DE LAATSTE POLDER Pastorale praktijk voor ambtsdragers Vierde macht Stimulator' van de welvaart Sombere vooruitzichten voor economische top PZC/°Pinie en achtergrond 4iriji VRIJDAG 13 MEI 1983 1Door Henk Colb) President Ronald Reagan heeft voor de negende topconfe rentie van 's werelds belangrijkste geïndustrialiseerde landen een rustieke en historische plek uitgezocht: het in zijn koloniale eenvoud gerestaureerde en gereconstrueerde Williamsburg in Virginia, waar ooit een flink stuk van het politieke denken, dat aan de Amerikaanse revolutie ten grondslag heeft gelegen, werd geformuleerd. De zeven staatshoofden en regeringsleiders, die zaterdag 28 mei per 'helikopter zullen neerstrijken op het grasveld met de achttiende-eeuwse kanonnen achter het oude gerechtsge bouw, gaan drie dagen van moeizaam beraad tegemoet. Naar algemene verwachting zullen de diepgaande politieke en economische geschillen tussen de VS en hun belangrijk ste partners in Williamsburg niet nader bij een oplossing kunnen worden gebracht. En de kans bestaat, dat zij nog worden aangescherpt. Het instituut van deze topconferen ties is al vele malen aangevochten. Kleine maar economisch belangrijke landen als Nederland zouden er —«raag bij zijn natuurlijk, doch zolang dit niet het geval is houden zij het erop dat deze bijeenkomsten de ar beid van andere internationale over- legsorganen uithollen. De samen spraak van de opperhoofden van de VS, Japan. Frankrijk, de Bondsrepu bliek, Groot-Bnttannië, Canada en Italië, alsmede de voorzitter van de -Europese Commissie, is veroordeeld 3ot de suggestie van een succes, al ware het slechts om een bizarre 'Bnslukkmg als die van het vorig palaver te Versailles te voorkomen. -Te Washington heeft Ronald Reagan in de afgelopen weken steeds op- nieuw de rode lopers laten uitrollen - voor deelnemers aan de topconferen- ..tie. Deze inventarisatie heeft op het economisch terrein waartoe het weekend-gesprek zich heet te beper ken, fundamentele tegenstellingen bevestigd, die zozeer te maken heb- ben met de politieke benadering van de coëxistentie van Oost en West, dat de 'gezamenlijke verklaring', die Reagan op maandag 30 mei gaat voorlezen, niet veel meer kan zijn •dan een bevestiging van democrati sche beginselen en een verwerping van isolerend protectionisme. Televisienieuws Minstens vierduizend journalisten, 2500 man logistiek noodzakelijk per soneel. een duizendtal adviseurs en ongetwijfeld nog vele andere belang stellenden in de een of andere officië le functie, komen op enige afstand de 'openhartige, niet gestructureerde gedaehtenwisseling' gadeslaan van .een achttal politieke leiders in een soort openluchtmuseum, dat voor dit goede doel hermetisch van de buitenwereld wordt afgesloten. Vol gens de organisatoren hebben zij er zelfs voor gezorgd, dat de delegaties rechtstreeks, per satelliet worden voorzien van het televisienieuws, zo als dat thuis wordt uitgezonden. Kosten noch moeiten zijn gespaard, kortom, al zijn de Amerikanen niet scheutig met de cijfers. Zij hopen die kosten wel lager te houden dan de acht miljoen dollar, die de Cana dezen ervoor hebben neergelegd twee jaar geleden, en dan vooral vanwege het niet mis te verstane beroep dat de Amerikaanse over heid heeft gedaan op het bedrijfsle ven om goederen en diensten gratis ter beschikking te stellen. Alle nobele inspanning ten spijt dreigt de top uit te dijen tot een optocht van politieke praalwagens. Geen zinnig mens kan veronderstel len dat de leiders van de vrije wereld, afgezien van de tijd voor diners en recepties, in zeven uur en drie kwar tier