bar Middelburg voorlopig open blijven Positief advies besteding 1,7 miljoen rioleringswerk Ontsluitingsweg voor PZC-terrein 'VW'; Pieter Louwerseschool begon viering van 125-jarig bestaan PZC/streek LUITINGSBEVEL WORDT TOEGELICHT Vooral gebrek aan medicijnen in Polen Lee Towers in Hulst m i 'Nieuwe busverbinding heeft geen enkel nuf IS NSDAG 17 MEI 1983 IIDDELBURG - Ondanks een uitspraak van de Raad van State, die de sluiting van i Sco-bar/dancing Meccano aan de Pauwpoort in Middelburg heeft bevolen, blijft deze irecagelegenheid voorlopig nog gewoon open. Dit is mogelijk, omdat de Raad van State zijn Hspraak nog niet heeft beargumenteerd. irgemeester en wethouders van Amsterdam, heeft het tweetal laten een tweetal bezwaarschriften die be- lelburg willen op deze argumen- wachten, voordat zij Meccano jjltief sluiten. De nadere toelich- op het sluitingsbevel van de dvan State wordt over vier tot zes en verwacht Raad van State heeft, zoals ge- ftde ontheffing drank- en horeca- r die b en w aan de exploitanten s Meccano hebben gegeven, ge- #5t, Dit houdt in dat de disco-bar King voorlopig dicht moet. Toch sen de exploitanten van Meccano. Rijn en Irving Comijs. dat het 4 over hun zaak nog niet definitief gevallen. Ze stellen, dat de Raad State de ontheffing alleen heeft schorst, om de gemeente Middel- de kans te geven een nader derzoek in te stellen naar de feitelij- weten dat 'dat nader onderzoek naar feiten kan plaatsvinden in de be- zwaarschnftenprocedure die nog bij b en w van Middelburg aanhangig is'. Zoals gemeld buigt de commissie be trekking hebben op de Meccano affaire Volgens de heer Schram is de ontheffing uitsluitend geschorst, om dat het feitenmateriaal dat bij de zitting van de Raad van State werd burg zich donderdag 19 mei nog over èaakclub in 'amper/and hield i multaanwedstrijd zwaar- en beroepschriften van Middel- aangevoerd, 'te onoverzichtelijk' was. Hij heeft de exploitanten erop gewe zen. dat het schorsen van een onthef fing ook een tijdelijk karakter kan hebben. De Raad van State beval de sluiting van Meccano op verzoek van een achttal omwonenden van de bar. Die stelden onder meer dat het woon- en leefmilieu in hun omgeving sinds de opening van Meccano 'catastrofaal' is veranderd. Ze signaleren dronken schap en wangedrag. Rijn en Comijs ontkennen echter met stelligheid dat hun bezoekers zich hieraan schuldig zouden hebben gemaakt. „Als de na righeid inderdaad is veroorzaakt, dan hebben gasten van andere hore cagelegenheden dat op hun geweten. En zo staat het ook in de politierap porten", beweren ze met nadruk. Ze hopen dat de commissievergadering van aanstaande donderdag daarover in elk geval duidelijkheid schept. HULST De zes Hulstenaren, die vorige week woensdag vertrokken nader naar p0len om in Kadlub, Lipowa en eiteli|- Grodkow hulpgoederen af te geven, omstandigheden. De advocaat van zjjn maandagmiddag in Hulst terug- jen Comijs, mr S. L Schram in gekeerd. Aan de Poolse-Oostduitse grens ontstond een vertraging van enkele uren. De controle bleek streng en over meegebracht geschenken moesten invoerrechten worden be taald. Het zestal arriveerde zo'n vier uur later dan was voorzien. Blij waren de Polen vooral met de medische apparatuur en de medicij- TT T}~ u. ten, die werden afgeleverd in een \U liIf OU WttieeSteE Ziekenhuis in Grodkow, aldus Walter Biesbroeck, één van de zes 'Polengan- gers'. Volgens