Volkstuinvereniging wordt ledolven onder aanvragen Een kopzorg voor de vrouw HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS ethouder opent nieuw terrein aardenburg Schilderijen van Roger de Kerf in burgerzaal stadhuis Hulst PZC/ streek Als je iets fout doet, knaagt het beestje in je buik jnAG 13 MEI 1983 1ST 'Zeeuwse mutsen.... een Hoewel er maar weinig mensen zijn van de burgerdracht is de streek- boerinnen zich kone: -ST 'Zeeuwse mutsen.... een »org voor de vrouw'. Onder deze is tot en met 31 juli in het Itkmuseum De Vier Ambachten dt Steenstraat in Hulst een ten- Bstelling te zien over Zeeuwse erdrachtmutsen. De tentoonge- it mutsen maken deel uit van de angrijke collectie van mevrouw Kam-de Feijter uit Wissenker- 5e heeft mutsen uit heel Ncder- Alleen de Zeeuwse uit de collec- njn in het museum te bewonde raar is ze nu al bezig met het anelen van de hoofdbedekkingen boerinnen. „Hoeveel ik er heb? cat zegt toch niets. Het gaat om schoonheid en de zeldzaamheid ce mutsen", vindt ze. De laatste iisze intensiever met haar collec- ezig dan voorheen. Haar gezin bnderem en het werk van haar burgemeester van Axel) hebben altijd belet zich ten volle op haar y te storten. Nu haar echtgenoot *nsioneerd schiet er aanzienlijk tijd over. *gon met het bewaren van mut- 'an haar familie, moeder, groot eer Ze vond het zonde om die il sea en kappen weg te gooien. Na I* »P van tijd was er echter geen temeer van 'bewaren', maar van imelen' en groeide haar collectie «hg. Ze is nu één van de weinigen sderland met een gedegen collec- Hoewel er maar weinig mensen zijn die mutsen verzamelen constateert ze toch een toenemende belangstel ling van jonge mensen voor de muts. Maar ook is er naar de smaak van de verzamelaarster een verkeerd gerichte belangstelling voor de muts. „Er bestaat nu een manie om poppen in klederdracht te maken. Vaak wor den voor deze poppen orginele, goede mutsen verknipt! Dit is werkelijk doodzonde. Het is net zoiets als uit een kostbare antieke atlas de kleur platen scheuren", zegt ze misprij zend. Kleding is altijd al aan mode onderhe vig geweest. Voor de stads- en burger bevolking wisselde het modebeeld wat sneller en voor de bewoners van het platteland verliep deze ontwikke ling wat trager. Uit het modebeeld van de burgerdracht is de streek- draeht ontstaan. Over de juiste oor sprong is weinig bekend. Had men op het platteland minder behoefte aan het nieuwe, het onbekende? Kon men oude. niet versleten kleding niet weg doen? Vond men dit verspilling van geld, of was men minder mobiel en daardoor minder op de hoogte met wat er aan nieuwe mode gebracht werd? Opvallend is dat juist op het platteland kostbare sieraden en dure stoffen werden gedragen. Wel is be kend dat m de zestiende en zeventien de eeuw de streekdrachten zijn ont staan. Meerdere streken hadden daar bij een eigen muts. Aanvankelijk een kleinp muts met oorijzers, maar gelei delijk aan kreeg de muts meer allure. Vooral in de kustprovincies, waar de boerinnen zich konen hullen in kost baarheden. werden de mutsen ware pronkstukken. Ook plaatselijk of streeksgewijs groeiden bepaalde ken merken. In Zeeland zijn te onderscheiden de 'Sluiermuts' (de keuvel) op Schouwe- n-Duiveland. Tholen, Sint- Philipsland en Noord-Beveland; de 'Hul' op Zuid-Beveland. Walcheren en in Axel; de 'Cornet' in het Land van Cadzand en de 'Vlaamse muts' in het Land van Hulst. Een deel van deze mutsen