tantal reizigers bij ertoont een sterke ZWN groei Examens wiskunde ingewikkeld maar biologie viel erg mee CNV tegen meer geld voor WMZ-bestuurders ^MOGELIJK OPHEFFING BUSDIENST hEEUWSCH- VLAANDEREN NAAR BREDA 'Niet alle bevoegdheden welzijn naar de lagere overheden' IQfl PZC/ OP' IN NOORDELIJKE GEBIEDEN Monumentenwacht: 400ste abonnee VOW kostte al ruim 4 miljoen i'AN WESTEN VOOR MAVO, HAVO EN VWO I.IDAG 13 MEI 1983 provincie 17 1ST De N.V. streekvervoer Zuid- rt-Nederland (ZWN) gaat ervan uit te zijner tijd de autobusdienst I Zeeuw sch-Vlaanderen naar Bre- ul worden opgeheven, als gevolg j, het instellen van de nieuwe lobussneldienst Hulst - Sint- ll»as (B.l. Maar. zo voegt de ZWN dl toe. het zijn nog altijd de Bijiers zelf. die bepalen of de lijn fdt opgeheven of niet. „Als er Idocnde reizigers van de lijn ge lik blijven maken, kan van ophef- van de dienst geen sprake ziin" De ZWN is gebonden aan de het wachten echter wel dat de Breda-lijn Normeringssysteem Voorzieningen niveau Streekvervoer. Een en ander blijkt uit een brief van de ZWN aan de stichting Gemeen- schapswerk Hulst, die enige tijd gele den verontrust heeft gereageerd op het ZWN-bednjfsplan. waarin gesteld zou zijn dat de busdienst naar Breda in de toekomst komt te vervallen. De ZWN wijst er in de brief op dat het hier uitsluitend gaat om een visie op de verwachte ontwikkelingen. ..Wij ver- Zeeuwsvlaamse bevolking aanspre ken'1 De ZWN meent dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de reizigers de voorkeur blijven geven aan 'de welis waar goedkopere. doch laag- frequente dienst naar Breda' wordt opgeheven als de nieuwe ver binding zal zijn ingeburgerd", zegt de ZWN. De vervoersmaatschappij voegt daar aan toe dat hoewel deze dienst geme ten naar het aantal pasagiers op dit moment ruimschoots voldoet, toch De brief van de ZWN komt aan de niet gesteld kan worden dat op een orde tijdens de openbare bestuursver- bevolking van 100.000 mensen de Bre- gadenng van de stichting Gemeen- dabus in een réle behoefte voorziet, schapswerk. De vergadering in het „Een snelle en frequente ontsluiting bureau van de stichting aan de Steen viahetintercitynetinSint-Niklaaszal straat in Hulst wordt woensdag 18 zeer zeker een groot deel van de mei gehouden en begint om 20.00 uur. hy IERIKZEE Streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN) boekt een sterke groei van het intal reizigers, met name op Voorne Putten, Hoekse Waard en Schouwen-Duiveland/Goeree rerllakkee. Het aantal reizigers in het gehele vervoersgebied steeg van 12 miljoen in 1980 eh« (16 miljoen in 1982, een stijging van 15 procent per jaar. Ten opzichte van 1979 groeide het [a5 jiigersbestand zelfs met niet minder dan 50 procent. Van de 141 in 1980-1981 in genoemde hua roeigebieden' ingezette bussen moesten er 49 worden bijgehuurd. In 1982-1983 liep het intal 'huurbussen' op tot 54. „Dat lijkt een geringe toename maar dat is het niet want de IN kon in dezelfde periode ook 46 eigen bussen méér inzetten, waaronder 8 gelede", aldus iofd vervoer G. C. Schellinger. Hij stelt dat de ZWN 'net genoeg bussen heeft kunnen inschaffen om de groei van het aantal reizigers op te vangen'. Kaantal door de bussen van streek- r.oer Zuid West Nederland afgeleg- lolometers steeg van 17.2 miljoen 18.8 miljoen in 1982. Een el van 9 procent, die kleiner is dan -«name van het aantal reizigers. 