hem is de toestand in Polen veel verbeterd. Er is tegenwoor dig voldoende voedsel, al is er wel nog tekort aan de wat luxere zaken als zeep, tandpasta. Polengangers waren Leon Pol- Mocht de nu nog voorlopige sluiting van Meccano in een definitieve ont aarden. dan gaan Rijn en Comijs failliet. Ze hebben samen bijna twee honderdduizend gulden gestoken in de inrichting van het tot dancing omgebouwde voormalige pakhuis. De eigenaar van het pand, de firma Loon tjes. heeft het pand na de verbouwing kaal opgeleverd Dat betekent dat de twee exploitanten voor de volledige brand- en geluidsisolatie, aankleding, vloerbedekking, geluidsinstallatie, in ventaris en dergelijke moesten zor gen. Rijn en Comijs hebben nog geen ant woord op de vraag of ze b en w van Middelburg eventueel aansprakelijk zullen stellen voor het verlies van hun twee ton. Als de sluiting van de bar definitief wordt, betekent dat immers dat b en w van Middelburg één of meerdere vergunningen ten onrechte hebben afgegeven. HULST De Rotterdamse zanger Lee Towers treedt vrijdag 20 mei op zalencentrum Tiffany in Hulst. Het VLISSINGEN - De com missie openbare werken en volkshuis vesting werd maandag avond onverwacht ge confronteerd met een voorstel van b en w voor de aanleg van een ontsluitingsweg voor het PZC-terrein aan de Oost-Souburgseweg in Vlissingen. Het terrein krijgt een rechtstreekse verbinding met de Veer- havenweg. Om zo snel mogelijk met de aanleg te kunnen be ginnen dient het voor stel in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te komen, zo verduidelijkte wethou der W Wisse (PvdA) van onder meer openbare werken. Daarom werd bij wijze van mededeling op de hoogte gebracht van het voorstel. De aanleg van de ver bindingsweg en de bij behorende af- en aanrij- stroken kost 171 000 gul den. De directie van de PZC heeft, zo bleek uit de woorden van de heer Wisse, toegezegd een be drag van 35.000 gulden te zullen bijdragen. De aanleg van de weg is noodzakelijk om een goede aanrijroute, voor met name de vrachtwa gens met papierrollen, te verkrijgen. De leden van de commissie ble ken geen bedenkingen tegen het voorstel te hebben. Commissielid C. Hen driks had. zo bleek tij dens de rondvraag van de vergadering, wel be denkingen tegen de door de raad van com missarissen van de Wa termaatschappij Zee land (WMZ) voorgestel de verhoging van de ver goeding voor de com missarissen. ..Er is spra ke van dat de vergoedin gen verdubbeld zullen worden. Kunnen wij daar als gemeente tij dens de aandeelhou dersvergadering tegen stemmen", zo vroeg hij zich af. Commissievoorzitter Wisse verklaarde dat de gemeentelijke verte genwoordiger, wethou der D. J. P. Bruinooge (PvdA), in die vergade ring tegen het voorstel zal stemmen. tMPERLAND - In het Jkh. mr. De KDibroothuis in Kamperland rtd zaterdagmiddag een schaaksi- jllaanwedstrijd gehouden ter ere ade jubilerende schaakclub Kam- riind. De schaakclub bestond ig jaar, wat gememoreerd werd fjjel Walter Biesbroeck, Theo Bies- penningmeester W.F. Burger die broecki Jackv Saman, burgemeester optreden begint om 2L30 uur. Towers «alle spelers, in het bijzonder p Molthoff van Hulst en de zal worden begeleid door het Hulster Buneester P. Wisse van Wissen- huisarts J Niesten. dans- en showorkest Bluesette. en simultaanspeler H. Bouw- aster uit Amsterdam, welkom mm^m «ie. burgemeester Wisse de eerste ihd verricht, begon