I' Nestig adviesraden van egering kunnen weg Den Uyl pleit voor stimulerend beleid Verdediging wil vrijspraak voor voormalige kampoudste Hotel opgeblazen Dick Visser opvolger van Arie Groenevelt PZC/ binnen-buitenland ERKGROEP BEOORDEELT DOELMATIGHEID Prijs Hollandse Nieuwe rond de rijksdaalder Inzie tussen Pokon en Substral iindergebit rbeterd Pers vrij in te weinig tanden INDUSTRIELANDEN BESLUITELOOS EEN DAGJE ROTTERDAM Met stok in broekspijp voor rechter I9t 1SDAG 17 MEI 1983 I \HA VG ANPi Bibliotheken kunnen in de toekomst een leengeld per I if»an vra6en- ^at kan worden ingevoerd naast de bestaande rontrihulie I s plaats van de vaste contributie. I eeldt voor gebruikers van bibliotheken boven de 18 jaar. Onder die leeftijd fljnen geen leengeld of contributie te betalen Hiertoe heeft het kabinet indag besloten. Het kabinet heeft de contributleregehng voor bibliotheken verruimd om gemeenten en provmcies meer financiële armslag te geven nu door de beperkingen van de uitgaven van de rijksoverheid de bijdragen aan provincies en gemeenten voor het bibliotheekwerk worden verminderd. Tot nu toe bestond de mogelijkheid nog niet om een bijdrage per geleend boek van de gebruikers te vragen. Van ome parlementaire redactiei i.\' HAAG Zestig adviescommissies van de regering kunnen op korte termijn worden pheven. Vooral op het gebied van onderwijs moet het mes worden gezet in het nes-wezen. Dit staat in het eerste tussentijds rapport van een projectgroep die in opdracht minister Rietkerk (binnenlandse zaken) de doelmatigheid van de externe advisering jerzoekt. eerste rapport gaat over de be- reinen welzijn, sociale zaken. Bïijs en energie. Omstreeks 1 aiber zal de projectgroep, waar- je voormalige Rotterdamse wet- Van der Ploeg voorzitter is, gtellen doen voor een reeks ande- jepsrtementen. In de zomer van volgt een eindverslag adviserende organen geeft de nng per jaar tachtig miljoen gul- Hoeveel daarop wordt bezui- imet de voorstellen van de pro- poep. is niet becijferd, nrkzaamheden van de project- I tp passen in de pogingen om de i£.e ambtenarij te stroomlijnen, roei van commissies moet wor- beperkt en er moet een eind aan het langs elkaar heen sen van verschillende departe- sitn De huidige wirwar van ad- jsden bedreigt volgens Van der ff de eindverantwoordelijkheid de politiek, doordat beslissingen ie gesloten deuren worden voor- 1 [lojectgroep heeft voorkeur voor beperkt, aantal algempnp advies raden. waarbij het enorme aantal ad viescommissies op ondergeschikte deelterreinen kan worden ingedamd Alleen al op het gebied van het onder wijs doet zij voorstellen om de huidige 65 adviesraden te verminderen tot 15. en op den duur tot tien. Kort adviseren Waar mogelijk moeten adviesorga nen voor een beperkte tijd worden ingesteld, meent de projectgroep. Bo vendien bepleit ze een beter toezicht op de doelmatigheid. Op gezette tij den zouden alle overblijvende ad viesraden moeten worden doorge licht. De positie van de Onderwijsraad moet volgens de projectgroep ter dis cussie worden gesteld, nu er afzonder lijke adviesraden zijn of komen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Bij instelling van een Adviesraad voor het Hoger On derwijs zouden de Academische Raad en de HBO-raad moeten verdwijnen. Ook voor de Universitaire Kiesraad ziet de projectgroep geen plaats meer Op welzij nsgebied wil de projectgroep de advisering samenballen bij de Na tionale Raad voor de Volksgezond heid De Ziekenfondsraad knjgt min der betekenis, waarbij de