Herstel relatie Suriname lijkt verder weg dan ooit Aü** Auia» Van Agt terug op zijn nestje pzefi Bezoek aan gevangene zonder toezicht wordt toegestaan Kabinet verdeeld over defensienota DA 'ER AARTS BIJ PRESENTATIE BOEK: PZC/binnen-buitenland het weer MH| EG leent Frankrijk 10 miljard Proces tegen Stern wegens verheerlijking van Hitier )|NSDAG 17 MEI 1983 pEN HAAG (ANP/GPD) „Op basis van wat nu bekend is geworden, lijkt herstel van de ontwikkelingsrelatie met Suriname verder weg dan ooit." Dat heeft de voorzitter van de vaste kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking, drs. Harry Aarts (cdal maandag middag verklaard bij de presentatie van het boek 'De decembermoorden in Suriname, verslag van een ooggetuige'. jurts noemde de inhoud van het boek december vorig jaar de ontwlkke- zelf heeft verteld voor zijn dood in «1 ondersteuning van de juistheid lingshulp aan Suriname op te schor- februari van dit jaar. iv. het besluit van de regering in ten ..Bouterse en de zijnen zullen zich Chin a Sen kondigde bij de presenta- slechts op één manier kunnen verde- tie van het boekje aan dal de naam digen. namelijk door een objectief onderzoek de ware feiten aan het licht te brengen. Zolang dat niet gebeurt Tnco. IVpHprliinHprS blijft de zware aanklacht, die uit het A 'l33* 1 ,CUCI ,auutl 3 boek spreekt overeindaldus Aarts In het maandag verschenen boek. dat is gebaseerd op een nagelaten bood schap van wijlen garnizoenscomman dant Roy Horb. staat dat legerleider Bouterse eigenhandig Moederbond- leider. Cyril Daal, en ex-luitenant Rambocus om het leven heeft ge bracht in de nacht van 8 op 9 decem ber. toen vijftien critici van het be wind Bouterse werden doodgescho ten. Premier Alibux heeft volgens de «i LEEUWARDEN (ANPl Mr. G. J. te Uo, thans burgemeester van Schie- j is benoemd tot burgemeester Leeuwarden. De heer Te Loo is 54 jur, lid van de PvdA en Nederlands boodschap van Horb het draaiboek rc Hmormd. Hij is een Harlinger r;: pboorte. De heer Te Loo is dit jaar al S jaar in het burgemeestersvak. Te Loo, die zijn eerste termijn in iciuedam nog niet afgerond heeft, rod door de commissaris der konin- ja, Hans Wiegel, gevraagd te sollici- Burgemeester Schiedam naar Leeuwarden van de acties in december opgesteld. hielpen dissident MOSKOU (AFP) In het proces tegen de dissident Valery Rcpin als voormalig directeur van het 'Solzje- nitsyn Fonds' hebben getuigen a charge verscheidene namen van bui tenlanders, Nederlanders, Canadezen en Amerikanen, genoemd, die van Repin 'geheime inlichtingen' over de Sowjet-Unie kregen en doorgaven naar het Westen. Dit is maandag gemeld door het Sowjet-persbureau Tass. Ontmaskering De Surinaamse ex-president, drs. H. Chin a Sen, die ook bij de presentatie van het boek aanwezig was, sprak van een 'ontmaskering van de tiran nen in Suriname,. Hij onderstreepte dat de inhoud van het boek overeenstemt met wat Horb Iwsvooruitzichten van het KNMI mor woensdag Urn zaterdag: Jnonige perioden, maar ook nog een aitle bui. Ttiuig verandering in temperatuur. Utagebied hmerwachting voor het deltage- Jtóuoor dinsdag 17 mei 1983 Btmruitzichten duiden nog steeds ml op droog weer. Na het voorbij Men van een omvangrijk regenge- t onweersbuien daarna begon Ktl Utgisteravond laat vanuit hel zuiden fle klaren. Ook vandaag zal de zgn ach soms laten zien. maar of hel ulli iioogweer blijft, valt te betwijfelen. Al slat aken lang laten de weerkaarten het a mtmwde beeld zien. In de buurt rm Ierland ligt een depressie, die bij een zuidelijke circulatie in stand iecjj houdt en hiermee drijven buienstorin- (tnnaar ons toe. Al met al blijft hel isclvallige weertype aanhouden en Uien de opklaringen door moet ook li onze regio toch weer op enkele rtgenbuien worden gerekend. Enke- Lu hiervan kunnen opnieuwe ge pord gaan met onweer. De wind is mdaag zuid en later op de dag meer mdwestelijk en neemt daarbij toe tot «wis vrij krachtig. In het tempera- in nerloop komt geen verandering. I'e zullen het met zo'ti 14 graden mmiddag moeten doen en voor van- acht wordt er een minimum tempe ruur van 8 graden verwacht. j Vooruitzichten voor woensdag, aan- hudend veranderlijk, soms vriende- weer met opklaringen, dan op- mi afgewisseld dooreen regenach- ije periode. Frisse zuidwestelijke Henk Chin a Sen met uitgever drs. Yvo Gay. [rad: zuid tot later zuidwest. 