Bouwmeester ,*t schaakfestijn tegen 31 bor- i N'a drie uur spelen had Bouw- s*r 28 overwinningen geboekt, :;vee remises moeten toestaan en tartij verloren. Een Duitse gast, Vlissingen vertoefde in het :van een schaakuitwisseling met :hen. wist zijn partij in winst tten. Bouwmeester scoorde in Jb!93.5 procent. )p bedankte de heer Burger ;ster en alle andere spelers tït prettige verloop van dit isnevenement en bood me- niBouwmeester een boeket bloe- nian. Iilenlid Dek voor DA in Kruiningen MINGEN - De CDA-afdeling Snerswaal houdt vandaag, dins- tin het Dorpshuis in Kruiningen parvergadedring. Gastspreker tij- sl'veze bijeenkomst is ing. A. M. Hy is lid van de provinciale len voorzitter van de provincia- mmissie voor de ruimtelijke orde- De titel van zijn spreekbeurt is CDA-beginsel en de praktische iek'. In zijn inleiding zal Dek de Kematiek met betrekking tot de Blelijke ordening behandelen, litrgadenng begint om 20.00 uur. ta voor de leden is er een korte ntrgadering die om 19.30 uur be- ingdpenaltybokaal tor Peter Neele t Stavenisse iVENISSE - De jeugdpenaltybo- West-Brabant in de C-klasse is Rnnen door Peter Neele uit Stave- Deze C-junior van de SC 'Stave s'toonde zich het meest bedreven nemen van vrije trappen vanaf ilfmeter- stip, met tegenover zich timan John de Prei van de vv steren'. Voor de finale hadden via voorronden zes jeugdspelers llaatst. De 14-jarige Peter Neele hing de beker uit handen van de naar van vorig jaar, J. Govers uit ale, [Kiescommissie Male zaken issingen bijeen ISSIN'GEN - De vaste commissie v es en bijstand voor sociale houdt woensdag vergadering in het Vlissingse Üiuis vanaf 19.30 uur. Tijdens bijeenkomst wordt onder meer koken over nieuwbouw voor de «entelijke sociale dienst (GSD). fier staat de sollicitatieplicht WWV- en RWW- teringsgerechtigdcn op de agen- Gevonden voorwerpen VLISSINGEN In de periode van 4 tot 11 mei zijn bij de gemeentepolitie te Vlissingen de volgende voorwerpen aangegeven bril, gevlamd montuur, in etui. pasfoto's; lichtbruine suède herenhandschoen; 2 metalen heren horloges; plastic wit/blauw jack; he renpantalon in plastic tas; blauwe kinderlaars met sok; gouden ovalen broche; zilveren armband; huissleutel aan ketting, 3 sleutels waaronder au to. Aangegeven dieren: in asiel lapjes poes bij particulier; groene parkiet. Openingstijden; maandag tm vrijdag 09.00-12.00. 14.00-16.00 uur. In deze periode werden bij de gemeen tepolitie te Oost-Souburg aangege ven; bruine portemonnee; losse sleu tel. 2 sleutels aan ring met. label: 2 Dress u nrwedstrijd manege Middelburg MIDDELBURG - De Middelburgse rijvereniging hield een onderlinge dressuurwedstnjd in manege De Gou den Draak in Middelburg Aan deze wedstrijd nam eveneens de ponyclub Middelburg deel. De jury bestond uit mevrouw Polderman-Kalkman en de heer Schillemans De uitslagen uitslag NBVR B2-dressuur 1 A. de Vriend 122 pnl2 A. v. d Rolost 120; 3 E Janse 111 4 M Griep 110. 5 N Kienelier 105 B4-dressuui 1 A. de Vrioend 127 pnt.. 2 A. v d. Roost 121. 3 A. de Leeuwen 108 4 J de Brum 107 L-dressuur 1 C Wondergem 122 pnl2 T Erwich 115 Uitslag pony's B licht 1 R. Boonstra 93 pnt.2 B Schipper 91 3 L Beyerink 88. 4 P Kools 85. 5 R Kerkhove 84: 6 M v d Velden 82. 7 T Seepers 81. 8 A. Kools 80. 9 M Kerkhove 79 10N Boonstra77. 11 L v aken 76.12 H Beyerink 71. Pony's B2 zwaar en L zwaar 1 C Navest 122 pnt2 A. v d Zouwen 114. 