bezuiniging Middelburg beloopt ruim vier miljoen Nog verschil van inzicht uitvoering dubbeldekker Staatssecretaris Scherpenhuizen botst met tweede kamer over noodwet LPG 63.000 BRILLEN VOOR GHANA DEFINITIEVE KEUZES PAS IN NAJAAR 'Flying Hart' is terug in Vlissingen f t HSDAG 17 MEI 1983 PZC/ provincie 13 V| iiDDELBURG - De gemeente Middelburg zal in de periode 1984 tot en met 1987 in totaal voor vastgelegd dat de raad na de laatste l miljoen gulden aan bezuinigingen doorvoeren. De gemeenteraad verleende maandag- d^Tegemïte^ jü'/ »v< ond met twintig tegen twee stemmen goedkeuring aan de financiële meerjarenplanning. laar de klappen van de bezuinigingsvoorstellen gaan vallen is nog onbekend. Pas in tptember of oktober zal de raad op voorstel van b en w de pijnlijke keuzes moeten maken. Bij motie werden toch enkele zaken bijvoorbaat min of meer vastgelegd. Zo stemde de raad met 13 tegen 1(1 stemmen in met een motie van A. Kamermans (Progressief Middel burg. Daarin werd uitgesproken dat groe pen die educatief of sociaal- ecor verkeren ontzien moeten worden. De ze kwestie is ook in het beleidsplan Fiets gestolen uit berging flat VLISSINGEN - In de nacht van zon dag op maandag is een herenfiets gestolen uit de bergruimte van een flatgebouw aan de Vincent van Gogh- laan in Vlissingen. De diefstal moet zijn gepleegd tussen zondagnacht twee uur en maandagochtend De eigenaar van de fiets R G. deed ttv jet voorstel dat maandag ter tafel het najaar zelf uit kunnen maken D.-. jjjj, Werden exacte bedragen ge- waar het bloed moet gaan vloeien B hi] eirid die per wethouder, afdeling of en w gingen daarmee akkoord d&i enst van de gemeente ingeleverd In de meerjarenplanning die maan- ke: ^(jen moeten worden De gemeente- dag in grote lijnen werd geaccepteerd ad weigerde maandag deze exacte komen overigens bezuinigingen voor dragen vast te leggen. Men wil in ter hoogte van in totaaal vijf miljoen gulden, achthonderdduizend meer dan nodig is blijkens de voorstellen. Deze twintig procent extra is doelbe wust opgevoerd. De gemeenteraad zal zo extra speelruimte hebben om ver schuivingen aan te brengen in de voorstellen van het najaar. Ook kan ze een deel van die acht ton eventueel aanwenden voor nieuw beleid Tijdens een meer dan drie uur duren de discussie slaagde de raad er niet in om prioriteiten te stellen. Met andere woorden: de raadsmeerderheid kon het nauwelijks en meestal in het ge heel niet eens worden over de vragen, wat ontzien moet worden bij de bezui nigingen en welke terreinen eventueel wel extra door het snoeimes aange tast mogen worden. De vijf aanwezige Middelburg gaat S akkoord met H sanering van eugd en Muziek IDDELBl'RG - De gemeenteraad Middelburg is maandagavond Kt 17 tegen 8 stemmen akkoord fjaan met deelname van Middel- Brg in het saneringsplan voor Jeugd Muziek Zeeland. Alleen de VVD VS; ijl zetelsl en SGP RPF'GPV (drie leid' iels) wezen participatie in de ge- lmaking van de stichting af. ral PvdA en Progressief Middel padden veel waardering voor de Ha*Aliviteiten van Jeugd en Muziek. zoals bekend, jaarlijks het Festi- WüJpl Nieuwe Muziek in de Zeeuwse t Mfdstad organiseert. e' ging maandagavond overigens een pnncipe-uitspraak; de finan- t invulling hiervan komt tijdens volgende raadsvergadering aar. orde. wgd en Muziek heeft over de jaren rot en met '82 een tekort van een irt miljoen gulden geleden. Frau de handelingen zijn er echter, zo j)kt uit een rapport van de Neder- Accountantsmaatschap. niet ?d. Daarom hebben het rijk en «provincie inmiddels hun medewer- toegezegd aan de sanering. Een van het tekort heeft betrekking pactiviteiten die in Middelburg heb ei plaatsgevonden. Daarom moet jam de