PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verzet tegen acties van Franse boeren Bedrijven o BRAKS MAANT LANDBOUWRAAD Van Agt commissaris koningin in Brabant BLOEMKOOL EN SPEKLAPJES Libanon- akkoord vandaag getekend der Louw i de bal Schade door blokkade ie PZC vandaag Enkele buien Enkele buien, maar ook af en toe zon. giddagtemperalmir ongeveer 15 gra den Vrij krachtige zuiden vrind, af en 26e jaargang no. 114 Ijnsdag 17 mei 1983 zie pagina 10 riLBURG (ANP) Ongeveer vierhonderd mensen hebben maandagavond bij il centraal station in Tilburg gedemonstreerd tegen de komst per trein van leedekamerlid Janmaat van de Centrumpartij naar deze stad om een ilaatselijke afdeling van de grond te krijgen. i actievoerders bleven ongeveer twee uur bij het station, maar zij kregen jnmaat niet te zien. Niet bekend is of er ook daadwerkelijk een vergadering Bn de Centrumpartij in Tilburg heeft plaatsgevonden. V ft Tüburgse politie had zeventig man geüniformeerd en ongeuniformeerd personeel bij het station geposteerd Met politiehonden werd het gebouw hermetisch afgesloten. Alleen wie met de trein moest reizen werd doorgelaten. Een dertigtal ME-ers werd achter de liand gehouden Toen de demonstranten begrepen dat Janmaat niet meer zou komen besloten zij een tocht naar het bevrijdingsmonument in het centrum van de stad te maken. Vlak voordat die stoet vertrok werd vanuit een personenauto met een Duits kenteken een stapel pamfletten van de Centrumpartij op de weg gegooid, de politie heeft niet hoeven ingrijpen. Van onze correspondent) BRUSSEL De harde acties van de Franse boeren tegen de landbouwimporten uit de andere Europese lidstaten hebben maandag in Brussel bijna tot een voortijdig einde geleid van de derde onderhandelingsronde van de Europese landbouwministers over de nieuwe landbouw prijzen. Minister Braks van landbouw dreigde kwam nadat Parijs in het weekeinde namelijk uit protest tegen die acties, waarbij onder meer Nederlandse al gewaarschuwd was dat Nederland èr niet voor voelde onder deze om- agrarische produkten bij de standigheden te onderhandelen. Fmnse grens werden tegengehouden beschadigd, de besprekingen te J toycoiten Hij zag daar echter vanaf j| nadat zijn Franse collega. Michel Ro- card, zich in de Europese minister rad uitdrukkelijk van de boerenac- had gedistantieerd. Volgens is verzekerde Rocard hem de ac- te betreuren, maar durfde de ifranse overheid op korte termijn niet te treden uit angst voor verdere slatie. Rocards spijtbetuiging „Het molesteren van andermans ei gendommen en het blokkeren van de vrije Europese markt is zo ernstig dat je onder die omstandigheden niet kan onderhandelen. Menselijke ketting' Vredesgroe- Als een der partners zich in de onder- leslerei;de Fransl. boepen pen uit de omgeving van het slapende handelingen laat ondersteunen door ijefst procent hebben gevraagd. penseren. Italië en Frankrijk verzet ten zich tegen deze zogenaamde Mo netair Compenserende Bedragen (MCB'slomdat ze via de goedkope frank en lire werken als exportheffin gen. Voorts heeft Italië aanzienlijke financiële steun voor investeringen in de landbouw gevraagd. De door de Europese Commissie voorgestelde bescheiden algemene prijsverhoging voor de landbouw van 5,5 procent is veel minder om streden, ondanks het feit dat de pro- om maar Oud-premier Van Agt gaf maandagmiddag wegens zijn benoeming tot commissaris der koningin in Noord-Brabant een informele borrel aan de pers. vliegveld De Peel, welke luchtmacht basis wordt genoemd als plaats waar nieuwe kemraketten zullen worden geplaatst, willen een menselijke ket ting leggen van het dorpje America bij Horst naar de streek Siberië vlakbij de slapende vliegbasis. Een en ander zou moeten plaatsvinden op 20 augus tus. UTRECHT André van der Louw is mandagavond in Utrecht tijdens een fa mgadering van de federatie betaald tylbal organisaties (FBO) gekozen cis voorzitter van de sectie betaald mlbal van den KNVB. Hij volgt Eric Wc op, die op 22 april zijn aftreden mkondigde. Van de zijde van de ctós werden verder in het bestuur wemd Jacques Hogewoning (secre- is), Henk Nut (penningmeester), de Vries en Ton Harmsev als den. Voorts zitten in hel bestuur mens de werkgeversorganisaties Karei Janssen en Cees van den Berg. JanHuijbreglse is full time secretaris. Ti> Ui nieuwe voorzitter Van der Louw, iieals kamerlid en minister van CRM omaren tegen het bestaande vergoe dingssysteem had, verklaarde zich oor zijn toetreding tot het bestuur, treld met de nieuwe beleidsnota, aann het transfersysteem alleen ingepast kan worden via intematio- ilc regelingen. zulke acties dan is dat niet eerlijk" aldus minister