Westerschouwen verdeeld over stichting samenlevingsopbouw B en w Tholen willen groei van alle kernen DE MUYNCK OPTIEK Een dag zonder krant is een ekster zonder oog. WISSEL SCHOUWEN PZC/streek Je hebt nog nooit zo'n leuke zonnebril gehad* Gemeente Brouwershaven Adverteren doet verkopen MODEVARIATIES DINSDAG 17 MEI 1983 RAAD STEMT IN MET STEUNOPERATIE KMS HAAMSTEDE De meerderheid van de gemeenteraad van Westerschouwen nam maandagavond een enigszins tweeslachtige houding aan. Enerzijds waren de verschillende partijen vol lof over het werk van de stichting samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland. anderzijds gingen de fracties met uitzondering van de PvdA mee met het voorstel van burgemeester en wethouders om deelname in en subsidiëring van de slichting te laten afhangen van de mening van de overige gemeenten op het eiland. Een verzoek van de welzijnscommis- meende dat een heroverweging over sie van Westerschouwen om een prin- een eventueel voortbestaan nauwe- cipe-uitspraak te doen ten gunste van lijks heeft plaatsgevonden Boven- de stichting, werd verworpen door de dien achtte Van der Salm het een VVD, het CDA en de RU. foute zaak dat de welzijnscommissie Het PvdA-raadslid G. J W. van der pas op het laatste moment bij een en Salm hield een vurig pleidooi voor het ander is betrokken en het advies van voortbestaan van de stichting. De dit orgaan over een principe stichting zo betoogde hij heeft uitspraak met door het dagelijks haar bestaansrecht bewezen. Hij bestuur is overgenomen Aanvankelijk dacht de VVD er het zelfde over C. van der Haven- Eikelenboom vroeg zich af of er wel licht een mogelijkheid bestond om de stichting in een andere vorm door te college aan Wel beloofde De Feiter een onderzoek ol de stichting wellicht Toc]1 achtte 00k hlj hel bel va„ de bij andere welzij nsinstellingen kon worden ondergebracht. Vraagtekens te zijn later nog installaties schaffen of uit te breiden. RU-raadslid J. van den Berge stipte aan dat hij het onterecht vond dat de laagstbetaal den wel de hoge tarieven van de PZEM hebben betaald, maar daar in verhouding weinig van terugzien. rkgelegenheid doorslaggevend. Burgemeester J. L. Niemantsverdrie- t-Leenheer beloofde de mening van de raad tijdens de algemene aandeel houdersvergadering van de PZEM op 30 mei mee te delen. Rode Kruis F Upland neemt afscheid van voorzitter Menger SINT-PHILIPSLAND - De afdeling Sint-Philipsland neemt tijdens de al gemene ledenvergadering in 'De Wim pel' donderdag 19 mei afscheid van voorzitter dokter A. Menger. Verder wordt er een bestuursverkiezing ge houden, Na het huishoudelijk gedeel te treedt de Zeeuwse troubadoer En gel Reyngoudt op. De vergadering te begint om 19.30 uur Plattelandsvrouwen Scherpenisse bijeen SCHERPENISSE - De afdeling Scher penisse van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt woensdag 25 mei een bijeenkomst in het 'Hol land Huis', waar een creatieve avond onder leiding van mejuffrouw Bulk op het programma staat. Van af 19.30 uur zetten de dames zich aan het maken van een veldboeket. Plattelandsvrouwen in Concert jeugdkoor Share in Zierikzee ZIERIKZEE - Het jeugdkoor Share laten gaan. „Het zou jammer zijn om, van het Leger des Heils verzorgt 28 wat door de man van de stichting is mei een concert in Zierikzee. Dat ge- opgebouwd, weer met een penneveeg beurt in de gereformeerde kerk aan de weg te vegen", zei ze. Wethouder J. C. Sint-Domusstraat. Behalve het jeugd- de Feiter (wdi bleef bij het standpunt koor, treedt het Zeeuws koperensem- dat een principe-uitspraak geen zin ble op met Paul C. van Belzen en Jan heeft. Andere gemeenten hebben al Terpstra (trompet), Alco Bouwense besloten om de stichting niet meer te (hoorn), Leo Geelhoed (trombone), Jos steunen na 1983, vertelde hij. Tenslot- Mol (bas-tuba) en gitarist Dik de Ko- te sloot ook de VVD zich bij het ning. Het optreden begint