zijn vervaardigd uit kant Kloskant. die in Beveren-Belgisch Waasland werd geklost en via kantba zen in Nederland werd verkocht per el. Hans Vonk. Een 'Vlaamse muts' uit het Land van Hulst. BIERVLIET Als ze aan kinderen uitlegt hoe ze tegen het leven aankijkt zegt ze: „Wij hebben gn almachtig iemand, geen telefoontje met boven om te vragen: heb ik het nou goed gedaan? Een ander kan bidden of smeken, wij moeten naar ons binnenste kijken. We hebben allemaal een groot beest in ons lichaam. Dat zit in je buik, dat is je geweten. En gaat dat beestje aan je knagen, dan zit er iets verkeerd. Dus dan weet je gelijk of je 't goed of slecht hebt gedaan. Dat gaat kriebelen in je buik". Anita en John van der Rijk uit noemd. want wij zijn dus tijdens die Biervliet geven Humanistisch Vor- cursus getrouwd" mingsonderwijs (HVOi op vijf De twee en binnenkort drie jaar Zeeuws-Vlaamde basisscholen: vier durende opleiding voor HVO- in Temeuzen en één in Breskens. vakleerkracht heeft de vorm van Eén uur in de week praten ze met een applicatiecursus in avonduren vijfde- en zesdeklassertjes over wat en weekends, afgewisseld met sta- vroeger een beetje hoogdravend 'le vensvragen' werden genoemd. Ani ta heeft laatst een project van zeven weken over 'gevoelens' gedaan. Hoe voel je je? En laat eens iets van je gevoelens blijken via toneel, een rollenspel, collages en in een kring gesprek. „Mijn doelstelling was en dat heb ik ook gezegd voor we begonnen dat we binnen de groep vrij over gevoelens konden praten. Dat ging allemaal fantastisch En ze vonden het ook jammer dat het ophield. Maar ik herhaal het ge woon. want iedere keer als ik de klas binnenkom, dan vraag ik: hoe voelen we ons vandaag? En dan wordt er gewoon verteld. Dan zie je al gelijk wat er speelt bij de kinde ren. Daar kun je ook op inspelen". John van der Rijk besteedde aan dacht aan kernenergie en kerwa- pens („dan kom je uiteindelijk te recht bij de ordinaire straatruzie") en liet er kinderen een mening over vormen, Geen reclame Voor ze aan een cursusjaar begin nen spreken ze één ding af: „We geven geen straf, geen repetities, geen huiswerk en geen punten" En verder krijgen de kinderen in hün taal te horen wat humanisme is. Dus dat beestje in je buik. „Wij gaan géén reclame maken voor het Hu manistisch Verbond, dat zeggen we ook naar de scholen toe. naar de kinderen toe. We gaan jullie niet klaarstomen om dadelijk als raszui vere humanisten in de wereld te staan. We gaan gewoon op basis van het menszijn met elkaar, werken. Nemen ze dan later toch een gods dienst aan: nou prima. Dat moeten ze helemaal zelf weten". Anita en John van der Rijk zijn de enige HVO-leerkrachten in Zeeuw- sch-Vlaanderen. John (35) is oor spronkelijk rooms-katholiek opge voed. Op zijn drieëntwintigste kap te hij met zijn geloof. „Omdat ik sterke twijfels heb aan de manier waarop men in de rk kerk om springt met mensen. Een eenvoudig voorbeeldje? Als de mensen gingen trouwen moesten ze eerst bij me neer pastoor komen en die zou dan wel eens precies vertellen hoe ze 't wel en hoe ze 't niet moesten doen. Toen kreeg ik al grote twijfels. Hoe kan een vrijgezel nou weten hoe het liefdesleven in een gezin gaat?" Via een kennis kwam hij in contact met het Humanistisch Verbond, dat in Zeeuwsch-Vlaanderen net een beetje aan de weg begon te timme ren. Hij werd secretaris en raakte via een themadag betrokken bij het Humanistisch