Aantal reizigers bij ZWN ertoont een sterke groei Examens wiskunde maar biologie viel erg mee CNV tegen meer geld voor WMZ-bestuurders 'Niet alle bevoegdheden welzijn naar de lagere overheden' AOGELUK OPHEFFING BUSDIENST tEEUWSOI- VLAANDEREN NAAR BREDA PZC/Provinc'e OP' IN NOORDELIJKE GEBIEDEN R Monumentenwacht: 400ste abonnee VOW kostte al ruim 4 miljoen VOOR MAVO, HAVO EN VWO EXAMEN^ W'WESTEN II.IDAG 13 MEM983 ■aj 1ST De N.V. streekvervoer Zuid- l-Nederland (ZWNi gaat ervan uit te zijner tijd de autobusdienst Zeeuwsch-Vlaanderen naar Brc- ui worden opgeheven, als gevolg hel instellen van de nieuwe tobussncldienst Hulst - Sint- klaas lB.). .Maar. zo voegt de ZWN toe, het zijn nog altijd de Magiërs zelf. die bepalen of de lijn Jrdt opgeheven of niet. „Als er Hl Boende reizigers van de lijn ge- 17 De ZWN is gebonden aan de het Normeringssysteem niveau Streekvervo Een en ander blijkt uit een brief van de ZWN aan de stichting Gemeen- schapswerk Hulst, die enige tijd gele den verontrust heeft gereageerd op het ZWN-bednjfsplan. waarin gesteld wachten echter wel dat de Breda-lijn Voorzieningen- wordt opgeheven als de nieuwe ver binding zal zijn ingeburgerd", zegt de ZWN De vervoersmaatschappij voegt daar aan toe dat hoewel deze dienst geme ten naar het aantal pasagiers op dit moment ruimschoots voldoet, toch met gesteld kan worden dat op een blijven maken, kan van ophef- uitsluitend gaat c i de dienst geen sprake 7 zou zijn dat de busdienst naar Breda bevolking van 100.000 mensen de Bre- dabus in een rèle behoefte voorziet. ..Een snelle en frequente ontsluiting via het intercitynet in Sint-Niklaas zal zeer zeker een groot deel van de de toekomst komt te vervallen. De ZWN wijst er in de brief op dat het hier verwachte ontwikkelingen. ..Wij ver- Zeeuwsvlaamse bevolking aanspre ken" De ZWN meent dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de reizigers de voorkeur blijven geven aan 'de welis waar goedkopere. doch laag- frequente dienst naar Breda' De brief van de ZWN komt aan de orde tijdens de openbare bestuursver gadering van de stichting Gemeen- schapswerk De vergadering in het bureau van de stichting aan de Steen straat in Hulst wordt woensdag 18 mei gehouden en begint om 20 00 uur. IERIKZEE Streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN) boekt een sterke groei van het total reizigers, met name op Voorne Putten, Hoekse Waard en Schouwen-Duiveland. Goeree verflakkee. Het aantal reizigers in het gehele vervoersgebied steeg van 12 miljoen in 1980 it 16 miljoen in 1982, een stijging van 15 procent per jaar. Ten opzichte van 1979 groeide het jzigersbestand zelfs met niet minder dan 50 procent. Van de 141 in 1980-1981 in genoemde roeigebieden' ingezette bussen moesten er 49 worden bijgehuurd. In 1982-1983 liep het total 'huurbussen' op tot 54. „Dat lijkt een geringe toename maar dat is het niet want de ft'N kon in dezelfde periode ook 46 eigen bussen méér inzetten, waaronder 8 gelede", aldus wfd vervoer G. C. Schellinger. Hij stelt dat de ZWN 'net genoeg bussen heeft kunnen inschaffen om de groei van het aantal reizigers op te vangen'. door de bussen van streek- persbijeenkomst in Oude Tonge de Lijn 25 op Zuid-Beveland. (Goes landi zijn 4 minuten vroeger bepaald, en er komt een extra middagrit van Kamperland naar Middelburg De lijnen 56 (Middelburg - Vlissingen - NS boot), en 57 en 58 (Middelburg Griffioen - Oost-Souburg - Vlissingen centrum - Koudekerke - Middelburg Dauwendaelei worden halfuurdien- sten, óók 's avonds en zondagen. Op Schouwen-Duiveland gaat lijn 135 twee nieuwe sneldienstritten uitvoe ren. s morgens vanuit Zierikzee naar Rotterdam, op maandag t'm vrijdag. De reistijd wordt bekort met 12 minu ten. noer Zuid West Nederland afgeleg- tüometers steeg van 17,2 miljoen ;S80 tot 18,8 miljoen in 1982. Een si van 9 procent, die kleiner is dan toename van het aantal reizigers, be tekent dat er in 1982 gemiddeld gereden kilometer méér mensen iden vervoerd dan in 1980. Bij het ^1 «Itvervoer ZWN nam ook het aan- 4," 1 buschauffeurs toe. In totaal kwa- •I ner vanaf januari 1980 tot januari Q73 nieuwe arbeidsplaatsen voor KÏeurs bij, waarvan er 18 werden nuk) in deeltijd. Tussen 1980 en nam het streekvervoerbedrijf in 146 nieuwe chauffeurs in dienst totale aantal chauffeurs per 1 Stuin 1983 kwam daarmee op 439, ÏJP366 op 1 januari 1980. Wj® Schellinger liggen aan de (iKitan het aantal reizigers de ïolptte factoren ten grondslag: de jjinnij van de strippenkaart in II Miislcr 1980, waardoor in sommi- VgrOTf-gehieden het tarief met 50 proral daalde; de toename van auto- i, en de drukte op de wegen; ;an de bevolking in de plaatsen ijkenisse, Hellevoetsluis en Oucl- lijorland. Hoofd vervoer Schellin- ilokent aan dat streven van ZWN bijhuur van bussen te verminde- 18 door grotere inzet van eigen litrieel en personeel 8 werd door- Jist door de sterke stijging van het gjersvervoer in de drie noordelij- 'irocigebieden'. ZWN heeft echter (in 1983 nog eens 24 nieuwe stan- udbussen ontvangen en we hopen ■ook de bijhuur dit jaar te kunnen irmindcren, aldus Schellinger. .981 zaten er gemiddeld elke dag Dtt.000 passagiers in ZWN-bussen. i|jaar 53 000. De snelst stijgende ZWN is lijn 132 Burgh- ikeiland Neeltje Jans. In 1979 gin- In de loop van de dienstregeling 1983 is de realisering voorzien van een nieuwe dienstregeling, (ingaande 29 Nisse en Nisse - Goes) wordt 30 minu- meii. Ten opzichte van de vorige ten vervroegd Verder gaat lijn 39 bij 2 overetaphaite op d'eTjJiTter hoogte dienstregeling omvat deze voor wat ritten vanuit Goes, via 's- - betreft Zeeuwsch-Vlaanderen invoe- Gravenpolder - Nisse - Heinkenszand - ring van extra retourritten tussen Nieuwdorp, naar Lewedorp en terug- Axel en Hulst (in de ochtenduren op rijden, terwijl ook een extra rit is maandag t m vrijdag) en Oostburg- toegevoegd. De vertrektijden van lijn Biervliet, (via Waterlandkerkje, in de 52 op Walcheren (Domburg - Aagte- NumansdorpTaTdan komen te' avonduren op maandag t/m vrijdag), kerke - Middelburg - Veere - Kamper- vallen van Numansdorp. waardoor een snel lere verbinding ontstaan tussen Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee en de Hoekse Waard. Het trajectgedeelte Oude Tonge - STAATSSECRETARIS KAPPEYNE VAN DE COPELLO: Drs. L. van Leeuwen van de stuur groep ontwikkelings projecten in Rijswijk ging tijdens de bijeenkomst in op het overdragen van bevoegdhe den door gemeenten. „Deze overhe den piekeren er niet over om een orgaan in het leven te roepen, dat echte bevoegdheden zal dragen", zei hij. „Er worden wel afspraken ge maakt, maar uiteindelijk houden de HEINKENSZAND Het is noodza- moet worden opgesteld. „Het is een kelijk dat bij de decentralisatie van interessant dilemma, hoewel we nog het welzijnswerk bepaalde bevoeg- geen oplossing weten", vertelde Kap- heden niet aan de gemeenten en peyne de