4 toene- Ifffld overwegend 5. zicht: matig tot ntó, temperatuur kustwater: 11 gra- i. afwijking waterstanden: geen van betekenis, maximum te monding Scheldes e meter zeegang tijdens hoog- DE RUITER STELT EISEN i Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet is fors verdeeld over de hoofdlijnen van de defensienota. De voorstellen van minister De Ruiter om het aantal kernwapentaken te verminderen, gaan volgens de VVD-ministers en minister Van den Broek (buitenlandse zakenl te ver. Op zijn beurt verzet De Ruiter zich tegen de wens van zijn collega Ruding (financiën) om de defensie-uitgaven jaarlijks niet twee maar slechts één procent te laten stijgen. De komende dagen zullen de meest ken. De huidige zes nucleaire taken betrokken bewindslieden trachten (artillerie. Lance-raket. de Nike- het eens te worden Vrijdag wil het luchtafweer, dieptebommen, land- kabinet de belangrijkste knopen mijnen en de F-16-straaljagersizou- doorhakken. In WD-krmgen wordt rekening gehouden met een den geleidelijk aan tot drie vermin deren. Deze vermindering van ernstig conflict, dat zelfs tot het kernwapentaken staat los van een aftreden van De Ruiter zou kunnen beslissing over de kruisraketten leiden. Andere betrouwbare zegs- De nucleaire landmijnen en de lieden in Den Haag beschouwen Nike zouden in de visie van De dat echter als politiek gestook. Ruiter in elk geval verdwijnen. De Ruiter heeft het kabinet een Dat geldt vermoedelijk ook voor lijst voorgelegd van plannen waar- de kernwapentaak van de artille- over hij dé NAVO-bondgenoten wil rie. De Lance en de F-16 zouden raadplegen ter voorbereiding van hun nucleaire taak behouden. Ook de defensienota. Daarbij gaat het om een forse vermindering van het aantal Nederlandse kernwapenta- oor de Orion (dieptebommen oor onderzeebootbestrijding) ligt dat voor de hand. van de auteur spoedig bekend zal worden gemaakt Om veiligheidsrede nen was besloten de ware identiteit nu nog niet mede te delen. Ook de uitgever, de heer I Gay van Het Wereldvenster, zegt met op de hoogte te zijn van de naam van de schrijver Hij verklaarde het manuscript per post toegezonden te hebben gekre gen Pas daarna nam hij contact op met Chin a Sen, die zowel de naam van de schrijver als de inhoud van het ma nuscript kende. Omdat C'hin a Sen instond voor het waarheidsgehalte van het manuscript, vond de uitgever het verantwoord tot anonieme uitga ve over te gaan. In ruil daarvoor kreeg hij geld voor De schrijver van het boek hield een het fonds 20 zel het bureau Van dagboek bij van de gesprekken met Russische zijde is al eerder de be- schuldiging geuit dat het fonds, voor jfiipolitieke gevangenen in de Sowjet- Unie, door de Amerikaanse buiten- onmogelijk met de huidige machtheb bers weer een ontwikkelingsrelatie aan te gaan. indien de feiten uit het iandse inlichtingendienst CIA werd boek bewezen kunnen worden. - - geleid. Repin. een 32-jarige voormalige jour nalist. heeft, zo zei Tass, aan het begin van zijn proces vorige week in Lenin grad schuld bekend Hij wordt be schuldigd van 'landsverraad' door het helpen van een vreemde mogendheid bij „vijandige activiteit tegen de Sow- jet-Ume". De leider van de Labourpartij. Michael Foot, houdt het verkiezingsmanifest omhoog. Naast hem de tweede man van Labour. Dennis Healy LONDEN UPl ANP i De Labourpartij begon gisteren officieel de verkiezingscampagne met als belangrijkste thema's