fSr Koninklijke onderscheiding voor belastingcommies H. P. Kuipers Een sportieve bh met katoen. natuurlijk weer van Vendor! 5Het boeiende van hout is, dat ieder stuk er anders uitziet9 PZC 'n dijk van een krant _[PZC/ streek ECHTGENOTE SPELDT MEDAILLE OP VROOM^DREESMANN DINSDAG 17 MEI 1983 aul° naaTéénÜanl? [7Z staalradiaal h^7j5sSB 7 (VooruwFidt 12.7, VWPo/o, Ié Peuaeot M, Renault 3-5 e sj\Z o.5 f55SR 13 (PididO. Oatsun Cheng. Escort, Honda CivicMazda323 7 Kadefi. VWöaf, VoA'o 333 ea) {j 323! a"e vekerhpirii GOEDE S SCHOK- DEMPERS, en vraagde laagste prijs voor uw auto.' o.a 175 SR 1H (Mercedes, Rekord, Peugeot503, Renault 20/30 Slijtage aan schok- dempers merkt u pas als het te laat is .1 tSff Wit Laat daarom uw schokdempers GRATIS testen elektrcmische schokdempertestbank Cnoile en vakkundlgejiontage oa. 165/70 SR 13 (BMW 3-seric,Taunus, Ascona, Mitsubishi Galant STER BANDENSERVICE Lage prijs door grote omzeil DIRECTEUR DEN BOUWMEESTER MET PENSIOEN De heer Wiersma werd daarna (de expoloitatie duurde een jaarl con tactman tussen Staatsbosbeheer en het toen bestaande Rijksbureau voor Hout. Hij werkte vanuit Utrecht ..De Duitsers heten echter steeds vaker hun neus op ons kan toor zien De grond werd me wat te heet onder de voeten en ik ben ondergedoken bij familie in Fries land Ik heb daar nog wat onder gronds werk verncht. maar daar ga ik verder niet op in. anders lijkt het misschien alsof ik een held ben geweest", voegt hij er bescheiden aan toe. Daarna bereikte hem het verzoek of hij direkteur wilde worden van houthandel Den Bouwmeester in Middelburg, een dochtermaat schappij van Pont. „Dat wilde ik dolgraag en daar ben ik dan ook gebleven" Op het ogenblik heeft Den Bouw meester vufduizend kubieke meter hout in voorraad. Niet meer afkom stig van de Veluwe maar uit Duits land. Oostenrijk. Indië Afrika. In donesië i loofhout of hard hout) en uit Zweden. Finland en Rusland naaldhout of zacht hout). Directeur H Wiersma van Houthandel Den Bouwmeester we zijn nog steeds aan het bekijken wat we er zullen neerzetten". Over de periode na zijn pensione ring: „Ik ga me in ieder geval meer, dan nu, verdiepen in de wereldhout- voorziening, Lezen over de exploita tie van de oerwouden, de invloed van de zure regen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het hout een zeer grote rol in ons leven zal blijven spelen en dat wil ik blijven volgen. Verder gaan mijn vrouw en ik reizen maken, daartoe ontbrak de tijd nogal eens. Ik ga meehelpen met het werk in de tuin, want planten en vogels interesseren me, maar ik ben er altijd omheen gelo pen, doordat ik er geen tijd voor had". Wiersma houdt verder van het luis teren naar. met name, klassieke muziek en heeft ook nog enkele nevenfuncties zoals lid van het hoofdbestuur van de Nederlanse Houtbond en voorzitter van het district Zeeland van die bond. ver der is hij penningmeester van de Raad van Kerken in Middelburg. Over de pensionering op zich: Het plezierige daarvan vind ik dat je niets meer móet". Op woensdag 18 mei is er in de Middelburgse schouwburg een af scheidsreceptie voor de heer Wiers ma die duurt van halfvijf tot half zeven. Hij wordt opgevolgd door de heer A. Bosman, tot 31 mei adjunct- direkteur. MIDDELBURG De heer H. P. Kuipers, commies bij de belastingdienst in Middelburg is onderscheiden met de eremedaille in goud behorend bij de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem maandagmiddag opgespeld in het kantoorgebouw van de dienst aan de Lange Noordstraat in Middelburg. De directeur van 's rijksbelastingen voor Noord-Brabant en Zeeland, de heer G W. R de Vries, was persoonlijk naar de hoofdstad gekomen om de jubilaris toe te spreken. Hij speldde echter de medaille met op Dat liet hij over aan mevrouw Kuipers, omdat zij al die jaren een grote steun voor haar echtgenoot is geweest. De onderscheiding had eigenlijk