'Xa [betekent dat er in 1982 gemiddeld - gereden kilometer méér mensen 'p iden vervoerd dan in 1980. Bij het Mkvervoer ZWN nam ook het aan- buschauffeurs toe. In totaal kwa- er vanaf januari 1980 tot januari 73 nieuwe arbeidsplaatsen voor "tt toffeurs bij, waarvan er 18 werden 'G*trjlc in deeltijd. Tussen 1980 en nam het. streekvervoerbedrijf in 146 nieuwe chauffeurs in dienst. Hk totale aantal chauffeurs per 1 1983 kwam daarmee op 439, 16 op 1 januari 1980. Vjlftns Schellinger liggen aan de pw van het aantal reizigers de wlptde factoren ten grondslag: de an de strippenkaart in nortmber 1980, waardoor in sommi- ^1/rM-gebiedcn het tarief met 50 proem! daalde; de toename van auto- oslrn, en de drukte op de wegen; |tmivan de bevolking in de plaatsen pijkenissc, Hellevoetsluis en Oud- iljerland. Hoofd vervoer Schellin- r tekent aan dat streven van ZWN bljliuur van bussen te vermindc- 18 door grotere inzet van eigen ilniccl en personeel 8 werd door- mist door de sterke stijging van het s busvervoer in de drie noordclij- '{roeigebieden'. ZWN heeft echter gin 1983 nog eens 24 nieuwe stan- irdbussen ontvangen en we hopen Juonk de bijhuur dit jaar te kunnen K" minderen, aldus Schellinger. persbijeenkomst in Oude Tonge de nieuwe dienstregeling, (ingaande 29 meii. Ten opzichte van de vorige dienstregeling omvat deze voor wat betreft Zeeuwsch-Vlaanderen invoe ring van extra retourritten tussen Axel en Hulst (in de ochtenduren op maandag t/m vrijdag) en Oostburg- Biervhet, (via Waterlandkerkje, in de avonduren op maandag t'm vrijdag). land) zijn 4 minuten vroeger beoaald. en er komt een extra middagrit van Kamperland naar Middelburg De lijnen 56 i Middelburg - Vhssmgen - NS boot), en 57 en 58 (Middelburg Griffioen - Oost-Souburg - Vlissingen centrum - Koudekerke - Middelburg Dauwendaele) worden halfuurdien sten. óók 's avonds en zondagen. Op Schouwen-Duiveland gaat lijn 135 twee nieuwe sneldienstritten uitvoe ren. 's morgens vanuit Zierikzee naar Rotterdam, op maandag t'm vrijdag. De reistijd wordt bekort met 12 minu ten. L«n 25 op Zuid Beveland, .Goes - In de loop van de dienstregelins 1983 Nisse en Nlsse - Goesl wordt 30 minu- is de realisering vooralen ton vdnn-nnrrH Vderloe rrneil lim lahii O ten vervroegd. Verder gaat lijn 39 bij 2 ritten vanuit Goes. verstaphalte op de A 25, ter hoogte an Numansdorp, waardoor een snel- Gravenpolder Nisse Heinkenszand- iere verbinding omstaan tussen Nteuwdorp. naar Lewedorp en terug- Schouwen-Duiveland en Goeree- rijden, terwijl ook een extra rit is Qverfiakkee en de Hoekse Waard toegevoegd. De vertrektijden van lijn 52 op Walcheren (Domburg - Aagte- kerke - Middelburg - Veere - Kamper- Het trajectgedeelte Oude Tonge Numansdorp zal dan komen te ver vallen. Putten, Hoekse Waard en bouwen-Duiveland Goeree- rerflakkee. Volgens het hoofd ver ft heeft ZWN daarvoor 12 extra lissen nodig. Verder verwacht Schel- wrvoor 1983 een stijging van het "ital arbeidsplaatsen met 44. waar- i er 20 in deeltijd zullen worden raid, Het aantal ZWN-passagiers dit jaar de 17 miljoen ruim te en gaan. IN presenteerde woensdag in een STAATSSECRETARIS KAPPEYNE VAN DE COPELLO: HEINKENSZAND Het is noodza- moet worden opgesteld. „Het is een Drs. L. van Leeuwen van de stuur- kelijk dat bij de decentralisatie van interessant dilemma, hoewel we nog groep ontwikkclings projecten in het welzijnswerk bepaalde bevoeg- geen oplossing weten", vertelde Kap- Rijswijk ging tijdens de bijeenkomst heden niet aan de gemeenten en peyne de Copello. in