Bedenkingen bij commissie Zierikzee over KMS-steun Week voorwaardelijk voor rijden zonder rijbewijs Nieuwe koelcellen in Kapelle Nieuwe vletten scouts te water WISSEL SCHOUWEN ALLEEN PVDA ZONDER MOEITE VOOR weekenddiensten VRIJDAG 13 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSt COURANT ZIERIKZEE Voor een meerderheid van de financiële commissie Zierikzee is het nog 'zeer de vraag' of gemeentelijke medewerking moet worden verleend aan het provinciaal initiatief om de koninklijke maatschappij De Schelde in Vlissingen, via de PZEM, met 50 miljoen te steunen. Met name de vertegenwoordigers van CDA en VVD in de commissie hebben woensdag in een openbare vergadering duidelijk gemaakt daaromtrent nog sterke twijfels te hoesteren. Hét college van b en w van Zierikzee Van Velthoven (cda): „Waar we nu heeft de gemeenteraad overigens ge- voor staan is het bedrijven van je vraagd aan alle voorgestelde onderde- reinste industriepolitiek, aangestookt lén van de 'steunoperatie' gevolg te door provinciale staten, in terechte geven, wat voor Zierikzee neerkomt ongerustheid over de KMS". Hij op het 'doorsluizen' van het van de meende dat omtrent de financiële PZEM te ontvangen bedrag, groot situatie van het bedrijf in feite 'niets 697.000.-, aan de stichting Economi- bekend' is. en dat naast de leden van «sche Ontwikkeling Zeeland, in de gedeputeerde staten alleen de vier "yorm van een renteloze lening. En grote Zeeuwse gemeenten het in de voor de PvdA-fractie in de raad Zie- stichting voor het zeggen krijgen. „De moeten". Slotsom van Geleijnse: „De bedrijf in financiële problemen ver keerde zou de raad dan ook geholpen hebben? Destijds hadden 125 man bij Smit-Bolnes Zierikzee met een paar ton geholpen geweest, maar er ge beurde niets". Van Velthoven hield de wethouder financiën, L. J. van Gastel, tenslotte voor 'geen ja of nee' te kunnen zeggen. „Vooralsnog is het me een raadsel wat we hier mee aan Gevolgen rikzee levert dat geen enkel probleem overige gemeenten kunnen alleen kij- op, maakte woordvoerder D. van der ken en hopen, en dat waar het gaat Wekken in de vergadering van de om 50 miljoen risicodragend kapi- financiële commissie duidelijk. „Want taal'' wij hebben er geen moeite mee om de PZEM-reserve aan te wenden om De Schelde perspectief te bieden", be toogde hij. L. S. P. van Velthoven (cda) en J. J. .Geleijnse ivvd) gaven daarentegen aan dat het voor hun fracties nog zeer de vraag is of zij aan het collegevoor stel met de 'steunoperatie' in te stem- men gevolg zullen geven Geleijnse SimultaailWedstrijd plaatste in die zin een schot voor de boeg met de opmerking'. „Het is een KAMPERLAND De schaakclub vreemde zaak de KMS te steunen via Kamperland viert zaterdag 14 mei De CDA-vertegenwoordiger in de commissie financiën gewaagde van 'verstrekkende gevolgen', en wierp de vraag op: „Als een Zierikzees PZEM is niet de aangewezen instan tie voor een dergelijke steunoperatie. Toen het er om ging de tarieven voor de kleinverbruikers te verlagen kon dat niet. En nu moet er ineens hareki- dee 50 miljoen worden uitgekeerd. Hoe dat kan is me een raadsel". Van Velthoven en Geleijnse vroegen zich af waai- de stem van de kleine gemeenten blijft in de beoogde stich ting Economische Ontwikkeling, waarin Middelburg met 11 PZEM- aandelen zitting krijgt, en andere ge meenten met méér aandelen - Zierik zee heeft er 41 bijvoorbeeld - niet. Van der Wekken (pvda) bracht in het midden dat de raad Zierikzee de mo tie Arnemuiden steunde die opriep de werkgelegenheid bij De Schelde veilig te stellen....En dat betekent dat nu de mogelijkheid om het bedrijf financieel de hand te reiken er is, deze ook daadwerkelijk moet worden aange grepen". De steunoperatie Schelde' komt maandagavond aan de orde in de raadsvergadering Zierikzee. Het voor stel houdt in: in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de PZEM en met de statuten van de stichting Economische Ontwikkeling, en voort het van de PZEM te ontvan gen bedrag 697.000,-) als renteloze lening te verstrekken aan de stichting 'welke met de door haar verkregen middelen de financiële steun aan de KMS en gelieerde bedrijven zal reali- de PZEM". Overigens noemde hij De Schelde 'een uitstekend bedrijf dat helaas ter ziele is gegaan aan de moeder RSV' Jeugd EHBO- diploma's voor leerlingen rooms- katholieke school Rilland haai- twintigjarig jubileum met een simultaanséance, die gegeven zal wor den door de heer Hans Bouwmeester, bekend door de schaaklessen, die hij voor de televisie verzorgde. De heer Bouwmeester, die drager is van de Max Euwe ring, zal het zaterdagmid- Ceulemans naar Burgh BURGH De biljartliefhebbers op Schouwen-Duiveland kunnen van daag vrijdag hun hart ophalen. Tel dag om twee uur opnemen tegen afsluiting van het biljartseizoen heeft ,n 1-10 de vereniging 't Grote Zwijn in Burgh een unieke demonstratie op het pro gramma staan, Veelvoudig kampioen Raymond Ceulemans en oud- Nederlands titelhouder Herman Po perus driebanden komen in enkele demonstratiepartijen uit tegen 'eilan- maximaal 30 borden. De burgemees ter van Wissenkerke P. Wisse zal de eerste zet verrichten. Filmvoorstelling in homocafé Goes GOES Het homokafee in Goes d-favoneten' Piet Koek en Ger Mon- RILLAND Maandagavond vond in draalt Qp zondag 15 mei de fllm .je ster. Om 20.00 uur wordt begonnen de rooms-katholieke lageie school te bent niet alleen> Dat gebeurt in het (driebanden) met Monster - Popeyus, P S- PAa,f va" centrum 't Beest aan de Beesten- daarna volgen in die spelsoort nog nma markt in Goes, aanvang 20.30 uur. De Koek - Ceulemans en als hoofdnum- tën slaagden en ontvingen uit handen dlnii van Dui^e origine, handelt over mer Ceulemans - Popeyus. Na het jnn o nt.niA.nro moumiiw awoi- een vrjendsciiap t,ussen twee jongens driebanden verzorgen Ceulemans en van 10 en 12 jaar, die verblijven in een Popeyus nog een demonstratie 'fanta- internaat. sie classique'. jeugd-EHBO-diploma's, Alle kandida ten slaagden en ontvingen uit handen van de instructrice mevrouw Haver- mans, de diploma's, als dank verras ten de kinderen haar met enkele liedjes, voorzien van eigen teksten. De film 'Zo werkt het Rode Kruis' werd als afsluiting vertoond. Excelsior twaalfde op Vara's blaastest DRONTEN De brassband 'Excel sior' uit Kloetinge is twaalfde gewor den van het concours 'Vara's Blaas test 1983' in Dronten. Aan het con cours namen 16 bands uit Nederland ,ëii België deel. De Zeeuwse band behaalde 144 punten. Winnaar werd de 'Rijnmond Brass Band' met 182 punten. De tweede plaats werd bezet door de kampioen van Vlaanderen, de "Brassband 'Terpsichore' uit het Belgi sche Rupelmonde, die 180 punten •behaalde. Christelijk Nationaal onderwijs Haamstede hield een vergadering HAAMSTEDE - Dc vereniging voor christelijk nationaal onderwijs in Haamstede hield een vergadering in de school Onder de Wieken. Mevrouw J. Krijger-Ottervanger en A de Kort stelden zich niet in het be stuur herkiesbaar. Hun plaatsen wor den ingenomen door mevrouw P. J. Baas-Mollema en J W. H, Stout. Ter "afsluiting van de vergadering werd een dia-serie over de wet medezeggen schap gedraaid A vondvierdaagse vanaf 16 juni in Goes GOES De Zeeuwse Wandelsport Bond in Goes verzorgt ook dit jaar weer de Nederlandse Wandelsport Bond-vierdaagse. In Goes begint dit evenement maandagavond 13 juni. De afstanden bedragen 5, 10 en 15 kilometer. Gestart wordt vanaf de kantine van de Betho in Goes. Tedere wandelaar, die de vier avonden de afgesproken afstand uitloopt, ont vangt een herinnering. Vanaf 6 juni bestaat de mogelijkheid voor deelne mers om zich in te schrijven. De wandelavonden bolgen elkaar direct