al op 29 april uitgereikt moeten worden, maar toen was het echtpaar Kuipers met vakantie in Israel, bij een dochter die in Jeruzalem woont. Directeur De NCVB Biggekerke BIGGEKERKE - De afdeling Bigge- kerke van de NCVB komt donderdag bijeen in het dorpshuis. De heer Stut- terheim zal dan spreken over 'Alcohol en drugs' De vergadering begint om 20 00 uur MIDDELBURG In de nieuwe Mid delburgse woonwijk 'Edelstenen- buurt' wordt wellicht een aantal ver keersmaatregelen ingevoerd De commissie verkeer in Middelburg praat woensdag 18 mei over het af sluiten van de Smaragd en de Dia mant in deze achter het NS-station gelegen buurt. In de Smaragdplaats moeten verkeersdrempels worden aangebracht, zodat de verkeersdeel nemers langzamer gaan rijden. De bewoners van deze drie straten hebben zelf om maatregelen ge vraagd Ze vinden dat de verkeerssi tuatie in hun straten onveilig is. Als oorzaken noemen ze de onoverzichte lijke situatie op voetpaden tussen de woningen, het ontbreken van niveau verschil tussen de voetpaden langs de woningen en de rijbaan, de kleine breedte van de njbaan en de te hoge snelheid van het verkeer. De commis sieleden mogen zich woensdagavond dan ook uitspreken voor het afsluiten Vries liet bij die gelegenheid al een gelukstelegram versturen, maar dat bleek onbestelbaar. Bij nader inzien bleek het adres in de Israëlische hoofdstad niet helemaal te kloppen. De heer Kuipers, die vergezeld was van zijn echtgenote en hun tweede dochter i inmiddels ook werkzaam bij de belastingdienst), werd door direc teur De Vries geschetst als een accu rate werker met grote diepgang en ijver, vasthoudend en een vraagbaak voor zijn jongere collega's. De heer Kuipers kwam in 1947 bij de belastingdienst als tijdelijk hulpcom mies bij de Duitse grens in Limburg, een afwisselende periode waaraan de onderscheiden commies nog met veel plezier terugdenkt. Daarna kwam hij via Rotterdam in Naaldwijk terecht waar hij voor het eerst kennismaakte met het onderzoeken van de loonbe- van Smaragd en Diamant door mid del van paaltjes, die uitneembaar zijn. Dit is bedoeld om de straten bereik baar te houden voor ambulances en brandweerwagens. De aan deze stra ten gelegen woningen blijven via de Smaragdplaats per auto bereikbaar. De commissievergadering begint woensdagavond om half acht in de maquettekamer van het Middelburg se stadhuis. Dan wordt ook het voorstel bespro ken om langs het geasfalteerde deel van de kaaienroute in Middelburg (Hoogstraat en Nieuwe Haven) be taald parkeren in te voeren. Het gaat om twintig plaatsen: aan beide kan ten van de straat tien. Volgens de commissiestukken gebeurt dat op verzoek van de heer Griep, die aan de Hoogstraat woont. De heer Griep voert aan dat ook op het Vlissings Bolwerk betaald parkeren wordt inge voerd. Het gevolg zal volgens hem zijn dat de langparkeerders van dat ter rein zullen verhuizen naar de Kaaien. lasting, een taak die hij momenteel in Middelburg ook uitvoert Sinds 1958 werkt de heer Kuipers op Walcheren, eerst te Domburg en Westkapelle en nu al weer lange tijd in Middelburg Overplaatsingen „Overplaatsingen zijn voor Kuipers nooit een probleem geweest. Tegen woordig is dat wel anders. Als men Forumavond over woonlasten in Oost-Souburg OOST-SOUBURG De afdelingen Middelfburg, Oost-Souburg en Vlis- singen van de Industriebond-FNV hebben een forumbijeenkomst over woonlasten op touw gezet. De mani festatie wordt donderdag 26 mei ge houden in 'De Zwaan' in Oost- Souburg. In het forum hebben zitting: wethou der A. Hoefkens van sociale zaken in Vlissingen, zijn Middelburgse collega M Vinke. de heer Raas van de wo ningbouwcorporatie Basco in Vlissin gen. de voorzitter van de Woning bouwvereniging Middelburg ïr J. Mol, de adjunct-directeur economische za ken van de PZEM de heer Kannekens en Wim van Seeters, beleidsmedewer ker bij de Industriebond-FNV De