op het overdragen van bevoegdhe- provincies worden overgelaten. De Projectcoördinator D. Eveleens van den door gemeenten. „Deze overhe- regering heeft niet de indruk dat er het proefproject betoogde dat er op den piekeren er niet over om een bij de lagere overheden overal vol- het gebied van scholingsvoorzienin- orgaan in het leven te roepen, dat doende belangstelling of geld aanwe- gen nog weinig bereikt is qua organi- echte bevoegdheden zal dragen", zei zig is voor zaken, die bijvoorbeeld satie in de regio Daar noemde hij een hij. „Er worden wel afspraken ge en culturele minderheden aantal oorzaken voor. Zo wees hij op maakt, maar uiteindelijk houden de Daarom wil de regering het grote werkgebied van het centrum gemeenteraden het laatste woord", voor opleiding van volwassenen in een zekere greep op een en ander te Zeeland. Verder kunnen de verschil- houden. Dit stelde staatssecretaris A. lende gemeenten geen of nauwelijks Kappeyne van de Copello (sociale invloed uitoefenen op het scholings zaken en u-erkgelegenheid, wd); beleid, aldus Eveleens. De staatsse- woensdagmiddag tijdens een werk- cretaris kon op het gebied van de bezoek aan het proefproject specifiek volwasseneneducatie een positief ge- welzijn regio dc Bevelanden in het luid laten horen. Ze zei dat er voor het gemeentehuis van Borsele in Hein kenszand. project beroepskwalificerende educa- Vice-voorzitter J A. Nieuwenhuijse van het bestuurdersoverleg van het proefproject specifiek welzijn regio de Bevelanden stelde dat er voor vele vrouwen op de Bevelanden nog een hoge drempel is om positief aan emancipatie mee te doen. „Het weg nemen van deze drempel is een eerste tie voor Midden-Zeeland in Den Haag stap om te bereiken dat emancipatie De staatssecretaris meende dat na formeel al toestemming is gegeven, niet blijft voorbehouden aan een klei- rijksbijdra- ne groep", vond de vice-voorzitter. De 400ste abonnee van de Monumentenwacht Zeeland: het pand Grote Markt 34 in Goes. uots Het abonnementenbestand van de Stichting Monumenten- wacht Zeeland kent een gestage groei. Vanaf de oprichting in 1975 hebben zich 420 monumentenbezitters voor een regelmatige inspectie van hun pand opgegeven. De aanmelding van het 400-ste pand kwam enige tijd geleden binnen. Om aan dit feit enig ceremonieel te geven hield het bestuur van de stichting woensdagmiddag een bijeenkomst in de trouwzaal van het Goese stadhuis. De eigenaar van het 'jubileum- pand'. P. J. E. Frantzen. kreeg van de voorzitter T. H. de Meester een oorkonde en een gratis inspectie van het monument; nummer 34 op de Grote Markt in Goes. De Meester schetste in een toe- nemen ten geregistreerd: een gege- spraak de ontwikkeling van de ven dat in de afgelopen tien jaar stichting. Hij sprak over de begin- ruim 16.000 inspecties heeft opgele- fase. de landelijke aansluiting van verd. De ere-voorzitter van Monu- de verscheidene afdelingen en de mentenwacht Nederland, W Kra- groei van het aantal mgeschreve- mer, heeft, volgens De Meester, nen in de loop der jaren De Zeeuw- uitgerekend dat met die 16.000 in- se stichting werkt momenteel met specties een bedrag van ongeveer twee ploegen onderhoudslieden en 16 a 18 miljoen gulden aan restau- twee compleet ingenchte busjes, ratiesubsidies werd bespaard. De „Er is gebleken dat met deze twee regionale voorzitter zei ook dat de ploegen jaarlijks ongeveer 450 a 500 jaarlijkse controles het onderhoud panden geinspeteerd kunnen