Hoorzitting tweede kamer over boycot Zuid-Afrika "Zuinig op lekker." Vervalste Hitler-dagboeken overgedragen aan justitie Tien procent drinkers consumeert helft alcohol Belastingaftrek werkkamer hoger Walmend protest in Cannes NCW wil volledige werkgelegenheid PZC/binnenbuitenland ELEURGESTELDE REACTIES OP REGERINGSNOTA Overwinning Thatcher oorspeld Gedetineerden in staking VERKOPER MET MILJOENEN SPOORLOOS fRIJDAG 13 MEI 1983 IEN HAAG (ANP/RTR) De Tweede Kamer zal een speciale hoorzitting houden, gewijd aan Ie regeringsnota over de boycot van Zuid-Afrika. Hiertoe heeft de commissie voor mitenlandse zaken besloten. Tijdens de hoorzitting, die gehouden wordt op maandag 6 juni, illen op het betrokken gebied werkzame actiegroepen, werknemers- en werkgeversorgani- (ties, kerkelijke instellingen en (enkele) onafhankelijke juristen gelegenheid worden '«Lboden hun zienswijze over de in de nota aangesneden problematiek kunnen uiteenzetten. een later tijdstip zal de regenngs- ktXta door de kamer worden bespro- itsi en of dit gebeurt is een daaraan isci [jijde uitgebreide commissieverga- >nci jnng dan wel tijdens een plenair ibat is nog onduidelijk. De commis- bleek niet eensgezind, reden waar- «_ide hoe handelen aan het 't"i jmerpresidium wordt voorgelegd, bomende week beslist de kamercom- ussie definitief over de wijze van [handeling van de Afrika-nota door ii Kamer. Nederlandse "Stichting VN-jaar or Sancties tegen Zuid-Afrika' idt het besluit van de regering om en eenzijdige economische sancties (ojgtn Zuid-Afrika te nemen, „bescha- tw lend, teleurstellend, aanvechtbaar n kortzichtig". Woordvoerders van |t stichting - een samenwerkingsor- ian van het Komitee Zuidelijk Afri- ,t. a en de Werkgroep Kairos - verweten ij |e regering op een persconferentie in pen Haag politieke onwil om maatre- nti flen te nemen tegen Zuid-Afrika, ten J einde dit land te dwingen afstand te aloen van de apartheid en Namibië [afhankelijkheid te verlenen: „Waar g«n wil is, is ook geen weg". Ie voorzitter van het Nederlands Ju risten Comité Mensenrechten, drs. De Cooker, meende dat zowel het inter nationale als het nationale recht wel degelijk een bruikbare juridische ba sis bieden voor maatregelen. De uit spraak van het Internationale Hof van Justitie, dat de apartheid „een ontkenning van de elementaire rech ten" is, en het - overigens door Neder land niet bekrachtigde - verdrag van 1973 waarin de apartheid wordt be stempeld tot misdrijf tegen de mens- Oliebestrijdster Mt-Kroes gaat mr Koeweit Man met slagtand ^doodgeslagen ROTTERDAM (ANP) De 27-jarige Rotterdammer G. C., die dinsdag van «n vrouw in haar woning aan de Rotterdamse Rauenhoffstraat een klap met de slagtand van een olifant had gekregen, is woensdag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De.viouw, de 22-jarige S. M., verklaar de'tegenover de politie dat de man, dieaj pas kort kende, met haar naar tiaar woning was gegaan. Zij was niet gediend van de avances die de man makte. DEN'HAAG (ANP) Minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat ver trekt zondag naar Koeweit om de autoriteiten daar een plan aan te °P4 bieden voor de opruiming van de olievlek in de Perzische Golf. Deolleverontreiniging in de Perzische do Golf, die enige weken geleden ont- :rki stond door een lekkende boorinstalla- ifi ue in Iran, is onbetwist de grootste Iqi milieuramp aller tijden. Het gaat om olievlek met een dikte van circa meter en een oppervlakte ter pootte van Nederland. Uitzonderlijke tap Rode Kruis lij Iran en Irak GENEVE (AFP) Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft woensdag een uitzonderlijke stap ge daan toen het Iran en Irak openlijk beschuldigde van grove schending van de mensenrechten tijdens hun nog steeds voortdurende oorlog. ^Gesproken wordt van standrechtelij ke executies van gevangen genomen i, het gewond achterlaten om te sterven van soldaten van de vijand en het willekeurig bombarderen van ;n en dorpen. Het neutrale, ge uit Zwitsers bestaande comité, dat moet waken over