forumavond begint om acht uur. Bazaar UW MIDDELBURG - De afdeling Middel burg van de UW houdt donderdag 19 mei een voorjaarsbazaar m haar ge bouw Herengracht 52 in Middelburg De afdeling biedt onder meer zelfge maakte handwerken te koop aan. Ook zijn kleine geschenken en bloemstuk- jes voorradig. De opbrengst is be stemd voor de handwerkclubs zelf. De bazaar duurt van half tien tot één uur. Commissie bespreekt verkeersmaatregelen MIDDELBURG - „Het werken met hout is ontzettend leuk en interessant, omdat ieder stuk hout anders is. Het is een levend produkt, prachtig om te zien, gemakkelijk te bewerken en bovendien milieu-vriendelijk. Dat alles bij elkaar maakt het enorm boeiend". De man die dat zegt kan het weten. De heer II. Wiersma 'zit' al vanaf 1939 in het hout en is sinds 1 oktober 1945 direkteur van Houthandel Den Bouwmeester in Middel burg. HU stopt ermee op 31 mei vanwege het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Wiersma, geboren in de Friese gemeente Wijmbritse- radeel. volgde de kweekschool in Sneek waar hij in 1937 de opleiding voltooide. Daarna werkte hij nog twee jaar voor de hoofdakte. „Maar er was in die tijd toch geen uitzicht op een baan in het onderwijs en toen ben ik in 1939 aangenomen door de NV Koninklijke Houthan del William Pont in Zaandam, met als opleidingsplaats Tilburg. Daar deed ik onder andere de Nederland se Houtacademie. Dat klinkt gewel dig, het was echter een schriftelijke cursus De praktijkopleiding volgde ik op de werf. zo heet het terrein van een houthandel". Eind 1939 werd Wiersma opgeroe pen voor militaire dienst. „Maar dat was weer afgelopen op 17 mei 1940 toen ik krijgsgevangene werd. Dat duurde echter niet langer dan een maand en toen mochten we naar huis". Daarna kwam, zoals de heer Wiersma het noemt, voor hem het lot uit de loterU- Hu was weer terug bij Pont. Door de oorlogsomstandigheden werd er geen hout meer aangevoerd uit Mid den- en NoordEuropa en de firma wist een stuk bos aan te kopen op de Veluwe. Wiersma: „En ik mocht dat exploiteren. Dat gaat zo: je neemt 25 man in dienst en je vliegt door de lectuur over bosbouw heen. Het moest namelijk wel een bos blijven en er moest deskundig wor den gekapt. Dat was een zeer boeiende tijd en tevens een goede basis voor een functie in de hout handel" nu buiten de provincie geplaatst wordt, is er vaak felle reactie van de betrokkenen", zo zei directeur De Vries, en: „l" hebt uw onderscheiding meer dan verdiend, want voor een dergelijke onderscheiding moet je ver boven hel gemiddelde hebben gepresteerd en dat hebt u ook. U bent een voortreffelijk ambtenaar". Namens de Middelburgse collega's van wie velen de huldiging bijwoon den. sprak inspecteur mr drs M. J D. A. Hanssen de gelukwensen uit. Voor mevrouw Kuipers waren er bloemen. Ook m het maatschappelijk leven heeft de heer Kuipers zijn verdiensten gehad. Hu was in totaal elf jaar diaken van de gereformeerde kerk. zowel in Westkapelle als in Middelburg. Ook heeft de heer Kuipers enkele jaren de penningen beheerd van de buurtver eniging Nieuw Middelburg, de wijk waar hij woonachtig is. De heer Kuipers is zestig jaar en maakt in oktober van dit jaar ge bruik van de regeling om vervroegd uit te treden uit zijn werkkring. Examens politiehonden in Oostkapelle OOSTKAPELLE - De afdeling Zee land van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging hield exa mens op het terrein van de PHV 'Randduin' in Oostkapelle. Er konden drie verschillende diploma's (certifi caten) behaald worden: Politiehond 1. Politiehond 2 en Objectbewakings- hond. Voor het examen Politiehond 1 slaagden: P. de Bakker, Hulst, met lof 431 punten, A. Boone. Kloosterzande. met lof 401 punten, H. Harinck, Mid delburg. 370 punten. L. Keur, Arne- muiden. met lof 404 punten, J. Mil- hous, Wilhelminadorp. 376 punten, E. Nagelkerke. Kapellebrug, met lof 394 punten. M. Remijn. 