3 C Crucq en T Vaes 113; 5 E Vaes 112, 6 V Volkers 105, 7 I de Jongh 104. Prijs voor ouderenkoor in Vlissingen VLISSINGEN - Het ouderenkoor 'Zanglust' in Vlissingen heeft zater dag tijdens een bejaardenconcours een eerste prijs gewonnen. Dit con cours werd gehouden in Beekbergen. Het Vlissingse koor kwam tot een totaal van 333 punten. PvdA-raadsleden mevrouw Bakx- de heer Hendriks en mevrouw .'onge hebben onlangs schriftelijke $n gesteld betreffende deze solli- Üeplicht. Zij vroegen ondermeer 'ff. de gemeente Vlissingen de utatieplicht en de daarmee sa- üangende controle-systemen bui- '■oepassing te laten. Het college 'ben w wilde daar niet op ingaan aanvragen voor uitkeringen «n beoordeeld naar persoonlijke öndigheden, ook op de arbeids- Het college stelde dat er wei- rfgeen klachten van uitkeringsge- 'jgden binnen kwamen. De werk- P belangenbehartiging uitke- sgerechtigden verzoekt b en w een toord op de vraag of bij eventuele fltatieplichtopleggingen of straf ingen rekening gehouden wordt de huidige werkgelegenheids- en lessituatie. De oudste foto van 'Juliana'die ook in het jubileumfotoboek is terug te vinden. 1933: De eerste groep van vijftien jongens van het pijperkorps Juliana met hun dirigent Iz de Lange en de eerste penningmeester Th. Wijtman irespectievelijk vierde en vijfde op de tweede rij). MIDDELBURG - De showband Juliana in Middelburg bestaat vijftig jaar. Dit halvc-eeuwfeest wordt gevierd met een groot aantal activitei ten. Het meest bijzondere van het jubileum is de uitgave van een fotoboek over 'vijftig jaar Juliana'. Het jubileumboek is vrijdagavond tijdens een grote feestavond in de gymzaal van Vijvervreugd aan de 175 leden van Juliana gepresenteerd. Er zijn vijfhonderd fotoboeken ge drukt. Juliana is opgericht op 20 mei 1933 het oud-ledenorkest van Juliana. Precies vijftig jaar na de oprich- dat uit zestig muzikanten bestaat op te richten, dat nu onder de naam Blue Spirit door het leven gaat. Reünie tingsdatum is Juliana in een grote militaire taptoe te zien. die vrijdag avond op de Markt in Middelburg wordt gehouden ter gelegenheid van het feit dat het OCMA óók vijftig jaar bestaat. Maar op 10 september houdt Juliana haar ei- Momenteel heeft Juliana 175 leden. Negentig van hen maken deel uit van de showband. die uit dne on derdelen bestaat. Deze zijn de per cussiegroep (drums), de brasssectie (blazers) en de colorguard (vlaggen- groepi Dezelfde drie elementen telt gen internationale taptoe Uit Johan Friso. dat 61 leden heeft Groot-Bnttannië komt het honderd leden tellende korps Bristol Uni corns. De Belgische deelnemer is Willen is Kunnen uit Oostende. Verder heeft Juliana enkele leerlin gen. Binnenkort begint de opleiding dertig nieuwe leerlingen, waar mee Juliana haar ledental tot boven Juliana zelf is met drie gezelschap- de tweehonderd kan brengen. Vorig pen vertegenwoordigd: De Show band Juliana, het tot Juliana beho- jaar was deze mijlpaal al eens be reikt. maar toen stapten veertig rende jeugdkorps Johan Friso en jeugdleden op om een nieuw korps Juliana heeft ook een reünie op het programma staan, die zaterdag 4 juni wordt gehouden in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Om halfzeven kunnen alle belangstel lenden daar terecht: een uur later begint het besloten gedeelte voor leden en genodigden. Daarna geven Juliana, Johan Friso en het oud- ledenorkest acte de présencc. Juliana