het nakomen de conventies van Geneve van 1M9 inzake oorlogvoering, zei dat 'se uitzonderlijke stap is genomen it Iran en Irak vertrouwelijke oproe- m hebben genegeerd. OSDEN 'AFP, RTR)-PremierMar- nret Thatcher van Engeland wint de t'kiezingen van 9 juni, zeggen de Inlse sterrenwichelaars Onon' van de Daily Mail baseert zich 'historische bewijzen' voor het oomen van een conservatieve over- ii mg Mevrouw Thatcher keert «I een werkzame meerderheid in het tyrhuis terug. Wttna Lee zegt: Maggie heeft de won in het midden van haar hemel dat is een gunstig teken" andere sterrenwichelaar, Nick k 'mpion, voorspelt dat Michel Foot oi Labour 'verantwoordelijkheden Men het parlement' op zich zal *tnen. Of hel politieke zijn laat hij in d midden. Van de Britse oppositie m alleen de liberale leider David kei de toekomst met vertrouwen tymoet zien De drie sterrenwiche- lors voorspellen hem 'terreinwinst can National Congress) zijn respec tievelijk „diep teleurgesteld" en „ge schokt" door de conclusie van de Nederlandse regering dat internatio nale verplichtingen eenzijdige econo mische sancties tegen Zuid-Afrika onmogelijk maken. Verkiezingen heid. zijn so-wie-so al van een hogere Bij tussentijdse verkiezingen in Zuid orde dan de volgens de NJCM- Afrika heeft Andreis Treumicht, de voorzitter ondeugdelijke argumenten leider van de ultraconservatieve te- tegen maatregelen die de regering genstanders van de regering-Botha de ontleent aan het Benelux- en het kandidaat de regeringspartij in het EEG-verdrag, en de internationale Transvaalse district Waterberg met overeenkomst over tarieven en han- 5.706 tegen 3.812 stemmen verslagen, del (GATT). De Zuidafrikaanse minister van ar- De SWAPO Southwest African Peop- beid. Fante Hotha. heeft zijn parle y's Organization) en het ANC (Afri- mentszetel met slechts een geringe meerderheid weten te behouden Hij haalde maar 621 stemmen meer dan de conservatieve tegenkandidaat in het district Soutpansberg, Tom Lang- ley. Botha is al 25 jaar afgevaardigde voor het zeer behoudende platte landsdistrict Soutpansberg, waar hij bij de algemene verkiezingen van 1981 nog een meerderheid van 3.647 stemmen behaalde. 'Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG De Hoge Raad vindt dal bezitters van een eigen huis een hogere belastingaftrek mogen toepassen voor het gebruik van een studeer- of werkkamer. In te genstelling tot de opvattingen van het ministerie van financiën en van alle belastinggidsen heeft de Raad bepaald dat de aftrek aan zienlijk meer behoort tg zijn dan alleen het evenredig deel van het huurwaardeforfait. De Raad. de hoogste belastingrech ter van ons land, heeft in een arrest van 30 maart 1983 inr. 21.592) be slist dat de aftrek 4 1-13 maal het evenredige deel van het huurwaar deforfait dient te bedragen. Daar naast blijven afschrijving op stoffe ring. verwarming en verlichting, en onderhoudskosten ook aftrekbaar. Het huurwaardeforfait is het be drag dat een huiseigenaar moet optellen bij zijn belastbaar inko men omdat hij geen huur betaalt. Inmiddels heeft het ministerie van financiën besloten om de belasting inspecteurs opdracht te geven de al ingediende aangiftebiljetten ambtshalve aan te passen. Voor waarde daarbij is wel dat de be trokken belastingplichtige al een aftrekpost studeer- of werkkamer heeft opgevoerd Heeft hij of zij dat met gedaan, bijvoorbeeld omdat het totaal bedrag minder is dan de algemene aftrek van maximaal f800, dan zal de inspecteur ge vraagd moeten worden om het bil jet alsnog te wijzigen. Verwacht wordt dat de uitspraak van de Hoge Raad de schatkist enkele tientallen miljoenen gul dens gaat kosten. Ook betekent de uitspraak veel extra werk voor de verschillende inspecties. Het verschil met de oude regeling blijkt duidelijk uit een willekeurig voorbeeld, van iemand die een huurwaardeforfait van f1560 op voert voor zijn huis. Tot nu toe kon hij voor zijn studeervertrek bijvoor beeld een vijlde deel f312) als aftrekpost opvoeren Dat bedrag mag hij nu met 4 1-13 vermenigvul