Reorganisatie NKF kost og 500 arbeidsplaatsen Depressie arme landen werkt door op wereldschaal Koers Akzo omhoog Amsterdamse effectenbeurs Reders binnenvaart: snel sloopregeling Schoonmaak EMK begonnen Drastische kostenbeperking bij Van der Giessen-De Noord ED WONGEN ONTSLA GEN NIET TE VERMIJDEN ieuwe lening t tegen |25 procent ■|PZC/ financiën en economie7J VERDIEN UW ABONNEMENT 0PDEPZC SNEL TERUG: DEZE MAAND HONDERDEN GULDENS EXTRA VOORDEEL MET I lijoAG 13 MEI 1983 legenheid is NKF van plan de komen de jaren 22 miljoen gulden extra te investeren. Vanwege toenemende iWIJK (ANP) Bij de Nederlandse Kabel Fabrieken (3.900 werknemers in Amsterdam, t, Delfzijl en Waddinxveen) zullen tot 1985 naar schatting 500 arbeidsplaatsen verdwij- jm de marktpositie van de NKF te verbeteren. De arbeidsplaatsen zullen gedeeltelijk natuurlijk verloop, vervroegde uittreding en interne overplaatsing verdwijnen, maar gedwongen ontslagen valt niet te ontkomen. Dit heeft de groepsdirectie van NKF Groep Rijswijk woensdag bekend gemaakt, meel. vakbonden en onderne- teren. Het bedrijf streeft naar behoud Behalve aanpassing van de werkge lden zijn van de reorganisatie en waar mogelijk vergroting van het hoogte gesteld. NKF (voor 47 binnenlandse marktaandeel en een _.it eigendom van Philipsi kon- grotere export, vorig jaar oktober al aan dat bij briek in Delft 300 arbeidsplaat- noesten verdwijnen. Met de nu tfemdigde vermindering komt male verlies aan arbeidsplaatsen 5, aldus een NKF-woordvoerder. heeft woensdag aangekondigd Ie vakorganisaties te gaan over- n over een sociale regeling voor vloeiing van de 500 werknemers, jbrengsten van het bedrijf lopen nkele jaren terug vanwege de j-nische recessie en toenemende orrentie. Met het afstoten van de irëeidsplaatsen wil NKF de tpositie en de opbrengsten, „die londer zware druk staan", verbe- inder dan 1000 nen in de loenspinnerij IHAAG (ANP) In het kader van herstructurering van de Nedcr- se katoenspinnerij, die eind 1983 lijii afgerond, zal dit jaar het il arbeidsplaatsen in deze be pak tot minder dan duizend Ito teruggebracht, periode 1979-1982 is de werkgele ed ln deze bedrijfstak al met s de helft, van 3.000 tot 1.600. d, en is de produktiecapaciteit 35 procent verminderd. Dit heeft ,Eu:opese Commissie, het 'dage- l bestuur' van de gemeenschap, jtffideeld in antwoord op vragen leen Engels lid van het Europees stent, de conservatief Michael leeltijdbaan voor ienkele honderden 'jongeren bij rijk IjDSNHAAG (ANP) Bij de rijksover heid kinnen in de loop van dit jaar '(M tonderden jongeren voor 32 'mptr week in dienst komen. De Ö-uursbanen die vrijkomen en waar- wr {een ervaring is vereist zullen lor ongeveer eenderde worden om rei in 32-uursbanen. christelijke ambtenarencentrale 'OOP, het ambtenarencentrum en CMHA (hoger personeel) zijn het uover woensdag eens geworden t minister Rietkerk van binnen- idse zaken. centrales schatten dat de omzet- /aneen deel van de 40-uursbanen i-uursbanen per jaar ongeveer 550 idsplaatsen extra oplevert, grootste ambtenarencentrale, de de FNV aangesloten ACOP. is het eens met de gang van zaken, scatter Jaap van den Scheur zei er te geloven dat er van die extra tets terecht