)ostburg wil kampeerders ook in ïoogseizoen geen 'nee' verkopen NP Voormalige eigenaar richt grote vernielingen aan in Elderschans XCURSIE VVV WEST-ZEEUWSCH VLAANDEREN Monumentaal pand Goes gereed voor bewoning Hoogendoorn Holland Festival ISDAG 17 MEI 1983 PZC/streek 17 JSTBURG Toeristen die het komend seizoen de gemeente Oostburg bezoeken zullen hoe n ook ergens kunnen overnachten. Het gemeentebestuur wil het vergunningenstelsel jsoepelen zodat er zelfs in het hoogseizoen geen 'nee' verkocht zal hoeven te worden. De mpeermogelijkheden bij de boer worden dan ook uitgebreid. Het Oostburgse college heeft sloten het aantal kampeerplaatsen bij boeren van vijf naar hoogstens tien uit te breiden, voorwaarde dat er voldoende toiletaccommodatie aanwezig is en de reguliere campings overloopterreinen 'vol' zitten. i vertelde wethouder A. de Feijter indagmiddag bij het begin van de ijaarsexcursie van de Stichting W v - jnderen. versoepelen van het vergunnin- iteisel past volgens hem in het l(ve gemeentelijke beleid' om on alle omstandigheden kampeer den te kunnen aanbieden, ook de topdagen van het hoogsei- l De versoepeling van de regels het kamperen bij de boer gaat zomer al in. Daarnaast is het jeentebestuur bezig met het in t brengen van de totale kampeer- -fcciteit van gewonde campings, iJoopterreinen en boerderijen, j eemeente kan alleen sctiverend ieden". vertelde hij zijn gehoor i recreatie-ondernemers, vertegen- Kdlgers van het VW-wezen en iere belangstellenden. „Het be geven moet de doorslag geven", i binnen dat bedrijfsleven worden tr.itetten ontplooid om de recrea- sector nieuwe impulsen te ge- Onder de hoede van de streek West-Zeeuwsch-Vlaanderen Kdteen enquête gehouden onder de satie-ondernemers over mogelijk er: om het toeristische voor- en •izoen drukker te maken. Begin volgende maand gaan de betrokke- De voorjaarsexcursie van de streek- nen met het gemeentebestuur om de vvv bracht de deelnemers na een tafel zitten om de resultaten onder de ontvangst in De Wulpenhoek' door West-Zeeuwsch- loep te nemen. bet gemeentebestuur naar verschei- dene plekjes in het gebied 's Middags volgde in paviljoen 'De Groe' een uiteenzetting van ir J. A. J. Boekhout van het waterschap 'Het Vrije van Sluis' over de Groese Duintjes. De gevolgen van de deltawerken voor dit kustgebied zijn ingrijpend: de dijk wordt opgehoogd tot 11,50 meter en aanmerkelijk verbreed Boekhout kon niet zeggen wat de gevolgen van de werkzaamheden voor het toerisme De campings en paviljoen 'De Groe' kunnen in ieder geval blijven, stelde hij vast. Aan de westkant van de Groese Duintjes komt een groot par keerterrein voor twee- tot driehon derd auto's, terwijl de aanvoerwegen niet worden verlegd. mmuiden BI 'l innaar voetbaltoernooi - Amemuiden bij de Bl- aoren. Middelburg bij B2 en Sluis- bij de F-pupillen zijn zaterdag de waars geworden van de tweede «toernooien, die de voetbalvereni- ijAZW in Axel hield, utmuiden toonde zich veruit de triite bh de BI-junioren: alleen pa Com Boys moest een gelijkspel rim toegestaan. De overige twee het laatste moment had tóapelle zich afgemeld bij de orga- lalit) werden in winst omgezet. Het van Middelburg had meer K&e om zich als winnaar te laten Éfljen. Omdat de Walcherse ploeg lts tot scoren kwam dan Terneu- uaBoys (beide teams waren gelijk p&igd) trokken zij via een beter (w'&io de winst naar zich toe. Bij i/jtpillen speelde Sluiskil slechts jui tegen Axel, terwijl de overige moetingen winnend werden afge- Kfll. •fladslanden zijn: Bl-junioren: 1 Ame- aH 2 Corn Boys, 3 AZVV, 4 Bruse ljsB2 junioren. 