Zesde Kunstmanifest in Terneuzen gaat niet door Dat zit safe! n 'Open dag' Oostburgse zuiveringsinstallatie C Wissel Zeeuws- Vlaand ere;: GERUZIE OVER 'KUNSTVORMEN'NEKSLAG weekenddiensten Familieberichten js GEEN SPREEKUUR kom naar de SAAB S: autobedrijf de Oude bij show j. -WV.V- op 13 en 14 mei tevens ook 5CAINIIA BEDFORD show VRIJDAG 13 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PZC/streek TERNEUZEN Het zesde Kunstmanifest in Terneuzen gaat niet door. Dat besluit hebben de organisatoren deze week genomen. Ze voelen zich in de steek gelaten door de provinciale overheid. Volgens hen is directeur Henk Koch van de Zeeuwse Culturele Raad de Subsidies belangrijkste boosdoener. Hij adviseerde de raad - en daarmee het provinciaal bestuur - voortaan maar af te zien van een subsidie. En zonder dat extra financiële ruggesteuntje zien de organisatoren geen kans de begroting sluitend te krijgen. De werkgroep Kunstmanifest Terneu- kon worden wanneer men aandacht jaarlijks vele duizenden mensen t rekt Is dat dan niet meer belangrijk?' De werkgroep „Koch heeft een advies zen - een gebeuren dat jaarlijks vele zou schenken aan 'nieuwe kunst' De opgesteld naar aanleiding van een duizenden mensen op de been bracht organisatoren gaven daaraan gehoor bezoek dat hij aan het vorig Kunst- voelt zich volkomen in het nauw en vorig jaar werd enig baanbrekend gedreven door de 'politiek' van de werk' naar Terneuzen gehaald Alleen Zeeuwse Culturele Raad, met Henk op die manier kon de subsidie van Koch aan het hoofd Een paar jaar enige duizenden guldens veilig wor- geleden kreeg de organisatie te horen den gesteld Maar nog tijdens het dat men ervoor moest zorgen dat voortaan alleen op subsidie gerekend Derde transport uit Hulst naar Polen vertrokken HULST Duizend kilo goede ren met een waarde van hon derdduizend gulden is woens dagmiddag richting Polen ver trokken. Het is de derde keer dat er een transport vanuit Hulst naar het Poolse Kadlub gaat. Deze maal zullen ook goe deren gebracht orden naar Li- powa en medische apparatuur en medicijnen naar een zieken huis in Grodkow. De medicijnen en de apparatuur vertegen woordigen al de helft van de waarde van het transport - zo'n vijftigduizend gulden -. Vanaf de Broodmarkt vertrok ken rond kwart over een een bestelbus en twee personenau to's, waarvan één met aanhang wagen. De 'transporteurs' zijn Leon Polfliet (die voor de derde keer meegaat). Walter Bies- broeck, Theo Biesbroeck. Jacky Saman. de Hulster huisarts J. Niesten (voor de medische appa ratuur) en burgemeester P. Molt- hoff van Hulst Bestond de vorige keer de in houd van de transporten voorna melijk uit voedsel en kleding, dit keer gaat er voornamelijk medi sche apparatuur, baby- en kin derkleding, zeep, tandpasta, en ongeveer vijfhonderd paar schoenen mee Bovendien is er een grote hoeveelheid dames- en herenkleding bij. Het transport is mede mogelijk geworden dankzij de medewer king van de Hulster lagere scho len en het Jeugd Rode Kruis uit Hulst. De rit naar de Poolse plaatsen is ongeveer 2500 kilo meter. Het zestal Verwacht maandag rond het middaguur terug te zijn manifest heeft gebracht Maar wy hebben de goede man helemaal met gezien. Hij heeft zich ook met bij ons bekend gemaakt en dat vinden we op z'n minst onbeleefd' In zijn advies, dat werd overgenomen door de Cultu rele Raad. stelde Koch vast dat het manifest in z'n opzet 'verouderd is en Vooi Kunstmanifest was vriend en vijand het erover eens dat die nieuwe kunst' niet meer dan een lachertje was. En de organisatoren werden daarin ge- nogal amateuristisch aandoet steund door het gemeentebestuur van de werkgroep onbegrijpelijk. Terneuzen, dat