komt. Bij zo opti- Bisch mogelijke schattingen komt r aan 550 extra banen tjaar. zei hij. h' HAAG (ANP) - Op 17 mei kan het tendersysteem worden op een 8,25 pet tienjari- —itslening 1983 per 1984-93. Be- »^i{en uitgiftekoers worden na in- rijving vastgesteld. lening zal worden afgelost in tien hjkse termijnen te beginnen op 15 1984 Vervroegde gedeeltelijke of hete aflossing is niet toegestaan. - itortmg is 15 juni. aldus het minis- van Financien. middel van voorplaatsing wordt het Algemeen Burgerlijk Pen- mfonds ABP voor f 300 min op p -^voorwaarden in de lening deel- C omen ten laste van de voorin- li hjfrekening. De voorplaatsing zal s Invloed hebben op de toewijzing, rileze lening verschijnt de staat dit (voorde vierde keer op de openba- lapitaalmarkt. De rentecoupons dc leningen geven een stijgende hens aan De eerste lening met hryving dit jaar droeg een rente- ttntage van 7,5 en bracht een srdbedrag op van f 5 miljard. De lening was eveneens tegen 7.5 maar leverde f 1.750 min op. De '?e staatslening, waarop op 19 kon worden ingeschreven, was 3 pet tienjarige staatslening 1983 1989-93, Het bedrag was f 1.2 Td- De leningen volgen elkaar tot (er in sneller tempo op. dragen je rentepercentages en brengen der geld op. ROTTERDAM (ANP) Rederijen en particulie ren in de binnenvaart moeten op korte ter mijn met een gezamen lijk plan voor de finan ciering van een sloopre geling komen. Gebeurt dat niet, dan zullen vele partners in de bedrijfs takken ten onder gaan. Volgens de laatste be richten hebben reeds 600 schippers zich aan gemeld voor bijstands uitkering. Het is betreu renswaardig dat organi saties van particuliere schippers niet bereid zijn tot overleg op korte termijn Dit zei de scheidende voorzitter van de reders vereniging in de binnen vaart - het centraal bu reau voor Rijn- en bin nenvaart (cbrb) - J. van der Gevel, woensdag op de jaarvergadering van de redersvereniging in Rotterdam. Volgens Van der Gevel willen de bonden slechts in de commissie binnenvaart praten over de sloopre geling, maar deze com missie functioneert mo menteel niet. In de tussentyd neemt in Nederland de overca paciteit. toe. Op het ogenblik worden zelfs schepen uit Polen inge voerd. De makelaars, voor wie deze schepen onverkoopbaar zijn. gaan er zelf de vrachten- markt mee op. Het is volgens Van der Gevel van groot belang dat de bedrijfstak geza menlijk met een finan- cieringsvoorstel komt. omdat te verwachten is dat de rijksoverheid de sloopregeling zal moe ten betalen ..Het is nau welijks te verwachten dat de financieel uitge putte bedrijfstak nu in staat is zelf bijdragen te leveren". concurrentie, protectionisme (be schermen van de thuismarkt) en na tionalisme verwacht NKF dat het prijsniveau en de bedrijfsresultaten de komende jaren verder onder druk komen te staan. Daarnaast zal de aanpassing van het bedrijf aan nieuwe technologieën in de kabelproduktie (vervanging van papiergeisoleerde kabels door kunst- stofgeisoleerde en de geleidelijke ver vanging van conventionele telecom- municatiekabel door glasvezelkabel systemen „een bepalende factor zijn voor de continuïteit van de onderne ming in de wereldkabelmarkt. In het woensdag