Bedenkingen bij commissie Zierikzee over KMS-steun Week voorwaardelijk voor rijden zonder rijbewijs Nieuwe koelcellen in Kapelle XELJTEU Nieuwe vletten scouts te water WISSEL BEVELANDER ALLEEN PVDA ZONDER MOEITE VOOR weekenddiensten Vrijdag 13 mem983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURAN ZIERIKZEE Voor een meerderheid van de financiële commissie Zierikzee is het nog 'zeer tie vraag' of gemeentelijke medewerking moet worden verleend aan het provinciaal initiatief om de koninklijke maatschappij De Schelde in Vlissingen, via de PZEM, met 50 miljoen te 'steunen. Met name de vertegenwoordigers van CDA en VVD in de commissie hebben woensdag in een openbare vergadering duidelijk gemaakt daaromtrent nog sterke twijfels te koesteren. Het college van b en w van Zierikzee Van Velthoven (cdai. „Waar we nu bedrijf in financiële problemen ver keerde zou de raad dan ook geholpen hebben? Destijds hadden 125 man hij Smit-Bolnes Zierikzee met een paar ton geholpen geweest, maar er ge beurde niets". Van Velthoven hield de wethouder financiëu, L. J. van Gastel, tenslotte voor 'geen ja of nee' te kunnen zeggen. „Vooralsnog is het me een raadsel wat we hier mee aan moeten". Slotsom van Geleijnse: „De PZEM is niet de aangewezen instan tie voor een dergelijke steunoperatie. Toen het er om ging de tarieven voor de kleinverbruikers te verlagen kon dat niet. En nu moet er ineens hareki- dee 50 miljoen worden uitgekeerd. Hoe dat kan is me een raadsel". Van Velthoven en Geleijnse vroegen zich af waar de stem van de kleine gemeenten blijft in de beoogde stich ting Economische Ontwikkeling, waarin Middelburg met 11 PZEM- aandelen zitting krijgt, en andere ge meenten met méér aandelen - Zierik zee heeft er 41 bijvoorbeeld - niet. Üfieft de gemeenteraad overigens ge- voor staan is het bedrijven van je vraagd aan alle voorgestelde onderde- reinste industriepolitiek, aangestookt lèn van de 'steunoperatie' gevolg te door provinciale staten, in terechte geven, wat voor Zierikzee neerkomt ongerustheid over de KMS". Hij op het 'doorsluizen" van het van de meende dat omtrent de financiële PZEM te ontvangen bedrag, groot situatie van het bedrijf in feite 'niets •J 697.000,-. aan de stichting Economi- bekend' is, en dat naast de leden van sche Ontwikkeling Zeeland, in de gedeputeerde staten alleen de vier Vbrm van een renteloze lening En grote Zeeuwse gemeenten het in de voor de PvdA-fractie in de raad Zie- stichting voor het zeggen krijgen. „De rikzee levert dat geen enkel probleem overige gemeenten kunnen alleen kij- op, maakte woordvoerder D. van der ken en hopen, en dat waar het gaat Wekken in de vergadering van de om 50 miljoen risicodragend kapi- financiële commissie duidelijk. „Want taal", wij hebben er geen moeite mee om de PZEM-reserve aan te wenden om De Schelde perspectief te bieden", be toogde hij. L. S. P. van Velthoven (cda) en J. J Geleijnse (vvd) gaven daarentegen aan dat het voor hun fracties nog zeer de vraag op: de vraag is of zij aan het collegevoor stel met de 'steunoperatie' in te stem men gevolg zullen geven. Geleijnse plaatste in die zin een schot voor de boeg met de opmerking. „Het is een vreemde zaak de KMS te steunen via de PZEM" Overigens noemde hij De Schelde 'een uitstekend bedrijf dat helaas ter ziele is gegaan aan de moeder RSV' Van der Wekken (pvda) bracht in het midden dat de raad Zierikzee de mo tie Arnemuiden steunde die opriep de werkgelegenheid bij De Schelde veilig te stellen. „En dat betekent dat nu de mogelijkheid om het bedrijf financieel de hand te reiken er is, deze ook daadwerkelijk moet worden aange grepen". De 'steunoperatie Schelde' komt maandagavond aan de orde in de raadsvergadering Zierikzee. Het voor stel houdt in: in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de PZEM en met de statuten van de stichting Economische Ontwikkeling, en voort het .van de PZEM te ontvan gen bedrag 697.000,-) als renteloze