vergaderen, de wereld aanmer kelijk zullen verbeteren, omdat zij ieder voor zich hun nationale belan gen zorgvuldig in het oog blijven houden en hoe dan ook geneigd zijn elkaar de schuld van de problemen toe te schuiven- Geldmarkt De VS voelen er bijvoorbeeld niets voor om via ingrepen op de geld markt de koers van de dollar omlaag te drukken. Ook de Nederlandse minister van financiën Ruding bij voorbeeld denkt dat zo'n maatregel weinig blijvende waarde zou hebben. De dure dollar schaadt echter niet alleen de Amerikaanse economie, maar ook die van andere landen en legt een enorme druk op de ontwik kelingslanden. De Amerikanen heb ben zich niet erg ontvankelijk ge toond voor buitenlandse aandrang er toch ten minste voor te zorgen dat al te wilde koersschommelingen wor den afgedempt. De Franse president Mitterrand, door binnenlandse problemen ge teisterd, wil een nieuwe monetaire wereldordening, gebaseerd op de dollar, de Japanse yen en de Europe se rekeneenheid, teneinde de dollar van zijn overwegende rol te ont doen. Hij zal dat betoog ongetwij feld in Williamsburg herhalen. Waar Reagan voortdurend de na druk legt op blijken van economisch herstel, waarvan ook in de Bondsre publiek en Groot-Brittanniè tekenen merkbaar zijn, is er geen suggestie van betekenis voorhanden omtrent de manier waarop de rest van de wereld daarbij kan worden betrok ken. De laatste De greep die Reagan via een Ameri kaanse exportwet wil krijgen op de westelijke handel met de Sovjet unie. blijft een uiterst teer punt in de relaties met Europa. Ook de nauwe lijks meer subtiele strijd om de tradi tionele landbouwmarkten, moet voor de duur van Williamsburg tus sen de coulissen worden geschoven, zo goed als een Europees verlangen om schulden van Oostbloklanden in betalingsmoeilijkheden, zoals Polen, opnieuw te structureren. De ontwik kelingslanden met hun variatie aan armoede en schulden kunnen maar ternauwernood aan hun betalings verplichtingen voldoen een crisis blijft dreigen. Mitterrand heeft zonder veel omhaal gezegd, dat hij na de conferentie in Williamsburg wel zal uitmaken welk nut zulke bijeenkomsten in de toe komst nog hebben. Van meer zijden is gesuggereerd, dat deze top wel eens de laatste in zijn soort zou kunnen zijn, als we derom blijkt dat de resultaten voor namelijk een cosmetische betekenis hebben, waarmee elk van de deelne mers in eigen huis kan doen wat hij wil. Bij steeds groeiende tegenstellingen is de voorbereiding van de topconfe rentie vooral een inspanning geweest om opzichtige mislukking te vermij den. Vlaggen, parades, saluutscho ten, ritjes in oude karossen en kolo niaal uitgemonsterd bedienend per soneel kunnen daaraan niets veran deren. Maar wie weet wat de geza menlijke bede om vrede nog uithaalt die Reagan ook op het programma heeft gezet. Tfamerleden en ministers mogen l\. denken dat zij de mensen zijn die de machinerie in beweging zetten die de maatschappij draaiende houdt, het zijn de ambtenaren die de raderen vormen, en de olie.. Het is niet voor niets dat de ambtenarij al lange tijd geleden voor hel eerst werd omschreven als de Vierde Macht, naast de klassieke drie de wetgevende, de uitvoerende, de rechtsprekende. Je zou de vierde macht als de voedende macht kun nen beschouwen: het zijn, niet bij uitsluiting van anderen maar wel voor een groot deel. de ambtenaren die voor de informatie zorgen waar mee de wetgevende en de uitvoeren de machten aan het werk gaan. Het zal duidelijk zijn dat het moeilijk is een trein een andere richting uit te sturen wanneer die eenmaal door de ambtenarij op de rails is gezet Daar