gemeente Middelburg in het Inetet Bijdragen Hoe dit in zijn werk ncwgaan. staat nog niet vast. De K«ite Middelburg stelt zich in elk ra'cp het standpunt, dat deelname de saneringsregeling voor de ge- wnte geen extra kosten met zich iR mag brengen. SGP GPV RPF 5 CDA'ers en twee socialisten i Voor waren VVD. 3 CDA'ers 4 PvdA'ers. Progressief Mid delburg Met 13 tegen 10 stemmen ging de raad ook mee met een voorstel van de CC VVD-fractievoorzitter D Vos. Deze motie hield m dat de tarieven van belastingen of diensten slechts in het uiterste geval meer dan normaal wor den verhoogd Ook sprak de raads meerderheid er zich daarbij voor uit achterstandssituaties dal «ventuele forse stijgingen alleen doorgevoerd kunnen worden op dien sten waarvan de Middelburgers naar vrije keuze gebruik kunnen maken of niet. Daarmee werd tegelijkertijd vastgesteld dat geen extra tariefsver hogingen plaats moeten vinden bij diensten waarvoor de inwoners alleen bij de gemeente terecht kunnen. Een motie van het raadslid Kamer mans om aanbesteding en gunning van het rondwegdeel tussen Klaren- beek en De Griffieon uit te stellen en eerst eens te bekijken of ook deze kwestie onder de bezuinigingen zou moeten vallen kreeg steun van de 2 PM ers, 3 leden van de PvdA en ook van de 4 aanwezige VVD'ers. Eerder fracties hadden elk eigen lijstjes met diefstal. Er waren geen inbraaksporen prioriteiten te vinden op de deur van de berging. a3_n?[te Xan stelde Kamermans voor om de gehele weg te laten vallen maar op verzoek IJZENDIJKE De IJzendijkse koster Jacques van Voorenberghe begon november vorig jaar een brillenactie ten bate van slechtzienden uit het Afrikaanse Ghana. De actie, die ook landelijk is aangeslagen, heeft inmiddels 63.000 brillen opgeleverd. Voor de distributie van de brillen draagt pater J. Cramers zorg. Cramers arriveert woensdag 25 mei in Nederland voor een vier maanden durend verblijf. Als hij in september naar Ghana teruggaat, hoopt Van Voorenberghe hem 100.000 brillen te kunnen meegeven. van de VVD werd voorlopig alleen over de aanbesteding en gunning ge sproken. Overigens deelde burge meester Wolters tijdens de vergade ring mee dat de aanbesteding woens dag 25 mei plaats zal vinden. De raad ging akkoord met de proce dure rond de bezuinigingen zoals door b en w voorgesteld. Alle hoofden van diensten en afdelingen bij de gemeente hebben een bedrag opgekregen waarvoor ze moeten be zuinigen. De meeste sectoren hebben inmiddels al voorstellen ingediend bij b en w. Het college zal zich erover buigen waarna de voorstellen in alle raadscommissies besproken worden voor advies. Vervolgens bekijken b en w de adviezen waarna de raad in het najaar de definitieve voorstellen krijgt voorgelegd. 'Wanbeleid' heer M. L. Almekinders (cda) prak van wanbeleid bij Jeugd en «lick, Hij wilde alleen aan de sane- 198 lng deelnemen, als er waarborgen 1 AM lilden komen die een herhaling van gebeurtenissen uitsluiten. l^lfvrouw M. van Colmjon-Van der- m ark(pvda) sprak waarderende woor- (n aan het adres van Jeugd en iiziek, Ze wees erop, dat bij een irdsc mering van de stichting het Festival ts K me Muziek ook dit jaar weer kan gsgr wgaan. Voor alle duidelijkheid stel- ize tevens, dat de raad zich met mag tspreken over het al dan niet voort gaan van Jeugd en Muziek. De /D stemde bij monde van mevrouw deDreu-Koster tegen deelname in saneringsregeling, omdat het fi- nciêle plaatje ontbrak De heer A. tmermans (Progressief Middelburg) zich aan bij mevrouw Van Colm- aende fractie van SGP RPF/GPV '.