1 Middelburg, 2 Temeu- wBoys, 3 Vlissingen, 4 HVV'24, 5 AZVV. pvplUen 1 Sluiskil, 2 Axel, 3 Spui, 4 M, 5 Corn Boys G. R. Tijdink recteur kantoor MRO Sas van Gent ISTBURG De heer A. G. R. ijdink, directeur van het Amro- ibtoor te Oostburg, is benoemd tot deur van het Amro-kantoor Sas Gent. andagmiddag kon in hotel 'De phoom' te Oostburg afscheid wor- genomen van de Amro-directeur. len maakten van de gelegenheid bik de heer Tijdink de hand te liken. Bloemetjes Bij het bezoek van het gezelschap aan het gerenoveerde hertenkamp hij 'Het Vlaemsche Du.vn' in Groede uit te streek-VVV-voorzitter J. Schippers kritiek op de overdaad aan 'groen' en het gebrek aan andere, kleurige be planting bij het hertenkamp. „De gemeente kan daar toch wel wat bloemen neerplanten?", vroeg hij zich zijdelings af. Hij werd op z'n wenken bediend. Wethouder De Feij ter, die de klacht hoorde, laadde een paar kistjes potbloemen in zijn auto en bracht die maandagavond nog naar het hertenkamp. Het vionumentale pand 'Het Witte Klaverblad' aan de Beestenmarkt in Goes is gereed voor bewoning. GOES Na een periode van intensie ve verbouwing, zijn de in het monu mentale pand Beestenmarkt 1 te Goes, 'Het Witte Klaverblad', tien wooneenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens voor bewoning gereed gekomen. Naar ver wachting zullen deze wooneenheden deze of volgende week toegewezen worden aan woningzoekenden die bij de Stichting Samenwerking Goes slaan ingeschreven. De verbouwing van dit pand is gerealiseerd op initia tief en in opdracht van de woning bouwvereniging 'Nieuw Goes'. De verwerving van dit pand is eind 1981 mogelijk geworden door een ge zamenlijk optreden van de woning bouwvereniging en de gemeente Goes, nadat zekerheid was verkregen over financiële medewerking van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening alsmede van de rijksdienst voor de monumentenzorg. De geschiedenis van dit monumenta le pand gaat terug naar begin 1600. Toen stond er op deze plaats een Ziekenhuis De Bevelanden. MS 30 uur uitzending Nomen DDELBURG - Molenwater, 9.30- uur: Miniatuur Walcheren: luwburg, 20 uur. 'Winkeldochters' o.a. Annet Nieuwenhuyzen; sthuis. 20-21.30 uur: uitzending Ra- - BSINGEN Bcthcsda-St.- ihaekenhuis. 20-21.30 uur: uit- tog Rawa; ^VOORSTELLINGEN 8GEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur Gendarme in paniek, a l Ky n. 20 uur Ilsa, meesteres van mannenkamp, 16 jr: an'Actueel I. 20 uur: Forced ven- fcce. 1 jr.; *m'Actueel II, 20 uur: Drie Tiro- m Saint Tropez. 16 jr.; an'Actueel III, 20.30 uur C'era M tanto amati; ES—Grand, 20 uur: Les uns et les W. 16 jr: l-ST De Koning van Engeland, uur Lieve meisjes. 18 jr.. '-ur Caddy schack, a.l.; 20 uur böty blues, a.l.; 20 uur The excor- 18 jr •ur De gendarme in paniek, a.l.; KTBURG - Ledel. 20 uur. Lekkere &en. 18 jr.. KNEUZEN Luxor. 20 uur. De tome in paniek, a.l -ur: La passante du Sans-Souci. BSINGEN Alhambra I, 20 uur Ut, 16 jr toibra II, 20 uur Still of the night, Toonstellingen Galerie Bellemans. 10-18 ur: lts van Yvonne van den Akker 31/5); *l«rgalerij Illustraties van The u? King it'm 30'6); IUNisse Visserij- en oorlogs munt geopend van 14-16 uur: toeentehuis. 