gepresenteerde structuurplan voor kabel en draad Nederland wordt volgens de directie gestreefd naar betere bedrijfsvoering en samenwerking van alle Nederland se kabel- en draadactivitelten binnen het Philips-concern, waarbij de NKF Groep BV en Pope s draad- en lam penfabrieken BV in Venlo zijn betrok ken Ook de produktie van snoerstel- len in de Philips-vestiging in Hasselt. Belgié valt onder het structuurplan. Zowel dc industriebond FNV als de Unie BLHP vindt dat het verlies van 850 arbeidsplaatsen bij de NKF moet worden ondervangen door een ver snelde invoering vna de 36-urige werkweek. De bonden lieten dit woensdag weten in een commentaar op de door de NKF-directie bekend gemaakte plannen. Volgens districts bestuurder Dick Terwisscha van de industriebond is de termijn waarop de NKF wil reorganiseren (ruim twee jaar) veel te kort. Amsterdamse wisselmarkt Oost shilling >100> Spaanse pes ilOOi Austr dollar 100' Antll. lis 2.74025.74875 4 3085-3135 112.525-575 37 340 390 5.6285-6335 134 855 905 118.65-18.75 18 875-925 36 785-835 31.555-605 38.775-825 2 21ST:. 24125 15 989 999 3 5530 5630 2.0110-0210 2 4025-4125 1 5175 5375 1 5250 5550 >S BANKPAPIER AMSTERDAM cANPi De advleskoer- sen unn en verkoopprijzen, voor buiten lands bankpapier geldend in op de volgende werkdag lu dollar Engelse pond Belgische Ir 100i Duitse mark. 100. Ital lire. 10.000. Portugese esc 100> Canadese dollar Zwitserse fr .100. Zweedse kroon ilOOi Deense kroonIOUi Ooslenr sh IOOi Spaanse pes iIOOi Griekse drachme Finse mark Joegosl dinar .1001 Ierse pond Algemeen 82 80 Algemeen-lokaal 86.90 Internationals 78.40 Industrie 64 00 Scheep- en Luchlv 154.IC Banken 204 60 Verzekering 172.80 Handel e a 70 10 CBS-oblig index 78 70 Rendem Staatsl 12 21 waarvan 3-5 jr 12 16 waarvan 5-8 jr 12.24 8 )r en langer 12 20 nieuwste drie 12 18 rend BNG leningen 12 12 rend bankleningen 12 20 rend pandbrieven 1376 122.90 123.40 131 60 132.20 105.70 106 20 136.30 137.20 238 20 239 50 49 8.51 PRESIDENT WERELDBANK: WASHINGTON (UPI) Als de economische situatie in de arme ontwikkelingslanden nog verder achteruit gaat kan dat verstrekkende sociale en politieke gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Deze waarschuwing heeft Tom Clau sen, president van de Wereldbank, dinsdag laten horen in de jaarverga dering van de Society of American Business and Economic Writers in Washington. Clausen wees erop dat de inzinking van de wereldeconomie tot gevolg heeft dat er in de meeste landen in de Derde Wereld drastisch moet worden bezuinigd op de investeringen in ont wikkelingsprojecten. Als er geen ver betering in komt betekent deze situa tie een „onfeilbaar recept" voor socia le en politieke beroering, die de we reld onder de huidige omstandighe den niet kan verdragen, zo verklaarde hij Vooral in de arme landen ten zuiden van de Sahara is de situatie bijzonder ernstig, aldus Clausen In 24 van de 39 landen in het gebied bedraagt hel nationale inkomen per hoofd van de bevolking minder dan een dollar per dag. De lonen liggen er nu gemiddeld een zesde lager dan tien jaar geleden Het is van het grootste belang dat de handelsbanken in de rijke landen de kredietverlening aan de arme landen