«eten geen behoefte te hebben r. Jeugd en Muziek en haar activi- iien «houder G. B. Schoenmakers stel- zijn beantwoording van de «en dat de positie van de manager Jeugd en Muziek uitsluitend kan ■orden besproken door de provincie, niet door de gemeente Middel ing. Hij was van mening dat het todukt van Jeugd en Muziek goed is, dal b en w om die reden aan de Wering willen deelnemen. Jicursiegids van roefstation i Wilhelminadorp VLISSINGEN Ongeveer 2500 wandelaars startten maandagavond vanaf het Baskensburgplem m Vlis sntgen hun eerste wandeltocht van de avondvierdaag se. Deze is voor de 23ste keer georganiseerd do</r de Vlissingse Wandelsportvereniging 'De Vrolijke Tippe laars'. De deelnemers lopen tijdens vier avonden tochten van vijf, 10 of 15 kilometer. Er doen 475 individuele wandelaars mee. Verder hebben zich 38 groepen van scholen, kleuterscholen en verenigingen voor de vierdaagse ingeschreven. Onder hen bevindt zich de Kringgroep Walcheren', een Middelburgse herdershondenvereniging die voor de tweede keer meedoet aan de vierdaagse. Deze keer lopen er dertien getrainde herdershonden mee. De deelnemers die de 10 of 15 kilometer lopen komen vandaag door het park van verpleeghuis Der Boede tn Koudekerke Het verpleeghuis heeft hiertoe verzocht en er zullen ver schillende standjes in het park staan Bovendien treden de muziekkorpsen de 'Eurobond' en MTV uit Middelburg op Donderdagavond starten de drie af standsklassen op verschillende tijden en worden ze rond 19.30 uur op het stadhuisplein door de Vhssmgse muziek- en showkorpsen 'Oranje Nassau'. 'De Delta- band'. 'Showgroep Vlissingen' en VTV. Zij begeleiden de wandelaars naar het Baskensburg- plein waar de medailles en de zogenaamde 'nummer tjes' worden uitgereikt De Flying Hart' m de Vlissingse vissershoven VLISSINGEN Het bergingsvaartuig 'Flying Hart' is terug in Vlissingen. Maandagmiddag liep het schip, dat wordt ingezet bij de berging van 't Vliegend Hert, de Vlissingse vissershaven binnen. Het vaartuig heeft in Engeland enkele wijzigingen ondergaan om beter te zijn opgewassen tegen het bergingswerk. Vorig jaar al is de bergingsploeg van de North Sea Archaelogical Expedition begonnen met de berging van de Oost-Indiëvaarder. die rond 1735 ten zuidwes ten van Westkapelle is gezonken Dat gebeurt in samenwerking met het Stedelijk Museum in Vlissingen en het Amsterdamse Rijksmuseum De leden van de bergingsploeg zullen zich de komende weken vooral bezig houden met de praktische voorbereidingen voor het eigenlijke bergingswerk. Volgens conservator W Weber van het Stedelijk Museum is het uiterst onwaar schijnlijk dat de bergers erin zullen slagen om het wrak In z'n geheel boven water te krijgen De expeditie richt zich met name op voorwerpen die zich aan boord van de vergane Oost-Indiêvaarder bevinden DISCUSSIE OVER RIJKSBIJDRAGE NODIG MIDDELBURG - Volgens 'veren'-gedeputeerde J. D. de Voogd is minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat bereid bezuinigingen op uitvoering van de derde dubbeldekker te laten vallen, als Zeeland akkoord zou gaan met een maximale rijksbijdrage voor de Westerscheldeveren van 36 miljoen per jaar. „De minister is wel bereid in die situatie haar bczuinigingseisen wat af te zwakken", zei De Voogd maandag in de statencommissie voor sche zaken. Hij voegde daar aan toe. dat hijzelf „zover niet is" „We zullen de zaken hier even op een rijtje moeten zetten Maar ik vind. dat we eerst de discussie over de rijksbijdrage voor de veren moeten hebben en dan pas verder moeten kijken naar de derde dubbel dekker" De gedeputeerde wees erop, dat er drie groepen voorstellen een soért verlenging van de huidige regeling, waarbij de rijksbijdrage wordt geïnde xeerd een benadering vanuit een vaste bijdrage' (te indexeren! van het rijk met bijdragen van die kant in bepaalde omvangrijke investeringen De VVD-woordvoerder was in zijn f" d« ton,adfig„en „„„.