om 19.30 De raad sprak zich voorts uit over het provinciale voornemen om via de PZEM de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen te steunen Afdelitlg Tholetl Vütl met 50 miljoen gulden. Alléén het CDA keurde dit voornemen af. jagersvereniging Raadslid L. Tieleman (cda) zette gro- te vraagtekens bij het beleid van de Uield Vergadering provinciale overheid. „Van wie zijn SINT-ANNALAND - De afdeling Tho- deze reserves?", declameerde Tiele- len en Sint-Philipsland van de Ro man. „Zijn wij niet bezig met ge- ninklijke Nederlandse Jagersvereni- meenschapsgeld een reddingsopera- ging hield haar jaarvergadering in tie uit te voeren van een overheidsbe- hotel Havenzicht in Sint-Annaland drijf?" De overige fracties lieten zich onder voorzitterschap van de heer J. wel ten gunste van het voornemen c. Kooijman. uit, ,Van ons wordt daadwerkelijke Nadat de overleden erevoorzitter W. J. solidariteit gevraagd", stelde de van Doorn was herdacht, werden in »-•, PvdA-er S. Roos. aanwezigheid van de regiovoorzitter llniVOOTStelling St. -Maartensdijk bijeen SINT MAARTENSDIJK - De afdeling Sint-Maartensdijk van de Nederland se bond van plattelandsvrouwen houdt dinsdag 24 mei een bijeen komst in 'Haestinge'Vanaf 19.30 uur houdt de spraaklerares mevrouw Huijbregts uit Bergen op Zoom een lezing over het onderwerp 'spraak in het algemeen'. Zij gaat daarbij tevens in op haar werk in de praktijk. REACTIE OP BEWONINGSNOTA SINT-MAARTENSDIJK Het dage- Zoom in de knel komt te zitteno» lijks bestuur van de gemeente Tholen waarschijnlijk de procedures nld is het niet eens met het provinciaal tijd rond zijn om in het Markig bestuur dat de groei van het stadje gebied te bouwen. Ook Halste Tholen en de daar omheen liggende heeft onvoldoende bouwgrond,!) kernen moet worden afgeremd. B. en de reactie op de evaluatie va w. van Tholen pleiten er juist voor nota Bewoningspatroon. Dezcrea die groei te stimuleen omdat er teke- bespreekt de commissie ruimte! nen zijn die er op wijzen dat het ordening in een vergadering hoogtepunt al is bereikt en zich maandag 30 mei. Deze vergadn steeds minder mensen op het eiland wordt gehouden in hel gemeentel vestigen. Het college van b. en w. van te Sint-Maartensdijk en begint Tholen schrijft dit in een notitie die 19-30 uur. is gericht aan onder meer de gemeen- Share telt inmiddels circa veertig le den. De gemiddelde leeftijd van de zangers en zangeressen is twintig jaar De leden zijn zowel heilssoldaten, jon geren van verschillende kerken als niet-kerkelijken. Harm Dijkstra leidt het gezelschap. Het begeleidend com bo bestaat uit Hans de Soet (piano). Chris Tsjerks (basgitaar! en Jurry van gewonnen door Peter Neele uit Stave- Jeugdpenalty bokaal voor Peter Neele uit Stavenisse STAVENISSE - De jeugdpenaltybo- kaal West-Brabant in de C-klasse is Nee (drums). Het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige liederen, waarvan een deel door koor is gecomponeerd. van z,weaen, ae vertegenwoordiger c;„* dj, /„„J Het belang van de werkgelegenheid van het ministerie van landbouw, de •smi-r Illlipsiüna achtte hij van een dergelijk belang heerRomeinse.de jachtopzieners Van SINT-PHILIPSLAND - De afdeling dat hij namens de PvdA-fractie zich der Male en De Wit, een vertegen- Sint-Philipsland van het Rode Kruis volledig achter de steun van 50 mil: woordiger van de veldpolitie en van draait woensdag films voor de jeugd joen gulden aan de Schelde schaarde, het jachthoornkorps de jaarstukken in 'De Wimpel' in Sint-Philipsland en Bij monde van dr. H. J. van Zuijlen behandeld. De afdeling telt 112 leden, verklaarde de WD eenzelfde mening de reeenstand liep terug van 12 naar 7. te zijn toegedaan. Wel zei hij dat de Verder deelde het bestuur mee, dat PZEM door de lening in een andere een wildbeheereenheid wordt ge- positie komt te verkeren. Hij stelde vormd, die schade aan de gewassen dat het nutsbedrijf