artsen organisaties en de ziekenfondsen zelf zich uit dit college zouden moeten terugtrekken. Alleen werkgevers, werknemers en kroonleden blijven dan over SER MEM (GPD) Een hooglopende mover een STER-reclamespot <flmaandagochtend de fabrikan- afinde plantenvoedingsmiddelen loo en Substral in kort geding liet hekje van de Arnhemse bank gebracht. Het kort geding «aangespannen door Bendien BV baarden, fabrikant van Pokon. iwedingsbodem voor dit geschil zit bui een reclamespot, waarin Sub- ilmaker Verwet BV uit Tiel de ment meedeelt, dat op 1 liter :rveel minder Substral behoeft te lm gebruikt „dan enig ander attnvoedingsmiddel" om hetzelf- aroeièffect te krijgen. Substral iidt het. op 7 mm per liter water, ton beveelt 10 mm op 1 liter water •ökonproducent raakte over deze ting in alle staten. „Want", zo jende fabrikanten achter dit mid- „de concentratie voedingsstoffen middel is veel hoger dan die in ral. Dus je hebt meer substral ijom het gewenste effect te berei- Venvet maakt reclame die de ^ier,t misleidt en de naam van afbreekt en dat is onrechtma- wil nu, dat het Verwet verbo- Bïordt om nog langer „misleiden- :lame" voor Substral te maken, elke overtreding zou een dwang- van 100 000 gulden moeten wor- iflpgelegd aan Verwet. Pokon wil een rectificatie in vier grote ike dagbladen, waarin de fabn- van Substral de onjuistheid van eerdere reclameboodschappen B;ergeven De rechtbank doet ort uitspraak. ÏEGI.N (ANP) Het gebit van de Jwen is in de afgelopen tien jaar kverbeterd. Het afgenomen tand- krf is naar alle w aarschijnlijk- itoc te schrijven aan de toepas- in fluoride, veranderde voe- woonte en een betere mond- Nader onderzoek is nodig hidclijke aanbevelingen te kun- lóoen voor een 'gebitsbewust ge- t ter voorkoming van tandbe- SCHEVENINGEN (ANP) Voorzitter L. E. Ouwehand van de Re dersvereniging voor de Nederlandse Zeevisse rij verwacht dat de 'Hollandse nieuwe' van zeer goede kwaliteit on geveer een rijksdaalder gaat kosten. Als er een zeer royale aanvoer van maatjesharing komt kan die prijs wel eens twee gulden of lager worden. Ouwehand heeft dit maandag tijdens een bij eenkomst in Schevenm- gen over 'vlaggetjesdag 1983' gezegd. Hij liep daarmee overigens voor uit op de feitelijke gang van zaken, want het is nog steeds niet zeker of de Nederlandse vissers begin juni op haring vangst mogen gaan. Vo rige week heeft het hoogste adviesorgaan van de internationale raad voor onderzoek men pas op 6 juni bijeen Nederland heeft de Eu ropese commissie daar op een zogenaamde ver snelde procedure ge vraagd, die er toe moet De Sociaal Economische Raad zou een centrale rol moeten hebben bij de advisering op het terrein van sociale zaken. Meer technische adviezen kan de Sociale Verzekeringsraad geven. Het College Algemene Bijstandswet en de Adviescommissie Werkloos heidsvoorziening kunnen worden op geheven De Electnciteitsraad, de Industriële Raad voor de Kernenergie en de Raad voor Energieonderzoek kunnen vol gens de projectgroep verdwijnen als de activiteiten worden ondergebracht bij de voorlopige Algemene Energie- raad Minister Rietkerk heeft het tussen tijds rapport voor commentaar naar de meest betrokken ministers ge stuurd. Binnenkort zal hij op grond van het rapport en de reacties voor stellen doen aan de ministerraad. Universiteit Limburg De rijksu- leiderTdat ons land vast mverslteil Limburg krijgt de moge- lijkheid om naast de bestaande medi- een 'voorschot' krijgt, van de zee de Europese Daalder verklaarde dat f»e, a'p™™ faculteit