«i a. „.„„„.„a rt„ combineren via een vaste verhou- oordeel over de maximering van de rijksbijdrage gematigder dan de ande re statenfracties „We kunnen van Zeeland uit toch niet steeds weiger achtig zijn tegenover voorstellen van de minister" ding tussen rijksbijdragen en ver- voersopbrengsten dan wel jaarlijks spreken over de rijksbijdragen, daar voor bleek hij echter weinig te voelen. In antwoord op vragen van met name mevrouw De Vries (pvda) en de heer Hennekeij (vvd) werd meegedeeld, dat de Prinses Irene aanstaande donder- mfopHn°PmerkinSen van met name het CDA dagmiddag weer in de vaart komt. In ™,w,,«w, or, ™,or o nor. dat de gedepUt,eerde te juichend zou verband met de wachttijden, die zich hebben gereageerd op de bereidheid de laatste dagen bij Vlissingen- van de minister tot een .open gesprek' Breskens voordoen, komt ook een heidsbeperking tot 15 mijl (in plaats over haar bijdrage-voorstellen te ko- aanduidingsbord voor het veer Krui- «3n i de voorkeur van de men. wees De Voogd van de hand. Wel ningen-Perkpolder bij de Zeeland- v«f »n Plaats van zes was bjj er tevreden over dat er geen brug djCtaaf meer 0p tafel ligt .Hij gaf aan. Te juichend de minister en Zeeland over de langde bezuiniging op de veerboot, die met name neerkomt op een snel- provincie) motoren. ..We spreken over vier tot - 1I1CC1 uu UUII 11Kb. 111J gal aan, vijf miljoen kostenverschil, vier tot dal in de komende gesprekken over De gedeputeerde deelde de staten- vijf ton exploitatiekosten per jaar Als de rijksbijdrage de provincie met ver- commissie nog mee dat begin juni de we aan onze opzet vasthouden zijn de schillende alternatieven zal komen, overleggroep van verschillende 36 miljoen, die het rijk wil bijdragen Daarbil eaa, hpt varianten van Zeeuwse overheidsinstanties bijeen- Vbü ïonnn nn inm-oii/imri en 7niion DaarDij gaat net om varianten van komt. nm te praten over te onderne- blj lange na niet toereikend en zullen forse tariefsverhogingen nodig zijn." stelde De Voogd Met name die opmerking bracht on der anderen de heren Th. Baert icdai. H. J. Colijn (gpv-rpf) en P. Scheele (D'66) tot de kanttekening, dat m de door het rijk voorgestane maximering van de bijdrage niet berust moet worden. Van mevrouw G de Vries- Hommes ipvda) en de heer Hennekeij (vvd) kwam de opvatting, dat het wellicht verstandig is een bestek van de derde dubbeldekker te laten uit werken volgens het idee van het rijk en volgens de opzet van de provincie. Dc gedeputeerde wilde daar niet aan: hij vond dat men de werven, die voor de aanbieding in aanmerking komen, precies moet anageven wat men wil Kleingeld vermist VLISSINGEN In de nacht van zater dag op zondag hebben onbekenden zich toegang verschaft tot de radio zaak van D S aan de Scheldestraat m Vlissingen. De daders kwamen het pand binnen via de achterzijde Er wordt wat klem geld vermist uit de 'Veren'-gedeputeerde J D de Voogd varianten van komt men activiteiten op het terrein van de P aangekondigde wegensanering Op 7 september is over deze materie met waterschappen en gemeenten een stu diebijeenkomst belegd, dit met het oog op het belang van deze wegenope ratie voor Zeeland De heer De Voogd deed die mededeling naar aanleiding van opmerkingen van dijkgraaf G J. j de Jager, die „fricties" in het overleg provincie, waterschappen en met na' me gemeenten had geconstateerd en daarbij met name had vastgesteld dat de gemeenten weinig inzicht in de i materie hebben tot nu toe Het com missielid G J de Jager icdai voegdq maandag aan de informatie van De Voogd toe „dat we juist in Zeeland j zo n frictie niet kunnen hebben van wege de