9-12 en 14-17 uur: werken van Addie Kubbinga (t'm 6 7). Bl'RGH-HAAMSTEDE - De Burght 13.30-16 uur: werken Arie Boers en Herman Gast (t'm 1/6); DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'; HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur Oude landbouwwerktui gen; Burgerzaal Stadhuis, 9-12 cn 13-17 uur werken van Roger de Kerf; HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (t'm 30/7); Galerie Van Geyt. 9-12 en 13-17 uur: werken van Jan wan Hiel: MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur werken over Hercules Seg- hers (I'm 16/6). Galerie De Wijnstock: werken van diverse kunstenaars itm 26/6); OOSTKAPELLE Molenweg 36. 10- 12 uur: fossielenmuseum; OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13 30-17.30 en 18 30-20.00 uur: werken van diverse kunstenaars (t'm 2/6); TERNEUZEN Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: oude culturen (t'm 29/5); Museum, 9-12 en 13-17 uur. werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Rulmschotel (tm 31/5); VEERE Grote Kerk. 10-17 uur 'Het landschap in de delta' itm 30 9i: VLISSINGEN Reptielenzoo 'Igua na'. 14-17.30 uur: Levende reptielen, amfibieën en insekten; IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur 'Kantklossen en bode bussen' (tm 15/8i. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachtem Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 «brandweer en ambulance' Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur- weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-600555 Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. bierbrouwerij met de naam die nu weer aan hel pand is gegeven. Tussen 1600 en 1857 is er door verschillende achtereenvolgende eigenaren ge bouwd en verbouwd tot de uiterlijke vorm die nu bestaat. Binnen de aan wezige hoofdstructuren van het pand zijn vier eenpersoons- en zes tweeper- soonswooneenheden gerealiseerd die ieder voor zich een duidelijk eigen karakter dragen. In de komende maanden zal de aanleg van de 'tuin' achter het pand aan de Brouwersgang door de gemeente ter hand worden genomen. Na afronding hiervan, van het nog resterende bui tenschilderwerk en van het herstellen van de luiken aan de voorgevel, waar aan door de lagere technische school te Goes medewerking wordt verleend, zal dit pand weer in oude luister het beeld van de Beestenmarkt mede bepalen. Over ruim een half jaar zullen ook de verbouwingswerkzaamheden aan het eveneens historsiche pand Bees tenmarkt 2 door dezelfde woning bouwvereniging zijn afgerond. De re habilitatie en nieuwbouw die thans door de zustercorporatie van Nieuw Goes, de Christelijke Woningstich ting Zuid- en Noord-Beveland, wordt voorbereid, zal er toe leiden dat ook het gebied tussen de Beestenmarkt en de Stoofstraat weer haar oorspr- nokclijke woonfunctie terug krijgt. In dit gebied, te weten aan de Ossen- hoofdstraat, Stoofstraat en Nieuw- straat wordt gedacht aan de rehabili tatie van 24 bestaande panden alsme de de bouw van 12 nieuwe woningen na sloop van de bestaande opstallen. Aanhoudingen in verband met diefstal van girokaarten GOES De Goese gemeentepolitie heeft maandagmorgen de 20-jarige S. de G. uit Goes aangehouden op ver denking van diefstal van giro betaalkaarten en valsheid in ge schrifte. Later op de dag, rond 16.00 uur, werd in verband daarmee ook de 21-jarige J. F. V. in zijn woning aangehouden. De recherchegroep heeft de zaak in onderzoek. Ook in onderzoek zijn vernielingen aan de openbare kleuter- en lagere school 'Het Binnenhof in de Goese Polder. Tussen woensdag en vrijdag morgen 9.00 uur zijn