op, zodat donderdagavond 16 juni de laatste kilometers van de vierdaagse worden gelopen. De starttijden zijn: voor de 15 kilometer 17.30 uur, voor de 10 kilometer 18 uur en voor de 5 kilometer 18.30 uur. E vangelisatiedienst in Bethelkerk Goes. GOES In de Bethelkerk te Goes wordt zondag 15 mei een evangelisa- tiedienst gehouden. Aan deze dienst verleent het Nieuwlands Dameskoor muzikale medewerking. Voorganger is ds. J. van Veen. De dienst begint om 18.30 uur en heeft als thema 'Schatten verzamelen'. KORTGENE „In storm en regen, bij zonneschijn en luwte, wens ik de boot en haar bemanning een behouden vaart toe". Met deze woorden doopte J. H. de Wilde van de verenging van vrienden van scouting Nederland woensdagavond één van de twee nieuwe vletten van de Zandkreekgroep Nord-Beveland. Dat gebeurde bij de tewaterlating van beide boten in de jachthaven van Kortgene. De andere boot werd officieel gedoopt door burgemeester P. Wisse van Wissenkerke. De vletten dragen de namen Reiger en Snip. Voor de tewaterlating was een groot aantal belangstel lenden komen opdraven: gemeentebestuurders, ouders en natuurlijk de zeeverkenners, welpen en kabouteJ van de scoutinggroep. De aanwezigen hadden gelui Alsof het afgesproken was, stopte het vlak voor 6 openlucht-bijeenkomst begon met regenen. De beid dopers ontvingen na het werpen van de flessen 'chan IER pagne' tegen de boten een bloemetje aangeboden don mta één van de welpen. Schipper Bram Koole van de beid vletten ontving voor de Zandkreekgroep boeien enee ïer kompas. Daarna maakten de aanwezigen algehd; it 16 proefvaarten. Het geld voor de boten is bijeengebracb door subsidies en eigen actie van de scoutingleden, Hf8 aantal leden ongeveer een jaar na de oprichti^ roei bedraagt circa 50. anta KANTONRECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - „Ik rijd al twintig jaar zonder rijbewijs", gaf dc Krui- ninger H. M. ruiterlijk toe voor de -kantonrechter. Het was dan ook be paald niet de eerste keer dat hij op dit feit werd betrapt toen hij vorige zomer over de Molendijk in Yerseke reed. In oktober daarop werd M. geverbali seerd voor het rijden zonder verzeke ring. Voor het eerste feit eiste officier mr T, Stein 300 gulden boete en een week hechtenis voorwaardelijk. Voor het ontbreken van de verzekering vroeg hij de gebruikelijke 275 gulden boete en vier maanden voorwaardelij ke ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit laatste onderdeel van de straf vond kantonrechter mr B. Verhoeven niet erg op zijn plaats en wijzigde dit in zijn vonnis in een week hechtenis voorwaardelijk met als toelichting: „Ik wil u het nemen van rijles niet onmogelijk maken". Voor het overige volgde hij de eis van de officier. De Goesenaar H. de K. kreeg overeen komstig de eis 250 gulden boete om dat hij in juli van het vorig jaar op de zuidelijke afrit van de Zeeland brug van de weg was afgeraakt. De K. was diep in de nacht door slaap overmand en over de linker weghelft heen in de sloot beland. Een inzittende van de wagen werd daarbij gewond en een tegenligger had hem nog maar net kunnen ontwijken door het stuur naar links om te gooien, toen hij zag dat er op zijn lichtsignalen niet werd gerea geerd. De Arnemuidenaar J. van B. had een hoogst elegante oplossing gevonden voor zijn parkeerprobleem in de Mid delburgse binnenstad doo in de Zus terstraat in overleg met twee andere automobilisten drie auto's weg te zet ten op twee parkeervakken. Hij legde uit dat de gemeente Middelburg er niets aan tekort gekomen was, omdat iedereen zijn kwartje 'in de pot' ge stopt had. De parkeerwachter consta teerde echter dat er buiten de vakken geparkeerd werd en hanteerde on danks de uitleg van de betrokkenen onverbiddelijk het opschrijfboekje. De officier was het daarmee eens: „Iedereen moet daar op een normale