belangen die op het spel staan" De heer De Voogd liet de statencom missie ook weten, dal er - ondanks een terughoudende opstelling van de waterschappen - toch de bereidheid is in de commissiewaterschapsbestel te praten over de exacte opdracht aan de commissie, die een eventuele verdere concentratie van de Zeeuwse waterschappen zal bestuderen. HELMINADORP - In de Excur- *pds Grootfruit 1983 van het Proef- Kion voor de Fruitteelt in Wilhelmi- J liorpstaan de veldproeven beschre- S die de proeftuin rijk is. Nieuwe 9§ttven worden in de gids in 't kort m ngestipt. van de oudere proeven took resultaten vermeld. De proef- ■9 in geeft een aantal actuele zaken te ëi zoals moderne plantsystemen bij Pden peer. nieuwe appel-, pere- en wneonderstammen.xzwakke tus- Btammen bij appel om kleine goed ■ankerde bomen te krijgen, plant- Köehandelingen en druppelbevloei- Pmethoden. enkele boomvormen Baire kers, vele rassen van appel. pruim en zure kers en een aantal Hit! Rondere fruitgewassen, zoals hazel- 41H »t. walnoot, vlier, kwee en kiwi snelheidscontrole i Kapelle APELLE De rijkspolitie te Kapel- -eld maandagmiddag tussen twee 'zes uur een snelheidscontrole Op Postweg werden ongeveer tachtig to's gecontroleerd Hier werden zes Ktssen-verbaal uitgeschreven we- het overschrijden van de maxi- w snelheid van vijftig kilometer uur. De gemeten snelheid lag jnen de 63 en 92 kilometer. Aan de frwelseweg werden vierhonderd au- gecontroleerd, waarvan er veer- "werden verbaliseerd. De gemeten Mheid lag hier tussen de 62 en 77 ometer per uur. terwijl slechts 50 «meter is toegestaan. 'Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG Een ruime meerder heid in de tweede kamer is het vol strekt oneens met staatssecretaris Scherpenhuizen van verkeer en wa terstaat, die de noodwet-LPG niet verder wil behandelen. Scherpenhui zen vindt dal onzin, nu onder zijn bewind het LPG-beleid aanmerkelijk is gewijzigd en bijvoorbeeld de be langrijkste eis ten aanzien van de maximum-doorvoer van LPG is ver vallen. Kamerleden van D 66, PvdA. CDA en de kleine linkse partijen denken daar volstrekt anders over. zodat de staats secretaris alleen door zijn eigen partij gesteund wordt en de kans groot is dat de motie van Ineke Lambers- Hacquebard <D'66i. die vraagt om de voortzetting van de behandeling van het noodwetje, wordt aangenomen Die discussie tussen Scherpenhuizen enerzijds en de kamermeerderheid an derzijds vormde het enige opvallende onderdeel van een debat over het LPG-beleid van het kabinet, dat zon der enig vuurwerk verliep volgens de inmiddels bekende paden De breuk in het beleid ten opzichte van de ideeen van de vorige kabinet ten wordt immers gedekt door de twee regeringsfracties die het beide een gelukkige zaak vinden dat Scher penhuizen niet vasthoudt aan de eis dat LPG via een pijpleiding moet worden doorgevoerd wanneer de doorvoer een maximum van 5U0.U00 ton per jaar overschrijdt Die eis was met name een probleem voor Eurogas Terminals in het Sloegebied. de enige LPG-terminal in Nederland, overge bleven nadat de plannen van Shell en BP om een terminal in Rijnmond te beginnen schipbreuk leden op een inzakkende markt Méér terminals Scherpenhuizen gaal ér ook niet lan ger van uit dat er in Nederland slechts plaats is voor een enkele terminal; behalve het Sloegebied en natuurlijk Rijnmond, komen ook de havengebieden van Amsterdam. Delfzijl en de Ecmsmond 'im frage'. Het LPG-beleid van de achtereenvol gende kabinetten heeft zich steeds gekenmerkt door een grote mate van voorzichtigheid, een voorzichtigheid die het VVD-kamerlid nor. Jan te Veldhuis nu als te conservatief ken schetste Hij wees er bovendien op dat wat in Nederland