heeft ook voor dit seizoen weer een groot aantal optredens op de agenda staan Zaterdag 28 mei neemt de groep deel aan het Anglo- Dutch-Festival in Vlissingen, 18 ju ni zijn de Middelburgers in Axel. Ze doen op 18 juli mee aan de vlaggen- parade tijdens de Vierdaagse van Nijmegen Andere optredens zijn er in Dedemsvaart. Giesbeek, Kapelle en Arnemuiden. ,7,7* u ui "jii Een zanghulde bij het borstbeeld van Pieter Louwerse op het Oranjeplein was maandagmorgen één van de onderdelen van het feest ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de gelijknamige school. OOST-SOUBURG - De feestweek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Pieter Louwerse School in Oost-Souburg is maandagmor gen ingeluid door een optocht van alle leerlingen van de school en de kleuters van 'Piggelmee' en 'Hummclhonk', de beide kleuterschoolen die met de PLS samenwerken. Bij het borstbeeld van Pieter Louwerse op het Oranjeplein zongen zij enkele liederen van zijn hand, onder meer het welbekende 'Waar de blanke top der duinen', dat voor deze gelegenheid van een derde couplet was voorzien met een speciale jubileumtekst. Er werd een krans gelegd om het beeld en verder lieten de kinderen 250 ballonnen op. De jarige school kreeg van elk van trakteerd. Woensdag staat er een de beide kleuterscholen een kleurig puzzel-fietstocht op het program wandkleed aangeboden. Deze heb- ma, die bedoeld is voor de oudere ben inmiddels een provisorisch leerlingen. ouders en oud plaatsje in de versierde gangen ge- leerlingen. De route is 16 kilometer kregen, evenals een door de ouders lang en voert door het gebied rond ten geschenke gegeven foto van het Ritthem. Er zijn al veel inschnjvin- binnengaan van de kinderen in de gen voor deze tocht. De start is om school 18.30 uur bij de school aan het Oranjeplein. Om dezelfde tijd gaat Vandaag dinsdag) is het spelendag vanaf de Doornluststraat een puzze- voor de leerlingen van de PLS en de 1-wandeltocht van start voor de twee kleuterscholen. Ook worden jongere kinderen en alle andere de kinderen op pannekoeken ge- wandelliefhebbers. Deze tocht van 6 km is uitgezet in de Souburgse wijken. Afsluiting Het feest vindt zijn afsluiting op vrijdag. Vanaf halftwee is er in zaal 'Rehoboth' een feestmiddag voor de kleuters. Om vier uur begint in de Pieter Louwerseschool een reünie voor oud-leerlingen, oud leerkrachten en de huidige leer krachten. Ook ouders zijn daar wel kom. Er wordt onder meer een film vertoond die in 1963 in Oost- Souburg is opgenomen. Voor de leerlingen van de vierde tot en met de zesde klas is er van zeven tot negen uur een disco-dansavond in 'Rehoboth'. De oud-leerlingen kun nen daar vanaf negen uur terecht voor een disco-avond. Er hebben zich al 85 reünisten aangemeld voor de feestelijkheden op vrijdag. VLISSINGSE COMMISSIE UNANIEM VLISSINGEN - De Vlissingse commissie openbare werken en volkshuisves ting heeft maandagavond unaniem positief geadviseerd op een ontwerp voorstel van b en w waarin gevraagd wordt om een aanvullend krediet van bijna 1,7 miljoen gulden voor uitvoering van de rioleringswerken. Het betreft een krediet voor de uitvoering van de eerste fase van de aanpassing van de Vlissingse riolering. De commissieleden bleken weinig moeite te hebben met het voorstel, al vroegen onder anderen de heer M. Lorier (CDA) en mevrouw F A. Su- wijn (PV) om in de toekomst eventu eel