ZEELAND" Vorderingen 'Schelde' op 1SV belemmeren akkoord Bestuur VVV Zierikzee van fraude beschuldigd Winkeldief slaat vrouw neer almanak Wrakke tanker snel gelost PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ontslagen informatrice naar politie (eimerswaal hoeft woonwagenbewoners niet te nemen I0G GEEN OPHEFFING SURSEANCE VANDAAG IS DE PZC VOOR ABONNEES EXTRA GELD WAARD! LET OP DE PZC PLUSPUZZEL PAGINA 11 DINSDAG 17 MEI 1983 De ontslagen informatrice mevrouw M. van der Pol-Elshout voor het VVV-kantoor in Zierikzee. ZIERIKZEE Een ontslagen informatric van de Zierik- zeese Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) be schuldigt het bestuur van de VVV ervan fraude te hebben gepleegd. De ex-informatrice, die per 1 juli ontslag is aangezegd, heeft zich tot de rijkspolitie gewend. De recherche stelt op grond van de beschuldiging een 'infor matief opgezet' onderzoek in. Groepscommandant J. Hoekman van de rijkspolitie Schouwen- Duiveland bevestigde dat de infor matrice. mevrouw M. van der Pol- Elshout. haar werkgever beticht van fraude, maar dat het bewijs daarvan nog geleverd moet worden. „Eventuele benadeelden, met name dus de leden van VW Zierikzee. hebben tot op heden geen aan klacht tegen het bestuur ingediend. En van de uitkomsten van het lo pende onderzoek zal nog afhangen of er voor de officier van justitie aanleiding is een nader onderzoek te gelasten", aldus adjudant Hoek man. Naar aanleiding van de mededelin gen van de informatrice heeft de recherche inmiddels al wel een eer ste gesprek gevoerd met de pen ningmeester van VW Zierikzee. Voorzitter F. A. de Jager wees de beschuldiging van de informatrice volstrekt van de hand „Zij wenst wraak te nemen voor het haar bij vonnis van de kantonrechter per 1 juli aangezegde ontslag", aldus De Jager. Naar zijn mening brengen 'de wraakgevoelens' van mevrouw Van der Pol-Elshout intussen de reputa tie van de plaatselijke VW en de hele Zierikzeese gemeenschap in het geding. „Zij wil in één keer vernietigen wat vele goedwillenden in jaren hebben opgebouwd. Een stukje afbraak tegen kwetsbare mensen die een vertrouwensfunctie vervullen". Voorzitter De Jager, die onlangs in een ledenvergadering te kennen gaf zijn functie per 1 september te zul len neerleggen, liet verder weten dat als dan al iemand de zaak zou hebben opgelicht vooral de infor matrice zelf daarvoor de gelegen heid heeft gehad. En hij zei niet van plan te zijn naar aanleiding van 'de actie van mevrouw Van der Pol' en het lopende onderzoek van de re cherche een algemene ledenverga dering bijeen te roepen. Mevrouw Van der Pol-Elshout werd in maart door het VVV- bestuur op non-actief gesteld en ontslag aangezegd per 1 april. Om dat zij daaraan geen gevolg wenste te geven legde het bestuur de kwes tie voor een uitspraak aan de kan tonrechter voor. die de arbeids overeenkomst tussen VVV en infor matrice ingaande 1 juli onverbin dend verklaarde. Eerder verklaarde voorzitter De Ja ger desgevraagd tegenover de PZC dat het bestuur de informatrice kwijt wilde, omdat zij er een enorme puinhoop van maakte. Verder zou zij het beleid hebben doorkruist dat het bestuur voor ogen stond ten opzichte van de stichting Promo tion Schouwen-Duïveland. een sa menwerkingsverband van horeca ondernemers. Volgens mevrouw Van der Pol- Elshout betreffen de door haar ge signaleerde onregelmatigheden van het bestuur tenminste dertig tot vijftigduizend gulden afkom stig van de verkoop van toeristi sche folders, boeken en kaarten en toegangsgelden voor bezoekers van de Sint Lievens Monstertoren. De informatrice zei de verkoop van foldermateriaal zelf nogal te hebben kunnen aanzwengelen. „Ik was dan ook verontwaardigd dat de sedert mijn indiensttreding bij VVV Zierik zee per 1 april 1981 sterk gestegen winst niet tot uitdrukking kwam in de aan de leden