tijdens bepaalde on- hadden de namen van het gros van de oerdelen van de Kunstmanifestatie deelnemers nota bene geput uit de geïrriteerd een goed heenkomen mappen van dizelfde Zeeuwse Cultu- zocht Voor het gemeentebestuur rele Raad En ook die 'grensverleg- hoefde de 'nieuwe' aanpak niet. Maar gende vormen van kunst' waren naai de Zeeuwse Culturele Raad heeft nu Terneuzen gehaald via contactperso- besloten dat, wil Terneuzen nog in nen die waren aangedragen door de aanmerking komen voor een provin- Culturele Raad. .Nou onze ervaring ciale subsidie, die ingeslagen weg wel was dat verschillende performances gevolgd zal moeten worden Aange- ronduit schandalig waren'' zien de organisatoren daar niets voor voelen, staan ze straks met lege han- Ceulemans naar Burgh De werkgroep Kunstmanifest Terneu zen staat al jaren maar één ding voor ogen het organiseren van een goede kunstmarkt, waarin stukje bij beetje vernieuwende elementen kunnen wor den ingebouwd. De leden van de werkgroep ..Onder druk van de pro- Krrojr, een bnef-op-poten te sturen toi„sta„ties hebben we vorig ooti nmttinnia n erotbn pn np ffpmppn. den Jeanine de Zeeuw, Els Buijze en Tho mas van den Berg van de organiseren de werkgroep hebben er geen woor den voor Ze overwegen op korte aan provinciale staten en de gemeen teraad van Terneuzen Daarin willen ze duidelijk maken dat hun initiatief- een kunstmarkt van niveau - de nek wordt omgedraaid door onbegrijpelij ke eisen van de Culturele Raad en vooral van Koch Gebedsdiensten HULST Van maandag l(i tot en met vrijdag 20 mei wordt er in de gemeen te Hulst de zogenaamde 'Pinksterke ten' gehouden. Dat is een serie ge bedsdiensten met elk een eigen the ma. De organiserende werkgroep hoopt - naast de volwassenen - vooral de jongeren met deze diensten te bereiken. De gebedsdiensten hebben weliswaar afgeronde thema's, maar vormen toch éen geheel. De dienst die maandag in de kapel Onze Lieve Vrouw Ter Eec- ken in Sint-Jansteen wordt gehouden heeft.als thema 'de doop van Jezus'. Dinsdag is er een dienst in de kapel van Baudeloo in Hulst. Thema, 'roe ping'. Woensdag in de kapel van De Blaauwe Hoeve in Hulst over 'oud. ziek, en/of' eenzaam zijn'. Donderdag is de werkgroep in de kerk in Heikant, waar het onderwerp van de dienst 'toekomst en vernieuwing' zal zijn En tenslotte in de kerk in Clinge over 'de start van de kerk', Alle gebedsdien sten beginnen om 20.00 uur. jaar die nieuwe kunstvormen in programma opgenomen. Onder druk. laat dat duidelijk zijn, want deden we onze subsidies. Die nieuwe lijn gewoon een lachertje Wij willen de draad van vroeger weer opnemen. OOSTBl''KG Het wa terschap 'Het Vrije van Sluis' houdt zaterdag een open dag in de nieu we zuiveringsinstalla tie van Oostburg. Het kunstwerk, dat het af valwater van de kernen Oostburg, Zuidzande en Schoondijke behandelt, werd 8 april geopend door burgemeester mr C. T. Spijkerboer. Be zoekers kunnen er van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur terecht. De nieuwe zuiveringsinstallatie past in de sanerings maatregelen van 'Het Vrije' in het kader van het waterkwaliteits plan. Bij de wederopbouw van de dorpen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen - die tijdens de Tweede Werelddorlog groten deels werden verwoest - kwamen er zuiveringen tot stand bij vriiwel alle kernen werden met het oog op de re creatie - moderne instal laties gebouwd bij Groe- de en RetranchemenU Cadzand-Bad. de zuiveringstaak over droeg aan de water schappen waren de zui veringen bij de dorpen in veel gevallen toe aan vervanging, zowel door zand. het verouderde systeem en de te lage zuiverings- Centraal Alarmnummer 01150-12200 zon. 