voortzetten en dat de middelen van het IMF en de Wereldbank worden uitgebreid, aldus Clausen -ADVERTENTIEi AMSTERDAM lANPl Vrijblijvende ad viesprijzen: Goed. onbewerkt 38.690- 39,490, vorige 38.420-39.220: bewerkt 41.470 laten, vorige 41,190 laten Zilver: onbewerkt 1125-1195. vorige 1105-1175. bewerkt 1260 laten, vorige 1240 laten. N b. vandaag 13 mei komen er geen noteringen van de edelmetalen KRIMPEN AAN DE IJSSEL (ANP) Op het voormali ge EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel is woensdag een begin gemaakt met het opruimen van het daar bovengronds opgeslagen chemisch afval. Daartoe zul len eerst de resterende tanks worden leeggepompt, daann zit in totaal drieduizend ton chemisch afval. Daarna zullen de tanks worden afgebroken. Een derde deel van het afval zal venoerkl worden bij de Afvalver werking Rijnmondde rest gaat naar het buitenland De operatie zal naar venvachting van het Openbaar Lichaam Rijnmond begin 1984 zijn afgerond. Het Openbaar Lichaam Rijnmond heeft vrijwel over eenstemming bereikt met het rijk over de financiering van deze operatie die zes miljoen gulden gaat kosten. FLINKE BEZUINIGING LOONKOSTEN AMSTERDAM (ANP) - De scheepswerf Van der Giessen-De Noord gaat proberen in twee jaar de kostprijs van de scheepsnieuwbouw met niet minder dan twintig procent terug te brengen. De reductie zal worden nagestreefd door een flinke bezuiniging op de loonkosten ("het urenpakket moei met 36 pet omlaag"), door het terugbrengen van de overhead-, algemene en personeclsgebonden kosten, en door een grotere standaardisatie van het produkt, waardoor een besparing op personeel en materiaal kan worden bereikt. 'Met deze verbetering van de efficien cy denken we in twee jaar tijd het Japanse kostenniveau te bereiken", aldus directievoorzitter ir. D. van Dort. Overigens wordt er dan nog onder de werkelijke kostprijs gewerkt. "Voor de schepen die wij bouwen zou de prijs nog ongeveer vijf procent moeten stijgen om kostendekkend te kunnen werken", aldus de topman in een toelichting op het jaarverslag. Er wordt op dit moment een bikkel hard gevecht gevoerd tussen de Ja panse scheepsbouw en de door de staat gefinancierde werven van Zuid- Korea om een groot deel van de wereldmarkt. "Als Japan bovendien dezelfde kostenbeperkingen door voert als wij van plan zijn, is de situatie vrijwel uitzichtsloos", aldus topman Van Dort. Van der Giessen- De Noord heeft op dit moment onge veer 1.5 pet van de wereldmarkt in handen. De jaarlijkse steun van de overheid is daarbij onontbeerlijk. De omzet van Van der Giessen-De Noord steeg vorig jaar van f303 min naar f 424 min, terwijl de winst steeg van f 0,6 min naar f 0.7 min. De winst werd behaald in de marinebouw en de kunststoffendivisie In de scheeps- bouwdivisie is in 1982 binnen de ge stelde budgetten gewerkt, zodat na de overheidssteun geen verlies overbleef De orderportefeuille nam van eind 1981 tot eind 1982 flink toe van f717 min naar f991 min, Zo heeft de scheepsbouwafdeling nu opdrachten voor de bouw van twee tankers, drie containerschepen en vier koelsche- pen. De directie verwacht dit jaar een redelijk resultaat te behalen. Topman Van Dort wilde dit verder niet getals