 pet eert Claimindo Dell Mv Dcsseaux Dorpen Co. Do uwe Egberts 4550 33 00 278.50 1750 00 112.80 112.80 177.50 177 00 15.20 1650 363 00 Gamma H ld 5 pet PW Gel Delft c Gcrofabr Glossen Goudsmit Hagemenrr Hoek s Mach 156 00 88 00 29 30 45 20e 95.80 156.00 105.00 13400 182.00 45.00 32 50 27550 1745 00 112 50 11280 175.50 86.00 58.50 53.50 82 20 105 00 64 00e 135 00 155 00 82 S0 97.00 65.00 130.00 40.00 Holdoh Holec HALL Trust. Holl Kloos LandreirGl Lcids.Wol Macintosh Maxw Petr Meneba Moeara En 1590 rl 113,00 76.00 89 00a 326.00 86.20d 19.50 1950 147 50c 27700 54 20 1620 113.00 76.00 85.00a 330.00 86 30 1940 19 40 126.50 109 60 148.00 281 50 Wijk en Her 71 00 72.00e abnAancffonds 197,70 iw.oo AlgFondsen?- SA |"snn Alva Concentra Goldmines Holland F Interbonds Japan Fund NewYork Ind Obam Old Court Dlr SciTech Technology Tokyo PH Unlfonds Vance Sand NBM Bouw Nedap Ned Crediet Ned Scheepshy 2 Ned-Sprtngsi Nierstrasz Norit Nutneia GB Nyvertial 6100.00 1 1255.00 420.00 375.00 33.30 115.00b 23,30 180.00 180.00 835.00 105 30d 77.00 8700 182.00 Pont Hout Porc el Fles Proost&Br Rademakers Reesink R1VA id eert 56.80 56.50 130 00a 497.00 497 00 Schuitema Schuppen Schuttersv 37.50 Slavcnb. Bnk 66.00 Smit Intern 47.80 Telegraaf 130.00 TexUel Tu 63 50 Tllb Hyp bk 4 00 Tv. Kabel H 206 00 Twynstra en G 25.10 Ubbink 148.50 Ver Glasf 240.00 VMF-Stork 67.20 Vertocert 46 80 VRGGem Be.' 47 60 Wegen Ccert ;goo 89 50 89.20 167 00 3700 65.10 4900 :a Fnd AMERIKA lor Am Express Am TelarTel AU Rich! Beth Steel IngComp Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor General Eleetr General Motors Getty Oil Gulf Oil Honeywell Inc IBM Intern Flavor Intern Paper Intern Tcl&Tel Litton Ind .„„.vv 135.00 127 40 127 20 146,30 148.20 213,50 214 50 149,00 >«20 167.00 lTl.OOe 1990 1415 00 >420.00 14200 IJÜX 567.00 570 00 28.10 2930 »K JSS 104 00 103 60 9100 »2.00 36.90 9720 18.35 67.90 66.80 9 85 41 80 61 50 46.60 42.40 23 90 46.25 37.40 2360 50.60 37 30 44 30 49 70 23 30 44.50 5580 32 90 55.30 46.70 33 10 74.00 46 90 34.35 LT V Corp MobU Oil North Am Phil Occ Petr Corp Pepstco Philip Mi 7520 109.00 67 10 68.40 44 00 66.00 34 00 44 00 124.00 36 00 ,15 95 122.50 26 40 115.85 53 70d 27.30 40 20 63 80 65 00 38 80 116.30 "3° 15 40 30 90 uiton ina 65 Lockheed Aircraft 114 15.30 67.00 31 20 21.50 65 60 3775 3930 3430 i-niup Moms 64 5s 32 10 Philips Petroleum 33 80 Polaroid Corp 32 00 28.20 Quaker Oats 23 80 RCA 2780 46 00 Rep Steel 23 10 40 SO Scftlumberge: 45.80 4230 Sears Roebuck 40.35 37 90 fig 42 20 38 00 3780 6130 1 of Cal 38.60 jsoo Tandy 6180 150.75 Texaco 35 00 65 00 TOxas Instruments 151.50 57 oo Union Carbids 64 30 3500 Union Pacific 57 50 30 50 U S Steel 25.00 47 60 5 perry Corp 50 Warner Lamber 32 40 Westlngh El 46 20 Woolworth 82,60 Xerox Corp 45,40 All Lyons 137.00 AM AX Inc. 80,00 83 00 Am H P 131.00 >27 00 Am M 27.50 27.00 Am T&T iNdl 184.00 >83.50 ASARCO I Atl R B Comp Burt Corp Contr D C Dart ii Kr Dow Chem Fluor Corp3 Ford Motor I 110.0c 126,70 >28.00 101,20 >04-30 135.50 - 104,00 >04.00 7050 - 121.60 >2250 63.20 6260 146,00 >6' 00 >90 50 >94 50 91.00 90.00 212 00b 212.00 96.30 8a-00 65.30 65,50 1 137.50 >59.50 299.00 506.00 113 00 >1800 182.00 Óener F Gener Motors 188 50 Getty OH Gillette Goodyear 90 50 91 00 Hitachi 790 00 785.00 Inco 42.00 41.50 Int Bus Mach 316 00 318.50 Int Flav&Fr 73.00 72.50 Int Tcl&Trl 110 jO 113.00 Kroger 109.00 11100 Lit Ind 183,00 181 00 Lockh C 316.00 320.00 Merck ACo 258.00 253 90 Minn Mining 232,00 232.00 Mits El 270.00 270.00 Nab Br 100 50 I02.80d North Am P 181.00 181.70 Pepsico 108 60 105.00 Phil Morr 177 00 176.00 Phil Petr 92.50 94.20 Pol Corp 80.00 81.00 Proct&Gambl 161.00 163.00 Quak Oats 125.00 125 00 RCA Corp 75.00 79 50 Schlumberger 123.50 12580 SRoeb 111.00 11000 Shell Can oh Shell Oil p Corp it Oil Cal 114.60 11520 106 00 105.40 10500 105.00 Tandy Corp 168 50 171.90 Tex Insti 414 00 421 000 Un Pac C 156.70 157,00 Un St St 68.20 67 20 Nat Ned'wrr 61 655 00 645.00 NatNed>wrr7i 512 00 508OO WUHBrwrrBi 38 50 3350 Afziftrprijren fund» iN'ed 1 ABN hel egg p M ABNobhg! II '->' AMRO AF 57 47 AMRO OC ToïSi AMRO AC iszw w AMRO OF liJS Amva belcgg im 1 Bemcod b>5»2o Bemco J b imso >J7 00 Bemco rend i00 EaLvgfvvv teoo EaLvgfd '774 .7« EaLvgfab "J" Esmeralda n» Optlmix "I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7