Copello. provincies worden overgelaten. De Projectcoördinator D. Eveleens van regering heeft niet de indruk dat er het proefproject betoogde dat er op bij de lagere overheden overal vol- het gebied van scholingsvoorzienin- doende belangstelling of geld aanwe- gen nog weinig bereikt is qua organi- zig is voor zaken, die bijvoorbeeld satie in de regio. Daar noemde hij een vrouwen en culturele minderheden aantal oorzaken voor. Zo wees hij op aangaan. Daarom wil de regering het grote werkgebied van het centrum gemeenteraden het laatste woord' toch nog voorzieningen treffen om, voor opleiding van volwassenen in een zekere greep op een en ander te Zeeland Verder kunnen de verschil- houden. Dit stelde staatssecretaris A. lende gemeenten geen of nauwelijks Kajjpeyne van de Copello (sociale invloed uitoefenen op het scholings- zaken en werkgelegenheid, wd); beleid, aldus Eveleens. De staatsse- woensdagmiddag tijdens een werk- cretaris kon op het gebied van de bezoek aan het proefproject specifiek volwasseneneducatie een positief ge- welzijn regio de Bevelanden in het luid laten horen. Ze zei dat er voor het gemeentehuis van Borsele in Hein- project beroepskwalificerende educa- kenszand. tie voor Midden-Zeeland in Den Haag De staatssecretaris meende dat na formeel al toestemming is gegeven, tien jaar voorbereiding de decentrali- Uitgegaan wordt van een rijksbijdra- satie nu 'eindelijk' eens in praktijk ge van 400.000 gulden. „Hoe het uitge- moet gebracht worden. Daarbij is het werkt moet worden is vers twee", zei overdragen van bevoegdheden door ze evenwel. Volgens Eveleens werden .1. »wnnn uveiuiagen van uevueguneuen uuui ze evenwei. vuigens isveieens weruen itf JfR-i nnn n* L gemeenten gewenst in verband met aan het project wel veel eisen gesteld 132, in 1982 163.000. De groei van 1132 is 1 procent van de totale groei procent) van ZWN op jaarbasis. De mchting is dat de bussen op jaar- S5 82;.000 kilometers méér gaan Jen, net leeuwendeel daarvan op its »me Putten. Hoekse Waard en juwen-Duiveland'Goeree- aflakkee. Volgens het hoofd ver heeft ZWN daarvoor 12 extra Jf Ben nodig. Verder verwacht Schel er voor 1983 een stijging van het Cal arbeidsplaatsen met 44. waar- er 20 in deeltijd zullen worden 4 mild. Het aantal ZWN-passagiers I dit jaar de 17 miljoen ruim te 'en gaan. N presenteerde woensdag in een ADVERTENTIE de regionale samenwerking, aldus vanuit de regering. Kappeyne van de Vice-voorzitter J A. Nieuwenhuijse van het bestuurdersoverleg van het proefproject specifiek welzijn regio de Bevelanden stelde dat er voor vele vrouwen op de Bevelanden nog een hoge drempel is om positief aan emancipatie mee te doen. „Het weg nemen van deze drempel is een eerste stap om te bereiken dat emancipatie niet blijft, voorbehouden aan een klei ne groep", vond de vice-voorzitter „We moeten daarom aansluiten bij de belevingswereld van de vrouwen om wie het hier gaat". Voorts lanceerde drs. P.J. Vollaard, voorzitter van de regionale stuurgroep werkloosheid De 400ste abonnee van de Monumentenwacht Zeelandhet pand Grote Markt 34 in Goes. uuts Met abonnementenbestand van de Stichting Monumenten- wacht Zeeland kent een gestage groei. Vanaf de oprichting in 1975 hebben zich 420 monumentenbezitters voor een regelmatige inspectie van hun pand opgegeven. De aanmelding van het 400-ste pand kwam enige tijd geleden binnen. Om aan dit feit enig ceremonieel te geven hield het bestuur van de stichting