digen, zodat zijn aftrekpost f 1272 gaat bedragen. Voor huurders heeft de uitspraak geen gevolgen. Voor hen blijft de regeling bestaan dat zij voor het gebruik van studeer- of werkka mer een evenredig deel van hun huur kunnen aftrekken. De Hoge Raad vindt dat huiseigenaren in een nadelige positie verkeren ver geleken bij huurders. PARIJS (RTR) Na een nieuwe nacht van rellen in enkele Franse steden heeft premier Mauroy don derdag extreem-rechtse elementen gekritiseerd voor hun aandeel in de studentenrellen tegen de onder wijshervormingen. Mauroy veroordeelde hun acties na dat negen politie-agenten en ver scheidene voorbijgangers, waaron der vier Nederlanders waren ge wond in het centrum van Parijs en gewelddadigheden werden gemeld tussen politie en studenten in de steden Cannes, Bordeaux en Lyon. Mauroy zei dat de demonstrerende studenten een minderheid waren en dat hun beweging een beperkte aanhang had. Hij herhaalde dat de voorgestelde hervormingen, die tot doel hebben de universiteitsoplei dingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en op technologi sche veranderingen, op 24 mei in het parlement behandeld zullen worden, ondanks de studentenei- l'TRECHT (GPD) Alle gedetineer den van het Pieter Baan Centrum in Utrecht, de psychiatrische observa tiekliniek van justitie, zijn woens dagmorgen in staking gegaan. Uit protest tegen de bezuinigingen in de werk, gesprekken met psychiaters en ONDERZOEKERS: RECLAME BEPERKEN psychologen en doen ze niet mee aan sportactiviteiten. Met de actie willen de gedetineerden het personeel van de kliniek steunen in hun verweer tegen het ontslag van 80 medewerkers van het centrum en de fusie van de kliniek met het Selec tie-Instituut. Justitie maakte vorige week aan de directies van beide ge vangenisinrichtingen bekend dat de vorig jaar voorgestelde bezuinigings- matregelen nu definitief zijn. In het Pieter Baan Centrum worden mensen op wie de verdenking rust dat zij zware misdrijven hebben gepleegd, psychiatrisch onderzocht waarna rap port aan de rechtbank wordt uitge bracht. In het selectie-instituut bekij ken deskundigen naar welke inrich ting iemand moet die door de recht bank tot dwangverpleging (tbr) is veroordeeld. sen In Lyon werden in de nacht van woensdag op donderdag ten minste acht politie-agenten gewond bij schermutselingen met studenten die met stenen en benzinebommen gooiden en barricaden in brand staken Ook in Bordeaux vielen zowel aan politiezijde als aan de kant van de studenten gewonden. Foto: in Cannes staken medische studenten t woensdag i autobanden in brand waardoor de haven in dikke zwarte rook werd gehuld. tVan onze redactie volksgezondheidi de omvang van problematisch alco- DEN HAAG De tien procent zwaar- holgebruik in Rotterdam en Limburg. holhoudende dranken. De rijksover heid zou maatregelen moeten nemen op het terrein van de voorlichting, de hulpverlening en het aanbod. Gemeenten zouden zaken moeten re- t ADVERTENTIE) Je hebt van die dingen, die te lekker zijn om op te bezuinigen. Neem nou Echte Boter. Die is niet alleen lekkerder, maar ook lichter verteerbaar. En bovendien zitten er natüürlijke vitaminen in. Allemaal dingen om zuinig op te zijn. Niet te versmaden. bruiker zelf, zijn omgeving en de sa- - menleving als geheel ste drinkers blijken de helft van alle Het" bekende verschijnsel dat men Er moeten maatregelen komen voor alcohol in ons land te consumeren, minder zegt te drinken dan men in het verminderen van de vraag naar Dat is een opmerkelijke conclusie uit werkelijkheid doet blijkt ook uit dit alcohol, voor het veranderen van de een onderzoek naar het zogeheten onderzoek weer hulp aan probleemdrinkers en ter problematische alcoholgebruik. Een Ongeveer een op de tien alcoholge- beperking van het aanbod van alco- rapport daarover is aangeboden aan bruikers blijkt problemen met het staatssecretaris Van der Reijden drinken te hebben. Vooral deze drin- volksgezondheid). kers lopen risico's voor hun gezond- Er moeten maatregelen komen om heid en veroorzaken