voor is zowat een sabotage-poging nodig. Je moet de brug opblazen om te voorkomen dal de trein er onge hinderd overheen dendert. Er zijn talloze voorbeelden die die stelling illustreren, maar daarover zo. Het frustrerende is je met een bepaalde zaak in principe alle kan ten op kunt. maar dal het al heel moeilijk wordt om een diametraal andere beslissing te nemen wanneer om eens een voorbeeld te noemen er een ambtelijke nota over een bepaald onderwerp is verschenen. Op grond daarvan neemt om 't abstracte voorbeeld even uit te werken een minister zijn besluit, kiezend uit de vijf hem voorgelegde alternatieven. Dal lijkt natuurlijk mooi. maar vergeten wordt dat er buiten die vijf mogelijkheden nog minstens 39 ongenoemde alternatie ven bestaan. Op die manier komt besluitvorming tot stand, meestal althans. Daarin schuilt weinig kwaad, aangezien er immers geen samenzwering is die de Vierde Macht de touwtjes in handen heeft gegeven en de politici tot pop petjes aan een touwtje heeft ge maakt. maarzo gaan die dingen. Het is overigens ook het probleem van het parlement: de kennisachter stand van 150 individuele kamerle den en hun handjevol medewerkers op de departementen is bijzonder groot Dat is niet zo erg aangezien parlement en kabinet de grenzen moeten aangeven waarbinnen het beleid door de ambtenaren wordt uitgevoerd, maar de praktijk leert dat die grote lijnen maar zelden duidelijk worden uitgezet door een vaak te detaillistische Kamer, die daardoor een gat laat ontstaah waarin veel moois, en lelijks, onge hinderd tot ontwikkeling kan ko- 7VTu wat dichter naar huis: de gang 1V van zaken rond de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' illu streert dat het haast ondoenlijk, maar niet onmogelijk is om de mam moettanker waarmee de Vierde Macht soms vergeleken wordt, in een andere dan de gekozen richting te sturen. De kwestie van de minimum capaciteit van de marinebouwpoot (één miljoen manuur versus 1,235 miljoeni is er een duidelijk voorbeeld van Al vanaf het begin van de RSV- deconfiture. in een periode waarin in ambtelijk kring de besluiten van minister Van Aardenne werden voorgekookt, gingen de betrokken deskundigen en ambtenaren van economische zaken op die één mil joen uur zitten. De Schelde zelf. en later ook de Kamer, kon piepen zoveel als men wilde, de getallen van het ministerie waren bijkans heilig verklaard en onaantastbaar. Het probleem deed zich voor dat Van Aardenne geheel op de lijn van zijn ambtenaren bleef zitten, geheel los staand van de vraag of de ideëen van de KMS zelf wellicht niet veel realistischer waren. Wal dat laatste betreft, dat kon wel zo zijn, maar men had er weinig boodschap aan. De discussies werden immers al lang op een ander niveau dan dat van een feitelijke vergelijking van uitgangs punten gevoerd. T Jiteindelijk kwam er toch een LJ werkbaar compromis uit de buurt, maar dat gebeurde pas nadat de Tweede Kamer éérst een motie genegeerd zag en uiteindelijk, met veel onderhuids geweld, de minister moest bewegen tot een gesprek met de Schelde zelf. Dat gebeurde alle maal niet omdat de mensen van de KMS zulke mooie ogen hebben, maar omdat zij een uiterst effectieve, niet genoeg te waarderen lobby hadden opgezet die de Kamerfracties voort durend voedde met zeer betrouwba re cijfers. Opvallend in dit verband: het idee om de minister zelf met de KMS te laten praten, kwam niet van CDA-er Joost van lersel, maar was gesuggereerd door de mensen van de Schelde. Uiteindelijk liep deze zaak -relatief gezien met een sisser af. maar er was veel kunst- en vliegwerk en volharding voor