de bestrijding van de werkloosheid, nucleaire ontwapening en uittreding van Engeland uit de Euro pese Gemeenschap Michael Foot, de leider van de Labourpartij. verklaar de zondag dat werkgelegenheid voor de 3.16 miljoen werklozen het belangrijkste binnenlandse onderwerp zal zijn Het door Labour voorgestelde werkgelegen heidsplan zal volgens commentatoren in hel eerste jaar al 4.5 miljard gulden gaan kosten Foot zei dat het benodiade oeld uit olie-opbrengsten, minder werkloos- BRUSSEL (ANP) Frankrijk krijgt van de Europese Gemeenschap een lening van 4 miljard Europese reke- neenheden. dat is ruim 10 miljard gulden. Daarmee zijn de ministers van financiën van de EG maandag in Brussel akkoord gegaan. Maar de Nederlandse thesaurier- generaal. dr P Korteweg (die minis ter Ruding verving) heeft er wel op gewezen „dat Europese solidariteit zich niet mag beperken tot financiële alleen, maar zich ook uitstrekt tot bijvoorbeeld de landbouw Met andere woorden: Nederland ver wacht dat er in Frankrijk een eind komt aan de blokkades ten aanzien van Nederlandse landbouwproduk- ten. Frankrijk krijgt het geld uit de zogenoemde 'oliefaciliteiten' waarop EG-lidstaten een beroep kunnen doen. Die werden in 1975 ingesteld en (Wan onze parlementaire redactie) ze dienen om EG-landen te helpen als DEN HAAG Langgestrafte gevangenen kunnen nog dit jaar bezoek zonder ze als gevolg van gestegen energieprij- toezicht ontvangen. Dit zal wel in de speciale hezoekruimte moeten, want zen in betalingsbalansproblemen zijn ontvangst op de eigen cel wordt niet toegestaan. Dit zei mevrouw Korle-V'an gekomen De gemeenschap leent dat Hemel (justitie) maandag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de geld op de internationale kapitaal- nota Taak en Toekomst van het gevangeniswezen. markeen staat er garant voor. Wan- De staatssecretaris wil hoge voorrang Kamer door mevrouw Evenhuis-Van - - - ..- geven aan de instelling van deze vorm niet bekend. Ook over de rente die van ongestoord bezoek. Het wordt Parijs moet betalen staat nog niets dan mogeIijk dat gedetineerden ie mand ontvangen, met wie zij een „blijvende relatie" hebben, dat wil zeggen echtgenoten, verloofden of een andere relatie. De invoering hangt nog slechts af van de kleine verbou wingen in de diverse inrichtingen Korte-Van Hemel voelt niets voor het voorstel van de reclassering om ie mand die langer dan een jaar op uitvoering van een vonnis wacht, de mogelijkheid te geven zijn celstraf af te kopen Dit voorstel werd in de heidsuitkeringen en slaa4nlentngen kan komen, zon der dat de inflatie ernstig zal stijgen Labour is vastbesloten 'eert niet-nucleaire defensie politiek te volgen' Het Trident-programma nieuwe kemraketten voor de Britse onderzeeersi moet worden geschrapt en de Amerikaanse kruisraketten moeten uit Groot-Bnltanme worden geweerd Het conservatieve dagblad 'Daily mail' meldt intussen dat het verlaten van de EG onder meer tot gevolg zal hebben dal de Japanse autofabnek Nissan zal afzien van een vestiging in Engeland, die niet minder dan 35 000 arbeidsplaatsen zou opleveren. CELSTRAF KAN NIET WORDEN AFGEKOCHT neer Frankrijk het geld krijgt is nog niet b Parijs vast Frans/Duitse top in teken van de Europese problemen Van onze correspondent) PARIJS De Westduitsc bondskan selier Helmut Kohl is maandag in Parijs aangekomen in het kader van de 4Ie Frans-Duitse ontmoeting van regeringsleiders. Na de onderteke- DEN HAAG (ANP) Minister Van ning van het Frans-Duitse vriend- den Broek zal bij zijn reis naar schapsverdrag was Kohl de gast van Midden-Amerika ook een bezoek president Mitterrand. Aan de bespre- brengen aan El Salvador, aldus heeft kingen, die vandaag worden voortge- de woordvoerder van het ministerie zet, namen twintig ministers deel. van buitenlandse zaken meegedeeld. In de eerste plaats wordt gesproken De datum van dit bezoek staat nog over