voorzichtig diende moet voorkomen. ia gcuviu ddii uiiuci uicci uc gtriuccu- telijke commissie ruimtelijke orde- KledingbeUTS en ning. De notitie is een reactie op de evaluatie die het provinciaal bestuur peUterspeelZUUl SSUSon" va" dt Bew°' Nieuwerkerk B. en w. van Tholen schrijven dat er NIEUWERKERK - De peuters drie belangrijke redenen zijn om een zaal 'De Gruttepikkertjes' houdtii groei van de dorpskernen en stadjes derdag 19 mei een kledingbeuri: te bepleiten. Dat zijn de leeftijdsop- zaar in het gebouw aan de Westst bouw van de bevolking (het voorko- in Nieuwerkerk. De beurs/bazaarit men van vergrijzing), het behoud van peuterspeelzaal begint 's morgensi het voorzieningenniveau (bij een te- negen uur en duurt tot twaalf utt ruglopende bevolking neemt ook de Op het programma staan ook tg s' draagkracht voor de voorzieningen af) tjetrekken, grabbelen en het spet; ltj! en de micro-economie op Tholen (de 'raden maar', economische impulsen die woning- Vnlksilnninntmnetino bouw geven aan bouwers, schilders, OlKSUUnsonirnoeung „e „nnpe, omunninpsiann en straatmakers en bijvoorbeeld onder- c, MnnrtvncMll het dorpshuis in Anna Jacobapol- houdsmonteurs ol-LViaarienSulJK din th der. Er zullen films worden vertoond van Walt Disney en van Laurel en Hardy. In 'De Wimpel' begint de voor stelling om 14.00 uur en in het dorps huis om 16.00 uur. Clubwedstrijd van HSV 't Scharretje in het nemen van vrije trappen vanaf de elf-meter- stip, met tegenover zich doelman John de Frel van de vv 'Halsteren'. Voor de finale hadden zich via voorronden zes jeugdspelers geplaatst. De 14-jarige Peter Neele ontving de beker uit handen van de winnaar van vorig jaar. J. Govers uit OUD-VOSSEMEER De Oudvosse- meerse hengelsportvereniging 't Heêrle" Scharretje hield in het Schelde- Rijnkanaal ter hoogte van de burg |?pnf!1.a(,|-1triin Thnlpn tussen Oud- en Nieuw-Vossmeer haar J-'timi oClllL UJJ 111U1C11 zesde clubwedstrijd van dit seizoen. THOLEN - De Thoolse a-junioren en Het resultaat van deze met weinig E- en F-pupillen konden zaterdag hun vangst gezegende, wedstrijd was als toernooien om de Eendrachtcup in volgt: Senioren. 1 Kees Plompen 368, fraai lenteweer afwerken, in tegenstel- 2 Rien Bevelander 323 p.. 3 Gijs ten ling tot de standaard- Hoven 289 p 4 Rien Eversen 275 p., 5 seniorenelftallen, die op Hemel vaarts- Ronnie Lindhout 235 p., 6 Jan Geers dag de voorwedstrijden vanwege het 1195 p. Dames, 1 mevr T. Rijnberg- slechte weer zagen afgelast. Bij de Plandsoen 263. a-junioren werd Smerdiek a Thools kampioen, bij de E-pupillen Vosmeer Windsurfrace van en bÜ de Fpupillen eveneens Smer diek. Na afloop reikte voorzitter Wim De Kreekrakkers Heyboer van de jeugdcommissie Vos- SINT-PHILIPSLAND - In een door ™eer de P»"1 uit" waarb" hi-> »aa1'- wjndsurfveremging 'De Kreekrak- dennB utespraak voor het sportie»e kers' georganiseerde drieuursrace Bergen op Zoom noteerde Jan Hen drik Meulmeester uit Sint-Philipsland een derde plaats. Winnaar uit een veld van 40 deelne mers werd J. van Laarhoven, die 29 ronden wist te maken in 3 uur. Viswedstrijd SCHERPENISSE - De hengelsport vereniging De Zeebaars uit Scherpe nisse hield een clubwedstrijd. De vangst van de 37 deelnemers was slecht. Na afloop werden de prijzen uitgereikt in clubhuis De Gouden Leeuw in Scherpenisse. De uitslag is als volgt. 1 A. Munter, 2 J Geuze, 3 P. J. Hage, 4 A Hogesteger, 5 J Ligtendag. De Zeebaars houdt tweede pinkster dag (maandag) een internationaal concours bij de dijk De Schelpenhoek tussen Scherpenisse en Poortvliet. Deze officiële Deltawedstrijd begint om 11.00 uur en is om 14.00 uur afgelopen, De prijzen worden uitge reikt in het 'Holland Huis' in Scherpe nisse, gevolgd door een ontspannings bijeenkomst met ondermeer een rad van avontuur, Klaverjasavond in Poortvliet POORTVLIET - De biljartclub 'Cen trum' uit Poortvliet houdt vrijdag een open klaverjas- en rikavond in het clubhuis 'Centrum' aan de Markt in Poortvliet. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Met deze open klaverja- s- en rikavond wil de club wat meer interesse kweken voor ontspannings- spelen. Busreis ANBO afdeling Kortgene 43 leden een uitstapje naar Nieuw- Kuik. Om 8.00 uur vertrok de bus met het gezelschap vanaf het pension-te huis Noord-Beveland. Reisdoel was Nieuw-Kuik waar de show van Rita Corita werd bekeken. Na een koffieta fel en een rondrit door de omgeving van Nieuw-Kuik genoot het gezel schap van de show van Rita Corita Medwerking verleende tevens een Bel gisch orkest en de conferencier Harry Touw. Ter afsluiting van het uitstapje werd een uitgebreid diner gebruikt, waarna de terugreis werd aanvaard. Collecten SINT-ANNALAND - Voor het project 'Umgugur', een vluchtelingenkamp in Soedan, van de hervormd- gereformeerde jeugdbonden werd in Sint-Annaland 665,- opgehaald De diaconale collecte van de ring Tholen en Sint-Philipsland ten bate van 'Hulp Oost-Europa' heeft 18.982,10 opgebracht. Jubileum Fliplands Mannenkoor SINT-PHILIPSLAND - Het Fliplands Mannenkoor houdt vrijdag 20 mei een jubileumavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het koor. Aan deze muziekavond in 'De Wimpel', die om 19.30 uur begint, wordt medewer king verleend door het jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem', de tenor F. Breeman en de bas C. den Braber. karakter. ZIERIKZEE In Nieuwerkerk komt een centrale ar- archiefbewaarplaats in een pand van de gemeente Zienk chiefbewaarplaats ten behoeve van de gemeenten Duive- maai' de daarvoor benodigde restauratie zal de eerste land. Brouwershaven, Middenschouwen en het water- jaren om financiële redenen geen doorgang kunnen vin schap Schouwen-Duiveland. De archiefberging zal wor- den. En intussen wordt het tekort aan archiefruimte in den gebouwd op het achtererf van het gemeentehuis van Duiveland. Brouwershaven, Middenschouwen en bij het Duiveiand in Nieuwerkerk. waterschap steeds nijpender. De kennisgeving van burge- Voor het eigenlijke gemeentehuis staat al enige tijd een meester J. van Bommel van de komende nieuwbouw bij uitgebreid verbouwingsplan op stapel en in dat kader is het gemeentehuis in Nieuwerkerk werd in de commissie naar voren gekomen gelijktijdig een aparte voorziening dan ook met instemming begroet. voor het gemeentelijk archief te bouwen. Besloten is De voorzitter van de streekarchiefcommissie, burge vervolgens de archiefbewaarplaats in een keer zodanig op meester Th. de Meester, verheelde overigens niet dat hel te zetten dat ook enige andere gemeenten, die al jaren met onderbrengen van de archieven van de betrokken ge- een tekort aan archiefruimte zitten, er tegen een nog meenten en het waterschap in Nieuwerkerk wel betekent nader overeen te komen vergoeding gebruik van kunnen dat de kans op een centrale bewaarplaats in de toekomst gaan maken jn zierikzee vrijwel verkeken is, temeer omdat Van Een en ander werd maandagmiddag duidelijk in een Bommel hem desgevraagd liet weten dat de bij het vergadering van de streekarchiefcommissie Schouwen- Duivelandse gemeentehuis te bouwen 'archiefbunker' Duiveland/Sint-Philipsland. Afgelopen jaren streefde deze niet wordt opgezet als een 'tussen-oplossing', maar een commissie oveiigens naar het inrichten van een centrale permanent karakter krijgt. In de reactie op het stuk van het' SINT-MAARTENSDIJK De act laa provinciaal bstuur pleitten b. en w. teitencommissie van bejaarden:;: van Tholen voor criteria die vanuit Maartenshof houdt vanac Midelburg aangegeven moeten wor- (dinsdag) een volksdansontmoett den, ten aanzien van het voeren van °m halfacht begint een optredeni t een eigen spreidingsbeleid op Tholen. de jeugddansgroep 'Dodi Dodi' l pba Dat wil zeggen dat de gemeente wil 'edër is welkom bij dit evenemen; )t weten waar men zich aan moet hou- de recreatiezaal