wor- stimuleren, zodat de hierdoor ont- den. ervan uitgaande dat de eige- stane werkzaamheden zorgen voor naren aan de hand van de inspec- een stuk werkgelegenheid in een tierapporten dan wel verbeteringen sector waarin dit broodnodig is of herstellingen aan hun bezit laten „Het is niet de bedoeling dat de verrichten. De inspectietijd zal dan aannemers door de monumenten- in de loop der jaren per object wacht werk uit handen genomen afnemen, waardoor weer ruimte wordt. Kleine herstellingen ver voor nieuwe abonnees gecreeërd richten we wel, maar voor de grote kan worden. Het streefgetal is 250 werk moet de aannemer komen", inspecties per jaar, per bus", aldus verklaarde De Meester. De Meester. De voorzitter toonde zich verheugd Sinds december 1976 zijn inmiddels over de groei van de Monumenten- ruim 1.500 inspecties in Zeeland wacht: „Wie weet krijgen we in de verricht. Landelijk zijn 4 000 abon- toekomst nog eens een derde bus". Middelburger (32) aangehouden na wilde achtervolging uaSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag met de hulp van de Middelburgse politie de 32- jarige W. M. uit Middelburg aange houden. De man had op de President Rooseveltlaan in Vlissingen een door de politie gegeven stopteken gene geerd en kon pas na een wilde achter volging in Middelburg worden aan gehouden. De Vlissingse politie kreeg omstreeks half vier in de nacht van ownedag op donderdag de melding dat een perso nenauto op de Bonedljckestraat ln Vlissingen verschillende geparkeerde auto's had aangereden en was doorge reden Dit bleek bij nader onderzoek niet juist De politie trof de bewuste auto aan op de President Roosevelt laan De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging er vandoor. De vlucht voerde M. en de Vlissingse politie via rijksweg 58. Oost-Souburg Nieuw- en Sint Joosland naar Middel burg Op de Rozenburglaan ln deze plaats verscheen de Middelburgse po litie die te hulp was geroepen. M. keerde hier zijn wagen reed daarbij over het trottoir en botste tegen een lantaarnpaal en een geparkeerde au to Hierbij raakte zijn rechtervoor band echter lek. zodat hij korte tijd later kon worden aangehouden. Een maal terug, in Vlissingen werd M. de bloedproef afgenomen MIDDELBURG - Voor de vaste oever verbinding over en onder de Wester- schelde is tot nu toe een bedrag van f 4.285.818,uitgegeven. Dat blijkt uil het jaarverslag over 1982 van de NV Westerschelde-oeververbinding. Tot en met 1981 bedroegen de aan loopkosten f 3 612.430 - en daar is vorig jaar f 673.388,- bijgekomen. Ver uit het belangrijkste deel van de uit gaven bestaat uit kosten voor ondér- zoek. dat voor de verbinding is ver richt In het verslag wordt gesteld, dat ernstig betwijfeld moet worden of het huidige kabinet wel bereid is mee te werken aan de uitvoering van de oeververbinding. Omdat in 1982 werd gewacht op een definitieve overeen komst met het rijk is vorig jaar in een langzamer tempo dan voorheen aan de nadere uitwerking en afronding van de eerste deelovereenkomsten ge werkt Nieuwe onderdelen van het plan werden niet ter hand genomen. Glazenwasser van ladder gereden MIDDELBURG - Dc 21-jarige glazen wasser A. van W. uit VVolphaartsdijk stond woensdagmiddag om half drie niets vermoedend op zes meter hoog te de ramen te lappen van een pand aan het Molenwater in Middelburg. De automobiliste H. T. (30) uit Vlis singen kwam op dat moment achter uitgereden met haar auto van een parkeerplaats. Zij