andere commissie geadviseerd de kottervissers al volop bezig zijn met het klaar- maken van hun schepen voor de vangst op maatjesharing. Volgens Ouwehand zullen aan Hel kabinet heeft eveneens besloten de. na het ja-woord van om de rijksuniversiteit Limburg de Brussel, in ere herstelde de vangst op haring in de gehele Noordzee toe te staan, maar de uitein delijke beslissing is aan de visserij-ministers van de Europese Gemeen schap. Bovendien moet er eerst haringrace vermoedelijk nog overleg plaatsvin- 27 vriestrawlers en onge- mogelijkheid te geven om doctoraten aan de algemene faculteit te verlenen den met Noorwegen, dat veer wel Noordzee-land maar geen EG-lidstaat. De visserij-ministers ko- doen. De laatste vissen 'in span' waarbij twee schepen een net slepen BOSTON Deze twee foto's laten zien hoe het de 53-jarige Madison Hotel in de Amerikaanse stad Boston plaats moest maken voor nieuw te bouwen overheidsgebouwen Zondagmorgen werd een lading dynamiet in de fundamenten aangebracht, waarna het geheel zonder al te veel problemen werd opgeblazen. Bij aankomst in de Nieuwe Kerk bood de vijfjarige Hadewina Snijders koningin Beatrix een boeketje bloemen aan AMSTERDAM (GPDi Het aantal landen waar persvrijheid bestaat, breidt zich te langzaam uit. Dit zei de Amsterdamse burgemeester Po lak maandag tijdens de opening van de 32e algemene jaarvergade ring van hel Internationaal Pers Instituut iIPIi in Amsterdam. De openingsbijeenkomsl van de drie dagen durende jaarvergadering vond plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en werd bijgewoond door koningin Beatrix. Burgemeester Polak wees erop dat journalisten vaak onder zeer moei- Jijke omstandigheden moeten werken Ook de voorzitter van het IPI, drs. M L Snijders hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, wees op het belang van vrijheid van me ningsuiting en persvrijheid Na afloop van zijn toespraak bood Snijders aan koningin Beatrix een kopie aan van het document dat in 1950 door 34 journalisten werd on dertekend en de basis werd voor het IPI dat zich inzet voor persvrijheid, de vrije uitwisseling van nieuws wil bevorderen en de journalistieke praktijk wil verbeteren Het IPI heeft 2000 leden in 64 landen, voor het grootste deel hoofdredacteuren of leidinggevende journalisten Na afloop van de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk ontving koningin Bea trix de deelnemers aan het IPI- congres in het paleis op de Dam In de avonduren ontving ook premier Lubbers de congresgangers, dit maal in de Ridderzaal in Den Haag. BRUSSEL (ANP) Als bepaalde landen van de OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) een procent van hun bruto- nationaal produkt zouden gebruiken om de economie te stimuleren, dan zou daar een zeer sterk stimulerend effect van uitgaan voor de gehele OESO. Dat is de mening van drs. J. den Uyl. het kabinet maandag besloten. Dit besluit was nodig om de stichting van een juridische faculteit aan de Lim burgse faculteit mogelijk te maken. voeren van een stimulerend beleid, een speciale rol is weggelegd voor de Verenigde Staten, het Verenigd Ko ninkrijk en de Duitse Bondsrepu bliek Maar ook Nederland. Zwitser land en Oostenrijk komen naar zijn In zijn functie van voorzitter van de heeft aan de Duitse bondskanselier mening in aanmerking voor het voe- Federatie van Socialistische Partijen Helmut Kohl (Duitsland heeft tot ren van een meer stimulerend beleid, in de Europese Gemeenschap, gaf hij eind juni het voorzitterschap van de Die zes landen