Raad Tholen verwacht niet veel van miljoenen PZEM Raad Zierikzee stemt in met wijziging van statuten PZEM Woningbouw op terrein van oude supermarkt Goes Suikerstrooier Staatsloterij 2e trekking DINSDAG 17 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KRITIEK OP SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING SINT-MAARTENSDIJK De gemeenteraad van Tholen voelt niet zoveel voor het overhevelen van vijftig miljoen gulden van de PZEM naar een stichting die de werkgelegen heid bij Zeeuwse bedrijven moet bevorderen. Ook ziet de Thoolse raad de samenstelling van het bestuur van die stichting dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de provincie en de vier grootste gemeenten in Zeeland niet zo zitten. Dat bleek maandagmid dag in een vergadering van de gemeenteraad van Tholen te Sint-Maartensdijk. De woordvoerders van de verschillen de fracties lieten maandagmiddag we ten dat ze vreesden dat het noorden van de provincie er bij in zou schieten als er geld beschikbaar wordt gesteld voor Zeeuwse bedrijven om de werk gelegenheid te behouden Dat heeft te maken met het feit. zo legde loco burgemeester J Versluijs uit, dat Tholen en Schouwen-Duiveland wat werkgelegenheid betreft op gebieden buiten de provincie Zeeland zijn aan gewezen. Op zich hadden de verschil lende raadsleden geen moeite met het streven om geld van de PZEM aan de Schelde uit Vlissingen uit te keren, voor het behoud van de werkgelegen heid. Daarom zal de Thoolse verte genwoordiger in de aandeelhouders vergadering van de PZEM. W. L. Bijl (cda) ook vóór het uitkeren van het extra dividend van vijftig miljoen gulden aan de aandeelhouders stem men. Maar daarna moet nog maar eens bezien worden wat er nu precies met dat geld gaat gebeuren, zo con cludeerde de raad. Omgerekend komt het er op neer dat de gemeente Tholen 1 miljoen gulden krijgt. Maar het is de bedoeling dat dat geld weer in de nieuw te vormen stichting wordt ge stort. van een extra krediet voor de restau- tot 251.284.54. Van de oude kosten- ratie van de korenmolen te Stavenis- raming zou de gemeente 225.000,- se. Aanvankelijk was de restauratie terugkrijgen in de vorm van subsi van de molen begroot op ƒ241.592,-. die. .Maar omdat het werk veel later dan Het is evenwel nog onduidelijk hoe- aanvankelijk de bedoeling was kan veel de gemeente terugkrijgt nu de worden begonnen, stijgen de kosten kosten van de restauratie gestegen zijn. Omdat het allemaal wat lang duurt eer met de restauratie begon nen kan worden wilde het raadslid P van Belzen igvp rpf) weten of de mo lenmaker die het werk moet uitvoe ren. Straver uit Almkerk, de enige in Nederland is. Versluijs antwoordde hem dat het met de enige is. maar wel degene die het snelst (in november van dit jaar) kan beginnen Versluijs voegde er na vragen van verschillende raadsleden nog aan toe dat het de bedoeling is dat de molen weer gaat draaien Waarschijnlijk zullen daar vrijwilligers voor worden ingescha keld. ZIERIKZEE De raad Zierikzee miljoen gulden via de op stapel staan- stemt ermee in de statuten van de NV de stichting economische ontwikke- PZEM zodanig te wijzigen dat uit de ling Zeeland inderdaad aan de KMS ■rije reserve een uitkering gedaan orden van 5U miljoen gulden. En een kind begrijpt dat dit