niet mocht, in Bel- gie wel was toegestaan en sprak van een positieve discriminatie van bui tenlandse investeringen en van nega tieve discriminatie van Nederlandse investeringen" CDA-woordvoerder Ad Lansink noemde de uitgangspunten van het beleid van de voorbije kabinetten achterhaald, net als Te Veldhuis wij zend op TNO-studies. die aanduiden dat ook de huidige binnenvaarttan- kers want daar zat hem de angst in staat zijn om, met enkele kleine aanpassingen. LPG op een veilige manier te vervoeren Scherpenhuizen heeft dat erkend en op grond daarvan zijn pijpleiding-eis laten vallen PvdA-kamerlid Piet de Visser was veel minder lovend. Hij verweet het kabinet te veel oog te hebben voor de belangen van het bedrijfsleven en de veiligheidsaspecten te vergeten: „Er gaan toch al geruchten in het land dat deze regering er een van en voor ondernemers is en dat deze regering zich laat leiden door de Amerikaanse politieke wijsheid 'Wat goed is voor General Motors is goed voor de Ver enigde Stalen". De Visser pleitte ei voor om in afwach ting van het volledige standpunt van het kabinet over LPG want de opmerkingen van Scherpenhuizen be helzen slechts een voorlopig stand punt het afzien van de pijpleidin- geis op te schorten Scherpenhuizen was daartoe niet be reid Hij maakte duidelijk dat hij zich inderdaad had laten leiden door de belangen van het bedrijfsleven, dat de eigen concurrentiepositie op een toch ai beperkte markt veraer zag aange tast door de ontwikkelingen in bij voorbeeld Belgie Dit is geen knieval voor het bedrijfs leven. maar het zeker stellen van de concurrentiepositie merkte hij op Die TNO-integraal-studie veel ka merleden waren er uiterst ongelukkig mee dat zij die niet hadden ver schijnt over een paar weken, de inte graal-nota met daarin het regenngs- stanpunt komt in oktober of novem ber. Restte dus het geschil over de nood wet-LPG die Scherpenhuizen in de ijskast wil stoppen Hij zal het erg moeilijk krijgen bij die pogingen, nu ook Ad Lansink zei overtuigd te zijn van de noodzaak van deze regelge ving. Tot slot bleek, nadat Te Veldhuis daar nadrukkelijk naar had geïnfor meerd. dat het Nederland nog niet gelukt is België te bewegen tot het doen van financiële toezeggingen voor wat de aanleg van de ualradar- keten rond de Westerschelde betreft, die de Belgen voor 90 procent moeten betalen. Het lijkt uitgesloten dat dc Belgen hun verplichtingen op korte termijn zullen nakomen. Muziekconcours KNE in Middelburg MIDDELBURG - In de Concert- en gehoorzaal in Middelburg wordt za terdag 28 mei een nationaal federa tief muziekconcours gehouden onder auspiciën van de 'Zeeuwse Bond' KNF. Dit concours, dal om 13.00 uur begint, staat onder reglementering van de Koninklijke Nederlandse Fe deratie van Muziekverenigingen. Er treden in de verschillende afdelin gen (introductie. 3e. 2e. Ie. ere- en vaandelafdelingi in totaal negen korp sen voor het voetlicht, waarvan vijl uit Zeeland, drie uit Goeree- Overflakkee en een uit Gorkum De jury wordt gevormd door de heren J P Laro. J J Koops en R Rats De uitvoeringen worden beoordeeld op zuiverheid, klankgehalte en klankver houding. techniek en articulatie, alge- hèle muzikale uilvoering, samenspel en ritmiek, opvatting en tempo Districtshoofd Norendaal voor FNV in Middelburg MIDDELBURG - Districtshoofd A Norendaal van de industricbond-FNV bespreekt donderdag 19 mei actuele zaken tijdens een bijeenkomst van dc afdeling Middelburg van deze bond De bijeenkomst begint 's avonds om halfacht In het Zuiderbaken in Mid delburg. Tevens wordt een aantal leden gehuldigd wegens 25- 40- ol 50-jarig lidmaatschap van de bond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13