Vormingsonderwijs. Dat was in Zeeuwsch-Vlaanderen totaal onbekend. „Er kwamen men sen van de overkant over praten. Daar was Anita ook bij. Zij deed aan die cursus mee. Ik had er veel belangstelling voor. En toen ben ik ook naar die cursus gegaan. Dat is me ontzettend goed bevallen. Wij worden het HVO-bruidspaar ge- De Van der Rijks moesten naar Middelburg, naar het humanistische 'Jacob Roggeveen huis'. Pittig ,Het is een hele pittige, zware cursus", zegt John. Anita: „Je wordt totaal binnenstebuiten ge keerd". John: „Je kunt het onge veer vergelijken met de sociale academie. Het eerste jaar zijn daar bijvoorbeeld vijftig leerlingen en op het eind gaan er dertig af. Zo is dat bij ons dus ook geweest. Je wordt totaal binnenstebuiten ge keerd. Als je met kinderen wilt werken, moet je zelf met je gevoel kunnen omgaan. Dat is tijdens de cursus duidelijk gebeurd. We zijn door hele diepe dalen gegaan. Ie dereen trouwens. Door middel van de groep kom je daar weer uit. Die stuurt je bij in het verwerken van je emoties. Dat is bij vrijwel ieder een gelukt. Eentje viel er buiten de boot. Je komt daar toch als een ander mens uit. Een sterk voorbeeld. Ik werkte bij het Administratief Dienstencen trum Zeeland (ADZ), want ik ben WAO'er. In de loop van de cursus merkte ik, dat ik niet meer paste binnen de opzet van het ADZ. Ik viel daar dus uit de boot. Dat gaf spanningen en dergelijke. Ik ben daar dus ook uitgestapt. Ik was er een jaar of vier en werd op een bepaald moment gedetacheerd bij de Dethon in Oostburg als assistent van de bedrijfsleider. Ik had een heel andere benadering van de geestelijk gehandicapten als die mensen daar. Ik ben daar in feite een beetje met ruzie weggegaan omdat op een gegeven moment die mensen mij aardig begonnen te vinden en niet de personeelschef. Op een gegeven moment kwamen ze naar mij toe en niet naar hem. Toen zei hij: joh. wat doe jij^hier eigenlijk? Want je wordt tóch be schouwd als gehandicapte, die niet capabel is om iets te doen. Jij bent maar een WSW'er. Nou. daar had ik dus moeite mee en tijdens die cur sus kreeg ik daar nog méér moeite mee. Ik begon me tijdens die cursus pas mens te voelen. Ja en ik wil dan niet afgekraakt worden omdat ik een half mens ben". Huiverig John „Men doet er huiverig over omdat men niet weet wat het is. Vorige week zei iemand van de oudercommissie van de openbare school van Biervliet nog tegen me: als de pastoor komt, weet ik wat er gebeurt Dat staat allemaal in de bijbel. Ja. zei ik. maar als je een aanhanger krijgt van zeg maar bis schop Zwartkruis, dan is hij vóór kernwapens, want het christelijk geloof moet worden verdedigd. Krijg je een aanhanger van bis schop Ernst.... die is tégen kernwa pens, want het christelijk geloof kan zich daar niet mee verenigen. Ik leg het probleem kernwapens vóór. Daar laat ik de kinderen zélf over praten en zélf discussiëren. Ze vor men zich een eigen mening Die respecteer ik dan. Klaar Anita „Dat is hün mening" John: „Zij mogen dat verdedigen. Ja. Pri ma" Hij legt uit: „Het probleem van de kernwapens kun je. als je HVO geeft, terugvoeren naar de aloude knots. En de ruzies. Je kunt daar zo wat werkvormen bij gebrui ken als collages, tekeningen of iets dergelijks Maar het echt uitleggen zoals aan volwassenen, dat kun je aan kinderen niet, Ja kunt ze niet even vertellen hoe het zit met dat kernafval en waarom dat zo gevaar lijk is. Je moet het op hün manier vertellen. En