lening te verstrekken aan de stichting 'welke met de door haar verkregen middelen de financiële steun aan de KMS en gelieerde bedrijven zal reali- J Eén van de hoee nieuwe vletten van de Noordbevelandse scoutmg wordt uitgeprobeerd. Gevolgen De CDA-vertegenwoordiger in de commissie financiën gewaagde van erstrekkende gevolgen', en wierp Als een Zierikzees Simultaan wedstrijd Ceulemans naar Burgh Jeugd EHBO- diploma's voor leerlingen rooms- katholieke school KAMPERLAND De schaakclub Kamperland viert zaterdag 14 mei haar twintigjarig jubileum met een simultaanséance, die gegeven zal wor den door de heer Hans Bouwmeester, bekend door de schaaklessen. die hij voor de televisie verzorgde. De heer BURGH - De biyartliefhebbers Bouwmeester, die drager is van de Schouwen-Duiveland kunnen van- Max Euwe ring. zal het zaterdagmid- ,daag vrijdag hun hart ophalen. Ter dag om twee uur opnemen tegen afsluiting van het biljartseizoen heeft maximaal 30 borden De burgemees- de vereniging 't Grote Zwijn in Burgh ter van Wissenkerke P. Wisse zal de een unieke demonstratie op het pro- eerste zet verrichten. gramma staan. Veelvoudig kampioen Raymond Ceulemans en oud- L llmv oor Stelling Nederlands titelhouder Herman Po- - c perus driebanden komen in enkele RILLAND - Maandagavond vond in m homOCClte GoeS demonstratiepartijen uit tegen 'eilan- ;de rooms-katholieke lagere school te GOES Het homokafee in Goes d-favorieten' Piet Koek en Ger Mon- RlUa"rï de uitreiking plaats van de draait op zondag 15 mei de film 'je ster. Om 20,00 uur wordt begonnen jeugd-EHBO-diploma s. Alle Candida- bent met Dat gebeurt jn het (driebanden) met Monster - Popeyus, ten slaagden en ontvingen uit handen centrum -t Beest aan de Beesten- daarna volgen in die spelsoort nog van de mstructrice mevrouw Haver- markt m Goes aanvang 20.30 uur. De Koek - Ceulemans en als hoofdnum- mans de diploma s_ als dank verras- film yan Duitse 0I.jgjne, handelt over mei' Ceulemans - Popeyus. Na het Srtip? np een vriendschap tussen twee jongens driebanden verzorgen Ceulemans en liedjes, vooizien van eigen teksten. De 1Q 12 dl verblijven in een Popeyus nog een demonstratie Tanta- film 'Zo werkt het Rode Kruis- werd intprnaat J M sie classique'. als afsluiting vertoond. i eindat. Excelsior twaalfde op Vara's blaastest DRONTEN De brassband 'Excel sior' uit Kloetinge is twaalfde gewor den van het concours 'Vara's Blaas test 1983' in Dronten. Aan het con cours namen 16 bands uit Nederland ej Belgié deel. De Zeeuwse band behaalde 144 punten. Winnaar werd de 'Rijnmond Brass Band' met 182 p.uriten. De tweede plaats werd bezet door de kampioen van Vlaanderen, de brassband 'Terpsichore' uit het Belgi sche Rupelmonde, die 180 punten 'behaalde. Viswedstrijd Yerseke YERSEKE - De hengelsportvereni- "gfng HSV Reimerswaal en EGHV uit Goes hielden een gecombineerde vis wedstrijd aan de Breedste Dijk bij Yerseke. In totaal visten 96 deelne mers mee. Goes won deze wedstrijd met een gemiddelde van 167 tegen Reimerswaal met een gemiddelde van 110. Er werden in totaal 646 onder- en 42 bovenmaatse vissen gevangen De uitslag is als volgt 1 M Zemmer (EGHV), 2 C. van Noorden (Reinerswaal), 3. Mevrouw de Visser (EGHVi. 4 Mevrouw Janse (EGHV) en 5 J. P. Lepoeter (EGHV). Collecte RILLAND-BATH- De collecte ten be hoeve van het Astmafonds heeft in Rlüand-Bath 1.033,11 opgebracht. A vondvierdaagse vanaf 16 juni in Goes GOES De Zeeuwse Wandelsport Bond in Goes verzorgt ook dit jaar weer de Nederlandse Wandelsport Bond-vierdaagse. In Goes begint dit evenement maandagavond 13 juni. De afstanden bedragen 5, 10 en 15 kilometer. Gestart wordt vanaf de kantine van de Betho in Goes. Iedere wandelaar, die de vier avonden de afgesproken afstand uitloopt, ont vangt een herinnering. Vanaf 6 juni bestaat de mogelijkheid voor deelne mers om zich in te schrijven. De wandelavonden bolgen elkaar direct op, zodat donderdagavond 16 juni de laatste kilometers