nodig. De Schelde, én de Tweede Kamerfracties, moch ten objectief gesproken méér gelijk hebben dan de minister, er is echter een meer dan normale inspanning voor nodig om dat gelijk ook binnen te halen wanneer je het op die Vierde Macht moet bevechten. Van Aerdenne DEN buit ull< H et is lang geleden dat onze ruige, dicrevellen-dragendc voorvadu iatic ebc zich in deze moerasdelta vestigden. Behalve met het tradition dobbelen, drinken en vechten, hielden ze zich vooral bezig met droof CU blijven. Dat laatste was een hele kunst in de doolhof van waterlop )pet zandplaten, zeearmen, riet- en griendwildernisse, riviertjes, kreken ota spaarzame droge plaatsen. Het vrijgevochten leven van Batai en Kaninefaten en andere stammen moge ons dan als uiterst romantiscl eaij aantrekkelijk ongebonden voorkomen, voor hen zal het vooral onci erin fortabel zijn geweest. De gemiddelde leeftijd van zo om streeks 37 jaar, wijst daar ook al op. Geen wonder, een altijd voortdu- geschikt te maken voor het cfcme rende combinatie van vocht en waarvoor ze gebruikt worden koude doen zelfs de meest verharde wildebrassen voortijdig ineen schrompelen tot kromgetrokken grijsaard. Het duurde dan ook niet woord is ja! Heel veel van dij* lang of Bataven en Friezen deden te polderen gebieden liggen li pogingen hun Biesboschachtige derde wereld. Tussen nu e woongebied te herscheppen tot jaar 2000 zal de wcreldbevolkl permanent droge leefplaatsen. Het met meer dan twee miljard toe recept is bekend men werpe men. Het merendeel van die rix terpen en vliedbergen op en het me komt op conto van die begin is er. Daarna verbindt men derde wereld, waar de bevolkte s' de opgeworpen hoogten met dijkjes het hardst groeit. aan of verhoogde wegen als men van Om al die toekomstige ik:. i»e.' die wegen en/of dijken een circel of goed, dat wil zeggen beter dc K carré maakt, is de omslotenheid te voeden, met de wereldvoer In compleet. Dat is de oorsprong van produktie met veertig procer.:R^r de polder nemen. Voor de ontwikkeling;: tt® 'De eerste boer dood, de ticeede den betekent dat minstens i «r moeten ontsloten en ïngerichtifie bl den. Dit alles is nodig om zi Zijn polderwerken buiten derland nodig? Het korte; indt pa R01 boer nood. de derde boer brood'.', verdubbeling. Harde realiteit aldus het fameuze gezegde van echter dat het opvoeren va- toepassing bij polders en inpolde- voedselproduktie momenteel ringen. Ik moet iedere keer als de leen lukt in de westerse lande: werkgelegenheid in ons land aan de daar niet tot volle vreugde orde komt en zijn er dagen dat iedereen). Alleen inhetwestens dit woord met valt? denken aan de structuur èn de vakbekwa nieuwe inpolderingen. Want daar- heid zodanig, dat de produktits mee schep je zowel langdurige der veel moeite verder opgestt werkgelegenheid, bevorder je ten kan worden. Het inpolderen i zeerste de innovatie (inpolderen is nieuwe gebieden in allerlei ons moeilijk werk en vraagt creativi- kelingslanden. kan op velerlei teit!als de investeringen i inpolde- bied een sprong vooruit beteka ren vraagt kapitaal verschaffing) als de welvaart op lange termijn. Om over voedselvoorziening, re creatie. natuurbescherming etcete ra nog maar niet te spreken. Trou wens, het vergroten van je land op vreedzame wijze is bittere nood- Nieuwe, vruchtbare grond uit zaak voor een delta die zo overbe- aan vakbekwame boeren, a volkt is dat er regelmatig tekenen niet met steun van een ral P van irritatie en dergelijke ontstaan, land. betekent meestal een spi puur vanwege de te dichte pak- vooruit voor een gebied of land king. Gebieden waarin meer