het enige dat je dan kunt zeggen is: het duurt duizenden jaren voor de radio-activiteit zover is afgenomen, dat je er geen last meer van hebt. Nou, daar ben ik ook wel op tegen, hoor je dan. Zo gaat dat". Leuker Humanistisch Vormingsonderwijs is voor een aantal openbare scho len nog een omstreden zaak. John en Anita van der Rijk hebben er zo'n dertig aangeschreven in de gemeenten Terneuzen en Oostburg met de vraag of ze HVO wilden hebben. Ze wachten in spanning op de reacties maar merken nu al dat er 'koudwatervrees' bestaat om hu manisten in de klas te halen. En daar komt nog wat bij: dominee en pastoor hebben vaak de oudste rechten. Een enkele keer roepen de kinde ren dat ze HVO leuker vinden dan de traditionele godsdienstles. Maar dat kan ook liggen aan he t ontbre ken van huiswerk of repetities. Dat HVO lang niet overal welkom is, ervaart John van der Rijk op de Zuidlandschool in Terneuzen. „De dominee die daar godsdien stonderwijs geeft, keurt mij geen blik waardig. Dat doet mij zeer. Terwijl dominee Rietveld en zijn vrouw (één van de hervormde predi kanten van Terneuzen).... die geven óók godsdienstles. Die reden ge woon met ons mee. En wij sjouwden tassen met bijbels. En waarom niet? We zijn niet anti-kerkelijk Maar mensen die buiten de kerk staan vallen eigenlijk in het niets. Daar is niets voor". De gemeente Temeuzen subsidieert het HVO met zestien gulden per lesuur. Dat geld gaat naar de werk groep. die voor de begeleiding zorgt. John van der Rijk. „De werkgroe pen zijn volledig afhankelijk van de subsidies van de gemeenten. Daar kunnen de kosten uit betaald wor den In vergelijking met de over kant is het treurig. Zierikzee geeft 34.- per uur. Dat wordt pas interes sant". Ze willen het aantal lesuren desondanks uitbreiden en den ken binnen één. twee jaar te star ten met een HVO-opleiding in Zeeuwsch-Vlaanderen. „Het is gewoon nodig dat er iets is voor kinderen. Buitenom het reke nen. het heilige moeten", vindt Anita. „Wij zijn er voor de kinde ren, die hel nodig vinden om naar ons toe te komen". John, lachend: „Al gaven ze hier maar drie gulden per uur. We zou den het tóch doen". Bob Lagaaij. TERNEUZEN Vier gendarmes op zoek naar vier verdwenen vrouwelij ke agenten: 'De gendarme in paniek", deze week te zien in 'De Koning van Engeland' in Hulst en 'Luxor' Ter neuzen. In Hulst vandaag (vrijdag) 19.15 en 21.30 uur: zaterdag 18.45 en 21.15 uur; zondag 13.45.16 15. 18.45 en 21.15 uur. maandag en dinsdag 20 00 uur. Terneuzen: vandaag (vrijdag) 19.30 en 2145 uur. zaterdag 14.00. 19.30 en 21 45 uur. zondag 13 45. 16.00. 18.45 en 21 45 uur. maandag en dinsdag 20.00 uur. 'De Koning van Engeland' draait ook Puberty Blues'. Vandaag (vrijdag) 19 15 uur; zaterdag 18 45 en 21 15 uur; zondag 13 45 en 16.15 uur. maandag 20.00 uur "Caddy Shack" vandaag ivrijdagi 19 15 uur; zaterdag 21.15 uur; zondag 18 4o en 21.15 uur. maandag en dins dag "20.00 uur 'The excorsist' van daag (vrijdag) 19.15 en 2130 uur; zaterdag 21.15 uur: zondag 16.15 en 21.15 uur; maandag en dinsdag 20 00 uur 'The Road Wamor' vandaag (vnjdagi 21.30 uur. zaterdag 18 45 uur. zondag 18.45 en 21.15 uur 'Lieve meis jes' vandaag (vrijdagi 21.30 uur. za terdag 1845 en 2315 uur. zondag 14.30, 16.15 en 18.45 uur; maandag 14.30 uur, dinsdag 20.00 uur. 