overlegde financiële stukken Want dat vond ik tevens een verdoezeling van mijn arbeids prestatie. Maar op mijn voorzichti ge vragen daarover reageerde het bestuur dusdanig agressief dat ik direct aanvoelde een heet hangijzer te hebben aangeraakt", aldus me vrouw Van der Pol. Volgens de informatrice waren haar vragen over het 'verdoezelen' van de gelden in de administratie de werkelijke achtergrond voor het be stuur om het zogenaamde vervolg- arbeidscontract ongedaan te willen maken. Zij ontkende een doorkrui sing van het beleid van VW ten opzichte van de stichting Promo tion Schouwen-Duiveland te heb ben bewerkstelligd. „Het bestuur wilde mij duidelijk weg hebben door mijn medeweten van het niet-veranlwoorden van de folderverkoop De winst daarvan moet in 1981 rond de zevenduizend gulden hebben gelegen en was vorig jaar nog aanmerkelijk groter. Uit eindelijk voerde het gealarmeerde bestuur voor dat jaar toch nog 3.300.- op Weliswaar veel te wei nig maar helemaal niets werd de heren blijkbaar te link". Ook laakte mevrouw Van der Pol de gang van zaken rond de ontvan gen entreegelden Sint Lievens Monstertoren, „de grootste bron van inkomsten van VVV", en de wijze waarop bij VVV de loonkos ten worden verantwoord. „Het be stuur probeerde, te beginnen met mij. op alle mogelijke manieren de zaken te verdonkeremanen", aldus de Zierikzeese VVV-informatrice. VLISSINGEN De Vlissingse mevrouw F. P. C. V.- van der B. is maandagmiddag rond kwart over twaalf licht gewond geraakt bij een poging een winkeldief tegen te houden. Mevrouw V stond op de stoep voor de zaak van haar man in de Badhuisstraat, toen een nog onbekende jongeman de winkel binnenliep. z,e vuigae hem naar binnen, maar kwam hem bij de deuropening alweer tegen, terugkerend met een doos onder zijn jas Toen ze hem hierover wilde aanspreken, gaf hij haar een forse duw. waardoor ze kwam te vallen en enkele kneuzingen opliep. Onderzoek in de winkel leverde de verdwijning van een filmzon met een waarde van 79.- op ZEEUWSE Controle rijkspolitie van Rcimers wal laat de bevolking regel- 'alig via een in een huis-aan- '•msblad afgedrukt persbulle- weten waar men zich zoal |"«e bezig houdt. En het moet '&egd: ze hebben daar in Rei- yrswaal de zaak aardig on- ■<T controle. "af moge blijken uit deze noh- M overgenomen uit het bulle- "OP het speelplein van de "omrie-school loerden weer 'Pelende kinderen aangetrof- Dit is niet de bedoeling" hebben wij elders nog eens Miers zien peddelen over een 1iwtelpad Haar daar deed de politie Kets aan. IHAAG De gemeente Reimerswaal is niet verplicht om twee bewoners £ft woonwagencentrum in Goes een standplaats aan te bieden. Die twee iwagenbewoners, J. P. Reverse en G. Huiskes. wilden uit Goes weg ii de sfeer op het kamp hen tegenstand en zij vreesden voor intimidatie, xrswaal heeft echter terecht een standplaats geweigerd, nu de beide irigcns geen directe verbindingen met de gemeente hebben, zo heeft de i van State bepaald. ruee woonwagenbewoners baseerden zich bij de aanvraag van een <$ng. waarmee zij in Reimerswaal een plekje wilden vinden, op een jing van de wet op dit punt Die wijziging was echter nog in een zo vroeg stadium, dat GS van Zeeland, die over het besluit van Reimerswaal moesten oordelen, en nu ook de Raad van State zeggen dat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend Reyerse en Huiskes zeiden weg te willen gezien de moordende concurrentie op het gebied van de handel in autowrakken op hun Goese verblijfplaats, de escalatie van al lang slepende conflicten en het feit dat de kleinere families door de grote geterroriseerd zouden worden. Dat alles heeft de Raad van State echter niet op andere gedachten gebracht. iVan onze Haagse redacteuri S HAAG De vorderingen, die de Koninklijke Maatschappij de Schelde heeft op het ^•concern, zo'n 480 