maatschappelij- het aanbod van bier, wijn en gedistil- ke problemen. De daarmee samen- leerd te beperken, zo menen de rap- hangende kosten worden volgens het gelen als sluitingstijden van horeca- porteurs. Men denkt aan beperking in rapport grotendeels op de samenle- bedrijven, afgifte van tap-, slijt- en de afzetbevordering, zoals reclame, en ving afgewenteld- kantinevergunningen en hulpverle- aan maatregelen in de distributie- Onder groepen jongeren en onder ning. Provinciaal kan bijvoorbeeld sfeer, zoals het verbieden van alcohol alleenstaanden, werklozen en ar- worden bevorderd dat plattelandsge in openbare gelegenheden. Aanbevo- beidsongeschikten komt een aanmer- meenten zoveel mogelijk tot gelijklui- len wordt de accijns op frisdranken te kelijk hoger percentage problemati- dende horecasluitingstijden komen verlagen en de alcoholaccijR3 te ver- sche drinkers voor. Bij gescheiden Uit het onderzóek blijkt, dat vooral hogen. werkloze mannen bijvoorbeeld, al- behoefte bestaat aan het opsporen In dit rapport is een overzicht opgeno- dus het rapport, gaat het om een op van probleemdrinkers in de zoge- men van de belangrijkste resultaten de drie. naamde eerste lijnszorg, zoals bij de van twee onderzoeken naar de aard en Het rapport noemt mogelijkheden huisarts. De ondervraagden bleken voor een samenhangend alcoholmati- slecht op de hoogte van de bestaande gingsbeleid. Dat zou moeten worden hulpverleningsmogelijkheden. gericht op het zoveel mogelijk beper- Verheugend vinden de rapporteurs ken van de gezondheidsrisicio's en dat de meerderheid der ondervraag- sociale problemen door overmatig den het invoeren van consumptiebe drinken Daarbij gaat het om de ge- perkende maatregelen zou steunen. Marechaussee gaat buitenlanders in treinen controleren (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Mensen van" de Ko ninklijke Marechaussee zullen bin nen enkele dagen controles gaan uit voeren in de treinen die van Roosen daal naar Rotterdam rijden. Het gaat met name om de controle van de papieren van buitenlanders. De Ma rechaussee oefent de laatste vijf, zes jaar het 'binnenlands toezicht vreem delingen', zoals het officieel heet. uit in de zuidelijke provincies. De con trole in de NS-treinen ligt in het verlengde hiervan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie is er een simpe le reden om de steeksproefgewijze controle, die de Marechaussee tot nu toe op het station van Roosendaal uitvoerde, tot de treinen uit te brei den Die treinen staan gewoon te kort stil op dat station". Het gaat om een proef die ongeveer zes maanden zal gaan duren. Daarna wordt bekeken of de tijdelijke rege ling een meer permanent karakter moet gaan krijgen. IN EEN NIEUWE DIMENSIE DEN HAAG (ANP) Het Neder lands Christelijk Werkgeversver bond (NCW7) wil de doelstelling van volledige werkgelegenheid handhaven. Maar aangezien dit niet voor het einde van deze eeuw te verwezenlijken is, moet het be schikbare werk over meer mensen worden verdeeld, waardoor de doelstelling volledige werkgele genheid een geheel nieuwe dimen sie krijgt. Dal staal in de discussie nota 'Naar volledige werkgelegen heid?' van de christelijke werkge vers. die hiermee de mening van hun achterban willen peilen. De nota vraagt de leden te kiezen tussen een meer sociale verdelings- lijn die de economische groei kan bedreigen en een harde economi sche koers, die wel herstel op lange termijn biedt, maar vooralsnog ook massale werkloosheid. De leden wordt ook gevraagd concrete mo- gelijkheiden tot arbeidsduurver korting aan te geven die men in de eigen ondermemng ziet. Het NCW wijst in de nota het onvoorwaardelijk recht op een ar beidsloos inkomen af De mens heeft in de opvatting van de christelijke werkgevers in beginsel de plicht waar mogelijk in eigen onderhoud en dat van het gezin te voorzien Zo levert men tevens een bijdrage aan de instandhouding van onze op arbeidsverdeling geba seerde samenleving en aan de col lectieve voorzieningen. Deze visie vereist een beleid gencht