woensdagmiddag een bijeenkomst in de trouwzaal van het Goese stadhuis. De eigenaar van het 'jubileum- pand', P. J. E. Frantzen, kreeg van de voorzitter T. H. de Meester een oorkonde en een gratis inspectie van het monument; nummer 34 op de Grote Markt in Goes. De Meester schetste in een toe- nementen geregistreerd; een gege- spraak de ontwikkeling van de ven dat in de afgelopen tien jaar stichting. Hij sprak over de begin- ruim 16 000 inspecties heeft opgele- fase. de landelijke aansluiting van verd. De ere-voorzitter van Monu- de verscheidene afdelingen en de mentenwacht Nederland. W Kra- groei van het aantal ingeschreve- mer. heeft, volgens De Meester, nen in de loop der jaren De Zeeuw- uitgerekend dat met die 16.000 in- se stichting werkt momenteel met specties een bedrag van ongeveer twee ploegen onderhoudslieden en 16 a 18 miljoen gulden aan restau- twee compleet ingerichte busjes, ratiesubsidies werd bespaard De „Er is gebleken dat met deze twee regionale voorzitter zei ook dat de ploegen jaarlijks ongeveer 450 a 500 jaarlijkse controles het onderhoud panden geinspeteerd kunnen wor- stimuleren, zodat de hierdoor ont- den, ervan uitgaande dat de eige- stane werkzaamheden zorgen voor naren aan de hand van de inspec- een stuk werkgelegenheid in een tierapporten dan wel verbeteringen sector waarin dit broodnodig is. of herstellingen aan hun bezit laten „Het is niet de bedoeling dat de verrichten De inspectietijd zal dan aannemers door de monumenten- in de loop der jaren per object wacht werk uit handen genomen afnemen, waardoor weer ruimte v/ordt. Kleine herstellingen ver voor nieuwe abonnees gecreeérd richten we wel, maar voor de grote kan worden. Het streefgetal is 250 werk moet de aannemer komen", inspecties per jaar, per bus", aldus verklaarde De Meester. De Meester. De voorzitter toonde zich verheugd Sinds december 1976 zijn inmiddels over de groei van de Monumenten- ruim 1.500 inspecties in Zeeland wacht: „Wie weet krijgen we in de verricht. Landelijk zijn 4.000 abon- toekomst nog eens een derde bus". Middelburger (32) aangehouden na wilde achtervolging ussl.NGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag met de hulp van de Middelburgse politie de 32- jarige YV. M. uit Middelburg aange houden. De man had op de President Roosevelllaan in Vlissingen een door de politie gegeven stopteken gene geerd en kon pas na een wilde achter volging in Middelburg worden aan gehouden. De Vlissingse politie kreeg omstreeks half vier in de nacht van ownedag op donderdag de melding dat een perso nenauto op de Bonedijckestraat in Vlissingen verschillende geparkeerde auto's had aangereden en was doorge reden Dit bleek bij nader onderzoek niet juist. De politie trof de bewuste auto aan op de President Roosevelt- laan De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging er vandoor. De vlucht voerde M. en de Vlissingse politie via njksweg 58. Oost-Souburg, Nieuw- en Sint Joosland naar Middel burg Op de Rozenburglaan in deze plaats verscheen de Middelburgse po litie die te hu'p was geroepen M keerde hier zijn wagen reed daarbij over het trottoir en botste tegen een lantaarnpaal en een geparkeerde au to Hierbij raakte zijn rechtervoor band echter lek. zodat hij korte tijd later kon worden aangehouden. Een maal terug in Vlissingen werd M. de bloedproef afgenomen MIDDELBURG - Voor de vaste oever verbinding over en onder de VVester- schelde is tot nu toe een bedrag van f 4.285.818.uitgegeven. Dal blijkt uit het jaarverslag over 1982 van de NV Westerschelde-oeververbinding. Tot en met 1981 bedroegen de aan loopkosten f 3 612.430,- en daar is vorig jaar f 673.388.