Braks, cüe eraan herin nerde dat twee jaar geleden onder zijn voorzitterschap de landbouwmara- thon werd geschorst toen een massale boerenbetoging in Brussel uit de hand liep. Braks zette zijn dreigement om te stoppen met onderhandelen echter niet door omdat, zoals hij zei: ..Ieder een vindt dat we nu snel besluiten moeten nemen". Volgens de Neder landse landbouwminister leveren de Italiaanse en Franse posities bij het begin van de derde landbouwmara- .thon nog steeds de grootste proble men op. vooral omdat onzeker is hoe de Franse regering zich opstelt gezien de boeren-acties. ..De boeren zelf dra gen een grote verantwoordelijkheid als we deze onderhandelingsronde niet, tot resultaten komen", zei hij. De problemen concentreren zich nog steeds op de exportsubsidies die de Duitse en Nederlandse exporteurs krijgen om hun dure valuta te com- DEN HAAG (ANP) Oud-premier A. A. M. van Agt is benoemd tot commissaris van dc koningin in Noord-Brabant. Het ministerie van binnen landse zaken heeft dit maandagmiddag medegedeeld. De benoeming van mr. Van Agt gaat in op 1G juni. De heer Van Agt is in Brabant de opvolger van J. D. van der Harten, die 1 juni met pensioen gaat. PvdA-fractie, met dertien zetels de derde partij in de Brabantse staten, lag de benoeming van Van Agt. in de lijn der verwachting. ..We hebben te voren aan de minister de garantie gevraagd dat de sollicitatieprocedure Met zijn benoeming tot commissaris gereageerd op de benoeming van Van njet doorkruist zal worden door uitla 11g| Ij Ae'. CDA-fractievooratter P Wart- tlngen van oDA-prominenten. mans zei om twee redenen verheugd te zijn. In de eerste plaats omdat Van Uit het feit dat een vertrouwenscom- Agt de nieuwe commissaris wordt en missie uit. provinciale staten in het in de tweede plaats omdat de benoe- kader van de procedure serieus over mingsprocedure zo voortvarend ter de sollicitaties heeft vergaderd, mag hand is genomen. ,.Nog voor de schei- de conclusie getrokken worden dat dende commissaris is vertrokken we ten we al wie zijn opvolger wordt." De CDA-lractie is met 39 zetels de groot ste in de Brabantse staten. in Brabant komt een eind aan de stroom van geruchten over tal van hoge functies die Van Agt zou overwe gen te willen vervullen. Van Agt toonde zich gisteren op een persbijeenkomst in Den Haag ver heugd met zijn benoeming en zei blij te zijn weer naar Brabant te kunnen 'terugkeren'. Politiek Brabant heeft maandag over wegend verheugd maar niet. verrast die garantie er was." Meer wil Rigter r niet over zeggen, omdat de betref fende vergadering geheim was (Zie ook pagina 3i. PAKIJS/BRUSSEL lANPi Duizenden Franse hoeren hebben maandag aan de grenzen een blokkade uitgevoerd tegen de invoer van landbouw- produkten. Ernstige incidenten deden zich niet voor.ln Brussel waarde EG-landbouwministers vergaderen protesteerden enige honderden hunner tegen het EG-systeem van monetaire compenserende bedragen voor de prijzen van landbouwprodukten. ADVERTENTIEl Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Bloemkool, per stuk Speklapjes met zwoerd, soog^s/tög gg Dit benadeelt de Franse boeren naar hun oordeel in hun concurren tiepositie. Om het nadeel goed te maken eisen zij van de regering in Parijs een verhoging van de prijzen in Franse francs met 11,7 procent. Minister van landbouw Michel Ro card wil tot dusverre met verder gaan dan acht om de inflatie niet op te drijven. Monetaire compense rende bedragen maken de uitvoer van landbouwprodukten uit lan den met een zwakke munt duurder en de invoer uit landen met een dure munt goedkoper De Franse boeren hielden via hun blokkade aan de grenzen en op de grote doorgaande wegen uit voor namelijk West-Duitsland, België en Spanje vrachtwagens aan om hun lading te controleren en soms te vernietigen Het bedrijfschap voor de handel in vee heeft in verband met dc acties van Franse boeren het advies naar de handelaren doen uitgaan niet te exploiteren naar of door Frank rijk. Tol maandag waren bij het schap vijf schadegevallen bekend. Secretaris drs. A. J. G. Leyten heeft dit desgevraagd meegedeeld. De Nederlandse organisaties in het beroepsgoederenvervoer. die zijn verenigd in het COG. hebben mi nister Van den Broek van buiten landse zaken gevraagd onverwijld stappen te ondernemen bij de Franse overheid in verband rriet de acties van de Franse boeren. Vervoerders van levend vee en agrarische produkten lijden zeer grote financiële schade, doordat de actievoerders ladingen vernie tigen, onbruikbaar maken en het normale verloop van het transport onmogelijk trachten te maken of op zijn minst te vertragen. Prins niet zonder meer tegen afschot