van de vierdaagse worden gelopen. De starttijden zijn: voor de 15 kilometer 17.30 uur, voor de 10 kilometer 18 uur en voor de 5 kilometer 18.30 uur, E vangelisatie dienst in Bethelkerk Goes. GOES In de Bethelkerk te Goes wordt zondag 15 mei een evangelisa- tiedienst gehouden. Aan deze dienst verleent het Nieuwlands Dameskoor muzikale medewerking. Voorganger is ds. J. van Veen. De dienst begint om 18.30 uur en heeft als thema 'Schatten verzamelen'. KORTGENE „In storm en regen, bij zonneschijn en luwte, wens ik de boot en haar bemanning een behouden vaart toe". Met deze woorden doopte J. H. de Wilde van de verenging van vrienden van scouting Nederland woensdagavond één van de twee nieuwe vletten van de Zandkreekgroep Nord-Beveland. Dat gebeurde bij de tewaterlating van beide boten in de jachthaven van Kortgene. De andere boot werd officieel gedoopt door burgemeester P. Wisse van Wissenkerke. De vletten dragen de namen Reiger en Snip. Voor de tewaterlating was een groot aantal belangstel lenden komen opdraven: gemeentebestuurders, ouders en natuurlijk de zeeverkenners, welpen en kabout* jats van de scoutinggroep. De aanwezigen hadden gel; Stal' Alsof het afgesproken was, stopte het vlak voer: openlucht-bijeenkomst begon met regenen. De beij iien dopers ontvingen na het werpen van de flessen 'cha miei pagne' tegen de boten een bloemetje aangeboden d« agen één van de welpen. Schipper Bram Koole van de bei< audei vletten ontving voor de Zandkreekgroep boeien ens kompas. Daarna maakten de aanwezigen s proefvaarten. Het geld voor de boten is bijeengebratj e. Ei door subsidies en eigen actie van de scoutingleden.Hi a on aantal leden ongeveer een jaar na de oprichtfc bedraagt circa 50. don act Alarmnummer 01100-14444 KANTONRECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - „Ik rijdi al twintig jaar zonder rijbewijs", gaf de Krui- ninger H. M. ruiterlijk toe voor de kantonrechter. Het was dan ook be paald niet de eerste keer dat hij op dit feit werd betrapt toen hij vorige zomer over de Molendijk in Yerseke reed. In oktober daarop werd M. geverbali seerd voor het rijden zonder verzeke ring. Voor het eerste feit eiste officier mr T, Stein 300 gulden boete en een week hechtenis voorwaardelijk. Voor het ontbreken van de verzekering vroeg hij de gebruikelijke 275 gulden boete en vier maanden voorwaardelij ke ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit laatste onderdeel van de straf vond kantonrechter mr B, Verhoeven niet erg op zijn plaats en wijzigde dit in zijn vonnis in een week hechtenis voorwaardelijk met als toelichting: „Ik wil u het nemen van rijles niet onmogelijk maken". Voor het overige volgde hij de eis van de officier. De Goesenaar H. de K. kreeg overeen komstig de eis 250 gulden boete om dat hij in juli van het vorig jaar op de zuidelijke afrit van de Zeelandbrug van de weg was afgeraakt. De K. was diep in de nacht door slaap overmand en over de linker weghelft heen in de sloot beland. Een inzittende van de wagen werd daarbij gewond en een tegenligger had hem nog mgar net kunnen ontwijken door het stuur naar links om te gooien, toen hij zag dat er op zijn lichtsignalen niet, werd gerea geerd. De Arnemuidenaar J. van B. had een hoogst elegante oplossing gevonden voor zijn parkeerprobleem in de Mid delburgse binnenstad doo in de Zus terstraat in overleg met twee andere automobilisten drie auto's weg te zet ten op twee parkeervakken. Hij legde uit dat de gemeente Middelburg er niets aan tekort gekomen was, omdat iedereen zijn kwartje 'in de pot' ge stopt had. De parkeerwachter consta teerde echter dat er buiten de vakken geparkeerd werd en hanteerde on danks de uitleg van de betrokkenen onverbiddelijk het opschrijfboekje. De officier was het daarmee eens: „Iedereen moet daar op een normale manier in en uit kunnen rijden". Om dat hij van 's mans goede bedoelingen overtuigd was liet hij het in zijn eis bij het transactiebedrag