bedrag uitsluitend ten goede moet komen ten goede te laten komen. Dat voorbe houd was niet aan de orde bij de PvdA-fractie, wethouder J. Groen (pvdai en L. Becu ivvd) De socialistl aan de Koninklijke Maatschappij De sche fractieleider D. van der Wekken Schelde, stelde burgemeester Th. de Meester maandagavond in de raads vergadering. waarin de bekende 'steunoperatie' ten behoeve van het vond het vrijmaken van de 50 miljoen uit de PZEM-reserve zelfs onlosmake lijk van een aanvaarden van de door provincie aangegeven weg de Vlissingse bedrijf breedvoerig aan de steungelden via de stichting economi- Korenmolen orde kwa Ondanks deze duidelijke eindconclu sie van de voorzitter wenste een meer derheid van de raad een voorbehoud te maken ten aanzien van het voorstel van gedeputeerde staten om de 50 RAAD VAN STATE: GEEN PROBLEEM sche ontwikkeling daadwerkelijk naar de KMS door te spelen. De fracties van CDA. Reformatori sche Unie en VVD-fractielid J. J Ge- leijnse wensten echter op korte ter mijn eerst meer duidelijkheid omtrent diverse afspraken van de steunopera tie alvorens zij met deze gang van zaken in kunnen stemmen. Zij wen sten vooral vast te houden aan hun vorige week in een vergadering van de financiële commissie ingenomen standpunten. Het voorstel van b en w kwam overi gens in feite al geheel tegemoet aan de overwegingen van CDA. RU en het VVD-fractielid Geleijnse, aangezien het uitsluitend behelsde, 'in te stem men met de wijziging van de PZEM- statuten teneinde de uitkering uit de reserve mogelijk te maken'. Burgemeester De Meester noemde als reden voor de beperkte strekking van het collegevoorstel de in de financië le commissie gerezen vraagpunten en 'bedenkingen in gemeentelijke krin gen' ten aanzien van de statuten van de stichting economische ontwikke ling. Volgens De Meester hebben na melijk verschillende gemeenten er moeite mee dat alleen de vier grote Zeeuwse gemeenten en het voltallige college van gedeputeerde staten het in de stichting voor het zeggen krij gen. (Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG De Raad van State heeft geen enkele moeite met de plannen van de gemeente Goes om nieuwe woningen te bouwen op het terrein van de oude Hermans super markt aan de J. A. van der Goeskade én, tegelijkertijd, de verhuizing van deze supermarkt naar een nieuw te bouwen onderkomen. De benodigde verklaringen-van-geen-bezwaar die door GS van Zeeland verleend zijn om deze operatie mogelijk te maken, zijn door de Raad van State gesanc tioneerd, de bezwaren van Duvekot's Graanhandel verworpen. Duvekot, handelaar in granen en za den. vreest dat de nieuwe bewoners van de tegenover het bedrijf geprojec teerde 32 woningwetoningen zich ont poppen tot klagers over de activitei ten van het bedrijf en verwacht grote moeilijkheden. Al bij voorbaat zou er daardoor sprake zijn van de versto ring van het woonklimaat ter plaatse. Duvekot heeft overigens geen be zwaar tegen de bouwvergunning ver leend aan de Hermans groep, voor de bouw van de nieuwe supermarkt op een beter gesitueerd terrein. Goes hecht erg aan de woningbouw. De woningen liggen, aldus de gemeen te. in een gebied dat van oudsher een woonfunctie heeft gehad. Duvekot zou te zijner tijd, dat is althans de intentie van de gemeente, moeten