'Yogi de beer'- zondag 13 45 uur 'Luxor' Temeuzen haalt Disney's suc- cesfilm '101 Dalmatiers' uit het ar chief Vandaag (vrijdag) 19.30 uur. zaterdag 14.00 en 19 30 uur; zondag 13.45 en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur. Voorts Romy Schneider m 'La passante du sans-souci' Vandaag (vrijdag)%1 45 uur. zaterdag 21.45 uur; zondag 18.45 en 21.15 uur; maandag en dinsdag 20 00 uur 'Ledeltheater' Oostburg houdt het de ze week onder meer op De vloek van de mummie' i geheime krachten bre ken los. de mensheid bedreigd door een leger Zombies) en BUly Turf. de beroemde stripfiguur. 'De vloek van de mummie' draait vandaag (vrijdag) om 20.00 uur. zater dag 19 15 uur. zondag 20 00 uur. Billy Turf zondag 14.00 uur Verder 'Lek kere stukken zaterdag 21,30 uur; zondag 16 30 uur. maandag en dins dag 20.00 uur. RDENBURG Juli 1981 werd Zeeuwsch-Vlaanderen een volkstuinvereniging rijker. Op juli van dat jaar richtten de Aardenburgers Gerard Maenhout, Piet van den Ameele, Jan leman, Tonny Rijckaert en Bert de Baere de volkstuinvereniging 't Kosje op. Van de jeente kreeg men een stuk grond toegewezen bij 't Verloren Kostje. yt 1982 werd de tuin door de len. Mensen die hun tuin verwaarlo- tijd dient men de zaak in orde te eniging in gebruik genomen. Aan zen. worden door het bestuur op de maken. Trekt men zicht daar niets officiële opening wordt dinsdag 17 vingers getikt, van aan. kan men vetrekken". Hon- een feestelijk tintje gegeven, 's Bert de Baere: „Binnen een bepaalde den zijn ook taboe. Dat is trouwens idags om half vijf zal de oud houder A. Paridaen, zelf een ver- <j tuinier, het volkstuincomplex r.en Na het officiële gedeelte dt in 'Maris Stella' nog wat gezel- nagepraat. blijkt grote behoefte te zyn aan tstuinen. Het bestuur van de Aar- iburgse volkstuinvereniging, is in geval overstroomt met aanvragen. id3t het perceel waarover men be- ■kt beperkt is. er is ruimte voor een te twintig tuiniers, was men dan genoodzaakt een wachtlijst in te ir. Het is de reden dat de volks- ivereniging er graag een stuk eó bij zou hebben, tuurslid Bert de Baere ziet op dit pent echter weinig mogelijkhe- De Aardenburgse tuindersver- rjng heeft achttien leden. Ieder h een stuk gomd van tien bij itien meter tot z'n beschikking, hij mag bewerken naar eigen ddunken. De tuinders genieten grote mate van vrijheid. Er zijn enkele regels waar men zich aan it te houden. Zo is het de leden joden chemische onkruid- idingsmiddelen te gebruiken, ierte daarentegen, mag weer ■tchemische middelen verdelgd .op voorwaarde dat men geen berokkent aan andere perce- ook de reden dat de tuin is omheind. De Baere: „Langs onze tuin loopt een wandelpad. Om te voorkomen dat honden hun behoefte doen in onze tuin. hbben we de boel omheind. Dat grapje heeft ons trouwens nog flink wat geld gekost". De vereniging streeft ernaar het pachtbedrag zo laag mogelijk te hou den. Momenteel betalen leden veer tig gulden per jaar. Met ingang van volgend jaar zal de jaarlijkse pacht met de helft worden verlaagd. „Per vierkante meter vragen we een dubbeltje. Per lid komt dat neer op een bedrag van circa twintig gulden per jaar. Een dergelijk bedrag moet op te brengen zijn, vinden we. Op het moment betaalt men nog het dubbele omdat we als vereniging nogal wat extra kosten hebben. Daar zijn we volgend jaar van af en kan dus ook de pacht omlaag. We hoeven tenslotte geen winst te maken". Het enthousiasme onder de tuiniers is groot De Baere: „Men staat elkaar met taad en daad bij". De meesten tuinieren uit liefhbberij Dat geldt ook voor Bert