11.30-12 30 en 17.30-18.30 uur. Apotheek Oostburg. Burchtstraat 16, Artsen: tel oi 170-2170 (spoedrecepten telefo- Terneuzen, zat. 8.00-zon. 8 00 uur: nisch). H. E. F. A. Nijsten Jr en H D D Zuiderbaan. Anna Bijnenstraat 25. Dierenartsen: tel 12324. Zon 8 00-ma. 8.00 uur: P R L Vercauteren. Jac v Lennepstraat wlfhübmnnin»>?nHiUct nnin fl7 nrat-riii* Ropthnvonhnf »„i Wilhelminalaan 11. Hulst. tel. 01140- praktijk Beethovenhof 3b, tel. 13768 Spreekuren alleen voor drin gende gevallen zat. en zon. 11.30 en 17 Oostburg en Aardenburg, vrij 19- ma. 8 uur G O M de Bruijckeie Brouwe- ^erenkUmek vïü lTio""l2 Oo'uurTeT njstraat 8. Oostburg. lel. 01170-2323 DierenkIiniek van 11 00 12 00 uur'tel Cadzand. Rctranchement. Sluis 13004. Terneuzen en Axel: M P Schaub en J J. L M Kop. spreekuren, zat. Terneuzen, W. de Zwijgerlaan 2b. van 13.30-14 uur, tel. 01150-95017, Axel Zuidzande: G de Meijer, Sluis, tel 01178-1366. Biervliet. Hoofdplaat en IJzendijke: Chr Kalkman. Biervliet, tel. 01152- 1345. Breskens en Groede: A G Hermani- der. Dorpsstraat 17. Breskens. tel 01172-1566 Axel. vrij 17.30-ma 8 00 uur E C J Frank. Noordstraat 8. tel 01155-1666 Spreekuren op zat van 10-10 30 en 16-16.30 uur Sas van Gent en omstreken, vrij 18-ma 8 uur E du Puy Stationstraat 26. Sas van Gent. tel. 1777 Spreekuur zat 11.30 uur Hulst, vrij 18-zon. 24 uur C L Th v.d Mee. Wilhelminalaan 13. Hulst, tel 01140-14215. J G A M Niesten Grote Bagijneslraat 18. Hulst. tel. 01140-13373. spreekuur zat 9 30-10 en Visserstraat 11. Sluis tel 01178-1921. 17 30-18 uur en zon 12 30-13 uur spreekuur zat van 10.00-11 00 uur Hoek, Sluiskil en Philippine: H. G Luc Buysse. Volderstaat 21. Oost van Haelst. Spoorstraat 44. Sluiskil, burg, tel 01170-5092. privé tel 01176- tel 01157-1955. Spreekuuur voor 1292. spreekuur zat van 18 00-19 00 spoedgevallen zat en zon. om 11 30 uur en zon van 10 00-11 00 uur uur. Oost-Zeeuwsch-V'laanderen: zat. 10- Kloosterzande en Hontenissc, vrij. 10 30 en 18 18 30 en zon 12-12 30 uur: 18-ma 8 uur R G Buwalda. Clooste: - H Mulder. Oranjestraat 10. Axel. tel straat 72. tel 01148-1277 01155-4389 Zaamslag: C Verboom. Axelseslraat 01155-1488. zondag volgens afspraak tel. 01150-95017 IJzendijke: K G M. v.d. Vijver, tel. 01176-1388 b g g 01174-424. weekend spreekuur zat. 13 00 en zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke Terneuzen: J P. en P de Vos. kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren, Van Diemenstraat 83 Terneu zen. tel 01150-19628. Spreekuur zat. van 12 30-14 00 uur en verder volgens telefonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: J P J v.d. Vijver. Sirius 1. Oostburg. tel. 01170-2103 weekendspreekuren zat en zon 13.00 uur Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen zat 10- 10.30 en 18-18 30 en zon. 12-12.30 uur: CAM Moons. Mr. Risseeuwstraat 31. Oostburg. tel 01170-5115. Oostburg: T J Schauteet. 2. tel. 01153-13" Clinge, St. Jansteen en Koewacht, vrij. 18-ma 8 uur B Schulte. Hoofd straat 34. Sint Jansteen. tel 01140- 12928. Apotheken: Terneuzen. zat 830-17.30 en zon 11.30-12 30 en 17-18 uur: A J Klaas- sen. winkelcentrum Zuidpolder, tel 12090. Axel, zat. 10-11 en 16- 17 uur Apo theek Axel. Oranjestraat 6. tel. 01155- 2888. Hulst, 11-12 en 15-17 en zon. 15.30- 16.30 uur Apotheek Hulst, Steen straat 35. tel. 01140-14255 ispoedre- cepten telefonisch) Oostburg, zat 11-12.30 en 15-16.30 en Wijkverpleegkundigen: West-Zeeuwsch-VIaanderen Telefoon no 01173-1367 U krijgt hierop het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Hoek. Sluiskil. Philippine. Wesldor- pc en Sas van Gent: Telefoon no 01159-306 U krijgt hierop het telefoon nummer van de dienstdoende ver pleegkundige Hulst en Hontenissc: Telefoon no. 01140-12191 U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. Groot Axel. Zaamslag. Koewacht, Overslag en Zuiddorpe: Telefoon no 01155-1885 U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige EAGLE SAFE NO. 9 Afmeting buiten' 37 x 42 x 421 cm Afmeting inwendig. 