bedreigde dieren APELDOORN (ANP) Prins Bern- hard is niet zonder meer tegen het afschieten van bedreigde diersoor ten. Dieren die weliswaar op de zwar te lijst staan van het Wereld Natuur Fonds (WNF) mogen volgens de prins in gebieden waar ze niet in hun voortbestaan worden bedreigd, wor den afgeschoten. Dit concludeert de Stichting Kritisch Faunabeheer uit een brief van prins Bernhard aan de stichting over adver tenties voor jachtsafan's in" het blad 'De Nederlandse Jager' van de Ko ninklijke Nederlandse Jagersvereni ging. De brief is volgens de rijksvoor lichtingsdienst geschreven door prins Bernhards particulier secretaris. Deze was maandag onbereikbaar. De prins geeft in zijn brief volgens de stichting toe dat de advertenties 'verwarring wekkend' zijn. Hij zal dan ook zijn invloed als beschermheer van de ver eniging aanwenden de advertentie teksten aan te passen, aldus Kritisch Faunabeheer. Mevrouw H. Sengers van Gijn van de VVD-fractie (zestien zetels) zegt ook verheugd te zijn. De kritiek die ze in het verleden uitte op het noemen van Van Agt als nieuwe Brabantse com missaris was niet gericht op de per soon in kwestie, aldus mevrouw Sen gers van Gijn. Volgens H. Rigter. voorzitter van de Foto: de blokkade bij Töurcoing, op de autoweg Lïlle-Gent. tertje BEIROET/ISRAEL (RTR AFP DPA) De volksvertegenwoordigingen van Israël en Libanon zijn maandag akkoord gegaan met de overeen komst inzake terugtrekking van de buitenlandse troepen uit Libanon. Reageerbuisbaby De ouders van Maar tenzij Syrië, dat 40.000 militai- de eerste Nederlandse reageerbuisba- ren in Libanon heeft, zijn afwijzing by zijn Christine (28) en Yick (35) Hing van het door Amerikaanse bemiddc- Li uit Assen. Het echtpaar wil de ling na vijf maanden moeizame on naam van het dochtertje pas bekend- derhandelingen tot stand gekomen maken als aangifte van de geboorte is akkoord opgeeft, ziet het er naar uit gedaan in Rotterdam Dit vertelden dat Israël zijn 30.000 militairen voor zij in een interview met het Algemeen lopig nog in Libanon zal handhaven. Dagblad van maandag. De ouders Israël maakte de volledige uitvoe- hebben met het Algemeen Dagblad ring afhankelijk van het vertrek van een contract gesloten over rechten op de Syriërs en de 7.000 PLO-strijders. publikatie van nieuws over hun doch- Het. vandaag achtereenvolgens Defensienota De defensienota van minister De Ruiter cda) lijkt het kabi net ernstig te verdelen. De minister wil de kemwapenta- ken verminderen en stuit daarbij op verzet van de VVD- ministers. De Ruiter is het op zijn beurt weer beslist niet eens met de wens van minister Ruding om de defensieuitga ven jaarlijks slechts met maxi maal een procent te laten stij gen. (PAGINA 3) Chalde ibij Beiroet) en (het Israëli sche) Kiryat Shmona te tekenen ak koord laat Israël een veiligheidsrol in het zuiden van Libanon. De Syriërs lieten weten dat hun troepen geen duimbreed zullen wijken tenzij Israël zich onvoorwaardelijk terugtrekt uit Libanon dat het op 6 juni vorig jaar binnenviel ter bescherming van zijn noordelijke gebied tegen Palestijnse aanvallen. Het Libanese parlement gaf ondanks de niet aflatende kritiek van Syrië H eenstemmig zijn steun aan de vastbe- M slotenheid van zijn regering tot het n bereiken van volledige souvereinitiet H over haar gebied. De Israëlische volksvcrtegenwoordi- I ging ging met 57 tegen zes stemmen Q akkoord. Van de 120 leden tellende Knesseth onthielden 4.5 - voorname- .lijk afgevaardigden van de socialisti- sche oppositie - zich van stemming. U Hel akkoord, dat gesteld is in het I Arabisch. Hebreeuws. Frans en En gels. voorziet in beëndiging van de staat van oorlog tussen beide landen, veiligheidsregelingen in het zuiden van Libanon om de terugkeer van Palestijnse guerrillastrijders te voor komen en een kader voor handel tussen beide landen. Binnen 8 tot 12 weken na bet van kracht worden van de overeenkomst uidcn de Israëlische troepen zich uit Libanon moeten terugtrekken. Minister De Ruiter De Schelde De provincie Zeeland, het mi nisterie van economische za ken. RSV en KMS zijn het nog met eens over de vorderingen van De Schelde op het moe derbedrijf Een overeenkomst over deze kwestie staat ophef fing van de surseance van betaling van de KMS in de weg. (PAGINA 11) Veerdiensten Overheid en provincie hebben nog verschil van inzicht over de uitvoering van de derde dubbeldeksveerboot voor de Westerschelde^-veren. Een dis cussie over de rijksbijdrage kan moeilijk uitblijven. (PAGINA 13) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 7 Varia: 9 Provincie: 11, 13, 15 en 17 Sport: 19.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1