dan stimulans die daarvan uitgaat! duizend mensen per vierkante kilo- geert vaak als startpunt voori meter wonen, zijn eenvoudigweg te hele nieuwe ontwikkeling. Dit dicht bevolkt om van een optimale l°s van de toename van de vr1 leefsituatie te kunnen spreken. produktie. Als je dan weetdii: Afrikan nog zo'n 25 miljoen hew. (achtmaal zo groot als Nedertoi Is ons land ergens een goede lngepolderc, kan wordelli lrt Lnaam in heelt dan is het op Amerlka npg 23 miljoen het gebied van ontwateren, bedij- -- ken en inpolderen. Op dat terrein hebben we wereldfaam. In het afgelopen najaar is er een groot internationaal congres ge houden in Lelystad (op de bodem van onze nieuwste polder) onder het motto 'polders of the world'. Het woord 'polder' moge puur Ne derlands zijn van oorsprong, nu is het dé term overal ter wereld voor landbouw, de recreatie en dei min of meer vlakke gebieden die tuurbescherming moeten we. omgeven zijn door dijken of wallen 'an8 het ka"- doorgaan met in) en waar de waterstand onafhanke- deren. Om te beginnen lijk van de omgeving kan worden Markerwaard. Willen wij eenl beheerst. Meer dan de helft van al dende wereldrol blijven spelen onze cultuurgrond is polderland poldergebied, dan zullen wijl (plus minus twee miljoen hectare) dan ook permanent actief mo« dus aan het water ontworsteld en zÜn °P dit terrein. Nu is hetno< onder de zeespiegel gelegen. Maar dat als er waar ter wereld ook i naar schatting is er nog zo'n zes- J J* - honderd miljoen hectare op de we reld, die via onze poldertechniek verbeterd, bewoon- en bewerkbaar gemaakt kunnen worden. Die zes- nog 16 miljoen hectare, dan ismf een duidelijk wat er allemaalopi gebied nog kan gebeuren. Moeten we in Nederland dn gaan met polderwerfa Voor mij een overbodige vraag! ten behoeve van de werkgele? heid, de bevolkingsdichtheid,! inpolderen wordt gedacht, er roep op ons op onze kennis vakbekwaamheid wordt gedus 'Inpolderen' is vanaf het begin' onze jaartelling een woord ge** honderd miljoen hectare bestaan dat vooraf ging aan het be? een deel uit allerlei moeras achtige gebieden die (nog) onbe woond zijn en helemaal ingepol derd kunnen worden. Voor een be- *welvaart'. Zo ooit. dan geldt 1 m.L zeker in 1983 en in 2000 enn later. Niet alleen in NedaS maar zeker ook voor al die lana langrijk ander deel echter zijn ze al die nog zoveel vooruit moeten. der (brede) maatschappelijke cussies en meer inpolderen op een of andere wijze in gebruik. Door betere bedijking kunnen ze gevrijwaard worden van verdere dat niet een aardig motto zijn' overstromingen (bijvoorbeeld de komende jaren? Bangladesh). De drainage en irriga- tie moeten verbeterd worden. Ze mr Gerard W. Smallegtu DE! Is het niet de moeite waard te ontdekken dat mensen elkaar meer te geven hebben dan hun maatschappelijk bepaalde situatie doet vermoe den? Dat mensen elkaar nodig hebben in hun vragen, hun twijfel, hun angst, maar ook in hun trouw, hun bemoediging, hun troost?" Woorden uit de inleiding van een boekje waarmee de Wolphaartsdijkse predikant R. E. da Costa zich richt tot ambtsdragers en bezoekers van de kerk. 