's- Heerenhoek, 375 punten. H. van de Sluys, Souburg, 363 punten. C. Vael. Graauw. met lof 417 punten Politiehond 2: G Blaau- wendraat, Clinge. met lof 461 punten. Objectbewakingshond: J. de Nooyer, Arnemuiden. met lof 353 punten. NV PZEM (Vermue. Lewedorpi. 311 pun ten Zomeravondvoetbal in Vlissingen VLISSINGEN 15e afgelopen week heeft de commissie zomeravondvoet bal Vlissingen besloten om, in geval van gelijk eindigen bovenaan of on deraan, een beslissingswedstrijd te spelen, echter, als er drie elftallen gelijk eindigen, is het doelgemiddel- de van de competitie beslissend en wordt er geen beslissing gespeeld. De kopposotie van RWS in de eerste klas liep geen gevaar. Zelf versloeg men BW met 3-0 en concurrent PZEM kwam niet verder dan 1-1 tegen VAW. enkel Uiterton volgt nog na de 5-1 overwinning op Onze Vloot. Bij de wedstrijd PGV - De Pauw weigerde één der spelers het veld te verlaten, waarna de scheidsrechter besloot met een 1-0 stand te staken. Voorlopig deze stand als uitslag dus, waardoor De Pauw onderaan komt. In de twee de klas heeft Uiterton 2 zelf gezorgd voor een comfortabele voorsprong. LVV werd met 4-2 verslagen en ook De Stoof met 2-0. Onderaan verliet PZEM 2 door een ruime 6-0 overwinning op BW 2 de laatste plaats. Hoechst Boys heeft zich door een 5-1 overwinning op Uiterton 3 mede aan de kop genesteld van de derde klas Evenals Hertel en Iris. een 6-1 overwinning op RWS 2 behaalde. Onderaan blijft puntlpos PZEM 3 door een 5-0 nederlaag tegen Hoechst Boys. Uitslagen eerste klas: Uiterton - Onze Vloot 5-1 RWS - BW 3-0, PGV - De Pauw 1-0. PZEM - VAW 1-1 Stand' KWS 7-12 15-3; PZEM 7-10 10-3; Uiterton 6-9 13-6, BW 7-8 13-80 VAW 7-6 9-9: Onze Vloot 7-6 11-15; PGV 6-2 3-17: De Pauw 7-1 3-16 Uitslagen tweede klas TCV 1 - LVV 1 4-1. Uiterton 2 - De Stoor 1 2-0, PZEM 2 - BW 2 6-0. LW 1 - Uiterton 2 2-4. Stand: Uiterton 2 6-12 18-4. TCV 1 6-8 16-9. LW 1 6-6 10-11; SSVW 1 5-6 8-7. Pechiney 1 6-5 10-10. BW 2 7-5 7-19, PZEM 2 7-4 11-17: De Stoof 1 5-2 5-9. Uitslagen derde klas Hoechst Boys 1 - PZEM 3 5-0; RWS 2 - Hoechst Boys 1 2-2, PZEM - 3 -PVS 1 1-4, Iris 1 - RWS 2 6-1. Uiterton 3 - Hoechst Boys 1 1-5. -PVS 1 - VAW 2 0-01 Stand Iris 1 7-12 28-8: Hoechst Bovs 1 6-10 15-3; Hertel 1 5-8 13-6; PVS 1 7-7 9-6, VAW 2 6-6 4-8. Uiterton 3 7-6 14-19. RWS 2 7-3 9-16; PZSM 3 7-0 3-29 „Ik heb in de jaren 1960 tot 1978 een periode meegemaakt van opgang, uitbreiding en consolidatie en dan nu de recessie. Dat merk je in de houthandel ook duidelijk, omdat wij voor zo'n kleine tachtig pro cent leveren aan de bouw. Maar afgezien van het feit dat er minder wordt gebouwd, wordt er ook min der hout in verwerkt, denk bijvoor beeld aan flats en aan de prefab- bouw. Wel wordt er in de particu liere sector weer meer gebruik ge maakt van het zogenaamde decora tieve hout. Zoals schrootjes en 'nieuwe balken' houten plafonds en dergelijke". Zoals bekend brandde het kantoor van Den Bouwmeester op 8 april geheel uit. na een poging tot In braak. Nog dezelfde dag werden twee woonwagenachtige directieke ten ophet terrein geplaatst. Er is nog niets te zien van activiteiten die duiden op de bouw van een nieuw kantoor. Wiersma: „We willen wel zo vlug mogelijk iets nieuws heb ben. maar dat moet ook niet té snel gebeuren want dan heb je er na een half jaar misschien spijt van. Dus Vendor is Vroom Dreesmanns exclusieve merk. Foundation van béste kwaliteit. Zoals deze naadloze bh van soepel en luchtig katoen/lycra. Heerlijk te dragen bij sporten vakantie! Vendor overslag BH Wit en huidkleur. Maten A70 t/m 80 enB70 t/m 85. Ter introduktie van 14.75 voor Mevrouw Kuipers speldt de medaille op bil haar echtgenoot, de heer H P Kuipers. De directeur van 's rgksbelasti8 voor Noord-Brabant en Zeeland, de heer G. W. R. de Vries flinks) kijkt toe is

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16