matig uitdrukken, maar bevestigde dat een verdubbeling van het resul taat nog geen redelijk winst zou bete kenen. Mijnenvegers De omzet van de scheepsbouw be droeg vorig jaar f287 min tegen f224 min in 1981. De omzet van de marine- scheepsbouw verdubbelde in 1982 tot fill min. Dit jaar zullen de eerste drie mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Koninklijke Marine worden opgeleverd. Nu zijn er zeven van deze schepen in aanbouw, terwijl er nog drie in op dracht en vijf in optie zijn. Als de mijnenvegers op tyd kunnen worden opgeleverd, verwacht de directie een redelijk rendement in deze divisie Met een groot aantal landen vinden besprekingen plaats over deze sche pen Zo is Van der Giessen-De Noord samen met een Amerikaanse werf nog volop in de markt voor een mogelijke opdracht van de Amerikaanse mari ne. Tot nu toe hebben deze besprekin gen nog niet geleid tot opdrachten, met name omdat de meeste landen kampep met grote financieringstekor ten en bovendien de mijnenvegers nog met ln de vaart zijn. De scheepsreparatiedivisie draaide in het eerste halfjaar van 1982 niet slecht In augustus stortte de markt echter volledig in De omzet daalde van f21 min naar f 16 min. Dit jaar zal de werf met enige terughoudendheid op deze markt opereren en zich beper ken tot kwaliteitswerk, dat tegen re delijke prijzen kan worden verkregen De resterende manuurcapaciteit zal binnen de scheepsbouw worden opge vangen. In de sector kunststoffen werd een belangrijk hogere omzet van f 16 min (f6 min) bereikt. Voor dit Jaar is het aantal opdrachten daarentegen nog onvoldoende en de directie voor ziet dan ook een moeilijke situatie voor deze afdeling Op de langere termijn is men echter vol vertrouwen 1.1... h. hl.rf.«.rf. H. f hl.n-hi.H.n ,n ,vi((t 'Ik luien i*n cviliv k i*rilnan-l:iIen en cxdi1 eedaan-bieden en exdiv AMSTERDAM i ANPi - Op de Amster damse effectenbeurs is de notering van de aandelen Akzo woensdag ver der opgelopen. Bij de start van de handel werden zaken gedaan op f 64.40 Deze notering was minus het dividend over het afgelopen jaar, dat bestaat uit een contant- dividend van f 1 en een uitkenng in agio-aandelen van 2 pet. Hiermee rekening houdend ging de koers met omstreeks f 3 voor uit. De prijs van de stocks was f 1.10. Op de obligatiemarkt veroorzaakte de aankondiging van een nieuwe 8.25 pet staatslening verliezen tot omstreeks een half punt. Hierdoor liep het. rende ment op staatsleningen op tot ca. 8.2 pet. De koers van Unilever daalde met f 1.50 tot f207. Hoogovens. Philips en Koninklijke Olie leden verliezen tot een halve gulden KLM ging f2.30 achteruit tot f151. Aandelen Gist-Brocades waren frac- tioneel lager, terwijl Heineken en Ahold ongeveer een gulden naar bene den gingen De uitgevers waren zwak. VNU was krap twee gulden in reactie en Else- vier-NDU verloor f6 op f300. De scheepvaartwaarden waren verdeeld, waarbij Nedlloyd nog een gulden in herstel was op f89.80. De bouwers waren fractioneel lager en ook de hypotheekbanken waren licht in reac tie. De verzekeringsfondsen boekten winsten tot een halve gulden en de bankaandelen lagen vrijwel onveran derd in de markt. De plannen van KBB om de betalin gen op dc