verhuizen. De Raad van State kan zich verenigen met de ideeën die in Goes zijn ontwik keld, die'met name in overeenstem ming zijn met de geest van het be staande bestemmingsplan, dat wo ningbouw eveneens goedkeurt. Slechts voor de woningbouw aan het evenemententerrein was in feite de genoemde verklaring van GS nodig, waarmee van het bestaande bestem mingsplan kon worden afgeweken. De woningen voorzien, aldus de Raad van State, in een reèele behoefte. Gelet daarop is er geen aanleiding om de verleende verklaringen te ver nietigen en Duvekot alsnog gelijk te geven. KLEINE VAART GROTE VAART ADARA pass 14 Mona Isl. nr Wilmington, ALMENUM 15 v Rotterdam nr Arklow. ALTAPPEN 16 te Rotterdam. AMANDA SMITS 15 v Bangkok nr Nagoya. ARBON 14 40 o Rhodos nr Lamaca. ARCTIC 15 v Rotterdam nr Kopenhagen. BEURS- ORACHT 15 v Recife nr Buenos Aires. BREEKANT 15 200 wzw ScilUes nr Mont Louis. CALAFIA 15 25 zo Martinique nr Santos, CARIBIC 15 te Rotterdam. CARLI NER 14 t.a. Douala. CECILIA SMITS 14 v Antwerpen nr Aalesund. CEDERBORG 15 12 v Algiers nr Bejaia CHRISTINA 14 v Puerto Bolivar nr La Ceiba. CLAUDIA pass 15 Dover nr St Malo. COMBI SPIRIT 15 25 n St Michel nr Flores, DOGGERSBANK 15 dw Great Yarmouth nr Pasajes. DUTCH FAITH 16 te Rotterdam, DUTCH GLORY 15 v Rotterdam nr Tees. DUTCH SPIRIT 16 v Rotterdam nr Tees. EMMELY 15 160 no Villano nr Dieppe. FAIRLANE14 200 zw Karachi. FRISIAN TRADER 14 rede Ga- bes. GROENLAND 15 te Rotterdam. HEEMSKERKGRACHT 15 200 no Napier nr Valparaiso, HEERENGRACHT 14 150 nno La Coruna nr Porkala. IDA SMITS 15 100 no Puerto Rico nr Puerto Sandino. JAN WILLEM 14 te Tema. JOHN V 14 te Rotter dam. LEIDSEGRACHT 15 v Cabe Delo nr Recife. MAASHAVEN pass 14 Kp Three Polnis nr Abidjan MAKIRI SMITS 16 350 zo Kp Palmas nr Soyo. MARE BONUM 15 v Rotterdam nr Corrington. MARE NOVUM 15 v Rotterdam nr Corrington. MAR GRIET 15 25 no Skikda nr Mersin, MIDS- LAND 15 te Rotterdam. NIELSE DANIEL SEN 15 100 w Cadiz nr Algiers. NORTHPO- LE 15 930 o Recife nr Montevideo. PACIFIC 15 220 zo Puerto Rico nr Mavaguez. PACI FIC LADY 15 100 W Sicilië nr Zwarte Zee. PACIFIC LILY 15 120 zw IJsland nr Reyk- lavik. PACIFIC QUEEN 16 320 nno Bermu da nr Alexandne. PACIFIC TULIP 16 10 n Kreta nr Iskenderun. PASSAAT BRASIL 16 10 z Santa Domtngo nr New Orleans PERGO 14 v Rotterdam nr Cork. PHILIP BROERE 15 v Rotterdam nr Tees. PIO NIER pass 15 Noordhinder. PLATO 15 60 zw Lissabon POOLZEE 15 120 n Dakar. REALENGRACHT 14 107 z Ibiza nr San tander. RIO FRIO 16 te La Ceiba. ROZEN GRACHT 15 v Tunis nr Tanger. SALINE- KE 15 v Amsterdam nr Oskarhamn. SCH1PPERSGRACHT 15 te Amsterdam. SERTAN 15 te Rotterdam. SPIEGEL GRACHT 14 30 zw Dakar nr Douala. STEL LA RIGEL 15 80 n Curacao nr Curacao TWEBRO 14 te Amsterdam. VISCOUNT 15 monding Theems nr Gent. YEMEN PIO NEER 16 60 zw Port Said nr Antwerpen, YOLANDA 16 te Rotterdam ACILA 13 te Bahrain. ACTEON 15 te Suez, ALAMAK 16 te Benghazi, ALDABI 15 vn Port Gentil nr La Pallice, AMSTELWAL 14 t.a Victoria. ANTILLA BAY 15 vn Fujairah nr Juaymah. BEGONIA 14 te Rio Haina. BILDERDIJK 15 vn New Orleans nr Sa vannah BROERE EMERALD 15 vn Am sterdam nr Hull, CAURICA 20 te Valparai so verw CINULIA 16 vn Stanlow nr Lynas- point, COOLHAVEN 15 vn Santos nr Bue nos Aires. CORAL ISIS 15 vn Balboa nr