- bijgekomen. Ver uit het belangrijkste deel van de uit gaven bestaat uit kosten voor onder zoek. dat voor de verbinding is ver richt. In het verslag wordt gesteld, dat ernstig betwijfeld moet worden of het huidige kabinet wel bereid is mee te werken aan de uitvoering van de oeververbinding Omdat in 1982 werd gewacht op een definitieve overeen komst met het rijk is vorig jaar in een langzamer tempo dan voorheen aan de nadere uitwerking en afronding van de eerste deelovereenkomsten ge werkt. Nieuwe onderdelen van het plan werden niet ter hand genomen Glazenwasser van ladder gereden MIDDELBURG - De 21-jarige glazen wasser A. van YV. uit YVoIphaartsdijk stond woensdagmiddag om half drie niets vermoedend op zes meter hoog te de ramen te lappen van een pand aan het Molenwater in Middelburg. De automobiliste H. T. (30) uit Vlis singen kwam op dat moment achter uitgereden met haar auto van een parkeerplaats. Zij lette niet op en reed tegen de ladder aan. De ladder brak door midden en de onfortuinlijke glazenwasser kwam o£i de grond terecht. Hij moest gewond worden overgebracht naar het Gast huis. De auto werd licht beschadigd door de ladder. Over de aard van de verwondingen kon de Middelburgse politie geen mededelingen doen. Kappeyne van de Copello. Ze ging in Copello verklaarde daarop dat het een aantal wensen voor het project dit verband uitgebreid in op de plaats, niet de bedoeling is om het BKE- die de centra voor vakopleidingen van project inhoudelijk te toetsen. „De volwassenen gaan innemen De rege- manier van werken wordt aan u over- ring gaat uit van een beleidsbepaling gelaten", vertelde ze. De staatssecre- op regionaal niveau, zei de staatsse- taris deelde wel mee dat er voor het cretaris.' Een vraag blijft nog of de komend jaar eventueel bezuinigingen centra worden ondergebracht in de kunnen worden doorgevoerd, bij bij kaderwet specifiek welzijn of dat naar voorbeeld een gebrek aan belangstel een aparte wet volwasseneneducatie ling. mensen zonder baan op de Bevelan den. Zo zou de gemeentelijke zeggen schap moeten worden vergroot door het wegnemen van bestuurlijke be lemmeringen. op rijksniveau. Verder meende hij dat de proefgebieden in vloed zouden moeten hebben op de toedeing en toekenning van extra arbeidsplaatsen. 'PRESENTIEGELDEN VERLAGEN OF AFSCHAFFEN' GOES Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), district Zeeland, vindt het onaanvaardbaar dat de presentiegelden voor de commissa- verhoogd. In een open brief aan de rissen van de NV YVatermaatschappij algemene vergadering van aandeel- Zuid-YVest-Nederland (YVMZ) worden houders van het openbare nutsbe- drijf vraagt districtsbestuurder L. Q. Phernamhucq. "als belangenbeharti* ger van de minderbedeelden in de maatschappij", dan ook de voorstel len van YVMZ-directeur P. Stoter om de presentiegelden te verdubbelen, af te wijzen. MIDDELBL'RG - In grote lijnen kwa men de meningen over de examens wiskunde en biologie, die woensdag werden gemaakt door leerlingen van Mavo. Havo en Vwo aardig overeen: biologie was niet al te moeilijk. van elke kleur in de vaas zaten. Zat wel veel denkwerk aan". YY'iskunde-docent G. de Jong: „Het was een origineel en leuk examen, althans voor een