'Uit het leven gegrepen', is de titel, waarna de ondertitel de bedoeling duidelijk maakt: pastorale praktijk voor ambtsdragers. Lezers van de rubriek 'Stemmen uit de kerken' kennen collega Da Costa als een bewogen scribent, voor wie een aantal zaken zeer centraal staan. Hij gelooft In het tegoed van de gemeente van Christus. En dat op tweeerlei wijze: er zijn nog te weinig aangeboorde krachten in de gemeente verborgen. En: als die krachten uit de gemeente werkelijk ontplooid zouden worden dan zou een geweldige dienst aan de samenleving worden gedaan Immers in die samenleving worden mensen hoe langer hoe meer op zichzelf teruggeworpen. Automatisering en economische recessie dwingen tot een strijd om het bestaan, dwingen om verkregen welvaart krampach tig te verdedigen. „Velen komen tussen wal en schip terecht Jeugdwerkloosheid en gedwongen ontslagen stellen hoge eisen aan huwelijk en gezin. Echtschei dingen nemen toe. In één-oudergezinnen ervaart men de pijn van een leven in afhankelijkheid van anderen. De onmacht over die situatie uit zich in neerslachtigheid en agressie.... Door de instanties wordt men vaak van het kastje naar de muur gestuurd Meer dan ooit is er behoefte aan contact, begnp. hartelijkheid", zo lezen wij weer uit de inleiding. In zijn hoekje wil collega Da Costa een gesprek binnen de gemeente op gang brengen Over de vragen die onze samenleving stelt en waarop het antwoord zo koud en ik-gericht wordt ingekleed Maar ook over de wijze waarop de gemeente van Christus met die vragen mag omgaan, vooral mag omgaan in het contact met levende mensen, concre te situaties. Daartoe worden een tiental praktijk voorbeelden van ontmoetingen beschreven, steeds voorafgegaan door een korte analyse van een be paald maatschappelijk probleem. Na het beschreven praktijkvoorbeeld stellen vragen een groep bezoe kers in staat om op het geschrevene in te gaan. Om zo te komen tot verheldering van inzicht en tot een aanscherpen van de gevoeligheid om in situaties zinvol werk te doen als bezoeker namens de kerk. Aan de tien praktijkvoorbeelden gaat een kort hoofdstuk vooraf, waarin de schrijver een omschrij ving geeft van wat voor hem pastoraat is. Hij definieert zonder de pretentie een uitgewerkte theologie van het pastoraat te geven huisbezoek als een poging 'om in navolging van Christus, luisterend en vragend die gevoelens, gedachten en woorden in je naaste te wekken, die hem kunnen helpen, zichzelf te verstaan als een uniek en onmis baar schepsel levend in de gemeenschap met God en zijn medemens' Flitsend De trefwoorden uit deze omschrijving worden, alweer, kort toegelicht. Hel geeft aan deze doorden king iets flitsends. Iets dat best nog wat breder mag worden bemediteerd. Het flitsende geeft het geheel iets boeiends, het geeft echter ook een aantal eenzijdigheden. Ik denk dan bijvoorbeeld met name aan wat gezegd wordt over de deskundige hulpverlening (bedoeld zijn de psychiater of de maatschappelijk werker). Wanneer Da Costa schrijft: „De hoop op verandering, de bereidheid om samen de donkere tunnel in te duiken in de vaste overtuiging dat er in Jezus' naam voor ieder nieuw leven mogelijk is, ontbreken vaak aan de deskundige hulpveren begrafenisgangers wordt mij geregeld doorgeseind door twee organisten die in Amsterdam een dagtaak hebben aan de begeleiding in de aula's!) Maar goed: naast deze vragen, veel waardering voor de opzet van Da Costa's boekje. Het geeft aan groepen bezoekers stof tot meditatie, verwerking, (ook methodisch: bijvoor beeld het rollenspel, de muurkrant, de vragen na elk praktijkvoorbeeld). Het komt op frisse wijze tege moet aan de behoefte aan toerusting binnen de gemeente Ik zou bijvoorbeeld best een seizoen uit de voeten kunnen met de pastorale werkgroep aan de hand van dit boekje De praktijkvoorbeelden zijn zeer herken baar, de vragen daarna zeer verhelderend. Toch moet mij ook hier een opmerking van het hart De praktijkboorbeelden zijn geconstrueerd Het zijn. hoe boeiend ook. beschreven situaties en gesprek ken. Daarom zijn zij ook naar mijn beleven te glad. te goed