Guayaquil. CORAL MAEANDRA 16 te Ventspils. CRANIA 31 te Suez verw DAL- LIA 15 vn Pto Cardon nr Palenque, DAPH NE 13 te Flotta. DOCK EXPRESS-11 15 te Jubail. EUROPEAN EXPRESS 14 vn Rio Parana nr Vitoria, FELANIA 14 te Pto La Cruz, FLAMMULINA 12 te Monrovia. FOS- SARINA 23 te Lagos. FOSSARUS 15 te Porvoo. FULGUR 15 te Dakar. GARDE NIA 15 vn Miami nr Kingston. INCO- TRANSSPEED 15 vn Oakland nr Seattle. INCOTRANSSPIRIT 15 te Le Havre, JA- VAZEE 15 vn Luanda nr Port Harcourt. KYLIX 14 vn Stanlow nr Teesport, LACO NIC A 15 vn Le Havre nr Mina al Fahal. LANA1 14 te Rotterdam. LATIRUS 15 vn Halul Island nr Rastanura. MAASSLOT 14 180 nw Curacao nr Griekenland. MAAS SLUIS 16 te Batangas. NEDLLOYD ALBA NY 15 25 w thursdav nr Suva, NEDLLOYD AMERSFOORT 14 730 w Guayaquil nr Chimbote, NEDLLOYD COLOMBO 15 vn Port Elizabeth nr Kaapstad. NEDLLOYD FREMANTLE 14 te Amsterdam. NEDL LOYD FUKUOKA 15 te Genua. NEDL LOYD GOOILAND 14 vn Salvador nr Santos. NEDLLOYD HONSHU 16 le Ma- iunga NEDLLOYD KATWIJK 15 te Rot terdam, NEDLLOYD KIMBERLEY 15 vn Balboa nr Los Angeles. NEDLLOYD NI GER 14 vn Tema nr Cotonou, NEDLLOYD ROCHESTER 16 vn Baltimore nr Houston. NEDLLOYD ROCKANJE 15 te Southamp ton. NEDLLOYD ROSARIO 15 vn Balti more nr Port Said. NEDLLOYD SINOUTS- KERK 14 te Singapore NEDLLOYD SPAARNEKERK 15 vn Santotomas nr Funchall. NISO 15 30 n Skikda nr Gibral tar. ONDINA 15 vn Skikda nr New York. ONOBA 15 te Pto Miranda. PRINS FRE- DERIK HENDRIK 15 420 nno Nassau nr Lavera. PRINS MAURITS 16 te Vlissingen. SAFOCEAN MILDURA 16 305 w Adelaide nr Fremantle. SEPIA 16 te New Orleans. TAGELUS 17 te Trieste. VISTEN 15 te Husum. WIELDRECHT 14 190 w Vancou ver nr Vancouver. WOENSDRECHT 16 te Soerabaja. ZAFRA 15 vn Teesport nr Auck- field Vlissingen: Medemblik: Enkhuizen: Vlissingen: Enkhuizen: Hardinxveld/ Giessendam: Na een kortstondige ziekte is onverwacht van ons heengegaan, onze lieve moeder, dochter, zuster, schoonzuster en tante LIES KOUWENHOVEN 51 jaar. Ria van Tiel-Smoor Peter van Tiel Maarten Smoor Michelle Kerckhaert M Kouwenhoven Lina Kouwenhoven Gre Smit-Kouwenhoven Henk Smit Anna Cnossen-Kouwenhoven Hering Cnossen Enkhuizen: Klaas Kouwenhoven Enkhuizen. Maarten Kouwenhoven Maja Kouwenhoven-Spaan Amsterdam: Albert Kouwenhoven Riet Kouwenhoven- Daatselaar Nichten en neven Middelburg, 16 mei 1983 Koestraat 3 Correspondentieadres: Merkenburg 29, 4385 ET Vlissingen. Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17.30-18.30 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 20 mei a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuw- landseweg te Middelburg. Gelegenheid de familie te condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. Verdrietig om haar heengaan, maar intens dank baar voor het vele goede dat wij van haar mochten ontvangen, is na een geduldig gedra gen ziekbed, na de zalving der zieken te hebben ontvangen, van ons heengegaan onze lieve moe der. schoonmoeder, oma. dochter, zuster, schoonzuster en tante CLARA MARIA AUGUSTA DUCHEINE weduwe van Oscar Charles Johannes van Rattingen op de leeftijd van 59 jaar. Breskens: Marlêtte en Reggie Corijn- van Rattingen Patrick. Vincent en Matthijs Oostburg: Lidwina en Peter Groosman- van Rattingen Robin en Noël Breskens: Camiel en Marion van Rattingen-de Muynck Sasput: Rudi en Joke van Rattingen- Verhage Biervliet. I. M. Ducheine- van den Hemel Fanv Ducheine Fam. Van Rattingen Breskens. 