leraar. Ik denk dat de leerlingen daar heel anders over met wiskunde hadden veel kandida- dachten, want gemakkelijk was het niet. Er moest veel geïmproviseerd ten wat problemen, vooral op havo en vwo, omdat ze in tijdnood kwa men. Hermine Harmsen en Dorothea Hiel- kema van de christelijke scholenge meenschap Walcheren, havo-afdeling, vonden de veertig meerkeuzevragen over biologie niet zo ingewikkeld Her mine „We hadden er tweeëneenhalf maken. De laatste vraag wist ik uur voor. maar ik was in een uurtje werkelijk niet. de eerste daarentegen klaar. De vragen die werden gesteld was vrij eenvoudig" Ook bij de Vwo- gingen echt allemaal over onderwer- opgaven zat de eerder genoemde Pieke vond verder dat de opgaven niet erg anders waren dan in voor gaande jaren Over het biologie- examen Vwo vond Heieen Joziasse dat er veel feitenkennis werd ge vraagd. „Je moest de zaken daarvoor echt goed in je hoofd gestampt heb ben Veel inzichtvragen waren er niet norden en er kwamen bijna geen bij Er sprong wel een opgave uit Phemambucq wijst erop dat er overal een sterke nijging is om. in het kader van noodzakelijke bezuinigingen, de presentiegelden te verlagen of vol strekt af te schaffen Dit gebeurt bijvoorbeeld bij sociale werkplaatseb of gemeentelijke commissies", aldus de CNV-distnctsbestuurder Hij ves tigt er verder de aandacht op dat de raad van commissarissen van WMZ veelal bestaat uit mensen "die dè aan de afdelingen c en d van de Op het rooster had gestaan dat we de werkzaamheden tijdens en als gevolg Smytegeltmavo. vond dat de exa- open vragen' zouden krijgen, maar van hun meestal uitstekend betaald mens op beide niveaus goed te maken we kregen de meerkeuzevragen. Ja en werk verrichten". De vakbondsman Ik ben zelfs van mening dat daar bereid je je toch anders op voor. acht een extra douceurtje voor deze We hebben wel even geprotesteerd, groep volstrekt niet op zijn plaats maar zijn er toch maar aan begon nen" standaardvragen in voor" De wiskunde opgaven voor het Vwo. ook op de Scholengemeenschap Wal cheren. waren zeer pittig, zo vond Heieen Joziasse „We hadden vier opgaven en drie uur de tijd Maar ik heb niet alles binnen de tijd kunnen omdat ie zo leuk was. Er was een boom getekend met een hartje erin gekerfd. De vraag luidde hoe dat hartje er over tien jaar uit zal zien, dat vond ik erg origineel" hel biologie-examen op d- te gemakkelijk was. Dat kun je na tuurlijk niet voorzien, maar ik heb nu het gevoel dat ik de kandidaten die ik het c-niveau had geadviseerd, beter het d-nivcau had kunnen laten doen. De c-opgaven waren gemakke lijk en er was niet veel verschil met d. Er werd veel naar feiten gevraagd en er waren maar weinig opgaven hij waar je ook inzicht voor nodig had. Schooldirecteur ir P iK.-ikens ont kende echter dat het rooster niet te (?even onder De YY'MZ-directeur voert in zijn ad vies om de commissarissen meer geld r aan dat advi- klopte. „Trouwens", zo zei hij woens- s die het nutsbedrijf inschakelt. „de kandidaten hebben zich meer geld ontvangen voor hun arbeifl voorbereid op een volledig wiskunde- <'an de commissarissen. Phernam- examen dus dan maakt het weinig uit buc1 ste,t dat zo'n vergelijking ner- in welke vorm de vraagstelling wordt 6en* °P slaat. Hij beklemtoont dat In voorgaande jaren waren de vragen gepresenteerd Aanstaande maandag adviseurs uit hun vergoeding veelal pen die we in de les hadden behan deld". Over wiskunde vertelde Dorothea •raag over de vaas met gekleurde bolletjes, bij het Vwo was het enige verschil dat het nu om knikkers ging. .Dat was moeilijk Ik heb met alle De heer R Pieke. Vwo-wiskunde- vragen kunnen beantwoorden, vooral docent: „Wat die vierde opgave be- die over lichamen in de ruimte was treft moet ik inderdaad ook zeggen bijzonder ingewikkeld" Hermine: „Ik dat het een heel ander type vraag was heb het een beetje moeten afraffelen. Vraag één ging wel. maar de opgave dan we zijn gewend, ook de vraagstel- Vwo-biologie-docent W YVattel: „Ik vond de opgaven wel moeilijk, er werd veel denkwerk vereist. Er kwamen ook vragen in voor die we nooit zo behandeld hebben en waarbij het echt neerkwam op het toepassen van de geleerde feiten". Over het Havo- biologie-examen zei hij: „Dat was nogal gemakkelijk Daarin kwamen •eel moeilijker. Er was trouwens een aardige vraag bij over een vlin der en een rups. die ging over hun erfelijke aanleg en hun uiterlijk". Liesbeth van Duin <Mavo-d> „Ik vond het toch wel pittig. Ik heb wel genoeg lijd gehad om alle vragen te beant woorden. maar door de vraagstelling komen de 'open vragen' aan bod" YY'iskunde-docente mevrouw A. YV. YVestveer: „Ik dacht inderdaad ook dat de 'open vragen' woensdag zou den worden behandeld. Maar ik denk niet dat het zo bezwaarlijk weest, want de leerlingen waren vol ledig voorbereid op het gehele exa- een hoofdinkomen moeten zien te halen, in tegenstelling tot de commis sarissen die in de baas zijn tijd het werk erbij doen. MENSWESR l (ANGEVORSI'OOES Tel. 01100-15755. werden steeds moeilijker Er was wel drie gaf de kandidaten een hoop re- een originele vraag bij over een v lmg was een beetje vreemd. Opgave de ëe'Jkte vragen voor over de bouw ••an het lichaam, de ligging van de gevuld met tien gekleurde bolletjes, vijf rode, twee gele en drie blauwe. Er moest worden ging een x-aantal bolletjes bij en je moest uiteindelijk weten hoeveel er kenwerk. die ging over een 'Kromme' organen, en de stofwisseling Ik vond kromme grafiek die onderzocht bel een vr'J slar geheel Verder zaten er geen lastige technische dingen in de opga- Goed examen De heer YV. de Visser, docent biologie was het nogal ingewikkeld Nelleke men en ze waren er ook klaar voor. de Visser iMavo-ci daarentegen vond want daarop had ik ze getraind" hel examen niet moeilijk Het viel Over de opgaven zelf zei mevrouw erg mee en ik had nog een half uur tijd YVestveer: „Zowel het mavo-c als het over". d-examen was niet zo moeilijk. Het Over het Mavo-examen wiskunde ont- was goed te maken en alles dat ik met stond woensdagmorgen op de Vlis- ze heb doorgenoemn kwam erin voor. Slngse vestiging van de Zeeuwse Da- Uit de reacties van een aantal leerlin gen Avondscholengemeenschap wat gen kreeg ik de indruk dat ze dachten beroering Kandidaat Kees Lammers het wel goed gemaakt te hebben". De CNV-bestuurder voert aan dat dè 6e' YVMZ een nutsbedrijf is „YVater. gele;- verd door de YVMZ moet ook door werknemersgezinnen en bijvoorbeeld kleine middenstanders betaald wor den. Juist deze groepen moeten tegen woordig sterk bezuinigen" aldui Phemambucq Hij erkent dat de ver* hoging van het presentiegeld mot onmiddellijk in de waterprijs mefE baar zal zijn Desondanks beschouwt de CNV-er een positief besluit als ean flinke psychologische dreun' voor Jtg mensen die de grootste moeite heb ben fiidincieel rond te komen QLZ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31