manier in en uit kunnen rijden". Om dat hij van 's mans goede bedoelingen overtuigd was liet hij het in zijn eis bij het transactiebedrag van 45 gulden. Mr. Verhoeven verminderde in zijn vonnis de. boete tot het absolute minimum van 35 gulden. Penningmeester ANBO in Ellewoutsdijk neemt afscheid ELLEWOUTSDIJK F. L. de Broe- kert uit Ellewoutsdijk neemt zaterdag officieel afscheid als penningmeester van de afdeling Ellewoutsdijk van de algemene Nederlandse bond voor ou deren. Dat gebeurt in de wonin van De Broekert aan de Dijkstraat. Ver schillende bestuursleden bezoeken de bijeenkomst. De Broekert is mede oprichter van de afdeling, die sinds 1970 bestaat. Hij vervulde altijd een bestuursfunctie. Medische diensten SCHOUWEN-DUIVELAND THOLEN ST-PHILIPSLAND Alarmnummer Schouwen-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philipsland 0011 Artsen Zierikzee: v.a. vr. 19.00 uur tot ma. 08.00 uur: H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. 01112-1480: spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur Brouwers haven: L. A. M. Bruel. Markt 32, tel. 01119-1280, Renesse: J. L. Flach. J. van Renesseweg 6, tel. 01116-1280; Burgh-Haamstede: G. van Beek- Verbeek en J. Ph P. Stenger, Burgh- seweg 54, tel. 01115-1861: spreekuur voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur en 16.30_:17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 07.30 uur A. Dorresteijn, Bruinisse, tel. 01113-1280. Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.- Annaland, Schcrpenisse: (patiënten dokter v. d. Bel) J. M, v. d. Bel, St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400. Sint-Philipsland en Nw.-Vossemeer: C. H. M. de Groot, Nw.-Vossemeer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: (patiënten dokter Padt) R. P. Kale, Molensingel la, Tholen, tel, 01660-2542. Dierenartsen Haamstede: M. K Buth, tel. 01115- 2254 v.a. zat. 09.00 uur. St.-Maartensdijk: A. Rinses, tel. 01666-2596: spreekuur vrijdag 18.30- 19.00 uur en zat. 09.00-09.30 uur. Tandartsdiensten J. J, Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, tel. 01110-3016; spreekuur voor spoed gevallen zat. en zo. 17.00-17.30 uur. Apotheek Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-2906; geopend zat, 9,00-12,30 uur en 16.30-17.30 uur, zondag. 12.00- 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. WIJKVERPLEGING Tholen en St-Philipsland: zr, R. Metze, St.-Maartensdijk, tel. 01666- 2548. Bruinisse en Duiveland: zr. P. v. d. Velde, Lange Achterweg 10, Ooster land, tel. 01114-2050. Schouwen: zr, 1'. van Duren, Schut- tershofstr. 3, Zierikzee, tel. 01110-5327. Zierikzee: zr, J. Poley, Vloedstraat 1, Kerkwerve, tel. 01110-2309. A rbeidso ver eenkomst VVV -informatrice Zierikzee ontbonden ZIERIKZEE Het Kantongerecht Zierikzee heeft de arbeidsovereen komst van VVV Zierikzee met de informatrice M. van der Pol-Elshout ingaande 1 juli onverbindend ver klaard. Het VVV-bestuur had de infor matrice eerder op non-actief gesteld en ontslag aangezegd per 1 april 1983. Deze wenste daar geen gevolg aan te geven in de veronderstelling dat de VVV aan de arbeidsovereenkomst ge houden was tot 1 april 1984. Voor VVV was dit aanleiding de kwestie voor een uitspraak aan de kantonrechter voor te leggen. Installatie stuurgroep werkloosheid Schouwen en Sint Philipsland ZIERIKZEE Dinsdag 17 mei wordt in het Zierikzeese stadhuis de stuur groep werkloosheid Schouwen- Duiveland/Sint Philipsland geïnstal leerd. De aanvang van de installatie bijeenkomst is 16.00 uur. Vergadering raad Westerschouwen HAAMSTEDE De raad van Wester schouwen komt maandagavond 16 mei in openbare vergadering bijeen in het gemeentehuis te Haamstede. Aan de orde komt onder andere een colle gevoorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst 'regio nale stuurgroep werkloosheid'. De