daar drie ruiten ingegooid, twee regenpijpen vernield en dertig ontluchtingskapjes op het dak vernield. Verder werd van het dak vier meter lood weggesneden. De schade bedraagt ongeveer 2750 gul den. Oud-papieractie OUD-VOSSEMEER De Oud- Vossemeerse muziekvereniging houdt vrijdagavond en zaterdagmorgen weer een oud-papieractie ten bate van haar instrumentenronds. De vertrek tijden zijn vrijdag om 18.00 uur en zaterdag om 8 45 uur. Bejaardenreis STOPPELDIJK - De afdeling Stop peldijk van de bejaardenbond maakt woensdag 15 juni voor de leden een busreis naar België. Men gaat naar Dixmuide en er wordt een toeristische rondrit gemaakt door de Vlaamse heuvels. Na een bezoek aan leper wordt 's avonds tenslotte het optre den van een Vlaams artiest bijge woond. Omstreeks 21.00 uur denkt men weer thuis te zijn. Pieter Hoogendoorn exposeert vanaf donderdag. 19 mei. tot begin juli in de 'Westpoort' te Goes schilderijen op het thema Vlag-als-magisch- symbool. Bij de opening - donderdagavond 20.30 uur - speelt de fanfare Sint- Juttemis en wordt een serie dia's vertoond. Het jazz-, folk- en expositiecafé Westpoort is gevestigd op het adres Nieuwstraat 72 te Goes. Aan het programma voor het Holland Festival - 1983 zijn enkele evenementen in Middelburg toegevoegd. Zaterdag 18 juni speelt in de Concertzaal het Circle Ensemble, zondag 19 juni zijn er twee concerten: Teiko Kikuchi (oude instrumenten) en het Hato Ensemble. Het Circle Ensemble speelt eigentijdse muziek en kiest daarvoor uit werken van Ishii, Miki. Shinohara. Taira De groep herbergt onder andere zes slagwerkers en hanteert daarnaast een zeer uitgebreid instrumentarium Teiko Kikuchi bespeelt in Middelburg een 17-snarige baskoto in werken van Yatsuhashi. Makino, Hirose, Miyoshi, Shinohara, Ichiyanagi (17e en 20e eeuw). Het Hato Ensemble heeft een programma samengesteld op basis van de ontmoeting tussen Oost en West zoals men die kan vinden in de Japanse muziek. De groep brengt zowel traditionele als moderne muziek. De twee ensembles spelen 's avonds, vanaf 20 uur. Kikuchi 's middags om 14 uur. marktberichten Veiling Bergen op Zoom Maandag 16 mei Aardbeien glas per doosje 1 24-1 50 Golden Delicious 30-85. Jonagold 2.50-3.00. Winsion 63 74. vroege aardappe len 2 00-2.60. late aardappelen 12-30. kas bloemkool 139. bloemkool 38-1.62. kas- andijvie 83-1.52. rabarber 23-50. spinazie 1 50-1 72 bospeen 1.33-1.62 breekpeen 24- 27 knol seldenj per stuk 47-62 kas-selder per kilogram 46 bos kroten 80-95. snijbo nen 7.20-7.78. peulen 17.00. prei 67-1.15. sla 18 25. komkommer per stuk 23-90. tomaten 12.50 14 80. bos uien 17-34 uien 30-38. radijs 41-55. asperges per ons 18-87. bos peterselie 49 bosselder 73-79 ijsbergsla 51-57. witlol 1.90-4.80 lamsoren 3.40-3.70 VEEMARKT LEIDEN Aanvoer totaal 1388. slachtrunderen 1139 schapen en lammeren 249 Prijzen stieren .resp le en 2e kw i 8.65 9.45 8.35-8.65 vaarzen iresp le en 2e kw i 7.80-9.05 7.00- 7.75 Koelen i resp le 2e en 3e kw i 7.75-8.95 7.10-7.70 6.80-7.10 Worstkoeien 5.95-7.00 dlkbillen extra kwaliteit 9 50-13.75 Scha pen 185-240 Lammeren 240-350 Zuiglam- meren 180-240 Overzicht iresp handel en pnjzeni slachmmderen redeluk-stabiel. schapen en lammeren vlot-stabiel. zuiglam- meren hoger PAARDENMARKT UTRECHT Op de paardenmarkt In Utrecht zijn maan dag 263 paarden aangevoerd De prijzen luiden als volgt nn gulden per stuk. slacht- paarden per kg geslacht gewicht) luxe paarden 3000-4000. werkpaarden 2200-3400. oude paarden 1900-2550. 