van 45 gulden, Mr. Verhoeven verminderde in zijn vonnis de boete tot het absolute minimum van 35 gulden. Penningmeester ANBO in Ellewoutsdijk neemt afscheid ELLEWOUTSDIJK F L, de Broe- kert uit Ellewoutsdijk neemt zaterdag officieel afscheid als penningmeester van de afdeling Ellewoutsdijk van de algemene Nederlandse bond voor ou deren. Dat gebeurt in de wonin van De Broekert aan de Dijkstraat. Ver schillende bestuursleden bezoeken de bijeenkomst. De Broekert is mede oprichter van de afdeling, die sinds 1970 bestaat. Hij vervulde altijd een bestuursfunctie. Artsen Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: J. A. v. d. Werff, Wijn- gaardstr. 51, tel. 27451; spreekuur voor spoedgevallen 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van G. A. C. Aamoutse, D, P. van Driel en A. P. v. d Vlugt wordt waargenomen door J. J. Harten, Cla ra's Pad 12, Heinkenszand, tel. 01106- 1234; boodschappen zo mogelijk tus sen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a vrijdag 18.00 uur tot ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zo. 22. 00 uur: P. Polderman, Yerseke, tel. 01131-1300; 'Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17 00-17.15 uur; bood schappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland- Bath: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: J. D. Barendregt, Krabben dijke, tel. 01134-1544; spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11,15 uur en 17.00-17 15 uur; boodschappen zo mo gelijk voor 10.00 uur Driewegen, Borssele, Hoedekenskcr- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, J. M. A. Kole, A. Korstanje. S. E. J. Wostman en H H. M. Zwartelé wordt waargenomen door E. Th. Klapwijk, Monsterweg 8, Borssele. tel. 01105- 1203, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat. 08.00 uur wordt de praktijk van H. J. Entink, J. K. J. Eckhardt. M. B. Riemeijer waargenomen door D. Vreeswijk, Kapelle, tel. 01102-1290; spreekuur voor spoedgevallen 11.OO ILIS uur en 17.00--17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338; spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van J. A. Kersseboom wordt waargenomen door W. J Klein Wassink, Colijnsplaat, tel, 01199-304; spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.30 uur. Chirurgendienst dr, R. R. van Dam, tel. 01100-20612. Tandartsdiensten Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen 10.00-1 i.00 uur. B Rijksen. Vrooniandse- weg 9, Kapelle, tel. 01102-3669. Apotheek De Goesche Apotheek. Klokstr. 19, tel. 27104; geopend voor spoedgevallen zat. 08.30-17.30 uur. zondag 10.00-11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's Dierenartsen Goes, Ovezande, Kruiningen: G. Bo- neschanscher, Kruiningen, tel. 01130- 1233; visites zo mogelijk aanvragen voor 09.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord- Beveland: de praktijk van dr M. P. C. Karelse wordt waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2. Heinkenszand, tel. 01106-1290 b.g.g. 01100-20656, visi tes zo mogelijk aanvragen voor 09.00 uur. Yerseke en omg.: (kleine huisdieren): waarnemer praktijk mevr. L. Huiskes- Cornelisse, Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Walcheren: dierenartsenpraktijk Oostkapelle, tel. 01188-1443, spreek uur 13.00 en 19.00 uur, Oude Dom- burgseweg 33a; consult na telefoni sche afspraak; visites aanvragen 08.00-09.00 uur. Wijkverpleging Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: br. J. Arts, tel. 01100- 30142. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Ilccrenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelande, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Ovezande, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinde ren, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abts- kerke: zr. F. van Dongen, 's- Heerenhoek. tel. 01105-1769. Zuid-Beveland-Oost: zr. M. Verbeem, Nieuwstraat 19, Hansweert, tel. 01130- 2045. Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: zr C. Jongerius, tel. 01100-13666. Belangengroep ontevreden over toegankelijkheid station van Goes GOES Een initiatiefgroep; mensen met of zonder handii belangengroep Open deur' is gesteld over dc maatregelen Nederlandse Spoorwegen wil om het tweede perron van hetsl in Goes beter toegankelijk te voor gehandicapten. Volgens ill tiatiefgroep blijft er ondi maatregelen van de spoorw gehandicapten een grote onró® leggen. Verder zullen er langt' tijden blijven bestaan en zalj|| slechte weersomstandighede ongemak optreden. De NS meent dat de omt gehandicapten en mindervalii verkort kan worden, omdat wissel ligt ter hoogte van het Verder ligt het in de bedoeling! NS de beveiliging van het zodanig te construeren, dat sfesi, nadering van een trein de afslts de gesloten stand wordt Dat kan echter volgens de ml groep het ongemak niet voorto zo staat in een brief aan de mei verzonden is. In die briefwoN suggestie ondersteund van de Ze se stichting voor revalidatie, teau-liften aan te brengen. Me& verband daarmee wordt de NS zocht bij het aanbrengen van eve ^e' le voorzieningen daarmee reken- houden. „Bovendien kunnen wj r niet aan de indruk onttrekken, a j,„. door u voorgestelde aanpassingi tegemoet komt aan de wensen ra PTT dan aan de bezwaren Vfi gehandicapten", zo staat in dei van de initiatiefgroep aan de NS tal. KAPELLE Op het terrein van de Veilingvereniging Kapelle! Braam, te kennen dat de veiling om optimaal te kunnen Biezelinge en omgeving is het aannemersbedrijf Van der Poel werken 4500 ton hard fruit appels en peren) moet kunnen uit Oudelande druk bezig met de bouw van elf nieuwe opslaan. De bouw is vier toeken geleden begonnen. De koelcellen. De elementen moeten de totale opslagcapaciteit verwachting is dat de cellen eind augustus opgeleverd worden, vergroten van 2300 tori naar 4000 ton. Hoewel dit een Met deze uitbreiding is een bedrag van 1.7 miljoen gulden aanzienlijke uitbreiding is, gaf de chef van het koelhuis, P. gemoeid. Voor heren hebben wij een uitge kiende collectie in vele maten! j' ij '[j i ij lij ii ij 111111111111 mr, Klokstraat 8, Goes, tel. 01100-16415 compact en zuinig pittige tweecilinder elektronische ontsteking ondiepwaler-stand ^-iFLORÜSSE LkiWAIERSPOItï EVinnuDEÉ STEEDS OE EERSTE IER] GEMEENTE BROUWERSHAVEN Ontwerp-welzijnsprogramma 1984 iHBjlHjiiajpp.n. ïlötiaacric Jc(5att?c" ...het restaurant waar u echt UIT bent. De burgemeester van Brouwershaven maat bekend dat gedurende het tijdvak van 13 mei to; en met 12 juni 1983 voor een ieder ter gemeenlt secretarie ter inzage ligt het ontwei? welzijnsprogramma voor 1984, waarin is vermeil aan welke instellingen die activiteiten ontplooi en op het terrein van het sociaal-cultureel weit tr zal worden voorgesteld subsidie toe te kenner. 011 Aan deze instellingen zal een exemplaar van liK 4-gangen menu tncl. een aperitief, 2 glazen wijn en een kopje koffie voor 2 personen 97,50 Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend di. lm za. v a. 12.00 u. Zo. v.a. 16.00 u. Maandag gesloten. ontwerp-programma worden toegezonden. Gedurende de bovengenoemde termijn kunna door een ieder schriftelijke reacties worden kei) baar gemaakt, in te dienen bii het college va ssan burgemeester en wethouders, Markt 2 te Brok1""" wershaven. ,.„Vi Bovendien kan mondeling worden gereageei; te h< tijdens een openbare hoorzitting, te houden C? iami maandagavond 13 juni 1983, in het dorpshuis tl Dreischor. Ring 32 te Dreischor. van 19.30 W- 20.30 uur Afhankelijk van de inhoud van de reacties zalhs ontwerp-programma eventueel door burgeme«' ter en wethouders worden bijgesteld, na uitgf bracht advies door de adviescommissie vooi'h' welzijnsbeleid Vervolgens zal dan het programma in definitievt vorm worden vastgesteld door de gemeenteraad Brouwershaven, 13 r i 1983. ,15 e 2i.; DDI 10 ir,; UIN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34