21 x 29 x 25 cm IIJD Wielerwedstrijden in Biervliet Koffieconcert in Den Dullaert Hulst BIERVLIET Vandaag (vrijdag) worden er in het kader van de viering van Biervliet 800 jaar stad wieler wedstrijden voor trimmers gehou den. Zowel de A als de C-categorie komt aan het vertrek in Biervliet. HULST De Koninklijke Stedelijke Harmonie uit Hulst houdt zondag 15 mei een koffieconcert in het gemeen schapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst. Jac de Jonge exposeert in Vogelwaarde Zonder subsidies zien de organisato ren geen kans het Kunstmanifest nog langer te organiseren. Dit jaar gaat het manifest sowieso niet door. vol gend jaar is er een kleine kans. Maar dan zal ook de gemeente Terneuzen in de buidel moeten lasten, en als het aan de organisatoren ligt liefst diep er dan in het recente verleden (1500 gulden per jaar). De kunstenaars, die al hadden toege zegd in juni weer naar Terneuzen te komen, krijgen binnen een paar we ken een brief, waarin hen de hele zaak uil de doeken wordt gedaan. De werk groep. We rekenen op een pittige reactie van die kant" Die reactie wordt trouwens ook van de kant van provinciale staten en de gemeente raad van Terneuzen verwacht. VOGELWAARDE - Kunstscl# Jac de Jonge uit Vogelwaarde!» zaterdag 14 en zondag 15 me: Op het programma staan verschillen- schilderijententoonstelling in be de populaire werken welke onlangs meenschapscentrum in VogeliS 1S1 Om 13.00 uur wordt de C-categorie op ook ten gehore werden gebracht tij- De tentoonstelling bestaat weg geschoten, waarna om 14.00 uur dens een optreden m de dierentuin in groot aantal landschappen, pori; de A-categorie aan de start zal ver- Hulster Harmonie ten en stliievens. Zaterdag is de schijnen. Vanaf 12 00 uur kan er voor oogstte daar toen veel succes. Na de toonstelling geopend van 13 oa J ~J- pauze staat er een optreden van de 20.00 uur en zondag van 1100 totl harmonie De Verenigde Vrienden uit uur Sas van Gent op het programma Dit korps, evenals de Hulster harmonie. Dm/wtffinnPll staan onder leiding van de heer Johan *^uu de Wit Het koffieconcert begint om j/j Zuidzande ZUIDZANDE Het slechte weermoe deze trimkoersen worden ingeschre ven in café Het Oude Raedthuys in Biervliet Ds A. J. Moggré met emeritaat SCHOONDIJKE Ds A. J. Moggré, predikant van de Nederlandse Gere formeerde Kerk te Rijswijk gaat per 1 IJZENDIJKE Amnesty Internatio- gens om zes uur trokken de daunt; juni met emeritaat. Ds Moggré werd naj 'West-Zeeuwsch-VIaanderen' pers de polder in om naar Nieum r/ 12 lebruari 1918 te Schoondijke gebo- houdt dinsdag 17 mei van 19.00 tot te lopen. Na een koffiepauze ren. Hij werd in 1946 predikant te 21.00 uur een schrijfavond. De avond wandelde men terug naar Zuidzaï Zevenbergen. Sinds 1954 staat hij te vindt plaats in de bejaardensoos in waar de groep om half negen nat? Rijswijk. Ds. Moggré neemt 29 mei IJzendijke. Voorbeeldbrieven zijn gend, maar in ieder geval goed ia afscheid van zijn gemeente. aanwezig waaid arriveerde. Schrijfavond Amnesty in IJzendijke «dl een dertigtal wandelaars in Zuid 1 de er niet van weerhouden c_ Hemelvaartsdag deel te nemer. 1 het traditionele dauwtrappen. 