problemen die ter sprake zullen niet vast. evenmin als het program- komen op de EG-top in Stuttgart en ma. maar het is waarschijnlijk dat de Essen (CDA) naar voren gebracht Het afkopen van de straf zou slechts in het voordeel werken van mensen met een ruimere beurs, omdat men sen met minder geld ook na een jaar de celstraf niet kunnen schikken, al dus Korte-Van Hemel. Overigens ont kende zij dat er een achterstand in de uitvoering van ruim 3000 vonnissen is De meeste celstraffen kunnen binnen drie maanden worden uitgevoerd, meent zij. de bijeenkomst van de leiders van de grote industriestaten eind deze maand in het Amerikaanse Williams burg en op de NATO- ministerraadvergadering in Parijs op 9 en 10 juni. Ook de hervatting van de ontwapeningsonderhandelingen in Genève over het plaatsen van de Euro-raketten werpt in Parijs zijn schaduw vooruit. HAMBURG UPl'DP A i - Een West- duitse dagbladcolumnist heeft een tijdens'zijn verblijf'in de hoofdstad Proces aangespannen tegen de uitge- San Salvador zal ontmoeten, aldus de ver van geïllustreerde weekblad woordvoerder. Stern wegens verheerlijking van De onzekerheid over het programma Adolf Hitler door de publikatie van De ombuigingen op het gevangenis wezen blijven 40 miljoen gulden in 1986, aldus minister Korthals Altes (justitie). De vermindering van het aantal bewaarders met twee procent, onderdeel van het kabinetsbeleid om het aantal ambtenaren met dat per centage te verminderen, is gevonden door de geraamde groei van de rijks politie te halveren tot 370 agenten per jaar. De bezuinigingen leiden er toe. dat er minder bewaarders komen. Vooral de drugsverslaafden, de buitenlanders en het toegenomen geweld in de ia- richtingen plaatst de bewaarders eclr- ter nu al voor grote problemen, aldus de kamerleden Wereldstaalproduktie Het In ternationale Instituut, voor IJzer en Staal (IISI) heeft zijn raming van het staalverbruik in de westerse indus trielanden in 1983 met 6.2 procent verlaagd Dit is gebeurd omdat de onverwacht diepe recessie in de laat ste maanden van het afgelopen jam- heeft geleid tut een drastische vermin dering van de vraag naar staal, zb heeft het instituut meegedeeld. minister omstreeks 26 en 27 mei naar El Salvador zal gaan Evenmin is bekend, wie minister Van den Broek houdt verband met het feit. dat de minister in twee dagen dqe landen zal bezoeken. ADVERTENTIEi BOMBwr441 G£/WS0// zijn - vervalst gebleken - dagboeken Dit is maandag in Hamburg meege deeld door een woordvoerder van het openbaar ministerie Paul C. Martin, columnist van de zondagkrant Welt am Sonntag. be schuldigt uitgever Henri Nanncn van overtreding van het artikel in het wetboek van strafrecht dat propagan da verbiedt die in stnjd is met de grondwet. De woordvoerder zei dat al dit soort beschuldigingen werden onderzocht, maar dat Martin moest kunnen aan tonen dat hij persoonlijk schade heefl geleden door de twee afleveringen die Stern publiceerde voor werd vastge steld dat de dagboeken vervalsingen waren. Martin heefl gebruik gemaakt van zijn recht als Westduits staatsburger een proces aan te spannen tegen iemand die hij ervan verdenkt de wet te hebben overtreden Cocaïne De marechaussee heeft in samenwerking met de douane twee Peruaanse vrouwen op het station Arnhem aangehouden die met ander halve kilo cocaine in hun bagage onderweg waren naar Amsterdam De waarde hiervan is ongeveer een kwart miljoen gulden De twee vrouwen. 