16 mei 1983 Broodmanstraat 24 Correspondentieadres: Ceres 7. 4501 GX Oost- burg. De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling, zal plaatshebben op vrijdag 20 mei om 10 30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Breskens. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de 'Uitkomst'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Heden is toch nog onverwacht overleden c directeur de heer P. J. SCHIEFELBUSCH op de leeftijd van 69 jaar De directie: A J W. Schiefelbusch B V Bleekstraat 1 Breda Breda, 13 mei 1983 wmÊ - SLUISKIL F.en vrachtwagencombinatiegeladen met zakken suiker, verloor maandagochtend bij de brug van Sluiskil een deel van de lading Er kwamen enkele, zakken op de weg terecht, die gevaar opleverden voor het verkeer Dankzij de hulp van enkele passerende automobilisten kon de vrachtwagencombinatie echter spoedig de reis voortzetten. Raad Zierikzee wj samenlevingsopboi niet meer steunen ZIERIKZEE Een meerderhtl de raad Zierikzee vindt dat er reden is voor een heroverwejin het in augustus 1981 genomen be de subsidiëring van de stichlmi menlevingsopbouw Schot Duiveland ingaande 1984 te gen. mi 22" De gehele PvdA-fractie was avond in de raadsvergadering dg tegen juist volkomen overtuig! het recht van voortbestaan w stichting en kreeg de aanteker.; hebben tegen gestemd. Met name de PvdA-wethouj |Vfl Groen en zijn fractiegenote K Jong-Van Loo maakten zich i voor de instandhouding van he;-■ eP naai opbouworgaan. Wethj hl Groen kreeg daarop van CDAt ondermeer het verwijt dat hjj oog zou hebben voor de nooda bezuinigen op de gemeentelijke ven. „Ik doe in feite niet anden praten over bezuinigen, maait 1 cieel is zeker nog enige ruimte a subsidiering van de stichting vcg zetten", betoogde Groen. Hit s drukte, dat er met het verdwijns de stichting mede een schat vani matie verloren dreigt te gat mevrouw De Jong-Van Loo kwa de slotsom, dat er op Schaa 81 Duiveland wel degelijk behoeft staat aan opbouwactiviteiten Reformatorische Unie en WD g echter blijkbaar zonder veel pi; doorslag om de stichting sam vingsopbouw overeenkomstig he, legevoorstel daadwerkelijk te te Voetbaltoernooi van 'Smerdiek' SINT-MAARTENSDIJK - SV siiji diek' in Sint-Maartensdijk hidd «I voetbaltoernooi voor tweede elfi ac Er werd door zes verenigingen ds »i nomen. Voorzitter S. Moerlandn irs in de kantine van sportpark 'Ha« tti ge' de prijzen uit. Uitslag: 1 Stat- t. se, 2 Zwaluwe, 3 Vosmeer. 4 Wg i! Noad '67. 6 Smerdiek. Maante ooi mei (tweede pinkstersdag) word: damestoemooi gehouden dat 13.30 uur begint. De deelnemers] itk FC Bergen. Marjola Glrls, Oude len, Botlek en Smerdiek. Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa WILLEM PIETER KOKELAAR in de leeftijd van 76 jaar. Vlissingen: D. Kokelaar-Olijslager Voorschoten: L. Buurmeester-Kokelaar W. Buurmeester Anneke, Diny, Janny Vlissingen D. Zwagerman-Kokelaar J. Zwagerman Marianne Vlissingen: C Kokelaar 4381 SR Vlissingen, 16 mei 1983 Nic. Honighstraat 28 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De crematie zal plaatshebben donderdag 19 mei 1983 om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Geen bezoek aan huis. JOZIAS PIETER KUSSE op de leeftijd van 79 jaar. Arnemuiden, 15 mei 1983 Met diepe droefheid geven wij u kennis van het nog vrij onverwacht overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma sinds 16 januari 1983 weduwe van Arij Gillesse op de leeftijd van 83 jaar. Roosendaal: M. Gillesse W. Gillesse-Kole Henny en Kees Aart en Tiny Willy. Rien en kinderen Vlissingen: A. Gillesse G. M Gillesse-Tromp Ronald. Brenda Middelburg. 