op volle dige werkgelegenheid. ADVERTENTIE HAMBURG (DPA AFP RTRl Het Westduitse weekblad 'Stern' heeft woensdag alle documenten inzake de vervalste Hitler-dagboeken aan het mn'de Bntsi Laböür~paHtj Efket_ H™tmre overeedraeen. naai m Hitler-relikwieen in Stutt- t de DDR voor de verval gart. Konrad Fischer wiens echte singen verantwoordelijk is. zoals Ster naam Konrad Kujau is. De man is bij de Westduitse justitie bekend nadat -directeur Henri Nannen eerder be weerde. overeenstemming bereikt over radicaal verkiezingsprogramma, drastische koerswijziging belooft Labour op 9 juni de algemene vkiezingen wint. Het manifest, geti- ■d 'Nieuwe hoop voor Groot- httanniê' wordt volgende week offi- afgekondigd Een samenvatting 'i de belangrijkste punten belooft kiezers sluiting van alle militaire met kernwapens, opzegging ii het lidmaatschap van de Europe- 'Gemeenschap. en afzegging van de 'Melde Trident- en kruisraketten. Stern zei in een verklaring dat het verder de justitie op de hoogte zal houden van de uitkomsten van een eigen onderzoek. Intussen liet Gerd Heidemann weten dat hij in beroep zal gaan tegen het ontslag dat Stern hem dinsdag op staande voet aanzeg de. Stern heeft ook een commissie gevormd voor een idtern onderzoek naar de zaak. Heidemann zei dinsdag dat de dag boeken afkomstig waren van een han- in 1975 een onderzoek tegen hem was Volgens de krant 'Stuttgarter Nach- ingesteld wegens de verkoop van wa- richten' heeft Kujau verder niet alleen pens en munitie. Het onderzoek was de dagboeken voor negen miljoen stopgezet toen bleek dat Kiyau alleen mark aan Heidemann verkocht maar voor verzamelaars werkte. heeft hij de dagboeken de afgelopen Buren zeiden woensdag dat ze Kujau jaren zelf geschreven, sinds februari niet meer hebben ge- In een radio-interview zei Heidemann zien. woensdag dat hij de negen miljoen Zijn winkel in het souterrain van zijn mark van Stern aan Kujau heeft woning is dicht en wordt bewaakt met betaald die ze „verder had geleid" Hij videocamera's Kujau is volgens een zei dat Kujau hem dinsdagmorgen van die buren een Oostduitse vluchte „kennelijk vanuit een Oostblokland" ling die inde jaren'50 naar het westen had gebeld en had bekend dat de vluchtte. Maar uit niets is tot nog toe deeltjes niet afkomstig waren van een generaal van het Oostduitse leger, zoals hij eerder had gezegd Volgens een woordvoerder van de uitgeverij Gruner und Jahr. die Stern uitgeeft. Bernd Schiphorst, is de in houd van de dagboeken niet voor de eerste publikatie geverifieerd Naar nu is gebleken zijn ze grotendeels overgeschreven uit een uit 1964 date rend boek van de historicus Max Domarus. Twee redacteuren hadden ze aan een onderzoek onderworpen en overeen komsten met Domarus' werk gevon den. Maar het was niet bij hen opge komen dat dit boek was overgeschre ven. De betrokken redacteuren zijn inmiddels overgeplaatst. De Vaderlandse Fietsvakantie. Dat is ontdekken dat Limburg een beetje buitenland is. U'e doen dit jaar de Vaderlandse Fietsvakantie. Kris kras door Zuid- Limburg. Dal wordt klimmen en dulen. Dus houden we 'l op 40 km per dag. De Botanische Tuin in Kerkrade staat op het programma. En de kastelen rond Vbachsberg. Maar beginnen doen weopNederlands hoogste plekje: de Vaalserberg (322,5 m). In Raren staan de oudste zgn. „vakwerk"-hut:en van Limburg. Op weg naar Gulpen rijden we door holle landweggetjes. Flora en Fauna is èchl onnederlands daar. We wandelen door het Savelsbos. En zijn, boven en onder de grond, toerist in Valkenburg. In Cadier en Keer bezichtigen we het Afri ka- museum. In .Maastricht blijven we een dagje extra. Alleen al om dat schitterende gerestaureerde centrum. Onze hotelletjes hebben u op tijd besproken. De fietsenvakman, de boekhandel, de VW'i de ANWB en stichting fiets! Post bus 7120, 1007JC Amsterdam, tel. 020 -44 6993, hebben prima suggesties en leuke boekjes voor allerlei Vaderlandse Fietsvakanties. Vakantie op de fiets. Dan doe en zie je nog eens iets.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5