50 en 35 jaar waren per vliegtuig naar Frankfurt gereisd om hun reis per trein naar Amsterdam te vervolgen iVan onze Haagse redacteur) DEN HAAG Als een „trekvogel terug op het nest" voelde ex-premier Van Agt zich maandagmiddag laat toen hij in het Haagse hotel Des Indes arriveerde om er te vertellen hoe verheugd hij is zich op het oude Brabantse bastion te kunnen terug trekken. Slechts 'vanagtiaanse' uit drukkingen restten: „Ik ben weer boven Jan. sta springlevend in het zonnetje. Ik voel me een jonge Ado nis". Niets mooiers dan een commissariaat in Brabant, zei het huidige CDA- kamerlid. wiens verblijf in de luwte der politiek hem maar matig was bevallen. Desondanks: „Ik ben blij dat ik naar Brabant ga. niét dat ik uit Den Haag vertrek" Van Agt lijkt niet van plan om het orakel van Den Bosch' te worden „Vanaf nu zal ik zorgvuldig vermijden om aantekenin gen te maken in de marge van de nationale politiek" Van Agt ziet overigens wel een pro bleem in de overgang van de 'grote' politiek naar de kleinschaligheid van de provincie „Het zal wennen zijn in een wereld die veel kleiner zal blijken Maar je hoeft niet per se naar het Witte Huis te reizen om boeiende mensen te ontmoeten" Of Van Agt zijn pensioen ook in Brabant zal ha len. kon de nieuw benoemde commis saris van de koningin niet zeggen „Ik ben van plan vele jaren voluit voor Brabant bezig te zijn Maar je weet nooit wat er in een mensenleven ge beurt Dat neemt niet weg dat Van Agt met van plan is voorlopig in Den Haag terug te keren. Dries van Agt gaf het volgende antwoord op de vraag of hij het met met de mensen in Brabant wel zal kunnen stellen .Als ik dat niet kan. kan niemand het Laten we het houden op Den Bosch, kom maar op de carnaval straks' Met Van Agt s benoeming is een eind gekomen aan een stroom van geruch ten ten aanzien van de toekomst van de ex-premier. die zich slechts enige tijd in de marge van het Haagse gebeuren had geparkeerd om naar iets mooiers op zoek le gaan Dat werd al gauw Brabant en het is nooit anders geweest, maakte hij maandag duidelijk Er zijn talloze variëteiten genoemd commissaris in Gelder land burgemeester van Den Haag, opvolger van Luns bij de NAVO maar niemand heeft die verhalen gemaakt met mijn instemming Ik vind het fijn om terug te keren k Heb altijd gehoopt om er weer te mogen wonen, al had ik niet verwacht dat dat nu al zou zijn". an Agt werd geboren op 2 februari 1931 in Geldrop. Van 1968 lot juli 1971 was hij hoogleraar aan de jurmiscne laculleil van de katholieke universi teit te Nijmegen. Op 6 juli 1971 werd mr. Van Agt benoemd tot minister van justitie in het kabinet- Bicsheuvel. Hij bekleedde dit ambt ook in het kabinet-Den Uvl, waarvan hij levens vice-minister-president was. Op 19 december 1977 werd hij be noemd tot minister-president in het kabinet-Van AgtéWiegel Vanaf 11 september 1981 vervulde hij dezelfde functie in het tweede kabinet-Van Agt en van 29 mei 1982 tot 4 november 1982 in het derde kabinet-Van Agt Daarna is hij benoemd tot lid van de tweede kamer der staten-generaal voor het CDA Directie K. Scherphuis. W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M P. Dieleman en C. van der Maas BUREAUS Vlissingen. Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144 Middelburg- Markt 51, 4331 LK Middelburg. tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140. Terneuzen Nieuwstraat 22. 4531 CW Terneuzen. tel (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t m vrijdag van af 19 00 uur (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag l/m vrijdag van 08.00-17 00 uur 's Zaterdags van 09 00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie: (01184) 63533. Advertentie-afdeling. (011861 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11 30 uur Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22 00 uur (011841 15144 Zondagavond van 20.00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 61.20. franco per post 72.-; per maand 21.-. losse num mers 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet btw.l Postrek nr 3754316. t.n v PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven 117 cent per mm, minimumprijs per advertentie 17.55, ingezonden mededelingen 2 V? x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4.25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3