16 mei 1983 Jacob Roggeveen 'Dauwendaele' Buitenrust Buitenruststraat 221 Correspondentieadres: Talmalaan 26. 4384 KG Vlissingen. De teraardebestelling zal plaatshebben donder dag 19 mei a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Nieuwlandseweg te Mid delburg. Vertrek van Buitenruststraat 221 om 14.45 uur. Gelegenheid de familie te condoleren na de teraardebestelling in de aula op de begraaf plaats Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster en tante. mevr. J. N. GILLESSE-SCHIPPER op de leeftijd van 83 jaar. Uit aller naam: J Blokpoel-Schipper Middelburg. 16 mei 1983 Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vnssingen te! 01J84-13417 b q g 12772 Na een liefdevolle verzorging in het verplet#* huis 'Ter Valcke' te Goes heeft de Heerete Hl onze zijde weggenomen onze lieve moeder afK oma ENGELINA CORNELIA LOCH sedert 1964 weduwe van Jan Baaij in de ouderdom van 87 jaar. Kapelle: C. Nelis-Baaij L, J. Nelis Waarde: E. Kamerling.-Baaij K. M. Kamerling Kapelle: H. Baaij L. J. J. Baaij- van Koeveringe Krabbendijke: A. Vos-Baaij J. Vos Krabbendijke: A. Baaij B. F. Baaij-van Drongelen Klein- en achterkleinkinderen Verpleegtehuis 'Ter Valcke', Goes, 16 mei 1983 i»? Correspondentieadres: De Warretjes 6, 4421 AM ii Kapelle. Onze moeder en oma ligt opgebaard in ti« ft mortuarium van 'Ter Valcke'. Bezoekuren vu a 15,30-16.00 en van 18.30-19.00 uur. 1)2 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden donderdsj ut 19 mei a.s. op de algemene begraafplaats tl In, Yerseke om 14.00 uur vanuit het verenigingsgt »i bouw Molenlaan IA. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis ia J bovengenoemd gebouw. ;s: Geen bloemen. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J. d» Kok. tal. 01103-1617. b.g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. Begrafenis- en crematieverzorging p.siitke'DE VOORZORG'' n.G.»anim Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelhui Molenwater 01180-27» r 724e Staatsloten). 2e trekking 16 mei 1983. Prijzen van: 50.000 zyn gevallen op alle nummers: --- 20.000 zijn gevallen op alle nummers: 00121» 5.000 zijn gevallen op alle nummers 09419! 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1.000 zijn gevallen op alle nummers: 1 000 zijn gevallen op alle nummers 1.000 zijn gevallen op alle nummers 1.000 zijn gevallen op alle nummers. 1 000 zijn gevallen op alle nummers: 059» I] 008$ """Mi lil 1 0961! en prijzen van 500 op .«lie nummers eindigende op 100 op alle nummers eindigende op 100 op alle nummers eindigende op: 50 op alle nummers eindigende op: 50 op alle nummers eindigende op 50 op alle nummers eindigende op: 20 op alle nummers eindigende op: Zetfouten voorbehoud r. De meeste kans in de Staatsloterij S t.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12