maken samen zeventig maandagochtend in Brussel een pers- EG) en aan Gaston Thorn, de voorzit- procent van de produktie in het OE- conferentie Hij lichtte daar een open ter van de EG-commissie SO-gebied Als zij een procent van brief toe die de federatie gestuurd Den Uyl vindt dat voor wat betreft het hun bruto-nationaal produkt beste den aan het stimuleren van de econo- kotters mee- Dat was tot nu toe nog niet mogelijk, omdat in de wet op het wetenschap pelijk onderwijs een algemene facul teit zoals die in Limburg bestaat, niet voorkomt. mie dan betekent dat voor de ontwik kelingslanden dat ze hun export naar de industrielanden met vijf miljard dollar kunnen verhogen. Dat is de meest realiseerbare ontwikkelings hulp die er momenteel bestaat, aldus Den Uyl. Showconferentie Den Uyl hekelde in navolging van de Brit Edward Heath, de internationa le besluitvorming in 'een noodsitua- AMERSFOORT (ANP) Dick Visser (41) volgt Arie Groenevelt (56) op als l>c'- In een tijd dat er in de OESO 32 voorzitter van de industriebond FNV, de grootste vakbond van ons land. De miljoen werklozen zijn en in de EG bondsraad, het parlement van de industriebond, koos maandag in Amers- twaalf miljoen „is er sprake van een foort in grote meerderheid voor Visser, die destijds door het bondsbestuur besluitvorming die nergens op lijkt", als kandidaat naar voren was geschoven. dat verband en verwijzend naar de vorige Europese topconferentie in Visser, al 16 jaar bij de Industriebond Spijkers u>3) en cao-coordinator Jan maart en de recente OESO- BONDSBESTUUR AFGESLANKT in dienst, vergaarde 69 van de 90 de Jong naar de achtergrond, uitgebrachte stemmen. Tegenkandi daat Willem Agenant (39) uit Amers foort, een actief vakbondslid maar verder een betrekkelijke outsider, kreeg 17 stemmen. Het aantal leden van het bondsbe stuur, tot nu toe 15. is teruggebracht tot negen: Visser. Johan Bekema (al gemeen secretaris). Wout Tuinenburg (penningmeester). Jan Schermer. Da vid Rijkse. Cees St. Nicolaas. Arie Lakerveld, Wil Vestraeten en Johan Stekelenburg. Arie Groenevelt. die 12,5 jaar lang als voorzitter in belangrijke mate het gezicht van de bond bepaalde, draagt vandaag in de RAI in Amsterdam de voorzittershamer officieel over aan z'n opvolger. Groenevelt blijft overigens tot aan z'n pensioen actief voor de bond als bestuurder, zij het meer op de achtergrond. Met Groenevelt verdwijnen ook oude getrouwen als vice-voorzitter Piet conferentie in Parijs, sprak Den Uyl 'an „lichtzinnige showconferentie". ADVERTENTIE Dick Visser Indonesië - Indonesië zou graag hulp van buitenlandse ondernemingen krijgen bij het uitbreiden van zijn LNG-industrie. Dit heeft de Indonesi sche president Soeharto maandag verklaard bij de opening van de ze vende internationale conferentie over LNG ivloeibaar aardgasi in Djakarta ELFDE DAG PROCES TEGEN VERDACHTE ALBERT T. conclusie komt de Nijmeegse (lkundige drs H Ruiken op van een onderzoek naar de Kloesland van kinderen van 6 tot Hij zocht daarbij naar een tussen de sociale omstandig- ta de voedingsgewoonte en de Gan het gebit en het optreden MAASTRICHT iANP) Tijdens de "andbedeif elfde dag van het proces tegen de ;sde tandheelkundige opgevallen 63-jarige van oorlogsmisdaden ver aderen van ouders met een laag dachte Albert T. hebben de verdedi- ^dlngsniveau meer tandbederf gers maandag voor de bijzondere strafkamer van de rechtbank in Maastricht het openbaar ministerie in eerste instantie niet ontvankelijk genoemd en voor hun cliënt vrij spraak