miljoen gulden, vormen er de directe oorzaak van dat maandag nog tn overeenkomst kon worden gesloten tussen Zeeland, Economische Zaken, de KMS en i'die de Schelde uit de surséance van betaling moet halen. De raad van commissarissen ESV wil dat de Schelde afziet van de vorderingen op het concern, maar Economische ien lijkt daar niet toe bereid te zijn. Is de bedoeling dat deze proble- ioensdag worden opgelost, zo na de zogenaamde aandelenover- tbt de laatste hindernis op weg nieuw begin van de Schelde «orden genomen. huidige moeilijkheden, die maan- geholpen. hebben het spoorboekje' voor de verzelfstandiging van de KMS iverigens was dat van de in RSV- verband verdwenen gelden. De KMS enigzins in de war geschopt maar had 480 miljoen 'eigen geld' in de centrale kas niet helemaal ontregeld. Volgens be trokkenen kan de onenigheid tussen zonder directe zeggenschap RSV en Economische Zaken met eni- wijze van besteding. Dat geld. onder ge moeite wel worden opgelost en meer door de marine betaald voor nog "niet uit de wereld werden bevinden zich wat dit betreft gëen nog niet voltooid werk, verdween beren en leeuwen op de weg die een onder meer in het kolengraafproject definitieve stap uit de surséance on mogelijk maken. De KMS heeft echter, zoals duidelijk zal zijn. nog steeds een vordering op het 'moederconcern'. De Raad van Bestuur wil nu dat dat geld wordt kwijtgescholden, maar Economische Zaken is daartoe niet bereid, met in het achterhoofd de gedachte dat eventuele baten van de kolengraver— die direct naar RSV gaan dan verloren zijn. Het ministerie is wel bereid over de hoogte van het bedrag te praten, maar men wil in ieder geval niet zonder meer van de vordering afzien; een substituut-vordering is het min ste waarover men wil praten. lerkapping van Éfckeerplaats in - iskil moet weg Van onze Haagse redacteur BHAAG De overkapping die M. k Visser uit Sluiskil bij z'n par- (Kifiiats aan, die Schepenenstraat Kftpbouwd, moet worden afge- hrÉuDat is de consequentie van eilhpraak van de Raad van State, Ml bepaald dat b en w van riKiucn hem terecht het bevel heb- {tgeven de overkapping weg te 1(0. Visser was weliswaar tegen dat beroep gegaan, maat hij ft, aldus de Raad van State, nu aaal geen bouwvergunning en is er sprake van een illegaal «werk, bouwvergunning had De Visser igens wel aangevraagd, maar ze hem geweigerd. Hij was vervol- iniet in beroep gegaan, waardoor weigering definitief is geworden, sjnbovendien geen mogelijkheden ideoverkapping alsnog te legalise- aangezien De Visser het totale avlak waarop gebouwd mag wor- overschrijdt. De Visser zei de trdekte parkeerplaats nodig te heb- verband met ziekte, en wilde hts een tijdelijke voorziening in nchting van de bouw van een Ier garage. Die argumenten heb- de Raad van State echter niet iets dat ook gold voor «rkingen over toezeggingen die «ihouder Barbe De Visser zou ten gedaan. Het grootste probleem waarmee de KMS tijdens de surseance van beta ling te maken had en daarvoor ook in de Verenigde Staten en was naar het zich laat aanzien voor de eeuwig heid verloren. Om die reden moet Defensie opnieuw betalen om de af bouw van onder meer de huidige THOLEN De Belgische binnenvaarttanker Zephir, die vrijdag een vaarverbod kreeg opgelegd, is maandag vanuit de vluchthaven Tholen bij Halsteren vertrokken naar een ontgassingsbedrijf in Antwerpen. Dat gebeurde nadat de gaslading van 255 ton orthoeyleen was overgeladen in de tanker Ova uit België. Na het verwijderen van het achtergebleven gas, gaat de Zephir naar een scheepswerf in Antwerpen. Daar kunnen de talrijke mankementen van de binnenvaarttanker verholpen worden. rortdag voor handicapten Middelburg ^■©ELBURG - De bewoners van ■dagverblijven voor gehandicapten woensdag 18 mei mee met een ^Bddag in de 'Voorborgh' in Middel- De deelnemers zijn