de Baere. „Overdag werk ik op kantoor. Dan ben je blij als je 's avonds lekker in je tuin kunt werken. De opbrengst is bijzaak. Ik geloof trouwens dat dat voor de meesten geldt". Peter Verdurmen pondvierdaagse 8 Inter Scaldis i Waarde AARDE - De gymnastiekvereniging Scaldis in Waarde houdt van scdag 16 tot en met donderdag 19 Bsen avondvierdaagse. De afstan- Esjn iedere avond vijf of tien kilo s Inschrijven kan tot vijf minuten Któestart om 18.30 uur. De wande lt starten bij de gymzaal in Waar- HU lOCCASIOHSl van de BMW-dealer Garage Vafcnigge bv Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Telefoon 01150-13451 [y Crombeecke jèfampioen '83 I'Hertoerist' Sluis SMIS-Eddy Crombeecke heeft het lifömpioenschap 1983 van de in- miiionale trimvereniging 'Wieler- tó! Shopping Plaza' uit Sluis ge nuien. De tweede en derde plaats voor Willy Pollier en Piet van Slulsse trimmers legden onlangs laatste proeven af: een tijdrit over 0 meter en een rit-in-lijn over 46 meter op een parkoers rond Cad- Plet van Dale won de tijdrit. iyCrombeecke en Benny Dezutter lijden op de tweede en derde lts. t'. over 46 kilometer leverde een op voor Crombeecke, gevolgd Willy Pollier en Piet van Dale. HULST In dc burgerzaal van het stadhuis in Hulst is tot en met 23 mei een tentoonstelling te zien van olieverfschilderijen van de Belgische amateurschildcr Roger de Kerf uit Bazel. Er hangen veertig doeken. De expositie is opengesteld gedurende de openingstijden van het stadhuis. Dc 58-jarige Belg omschrijft zelf zijn stijl al3 impressionis tisch. De onderwerpen zijn voornamelijk landschappen, gebouwen, stadsgezichten, maar ook een enkel stilleven. De schilder heeft tot zijn dertigste jaar de academie voor schone kunsten in Antwerpen bezocht. Ook heeft hij vroeger nog gebeeldhouwd, maar daar is hij vanaf gestapt. „Om me volledig op het olieverf te kunnen concentreren", verduidelijkt hij. „Je kan maar één ding tegelijk goed doen" de Kerf 'kopieert' de natuur niet. Wel brengt hij alles vrij natuurgetrouw, waar het gaat om perspectief en vorm, op het doek, maar wat betreft de kleuren en bijkomende details 'trekt hij zijn eigen plan'. „Mijn luchten bijvoorbeeld, bestaan vrijwel niet. Die kom je nooit tegen Ik vind dat er in een compositie harmonie moet zitten, maar die bereik je volgens mij niet als je precies naar de natuur schildert. Ik probeer die harmonie vanuit mijn eigen visie te bereiken". De Kerf heeft veel tijd nodig voor een schilderij. Hij werkt in 'lagen'. Verschillende kleuren en vaak transparante verf worden over elkaar heengezet en moeten tussentijds drogen. Zo worden volgens De Kerf reliëf en meer sprekender kleuren bereikt. worden niet meer gemaakt, nog maar heel incidenteel. Me- De Kam verhaalt van een ltse vrouw, een ervaren kant die onlangs nog een muts op itelijke wijze heeft gemaakt. haar uren en kwam uit op De vervaardiging van mut- in deze tijd een onbetaalbare 'geworden. met de huidige uurlo- V'roeger was dat anders. Toen mutsen gemaakt als bijver- Men hoefde van de opbrengst leven. Het loon was er dan ook vier cent per uur. il er echt op hameren. Mensen, de mutsen, die u in bezit krijgt Jsag er zorg voor. Niet dat ik ze '-graag wil hebben, maar dit mag verloren gaan. We hebben te a met een onvoorstelbaar rijke li op dit gebied. Uniek. Zoiets .'e in de hele wereld niet", is het van mevrouw De Kam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 39