lette niet op en reed tegen de ladder aan. De ladder brak door midden en dfc onfortuinlijke glazenwasser kwam op de grond terecht. Hij moest gewond worden overgebracht naar het Gast huis. De auto werd licht beschadigd door de ladder. Over de aard van de verwondingen kon de Middelburgse politie geen mededelingen doen. tien jaar voorbereiding de decentrali- Uitgegaan wordt v 'eindelijk' eens i praktijk ge van 400.000 gulden. „Hoe het uitge- „We moeten daarom aansluiten bij de belevingswereld van de vrouwen om het hier gaat". Voorts lanceerde moet gebracht worden. Daarbij is het werkt moet worden is vers twee", zei overdragen van bevoegdheden door ze evenwel. Volgens Eveleens werden ;47 0 00 passagiers in ZWN-bussen, Kis Jaar 53.000. De snelst stijgende i) van ZWN is lijn 132. Burgh- rkeiland Neeltje Jans. In 1979 gin- nnn uvciuitigtrii va li ucvucguucuni uuui ac cvaiwci, vuigcaa lavciccno wciuch iQQ^S?fl-wfnn rv gemeenten gewenst in verband met aan het project wel veel eisen gesteld fclmi lbo.uuu. De groei van d regionale samenwerking, aldus vanuit de regering. Kappeyne van de J132 is 1 procent van de totale groei Kappeyne van de Copello. Ze ging iprocent) van ZWN op jaarbasis. De -- H - --- - - wachting is dat de bussen op jaar- nn, „(V.x t uic uc Gnma vuui vatvupiciuiiigcii van piujcuu IIUIUUUCUJA GC IUCU1C1I. „1-/C -is w; uuu Kilometei s meei gaan vojwassenen gaan innemen. De rege- manier van werken wordt aan u over- ta» PnrwifiL m ring gaat uit van een beleidsbepaling gelaten", vertelde ze. De staatssecre- n »n na «a aar an regionaal niveau, zei de staatsse- taris deelde wel mee dat er voor het cretaris. Een vraag blijft nog of de komend jaar eventueel bezuinigingen centra worden ondergebracht in de kunnen worden doorgevoerd, bij bij kaderwet specifiek welzijn of dat naar voorbeeld een gebrek een aparte wet volwasseneneducatie ling. dit verband uitgebreid in op de plaats, niet de bedoeling is om het BKE- die de centra voor vakopleidingen van project inhoudelijk te toetsen. a belangstel- drs. P.J. Vollaard. voorzitter regionale stuurgroep werkloosheid Copello verklaarde daarop dat het een aantal wensen voor het project mensen zonder baan op de Bevelan den. Zo zou de gemeentelijke zeggen schap moeten worden vergroot door het wegnemen van bestuurlijke be lemmeringen. op rijksniveau. Verder meende hij dat de proefgebieden in vloed zouden moeten hebben op de toedeing en toekenning van extra arbeidsplaatsen. 'PRESENTIEGELDEN VERLAGEN OF AFSCHAFFEN' GOES Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), district Zeeland, vindt het onaanvaardbaar dat de (ADVERTENTIE i ^MAKCRSOr THE WORIOS «TAILORED Bv XÜ |MAVKAIR| S^CIAII FOR MENSWBNR LWGEVORSI'COES Tel. 01100-15755 presentiegelden voor de commissa- verhoogd. In een open brief aan de rissen van de NV Watermaatschappij algemene vergadering van aandeel- Zuid-West-Nederland (WMZ) worden houders van het openbare nutsber drijf vraagt districtsbestuurder L. Q. Phemambueq. "als belangenbeharti- ger van de minderbedeelden in dé maatschappij", dan ook de voorstel len van WMZ-directeur P. Stoter om de presentiegelden te verdubbelen, al te wijzen. MIDDELBURG - In grote lijnen kwa men de meningen over de examens wiskunde en biologie, die woensdag werden gemaakt door leerlingen van Mavo, Havo en Vwo aardig overeen: biologie was niet al te moeilijk, maar met wiskunde hadden veel kandida ten wat problemen, vooral op havo