afkomstig ^Bde dagverblijven De Windroos felburg. Brugzicht Zierikzee. De Goes. Eeckenstein Sint steen, De Schelp Oostburg en De iboog Terneuzen. De sportdag t in het teken van beroepenspe- zoals het kaasboerenspel, het sersspel en het clownspel. De exac- unvangstijden zijn nog niet be- Het overladen van het gas geschiedde zonder noemenswaardige problemen. Het brandweerkorps van Halsteren hield toezicht omdat de vluchthaven Tholen niet berekend is op dergelijke ladingen. De Franse schipper en zijn vrouw vervoerden het schip vervol gens zelf naar België. De Ova, eigen dom van dezelfde Belgische bevrach ter, brengt de lading orthoeyleen naar haar bestemming. Esso in Parijs. De rijkspolitie te water, korps Rei merswaal. onderwierp de Zephir vrij dag aan een onderzoek in de vlucht haven Tholen. Ook de scheepsvaart- inspectie werd ingeschakeld. Een vijf tigtal gebreken kwamen daarbij aan het licht. Het voornaamste argument van de scheepsvaartinspectie om het Brandweerlieden van het korps Hal steren kijken toe bij het overhevelen van de gaslading vaarverbod in te stellen, was de toe stand van de romp van het schip. De wanden bleken zowel aan stuurboord als aan bakboordzijde zwaar versleten en beschadigd. Zo zeer zelfs, dat water het schip binnendrong. Een ander belangrijk gebrek werd opgemerkt aan de verbinding tussen de motor en de schroef. Enkele bouten van de schroefas waren afgebroken. Wachtmeester E. Jansen van het korps rijkspolitie te water in Rilland sprak van 'een exceptioneel geval'. Vooral omdat behalve de mankemen ten ook het certificaat, vereist voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, verlopen bleek De rijkspolitie heeft proces-verbaal opgemaakt op grond van de wet vervoer gevaarlijke stof fen. Voor de Belgische eigenaar is het nu zaak het schip weer in goede staat te laten brengen, zodat een nieuw certi ficaat kan worden verstrekt. Goes 'verzamelpunt' fakkels bij optocht tegen kruisraketten GOES Verscheidene fakkels van de fietsestafette tegen de plaatsing van kruisraketten naar de Peel komen zaterdag 21 mei in Goes aan. Fietsers uit Middelburg, Heinkenszand, Wol- phaartsdijk, Zierikzee en Kapeilc ar riveren omstreeks 14.00 uur bij de doopsgezinde kerk in de Ganzcslad. Daarna volgt een gezamenlijke op tocht naar de Grote Markt. Het PPR-gemeenteraadslid A van Oosten houdt om 14.15 uur een praatje en ontsteekt met de aangeko men fakkels de fakkel die uit Goes vertrekt. De groep fietsers, die aan de estafette deelneemt, rijdt om onge veer 14.25 uur naar Kruiningen. Daar voegt zich een groep uit Zeeuwsch- Vlaanderen bij het gezelschap. De tocht voert verder naar Hoogerheide en het vliegveld Woensdrecht. In Wolphaartsdijk zullen van 13.15 tot 13.30 uur de klokken luiden in ver band met de estafette. Op het Stenge plein in Heinkenszand wordt informa tie verstrekt en om 13.00 uur wordt de fakkel ontstoken. De fietsers vertrek ken daar om 13.15 uur vla 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskin- deren naar Goes. Zowel in Goes als in Heinkenszand laten aanwezigen ba- lonnen op met boodschappen daar aan bevestigd. Auto vernield bij botsing tegen schrikhek Oostburg OOSTBURG Bij een eenzijdig on geluk op de Philipsweg te Oostburg maandagmorgen omstreeks kwart over acht is mevrouw S. van C. uit Cadzand licht gewond geraakt. Zij werd met een gebroken pols per ambulance naar het Sint Antonius- ziekenhuis te Oostburg overge bracht. Van C. reed met haar personenauto op de Philipsweg richting Waterland kerkje Net buiten de bebouwde kom raakte zij met de rechter achterzijde van haar auto een bermpaaltje. Ze geraakte in de berm. Na twintig meter kwam zij daar weer uit. maar even verder raakte ze opnieuw in de berm en botste tegen een schrikhek. De auto werd vernield.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11