3-jarige 1700-2700. 2-jange 1450-2550 veulens 450-1350 hitten 550-1550 pony's 250-950. oude slachtpaar- den 5.50-7 00. jonge slachtpaarden 5 60 7 20 Handel slachtpaarden rustig pony's lui. Coöperatieve tuinbouwveiling 'Walche ren' B. A. le Middelburg Marktbericht van maandag 16 mei 1983. Aardappelen bintjes bo 23. pipo gr 30-31. eersteling gr 368. dr 334. kr 306 Appelen golden delicious II 80 90 107, 70 80 90. 85 70 72. Winston II 70 80 81-82, 6570 70. 60 65 53. Tomaten A 1 251-301 B I 260 - 270. C I 206 - 226. alysum 8-16. afrikanen 15-16, Ijsbloe men 12-14. petunia 15-17. tulpen bos 92 Groenten natuursla 24- 41. andijvie 119- 145. spinazie 108-182. prei A 76-95. psotelein 237. rode kool A 74-114. B 58-66. spitskool 65-36. snijbonen 852-871. krom 716-720, bos peen 189. breekpeen 35-48. boskroten 184- 199, rabarber 9-17 radijs 26-39 uien BO 69. GR 42, bosuien 43, knolselderij kg 61. ramenas bos 10-11. selderij bos 98-110: eerste bosuien aangevoerd door L Mechiel- se uit Rilthem eerste kper L de Rijke uit Vlissingen Komkommers I 76 91 74-78. 61 76 77, 51 61 67-72 41 51 58. 36 41 44. II 76-91 66. 61 76 73-74 stek II78. Bloemkool I 4 170. 6 162-200. 8 136-166, 10 94. II 3 134-174, 4 123-198, 6 102-209, 8 70-163. 94 39-58; III 3 146. 4 100-136, 6 39-136, 8 38-114. 10 38-60. 12 348-42 Aanvoer plm 39 000 stuks ln 5 594 kisten Jongeman gewond bij aanrijding NIEUWDORP - Door nog onbekende oorzaak zijn maandagmorgen rond kwart voor acht op de Westhofweg in Nieuwdorp twee bromfietsers en een fietser met elkaar in botsing geko men. Zowel de bromfietsers als de fietser kwam daarbij ten val. Eén van de bromfietsers, de 18-jange H. C uit Borssele. werd zodanig gewond, dat hij naar het Gasthuis in Middelburg moest worden overgebracht. Middelburg- AARDENBURG In 'De Elderschans' in Aardenburg is vorige week aanzienlijke schade aangericht door de voormalige eigenaar van het pand. S. C. J. V. uit Eede. Hij heeft toen in dronken en overspannen toestand de gerestaureerde, kostbare glas-in-loodraam in de voor deur kapotgeslagen en binnenshuis twaalf bewerkte sierramen vernield. Daarbij liep hij ernstige snij wonden op aan een hand Twee pezen werden doorgesneden. De man werd direct overgebracht naar het ziekenhuis in Oostburg waar een chirurgische ingreep is uitgevoerd. uc umcieie bewoner van 'De Elderschans'. de heer H van Meenen. was op het moment van de vernielingen afwezig Toen hij van het incident hoorde heeft hij meteen de politie ingeschakeld en een arts gebeld. Ook de curator van het faillissement van restaurant De Elderschans' werd ingelicht als eerstverantwoordelijke voor het geres taureerde bouwwerk De politie maakte proces-verbaal op Juridisch is met alleen sprake van vernielingen, maar ook van inbraak, omdat het pand officieel bewoond wordt door de lieer Van Meenen. Curator mr H den Hollander had maandag nog geen idee van de omvang van de schade De afgekavelde zandbank tegenover de haven van Hoedekenskerke. HOEDEKEN'SKERKE De afgelopen dagen heeft zich een grote plaatval voorgedaan op een zandbank in het vaarwater Middelgat tegenover de haven 'De Val' van Hoedekenskerke. De zandbank is een gedeelte van de zandban ken die te zanten de platen van Ossenisse vormen. Van de zandbank tussen de tonnen MG 5 en MG7 zijn over een lengte van enkele honderden meters en een breedte van 100 meter enkele duizenden tonnen zand in het Scheldewater verdwenen Een