en vwo, omdat ze in tijdnood kwa men. van elke kleur in de vaas zaten. Zat Pieke vond verder dat de opgaven wel veel denkwerk aan' Wiskunde-docent G. de Jong: „Het was een origineel en leuk examen, althans voor een leraar. Ik denk dat de leerlingen daar heel anders over dachten, want gemakkelijk was het niet. Er moest veel geïmproviseerd worden en er kwamen bijna geen standaardvragen in voor". De wiskunde opgaven voor het Vwo. Dorothea Hiel- ook op de Scholengemeenschap Wal- /an de christelijke scholenge- cheren. waren zeer pittig, zo vond meenschap Walcheren, havo-afdeling. Heieen Joziasse. „We hadden vier vond ik erg origineel' vonden de veertig meerkeuzevragen opgaven en drie uur de tijd. Maar ik over biologie met zo ingewikkeld. Her- heb niet alles binnen de tijd kunnen mine „We hadden er tweeèneenhaif maken De laatste vraag wist ik uur voor. maar ik was in een uurtje werkelijk niet. de eerste daarentegen klaar. De vragen die werden gesteld was vrij eenvoudig' Ook bij de Vwo- niet erg anders waren dan in voor gaande jaren. Over het biologie- examen Vwo vond Heieen Joziasse dat er veel feitenkennis werd ge vraagd „Je moest de zaken daarvoor echt goed in je hoofd gestampt heb ben. Veel inzichtvragen waren er niet bij. Er sprong wel een opgave uit omdat ie zo leuk was Er was een boom getekend met een hartje erin gekerfd. De vraag luidde hoe dat hartje er over tien jaar uit zal zien. dat aan de afdelingen c en d van de Smytegeltmavo, vond dat de exa- mens op beide niveaus goed te maken we kregen de meerkeuzevragen Ja en Phemambueq wijst erop dat er overal een sterke nijging is om, in het kader van noodzakelijke bezuinigingen, de presentiegelden te verlagen of ,voi- strekt af te schaffen „Dit gebeuö bijvoorbeeld bij sociale werkplaatsen of gemeentelijke commissies", aldus de CNV-districtsbèstuurder. Hij ves tigt er verder de aandacht op dat de raad van commissarissen van WMZ veelal bestaat uit mensen "die dp .Op het rooster had gestaan dat we de werkzaamheden tijdens en als gevolg ópen vragen' zouden krijgen, maar van hun meestal uitstekend betaalci Schooldirecteur ir P EXAMEN opgaven zat de eerder genoemde vraag over de vaas met gekleurde bolletjes, bij het Vwo was het enige verschil dat het nu om knikkers gmg. De heer R Pieke, Vwo-wiskunde- docent Wat die vierde opgave be treft moet ik inderdaad ook zeggen gingen echt allemaal over 'onderwe pen die we in de les hadden behan deld Over wiskunde vertelde Dorothea: ..Dat was moeilijk. Ik heb met alle vragen kunnen beantwoorden, vooral die over lichamen in de ruimte was bijzonder ingewikkeld" Hermine: „Ik heb het een beetje moeten afraffelen Vraag één ging wel, maar de opgaven werden steeds moeilijker. Er was wel een originele vraag bij over een vaas gevuld met tien gekleurde bolletjes, vijf rode. twee gele en drie blauwe. Er moest worden) Verder zaten er geen ging een x-aantal bolletjes bij en je moest uiteindelijk weten hoeveel er Vwo-biologie-docent W Wattel: Ik vond de opgaven wel moeilijk, er werd veel denkwerk vereist Er kwamen ook vragen in voor die we nooit zo behandeld hebben en waarbij het echt neerkwam op het toepassen van de geleerde feiten". Over het Havo- aren: „Ik ben zelfs van mening dat het biologie-examen op d-niveau wat te gemakkelijk was. Dat kun je na tuurlijk niet voorzien, maar ik heb nu het gevoel dat ik de kandidaten die ik het c-niveau had geadviseerd, beter hel d-niveau had kunnen laten