vijftienjarige 8.75 pet ach tergestelde converteerbare obligatie lening uit te stellen hadden een zeer flauwe stemming voor die obligaties tot gevolg. De notering daalde van 76 tot een laatprijs van 50 In de lokale sector van de beurs waren de koersstijgingen in de meerderheid. De aandelen HAL Trust werden voor het eerst ex 12 dollar dividend verhan deld. Hiermee rekening houdend steeg de koers met ea f 16 tot f183. VRG werd eveneens ex dvidend ver handeld. De mededeling dat de winst in de eerste drie maanden 30 pet hoger is uitgevallen had tot resultaat .dat de notering opliep tot f 49. wat een winst betekende van meer dan f 5.- De koers van Bols steeg met f 2,30 tot f92.50. Een winst van omstreeks f 1,50 was weggelegd voor De Telegraaf en Slavenburg. De notering van Beers steeg f 2 tot f 120. KNP werd minus f 1 in contanten en 4 pet in aandelen verhandeld. Hiermee rekening hou dend ging de koers met f 1,30 omhoog tot f42.80. Tot de fondsen, die lager in de markt lagen, behoorden KBB. Holec. Schui- tema en KLuwer Op de optiebeurs stond Akzo woens dagmorgen opnieuw het meest in de belangstelling Er werd ook actief ge handeld in goudopties <ix Corp Lyons AMAX Ine Binnenl and Ihnoldronriscni AHOLL) AKZO ABN AMEV AMEVidlV 83i AMRO bank Boskalis Westm Dordl Petr Dordt Petrpr Elscvier-NDU Ennla icerti FGH Gist Brocades Holl beton gr Hoogovens KLM Kon Olie Nat Nederlanden Nedllovd Groep NMB Oce-v d Grinten Van Ommeren Pakhoek Hold Pakhoed Hold c Philips koersen koersen 152.50 152 80 62.00 63.40d 374 00 374.00 123 50 123.00 118.30 117.00 58.50 59 00 46.80 46.80 109.00 108.80 107 70 106.90 306 00 300 00 131 50 132.00 45.30 45 60 151 50 152 00 108 50 108 30 98.00 97.80 109,00 108.00 26 10e 26.401 153 50 151.00 119.10 118401 142 80 144 00 87.60 89 80 152.00 152.00 179.00 180.00 25.50 25.60e 45.40e 32,00 Rollnco Rorento Unilever WUH Banken. Iland' 11 25 Akzo 10 75 Akzo 9 50 Akzo 9 25 Akzo 11 25 ABN 74 10 50 ld 1974 9 75 ld 79 99 9.50 ld 79-94 9 00 ld 75 8 50 ld 1975 8.00 ld 71-86 291.31 120 30 129.50 285 50 286.50 192.70 193.50 208 00 207.50 65,10 62 50 38.80 37 90 126,00 126 80 'nd|U03 50 103 50 108.00 108.30 103.70 103.30 101.70 101.60 103.50 103.00 103 00 102 50 101 20 101.20b 103.00 102 50 101.10 100.80 102 00 10155 101 20 101 80 99 50 99.30 10150 101.80 105.50 105 50 •TERAS (ANP) - Het Zweedse elektroconcern ASEA «n nieuwe computertaal ontwikkeld die een raalc" technicus in staat stelt een programma te tijven voor een computer. jen „normale" technicus denkt men aan iemand met B-opleiding maar zonder specifieke kennis van het ■(animeren van computers. Dat heeft de onderneming Bedeeld ter gelegenheid van de introductie van haar ^computersysteem Asea Master. PC-programmeertaal is een taal waarin het probleem met - zoaia m i-rwsC.-iL en ALGOL - wordt opgelost door middel van instructies maar door het samenvoegen van functie-elementen De methoden om het programma in te voeren, fouten op te sporen en te verbeteren alsmede veranderingen aan te brengen worden eenvoudig ge noemd Het programmeren van procesbeheersing is aan zienlijk gemakkelijker dan met behulp van de conventio nele computertalen De gedachtengang achter het geheel is dat de apparatuur steeds goedkoper wordt maar de programmatuur, bij gebrek aan programmeurs, steeds duurder. 