raadsvergadering begint om 19,30 Campagne-avond over 'Politieke moorden' bij Amnesty Zierikzee ZIERIKZEE De Amnesty-p Schouwen-Duiveland houdt vrij! f'c 27 mei een informatie-avond ie| kader van de campagne tegen'ft tieke Moorden'. De avond wordi houden in de christelijke schol meenschap in Zierikzee en begin» kwart voor acht. Op avond zal Renee Claeys, ia); coördinator voor Guatemala vaito nesty, wat meer vertellen ovjj situatie in dat land. Verder s!l informatie een klankbeeld oveH tieke Moorden worden vertoon Aan de avond wordt ook ma king verleend door de Chileens ger Luis Aravena. Bezoekers as] avond zullen gelegenheid krijgeiéf 'open brief te ondertekenen en bedrukte kaarten te vesture alles om aan te dringen op eenisi ;oslffl hankelijk onderzoek naar geptei E |miri iVolitn wis» pijkei tijer) rtek bijli ,j S i s Daler» moorden. Herbestrating SINT-ANNALAND Voor dek stratingswerkzaamheden Annaland is ingeschreven gebroeders Moerland qit Annaland voor 122.500 en dooi 5 aannemingsbedrijf J. van Vossen Sint-Annaland voor een bedrag' 124.800. De werkzaamheden iki fen het eerste gedeelte van de Ka gin Julianastraat, de Jan vanBf straat, de Jan van Beaumontsrii een deel van de Brugstraat en: deel van de Verbrandestraat. KAPELLE Op het terrein van de Veilingvereniging Kapellel Braamte kennen dat de veiling om optimaal ie kunnen Biezélinge en omgeving is het aannemersbedrijf Van der Poel werken 4500 ton hard fruit (appels en perenmoet kunnen uit Oudelande druk bezig met de bouw van elf nieuwe opslaan. De bouw is vier weken geleden begonnen. De koelcellen. De elementen moeten de totale opslagcapaciteit verwachting is dat de cellen eind augustus opgeleverd worden, vergroten van 2300 ton naar 4000 ton. Hoewel dit een Met deze uitbreiding is een bedrag van 1,7 miljoen gulden aanzienlijke uitbreiding is, gaf de chef van het koelhuis, P. gemoeid. Voor heren hebben wij een uitge kiende collectie in vele maten! .Ill IIHllllllllllIIIIIIIIIIIIIIMill III.. .TEUTFJi here n Vaar #P Evinrude ervaring compact en zuinig pittige tweecilinder elektronische ontsteking ondiepwoter-stand ^-nFLORUSSE LkiWATERSPOIIl NrifZ Wemeldinge I nr 01192-1253, I BVmHUDEl STEEDS DE EERSTE ekeil ijden, terne Klokstraat 8, Goes, tel. 01100-16415 Rotiööcrir „ïlcCïnttjc" ...het restaurant waar u echt UIT bent. 4-gangen menu irtcl. een aperitief, 2 glazen wijn en een kopje koffie voor 2 personen 97,50 Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend: di. t rri za. v a. 12.00 u. Zo. v.a. 16.00 u Maandag gesloten. GEMEENTE BROUWERSHAVEN Onlwerp-welzijnsprogramma 1984 De burgemeester van Brouwershaven mastf bekend dat gedurende het tijdvak van 13 meiw. en met 12 juni 1983 voor een ieder ter gemeente secretarie ter inzage ligt het ontwerp- welzijnsprogramma voor 1984, waarin is vermei: aan welke instellingen die activiteiten ontpte en op het terrein van het sociaal-cultureel werx zal worden voorgesteld subsidie toe te kennen Aan deze instellingen zal een exemplaar van hS ontwerp-programma worden toegezonden. Gedurende de bovengenoemde termijn kunne» door een ieder schriftelijke reacties worden ken baar gemaakt, in te dienen bij het college va" burgemeester en wethouders. Markt 2 te Broi wershaven, Bovendien kan mondeling worden gereageeid tijdens een openbare hoorzitting, te houden e? maandagavond 13 juni 1983, in het dorpshuis tt Dreischor, Ring 32 te Dreischor, van 19.30 co! 20.30 uur. Afhankelijk van de inhoud van de reacties zalte ontwerp-programma eventueel door burgemees ter en wethouders worden bijgesteld, na uitge bracht advies door de adviescommissie voorliet welzijnsbeleid. Vervolgens zal dan het programma in definitieve vorm worden vastgesteld door de gemeenteraad Brouwershaven, 13 mei 1983.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 32