doen. De c-opgaven waren gemakke lijk en er was niet veel verschil met d. Er werd veel naar feiten gevraagd en er waren maar weinig opgaven bij waar je ook inzicht voor nodig had. In voorgaande jaren waren de vragen veel moeilijker. Er was trouwens wel een aardige vraag bij over een vlin der en een rups. die ging over hun W iskunde-docente erfelijke aanleg en hun uiterlijk". daar bereid je je toch anders op voor. We hebben wel even geprotesteerd, maar zijn er toch maar aan begon nen". - ;)kens ont- werk verrichten" De vakbondsman acht een extra douceurtje voor deze groep volstrekt niet op zijn plaats. De WMZ-directeur voert in zijn ad- ies om de commissarissen meer geld kende echter dat het rooster niet tc seven onder meer aan dal advi- klopte „Trouwens' zo zei hij woens- seurs die het nutsbedrijf inschakelt, dag .de kandidaten hebben zich meer geld ontvangen voor hun arbeid voorbereid op een volledig wiskunde- ^an commissarissen. Phernam- examen. dus dan maakt het weinig uit buc9 stclt dat z0 vergelijking ner- in welke vorm de vraagstelling wordt Sens op slaat. Hij beklemtoont da"t gepresenteerd. Aanstaande maandag adviseurs uit hun vergoeding veelal komen de open vragen bod" Liesbeth van Duin iMavo-d> Westveer: „Ik dacht inderdaad ook dat de 'open vragen' woensdag zou- Ik vond den worden behandeld. Maar ik denk het toch wel pittig Ik heb wel genoeg niet dat het zo bezwaarlijk is ge- tijd gehad om alle vragen te beant- weest. want de leerlingen waren vol- woorden. maar door de vraagstelling ledig voorbereid op het gehele exa- dat het een heel ander type vraag was biologie-examen zei hij „Dat dan we zijn gewend, ook de vraagstel- n°8a' gemakkelijk Daarin kwamen ling was een beetje vreemd. Opgave de geijkte vragen voor over de bouw drie gaf de kandidaten een hoop jjjfi jjataag'" üssiaa dj kenwerk. die gmg (kromme grafiek •as het nogal ingewikkeld Nelleke de Visser t Mavo-c) daarentegen vond het examen met moeilijk „Het viel erg mee en ik had nog een half uur tijd over" lastige technische dingen in de opga ven' an het lichaam, de ligging van de een 'Kromme' organen, en de stofwisseling. Ik vond Over het Mavo-examen wiskunde ont- onderzocht het een vr'J star geheel" stond woensdagmorgen op de Vlis- Goed examen De heer W. de Visser, docent biologie men en ze waren er ook klaar voor. want daarop had ik ze getraind" Over de opgaven zelf zei mev rouw Westveer; „Zowel het mavo-c als het d-cxamen was niet zo moeilijk. Het was goed te maken en alles dat ik met ze heb doorgenoemn kwam erin voor. singse vestiging van de Zeeuwse Da- Uit de reacties van een aantal leerlin gen Avondscholengemeenschap wat beroering Kandidaat Kees Lammers: gen kreeg ik de indruk dat ze dachten el goed gemaakt te hebben". een hoofdinkomen moeten zien te halen, in tegenstelling tot de commis sarissen die in de baas zijn tijd het werk erbij doen. De CNV-bestuurder voert aan dat dé WMZ een nutsbedrijf is Water, gele verd door de WMZ moet ook door werknemersgezmnen en bijvoorbeeld kleine middenstanders betaald woe den. Juist deze groepen moeten tegen woordig sterk bezuinigenaldus Phemambueq Hij erkent dat de ver hoging van het presentiegeld met onmiddellijk in de waterpnjs rnert baar zal zijn Desondanks beschouwt de CN'V-er een positief besluit als 'een flinke psychologische dreun' voor de mensen die de grootste moeite heb ben financieel rond te komen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33