optredende tekorten tussentijds in de commissies aan de orde te stellen Ing W. A. van Bochove. adviseur van de commissie, benadrukte dat de kre- dietoveischnjding voornamelijk wordt veroorzaakt door de nog uit te voeren werken. „Bij het reeds uitge voerde werk is slechts sprake van een overschrijding met bijna drie pro cent". De heer Van Bochove gaf bij de behandeling van dit agendapunt een uiteenzetting „ver de technische as pecten. De aanpassing is een gevolg van de uitvoering van de Deltawer ken. zo verklaarde hij. en betekent niet dat het Vlissingse rioolstelsel ook in zijn geheel verbeterd wordt. „Dat is m een later stadium nog nodig", zo zei hij. De heer J. Schaap iD'66) vroeg zich af of uitvoering van de eerste fase. bestaande uit de aanleg van een cir cuitleiding. ook een oplossing voor de problemen in de Palingstraat in Vlis singen betekent Deze straat liep vo rig jaar twee keer onder water toen de Eet- en thema-avond Truiin Middelburg MIDDELBURG - De eetgroep van vrouwencafé 'Trui' stelt belangstel lende vrouwen en hun kinderen in de gelegenheid om donderdagavond 19 mei een maaltijd te nuttigen in het Pand aan de Kerksteeg. Aansluitend is er een thema-bijeenkomst over 'de vrouw en haar beeld'. Deze bijeen komst begint om acht uur met een diavertoning en een inleiding Daarna is er ruimte voor discussies. De maal tijd. waarvoor men zich van tevoren moet opgeven, begint om zes uur. Werkgroep Spiusu uui comité binnestad Vlissingen bijeen VLISSINGEN - De werkgroep Spui straat van het wijkcomité binnen stad Vlissingen houdt woensdag 18 mei een vergadering in kleuterschool Het Mezennest. Op de agenda staan enkele verslagen van dc voortgang van de verschillen de projecten. De vergadering begint om 20.00 uur. Bridgekampioenen VLISSINGEN Bridgeclub De Vlis singse Fles besloot in Open Hof de clubcompetitie 1982-1983 Clubkam pioen werden de heren A Klink en J. de Rijcke. De beker in de B-lijn werd gewonnen door de heren C Kluppei en J. van de Laan. Het nieuwe bridge- seizoen begint dinsdag 23 augustus. Collecte ARNEMUIDEN - De collecte voor het Astmafonds heeft in Arnemuiden 2294,55 opgebracht. riolering tijdens een zware regenbui het water niet meer kon verwerken. De heer Van Bochove antwoordde hem dat dat probleem pas bij de uitvoering van fase twee kan worden opgelost. „En die kost zeven miljoen gulden. Een deel van dat bedrag nu besteden aan gedeeltelijke uitvoering lost niks op. want dan krijgt men elders in de binnenstad te maken met Examen kringgroep Duitse herders VLISSINGEN - De kringgroep Wal cheren van de Vereniging van liefheb bers van Duitse herdershonden (VDH) houdt zaterdag (21 mei) eeti uithou- dingsvermogeexamen. Dit bestaat uit het naast de fiets lopen van de herders over een totale afstand van 20 kilome ter. met tussentijdse pauzes. De pau zes worden benut voor het verzorgen van de hond De start is 's morgens om 10.00 uur bij De Lammerenburgh. vandaar gaat de tocht via West- Souburg naar Middelburg en vandaar via Koudekerke langs Dishoek terug naar Vlissingen. De proef staat onder toeziend oog van keurmeester Tokkie uit Amsterdam. overlast". De heer Schaap pleitte voor het stellen van prioriteiten bij de uitvoeringvan verbetenngswerken. De heer A. J. de Koene (PvdA) bleek het daarmee eens; „We zullen ons prioriteitenschema en de meerjaren planning opnieuw moeten bekijken. Zo komen we er niet. Aanpassing