7 50 ld 73 88 7 50 McesH72 8 75 BanqucP 75 8 00 Bwf Limb 8 50 BOZ 8 25 ld 8 25 Breevasl 71 8 00 Brccsast 73 8 23 Bredi io7l 8 00 Br Petr 7 25 ld 72 10 00 Cechorn 7 25 CMC 72 9 50 CRBocrl bk 8 00 Elscv NDU 725 Hagemeyer 7 00 Hem Bli-r 6 00HoIcc Oiv 8.00 Hoogov71 8 00 ld 72 7 00 KLM 68 7 75 Lyons 11 OOMaasv OT 9 50 Mausv.OT 102.O 101 8C 102 50 100 20 99 60 98 50 98 00 99 70 91 20 91 50 100 00 100.00 100 00 I0O.0O 96.80 96.80 101,30 101 50b 98 70 r 97.00 97.00 99.70 9970 - 92 50 9830 99 30 97 70 97 70 97.70 97 10 - 95.70 101 50 101 50 10100 laasv O T 11 50 Nat lm 80 11 00 ld 74 9 75 ld 74 8 50 ld 75 2 1000 GasU 74 9 50 ld 151 8 75 ld 75 8 50 id 15J - 25 ld 70 00 ld 71 800 id 72 7 75 ld 72 50 ld 69 25 ld 66 25 ld 73 6 50 ld 66 9 75 NMB 74 8 50 NMB 76 6.75 ld kap 72 75 NOB 76 75 ld 73 00 ld 66 00 ld 64 Banken. Handel, 850 NS 70 '75 Pakh 73 00 ld 68 00 ld 72 25 ld 66 I 50 ld 67 175 Pechiney J 00 P en C groep 9.75 Phlllps75 Phiiips72 6 00 Pegem57 4 50 ld 59 6 50 R R Pijp 8 50 RijnlDls 7 12 RijnSch 6 00 Schiphol 8 50 Shell 75 10 6SHV72 10 6 SHV 73 7 00 Skol Br 8 00 SlavB 71 7 25 Total 72 8 75 UniItv7S 6 00 Unilev66 7 12 VMF69 101.10 101 10 108.50 108,50 101.70 10170 103.00 103.00 100.00 100.00 102.50 10270 103.50 103.20 10150 10140 101.50 10130 101.20 10120 100.70 100 40 100 40 100.40 100 70 101 00 98.70 98.70 98 50 98.70 98 80 99.00 101.30 10180 9600 9600 95.00 9500 94 70 94 50 dustrle - 101.00 - 9600 97 50 97 30 90.40 90 10 97,70 9770 - 95.00 97 50 97 50 95.00 95 00 102 10 102.10 100.00 100.00 94.70 95 00 93.00 93 00 93.50 93 50 94 50 94 50 97 50 97 .50 97.10 97.00 100 00 100.00 610 6.00e 91 00 91.00 100 40 100.40 101.00 101.10 97.70 V7.70 99.50 99 40 98,70 98 60 97 30 97 30 97 SO 97 J0 96.00 96 00 10100 101.00 94.50 9430 75.00 99.20 99.00 6 75 AmRo73 5 50 AmRo 69 8 50 Boskalis W 75 1100 Brcdcro81 6 25 Buhrm T 73 7 25 Buhrm T 76 4 00 Elaion 80 8 75 Elsevier NDU 7 25 Furn 73 5 75 Gist Broc 73 5 25 HOOKOV 03 725 Kappu 73 8.75 KNSM 75 8 75 KBB 75 7 75 K N Pap 72 7 75 KNPap 83 lag' 85.50 95.20 9550 98.60 98.60 - 5000a 102,50 10320 50 Nulncia 74 75 Nulncia 72 8 00 Nljverd 70 6 50 Oce vd Gr 69 4 75 Philips 68 10 00 Pont 74 7 50 Proost B 71 6 50 Rolinco 67 6 50 ld 1000 8 00 Sanders 72 8 7S Schultcma 76 14 00 SHV H 81 7 00 Slav Bk 74-75 8.75 Stevm Gr 76 5.00 Tyco IntF 69 8 25 Vlh-But 70 9 00 VMF Stork 76 8 50 Volker Stevm 7 7 00 W have 78 7 00 W sanen 73 142.00 145 OU 98.00 98 00 31 00 30 00 102 00 102.00 114 50 112.00 "100b 104.00b 88.00 88 30 88 00 87 90 107,50 108 50 100 70 10100 Holdoh Holec HALL Trust Holl -Kloos seasearch HD. HVA-Mven een IHC-Inter Ind Maatsch IBB Kondor Intc-matiO Kempen Beg Kiene S Landre&G! Leids.Wol Macintosh Maxw Petr Meneba MHVAdam Moeara En 215 0( 216 00e Aul Ind Rt Ballast N BAM Hold Batenburg Bellndo Berkel s P Blydcnst C er Druk Bols Borsunuj W Breevasl Buhrm Tett c Caland Hold Calve D cert id 6 pet ceil Centr Suik 76.50 76.00 122 00 123.00 990.00 982,00 89 50 88.00 47.30 46.60 400.00 400,00 12100 121.80 118.00 120.00 71.00 71.00 352.70 353.20 26 50 27 50 1330.00 1375.00 79.50 8220 91.00 91.50 