voor het doel. Te weinig een echt gesprek, met zijn stiltes, zijn gevoelens Wanneer deze gesprekken op de band zouden staan, hoe zou er dan op gereageerd worden? Ik kon mij niet aan het gevoel onttrekken dat de schrijver het te mooi. met teveel humor heeft gedaan Dat is het riskante van een geconstrueerd gesprek. Dat gaat maar zo met de schrijver lening dan zet ik toch een vraagteken De deskundige hulpverlening is toch niet helemaal recht gedaan wanneer zij wordt getypeerd als 'be staansverheldering'. Ik noem dit maar als voorbeeld. Wat in een paar regels wordt gezegd over de betrokkenheid van het pastoraat op maatschappij en wereldpolitiek is bepaald te weinig. Juist daar leven op dit moment de grote vragen en verlegenhe den binnen de kerk! Er zou nog veel te zeggen zijn over de woorden waarmee Da Costa dit hoofdstukje afsluit: „Niet zijn kennis en inzicht maken de huisbezoeker bruikbaar voor zijn pastorale taak, maar de gave om zijn medemens aan te zien zoals Christus hem aanziet als een uniek en onmisbaar schepsel die niet buiten de Gemeënschap met God en zijn naasten kan leven". My way Gcsaeculariseerde mensen reageren hier schou derophalend, nihilistischer ook, op. Zeggen: ik red het nog hest aardig en zo niet I did it mv way (om een citaat te geven van Frank Sinatra's song die zich weer in een populariteit mag verheugen. Zelfs in crematoria en aula's van begraaf plaatsen! Met name indien iemand wordt begraven die zelf moord heeft gepleegd De macabere humor van de begrafenisondernemers op de loop. en wordt dan een vertekening van de werkelijkheid. Natuurlijk: het geconstrueerde dient het doel een groep te laten invoelen wat aan de orde was. En in die zin zijn de praktijkvoorbeelden best geslaagd en zinvol Onecht Maar toch: het geschreven gesprek, niet een echt verbatim (gespreksverslag) is van een echt gesprek, loopt de kans onecht te worden. Te gekunsteld, te mooi, te gevat. Dan wordt de ken gemist, dan verloopt de aandacht in vervloeiin; naar andere lagen en gevoelens. Ik maak deze kritische opmerkingen omdat ik het dl opzet van Da Costa waard acht. Hij moet er voorui mee verder gaan. Wellicht een keer met een band waarop een gesprek is vastgelegd, of een video uitgave van een ontmoeting. Binnen de toerusting van de gemeente zullen wij zeker aan deze mogelijk heden hebben te denken. De aanzet van Da Costais het experiment zeker waard. Ik schrijf ook de kritische opmerkingen omdat hij mijzelf daar dt toestemming voor gaf. Het is dus bepaald met de bedoeling te kraker. Integendeel, met veel plezier en betrokkenheid het ik dit boekje gelezen Ik wens het eigenlijk in ved handen, in veel groepen die bezig zijn met pastorale em vragen. De combinatie van praktijkvoorbeeld, voor afgegaan door een korte situering van het geval binnen onze samenleving, binnen de gemeente, afgesloten door een aantal vragen die de verwerking stimuleren lijkt mij een uitstekende formule te rijn Deze 'stem uit de kerken' mag gehoord worden. He: zijn geen geringe zaken waarvoor gepleit wordt menselijkheid, gemeenschap, niemand een hopeloos geval doen zijn. ontmoetingen tot stand brengen al vanuit de hoop op verandering, de levenswil stimule- !i ren vanuit de Opgestane. Het eigene van de Kert erk wordt gezocht, het geheim van het Evangelie gesptó ld tegenover al die andere vormen van hulpverlening nfi Al met al. veel dank voor dit boekje. Een vervolg OP deze weg zie ik graag tegemoet Want binnen de gemeente leven wij van de genadegaven die aar ieder van ons geschonken zijn. L. de Ltejdt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4