gevraagd. Zij vinden, dal bepaalde onderdelen van de dagvaarding nietig moeten worden verklaard en dat de tenlaste gelegde feiten niet zijn bewezen. Offi cier van justitie mr J Nabben had vorige week twintig jaar tegen T geeist. Hun verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. na een pleidooi van bijna zes uur. te. over de kleur van zun haren en het werd door de rechtbank afgewezen, mank lopen. Sommige getuigen zei- Volgens verdediger mr J Pfeil is het den dat T in het kamp Kaufbeuren bewijs is geleverd De getuigenverkla ringen lopen volgens hen daarvoor teveel uiteen en zijn niet zelden geba- openbaar ministerie in zun eis niet mank liep. anderen: onder wie de seerd op geruchten n' &n dan die van ouders met een topleiding De oorzaak hiervan Konder meer gezocht worden in ttfschlllende voedingsgewoonte, feren van ouders met een minde- opieiding gebruiken meer niet- Wökehjk voedsel en betrekken ■•tnergie en voeding meer uit lus- wottjes Minder tandbederf komt hl) kinderen, die voornamelijk toedsel gebruiken. Deze worden '■hmelijk aangetroffen in gezin- - waarvan de ouders een hoger '"'wgsniveau hebben. ontvankelijk, omdat er geen sprake is van misdrijven tegen de menselijk heid „Op Albert T die het Nederlan derschap steeds heeft behouden, is het Nederlands strafrecht van toepas sing en niet het oorlogsrecht laat staan het bijzondere strafrecht dus mr Pfeil Mr Odekerken. de tweede verdediger, van oordeel, dat T met een Joodse getuige die aan T. bokslessen heeft gegeven, beweerden van niet De plaatsvervangend commandant van het kamp. de SS'er Rumke liep wel mank en stond als sadist bekend. Mogelijk hebben de getuigen T. met Rumke verwisseld." aldus mr Ode- kerken. Wat de zes ten laste gelegde feiten betreft, zoals het doodknuppe len van gevangenen, moord op twee andere kampoudste of commandant met name genoemde joden en mede- verwisseld kan zijn. Zij wees in dit plichtigheid aan moord c.q. doodslag, verband op afwijkende verklaringen waren de verdedigers van mening dat stand over de getoonde foto's van verdach- voor geen van deze feiten het wettig hcid. Mocht dc bijzondere strafkamer deze feiten wel bewezen achten, dan dient ontslag van rechtsvervolging te vol gen omdat schuld bij verdachte ont breekt. „Hij handelde namelijk in een overmachtsituatie: op bevel van de SS." Weigering van de bevelen stond voor hem gelijk aan zijn eigen doodvonnis. Ook werd door de verde diging nog noodweer aangevoerd en stress-situatie gelijk aan een toe an ontoerekeningsvatbaar- AMSTERDAM—BAARN (GPD) Twee Hagenaars die in Am sterdam in hoger beroep terecht stonden, woonden de zitting bij met een slok in hun broekspijp. Na een protest van hun advoca ten verklaarde de procureur- generaal dat dit was om ont snapping te voorkomen. De pro cureur-generaal. mr. Ficq. \ond deze oplossing plezieriger dan een overmacht aan politie in dc zaal. Het tweetal is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor een gewapende overval op de Neder landse Middenstands Bank in Baam Een derde veroordeelde ontsnapte tijdens een verblijf op het politiebureau in Naaldwijk. De overval vond vorig jaar ja nuari plaats. Er werd bijna zes ton buitgemaakt. Het geld werd niet teruggevonden Het drietal heeft altijd ontkend lets met de overval te maken te hebben ge had Ze werden gearresteerd na dat de politie op het spoor was gekomen door een tipgever, die justitie met bekend wil maken uit vrees voor represaillema'atre- gelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5