146 00 147.00 102 00 103.00 205 00 200.00 194 00 175 0C 180 0 Cindu Key Clalmlndo Dell Mv Douwc Egberts EMBA Enks Fokker Goudsmit 17400 119.00 43.60 44.80 32.90 33.50 280 50 280.10 1735 00 i74ü.OO 113.00 113 00 113.00 113 00 178.00d 17800 179 OOd 180 00 14.60 15.20 16.50 16.50 358.00 360 00 67.70 71 00 54 50 53.00 9150 92 00« 57.00 58.00 52.50 53 50 155.00 152 00 89.40 89 4U 29.00 29 10 45,50 4500 46.001 44 lOd 18.30 I6.60d 172,00 172 00 80 00 94 50 95 00 60 00 G1.0O 116 50 135 00 36.80 37,80 65.50 65,70. 7.50 1.001 ia 1 IC N3gron NBMBouw Nedap Ned.Crediet Ned.Scheepshyp Ned Springst Nlerstrasz Nutncla GB Palembang Pal the Pont Hout 154 00 157.00 60.00 58.50 200.50 185 OOd 118.80 118.00e 3.85 3.85 1650 16.40 113.10 113.00 77.40 76.50 94 50 92 80 244 00 243.00 23 90 24.10 75.00e 75,10 320 00 322 00e 90 50 89 00 - 19 50 1950 41.50 94 00 93.70 10 40 10.40 124 00 124 00 108,50 109 00 142 60c 145 60 277.00 273.00 53.00 54 20 15.00 470 00 465.00 5950.00 6000.00 1255.00 1255.00 440.00a 365.00 375.00 33.20 33.r~ 115.00b 23 80e 23 J 7.20 7: 180.00 185.1 27 40 27. - 221.00 Rademakers RontearJisk Rommenholl Rijn-Scheide Texticl Tw Tilb Hyp bk Tv, Kabel H Twvnstra en G Ubbmk Ver. Glas» VMr-Stork Verso eert VRG Gem. Bet Wegen C eert 84 50 84.80 190 00 189 00 77.00 76.00 57.00 55.00 55.50 132.00 79 50 79. 13200 21... 288.00 285.00 585.00 588.00 580 00 582 C" 74.ÖÖS 490.00 495 C 4.30 4 1 100.00 952 88 20 88 70 90 00 89.00 37.00 3720 65.00 6620 51.00 49.70 130 00e 13150 65.00 65 50 3 25 3 30 202 00 202 00 America Fnd BelfVG BOG Chemical F Co! Gr Sh Concentra Goldmines Interbonds Japan Fund Leveraged New-York Ind Obam Old Court Dlr Sci Tech Sumabel Technology- Tokyo PH Unifonds Vance Sand Viking Wereldhave AMERIKA lorii Am Express All Richt Bcth Stee! Boeing Comp. Burroughs Citicorp Cons Foods Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp Ford Moto: General Elcctr General Motors Getty OU Gillette Gull Oil Honeywell Ine 72 50 71.50 198.00 198 00 134 00 134.00 127 30 127 40 146.00 145.80 212.00 213.00 149 00 149.00 166.00 167.00 30.10 ~~gg 26.80 2015 20.40 1399 00 1405.0" 143.00 142 0 1270.00 103.50 1 94 00 91 00 10.70 10.70 48.50 48.40 38 80 39.00 95 50 95.75 1850 118 40 118.70 22 80 5050 7500 35 00 24 00 63 50 64 30 3550 North Am Phil Polaroid Coop Quaker Oats RCA Rep Stee: Sears Rcctyjck Shell Ol! Spcrry Corp 38.40 62 20 35 CO 81.20 1 130.00 27,00 r. T&T (Ndli 186.00d 186.0C 102.50 It 13850 I! 104 20 11 76.001 123 60 i: B Comp Burr Corp C! PJ Em Colg Palm Contr D C Dart H Kr Dow Chem Eastm Kod or Corp d Motor 10 Gener El Gtner F Gener Motors Getty Oil Gillette Goodyear Hitachi Int Bus Mach Int FlaviFr Int TeMrTe! Kroger Lltt Ind Loekh C Merck A: Co Minn Mining Mils El Nab B: 75.00d 115.00 109.00 181.00 318.00 253.50 2 230.00 2 270.00 2 106.50 I 138.00 1 306 00 122.00 1 189.80 I 174.00 I 12300 I 91.00 I 795.00 316.00 72.90 111.50 108.00 179.50 a. PhC 177.50 177 Phil Morr 178.00 Phi! Petr 91.30 Pol Corp 84.00 Ptocl&Gamblc 165.00 1 Quak Oat* RCA Corp Schlumberge 72.80 121.80 112 50 5150 10150 105.00 166.50 12150 112.50 51.20 113.40 107.00 105.00 ABN Oblig AMRO AF AMRO OC AMRO AC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7