aan de Bloemenlef i den bij het uitsmeren van de bevol- 'n Sint-Maartensdijk, kingsaanwas over de verschillende NJCVR Pnnrtvliot Thoolse kernen. JVLFD ruunvuei B. en w. van Tholen willen die criteria POORTVLIET - De afdeling Poe in graag, zodat gewerkt kan worden aan vbet van de NCVB komt vanoi het behoud van voorzieningen en een (dinsdag) bijeen in 't Ouwe Raeüï verantwoorde opbouw van de kernen, waar de heer Bruheim uit Waardee )r stellen ze. diaserie over de natuur zal verton Dat Sint-Maartensdijk in de nota Be woningspatroon nog wel mocht groeien, maar in de evaluatie niet meer, zint het college van b. en w. van "fhoen niet zo. Het streven is er name lijk nog steeds op gericht, zo wordt de commissie ruimtelijke ordening voor gehouden, om geconcentreerd in Sint- Maartensdijk industrievestigingen te verzamelen. Verder spreken b. en w. van Tholen de verwachting uit dat de groei wel licht iets aan het teruglopen is, maar dat er in de nabije toekomst zeker weer druk op Tholen zal komen te staan. Als illustratie daarvan wijzen b. en w. op het feit dat Bergen op De vergadering begint om 19.30 u Dorpshuis St. Annaland heet 'De Wellevmti SINT-ANNALAND - Het nlf.n dorpshuis in Sint-Annaland, da!$ voltooiing nadert, krijgt de naaift Wellevaete', Uit de 26 binnengetoaa suggesties van de bevolking koos if beheerscommissie deze naam. Op dt hoek Hoenderweg-Langeweg slow tot 1920 een welput (wellevaete) voc de zoetwatervoorziening. *Een mooie bril is een komplimentje waard. Optometrist O.V. Contactlensspecialist A NVC Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100-1 5214 GOES BESTEMMINGSPLAN N00N0G0UWE KOM De burgemeester van Brouwershaven maakt hiermede ter uitvoering van artikel 28, 6e lid. der wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 5 april 1983, nr. 1223/208, 4e afd., r.o., gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 5 juli 1982, nr. 7 vastgestelde bestemmingsplan Noordgouwe Kom. Goedkeuring is onthouden aan enkele gedeelten van de voorschriften en ook gedeelten van de plankaart. Het besluit van gedeputeerde staten, alsmede het bestemmingsplan liggen ingaande 18 mei 1983 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie. Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de raad als tot gedeputeerde staten hebben gewend kunnen gedurende bovengenoemde termijn te gen het besluit van gedeputeerde staten beroep instellen bij de kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthou ding van goedkeuring door gedeputeerde staten. De beroepschriften dienen te worden gericht aan H.M. de Koningin en moeten, in tweevoud, worden ingediend bij de afdeling voor de geschil len van bestuur van de Raad van State, Binnen hof l, te 's-Gravenhage. Brouwershaven, 17 mei 1983. De burgemeester van Brouwershaven C. Slabbekoorn GEMEENTE BORSELE BEKENDMAKING De burgemeester van Borsele maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 19 april 1983 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een strook grond ter breedte van 6 meter, gelegen ten noorden van de Heinkenszandseweg vanaf de toekomstige aan sluiting met de Eendvogelstraat tot aan de Dorpsstraat te Heinkenszand, een en ander zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit beho rende tekening. Genoemd besluit en de daarbij behorende tekening liggen ingaande 18 mei 1983 voor een ieder ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu, Stenevate 10 te Heinkenszand, ter inzage. Heinkenszand. 17 mei 1983. De burgemeester voornoemd drs, G. C. G. van den Heuvel. HOFLEVERANCIER barometers hygrometers thermometers FABERY OE J k i; sa»» i; M»m9t 9 m m R L LINNENL00K Luchtig pak met bandplooipantalon en ruimvallend jasjo met aangeknipte mouw en steekzakken in de naden. 149.- Korte mouw blouse met ondergeschoven mouw. 59.- BREDA-TILBURG-ROOSENDAAL-GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30