is belangrijk, maar er moet méér gebeu ren en om dat mogelijk te maken zijn zware beleidsbeslissingen noodzake lijk". Commissievoorzitter wethouder W. Wisse iPvdAi benadrukte dat de opvatting dat vernieuwing van de riolering het beste gelijktijdig met de uitvoering van woonbuurtverbetenng kan gebeuren inmiddels is losgelaten. „We geven nu voorrang aan die stuk ken die zo slecht zijn dat mensen in de problemen komen Wat betreft de overschrijding van het krediet zei hij onder meer: „Er is een aantal zaken ten laste van deze begroting gekomen die er eigenlijk niet thuishoren, zoals de uitbetaalde schadevergoeding aan een van de omwonenden van de SchuitvaartgTacht. Daarnaast zijn een aantal posten 'pro memorie' opge nomen. zoals de aankoop van de benodigde grond. Niemand heeft mijns inziens kunnen denken dat die posten nul zouden bedragen". De heer De Koene toonde daarvoor begrip, en noemde het een kwestie van góed koopmanschap dat grondaankopen niet zijn begroot. De heer Van Bochove zei te verwach ten dat de uitvoering van de eerste fase in 1984 afgerond kan zijn. BEZWAAR BUSGEBRUIKERS LEWEDORP LEWEDORP De nieuwe busverbin ding van de vervoersbedrijven Zuid- West Nederland en de Automaat schappij Zeeland van Goes naar Le- wedorp voorziet niet in een behoefte. Bovendien maakt de bus. wanneer de zogenaamde dwarsverbinding vanaf 29 mei een feit wordt, een enorme omweg. Dal beweert Ton Huijssoon uit Lewedorp. De Borselse inwoner is regelmatig gebruiker van lijn 39. die de nieuwe route moet gaan volgen. Huijssoon zet bij de plannen van de vervoersbedrij ven grote vraagtekens Onlangs dien de hij bij de rijkshoofdinspecteur van het verkeer in het district Zuid-West een bezwaarschrift in Huijssoon twijfelt of de nieuwe lijn verbinding passagiers zal aantrekken. „Ik heb met de mdruk dat bij de inwoners van Lewedorp of 's- Heerenhoek grote belangstelling be staat voor een rechtstreekse verbin ding met Nisse of 's-Gravenpolder. En andersom ook niet" aldus de Borselse inwoner. Lijn 39 gaal vanaf 29 mei Nisse en 's-Gravenpolder aandoen Dit heeft tot gevolg dat de route Goes-Lewedorp meer kilometers en tijd in beslag neemt. „Ik vraag me af of met de dwarsverbinding enig nut wordt gediend", betoogt Huijssoon. Het bezwaarschrift meldt dat het streekvervoer op de Bevelanden ge richt is op goede en snelle verbindin gen De dwarsverbinding gaat lijn recht tegen dit streven in, aldus het schrijven. Huijssoon erkent dat Nisse spaarzaam is bedeeld met openbaar vervoer. Hij vindt evenwel dat het dorp met de nieuwe regeling weinig tot niet gediend is. De twee bussen, die Nisse gaan bezoeken, vertrekken vrijwel gelijktijdig uit Goes en komen slechts enkele minuten na elkaar in het dorp aan. schrijft Huijssoon Bo vendien maakt hij bezwaar tegen het feit dat de laatste bus naar Goes al om even na halfvijf uit het dorp vertrekt. Het dorp 's-Gravenpolder heeft vol gens de Lewedorpenaar al een goede verbinding met de ganzestad Aan het eind van zijn schriftelijk betoog stelt Huijssoon voor een on derzoek naar het nut van de nieuwe regeling uit te voeren. „Als nu blijkt dat maar twee of drie mensen per dag van de dwarsverbin ding gebruik maken, kan men er beter mee stoppen en terugkeren naar de oude situatie", vindt Huijs soon, „die evenmin een toppunt van serviceverlening te noemen valt".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19