kabelbord van de PTT dat de noordelijke begrenzing aangeeft van een kabelgebied dat ter plaatse door NCVB Zuid houdt bijeenkomst MIDDELBUR..G - De afdeling Middel burg-Zuid van de NCVB houdt woens dag 19 mei de jaarbijeenkomst in gebouw De Hoeksteen in Middelburg De bijeenkomst begint 's avonds om kwart voor acht en staat onder leiding van mevrouw M. Lenselink-Van Roon. De dames van de afdeling Sint- Laurens van de NCVB voeren het stuk 'Poesje mauw - Katje klauw' op. de Wesierschelde ligt is door de plaatval in het water gespoeld Schepen van de rijkswaterstaat hebben in de geul die nu is ontstaan al diverse peilingen verricht, met laagwater werden diepten gemeten van meer dan negen meter De plaatval levert geen hinder op voor de scheepvaart Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld Enkele maanden geleden heeft zich in het Middelgal ook een plaatval voorgedaan, toen ter hoogte van de Biezelingsche Ham aan de landzijde plotseling een deel van de oever onder water verdween Drs. Af. Beinema VOO-BIJEENKOMST Scheve verhouding christelijk en openbaar onderwijs MIDDELBURG „Op het ogenblik heeft het onderwijs in Nederland voor tweederde een bijzondere en voor eenderde een openbare identi teit. Dat klopt toch niet met wat zich verder in dc samenleving heeft voor gedaan. kijk bijvoorbeeld eens naar de ontkerkelijking. Het onderwijs is met die beweging helemaal niet mee gegaan. Het bijzonder onderwijs heeft zich voorzien van een machts positie in Nederland". Dat zei de heer L. van der Jagt, landelijk voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) maandagavond op een discussiebijeenkomst in Middel burg. die door de plaatselijke VOO- afdeling was belegd. De andere gastspreker van de avond, drs M. Beinema, CDA-tweede- kamerlid. ontkende dat er sprake is van een machtspositie en zei tot de ongeveer zestig aanwezigen „Het is nu eenmaal zo dat de bevolking meer kiest voor bijzonder dan voor open baar onderwijs Het gaat ero erom dat de ouders de vrijheid hebben om een school voor hun kinderen le kiezen De identiteit, de sfeer en de kwaliteit van het. onderwijs kunnen een samen hangend complex vormen waaraan de ouders de voorkeur geven Het is beslist niet zo dat de overheid zich daarmee mag bemoeien. Het is ge woon een feitelijk gegeven waar je rekening mee moet houden" De heer Van der Jagt benadrukte dat hij niet vindt dat het bijzonder onder wijs zou moeten verdwijnen „Maar. je moet als onderwijsinstelling wel dui delijk je identiteit laten blijken En natuurlijk is het aan de ouders om de keuze te maken, maar bij de verdeling tweederde-eenderde valt er niet zo erg veel meer te kiezen althans niet in bepaalde delen van Nederland aldus Van der Jagt. Eén van de aanwezigen in de zaal merkte op: „Doordat er steeds min der leerlingen zijn. ontstaat cr een run op hen en daardoor verlaagt de bijzondere school de drempel. Ik heb de indruk dal er bij een loelalingsge- sprek met dc ouders niet meer zo nadrukkelijk wordt gezwaaid met het identiteitskaartje". Beinema Dal valt wel mee U gaat uit van kennelijke zekerheden Je kunt niet stellen dat de bijzondere scholen hun drempel verlagen om aan meer leerlingen te komen Ik blijf er wél bij dat een bijzondere school zijn identiteit duidelijk naar buiten moet brengen' Collecte HEINKENSZAND Een huis-aan- huiscollecte voor het Astmafonds heeft in Hemkenszand 2138 gulden opgebracht

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17