1 BURGH De biljartliefhebbers op Schouwen-Duiveland kunnen van daag vrijdag hun hart ophalen. Ter afsluiting van het biljartseizoen heeft de vereniging 't Grote Zwijn in Burgh een unieke demonstratie op het pro gramma staan Veelvoudig kampioen Raymond Ceulemans en oud- Nederlands titelhouder Herman Po perus driebanden komen in enkele demonstratiepartijen uit tegen 'eilan d-favorieten' Piet Koek en Ger Mon ster. Om 20.00 uur wordt begonnen het niet dan konden we fluiten naar (driebanden) met Monster - Popeyus, daarna volgen in die spelsoort nog Koek - Ceulemans en als hoofdnum mer Ceulemans - Popeyus. Na het zonder dat Middelburg ons de les driebanden verzorgen Ceulemans en leest. Men moet op Walcheren gewoon Popeyus nog een demonstratie 'fanta- eens beseffen dat dat Kunstmanifest sie classique' 1974 1975 Nieuwvhet-dorp naar onder meer Nleuwvliet-bad en ver der naar Cadzand-Bad met de bouw van een aantal rioolgemalen, een investering van 2 miljoen. Toen het provinciaal be- Vervolgens ging het wa- stuur op 1 januari 1976 terschap over tot de bouw van een rioolge maal in Sluis en de aan leg van een persleiding van Sluis naar de RWZI in RetranchemenUCad- Deze werken - kosten 2,5 miljoen - waren nodig graad als door een ster- tei vei vanging van de ke overbelasting als ge- oude, overbelaste zulve- volg van nieuwbouw ring van Sluis. In de van woningen en bedrij- periode 1981 en 1982 ven en de aanleg van kwamen er persleidin- kampeerterreinen gen tot stand van de Nadat het provinciaal rioolgemalen in Oost- bestuur hel bestrij- burg, Schoondijke en dingsplan van 'Het Vrije Zuidzande naar de nieu- van Sluis' had goedge- we installatie aan de keurd. werd er begon- Oostburgse Maaidijk. nen aan de aanleg van Dit project kostte in to- rioolpersleidingen van taal 10 miljoen gulden. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgza me moeder en oma RUTH HARTMANN echtgenote van Gjalt Folkert de Jong op de leeftijd van 67 jaar. Axel: G. F. de Jong Axel: F. F. de Jong J. de Jong-Harms Folkerl Anja 4571 CG Axel. 11 mei 1983 Kanaalkade 99 De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater dag 14 mei aanstaande om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Westsingel te Axel. Samenkomst voor de teraardebestelling zater dag om 13.00 uur in de aula van de begraaf plaats Gelegenheid tot condoleren in de aula na de teraardebestelling. Gemeente Sluis Voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestemmingsplan 'Zomerhuizen en Kampeerterrein Het Zwin'. De burgemeester van Sluis maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 28 april 1983 heeft besloten om: I. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan 'Zomerhuizen en Kam peerterrein Het Zwin' wordt voorbereid voor de gebieden, die op de bij dit besluit beho rende kaart in rood en geel zijn omlijnd; II. te bepalen dat het verboden is, binnen het onder I omschreven gebied dat in rood is omlijnd, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunmng) de vol gende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, een en ander met uitzonde ring van normale onderhoudswerken: a. het aanleggen of verharden van wegen, fiets- en voetpaden, banen of parkeergele- genheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; b. het inplanten van hout- en struikgewas; c. het vellen, rooien of beschadigen van houtopstand en andere gewassen, anders dan bij wijze van verzorging; d. het vernietigen van de voor het gebied kenmerkende bodemvegetatie; e. het aanleggen van onder- en bovengrond se leidingen; f. het plaatsen van banken, omheiningen, afrasteringen en het inrichten van pick nick-, speel- of kampeerplaatsen; g. het opslaan, deponeren, lozen of storten van al dan niet afgedankte of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voor werpen, stoffen of produkten. alsmede het aanleggen of inrichten van opslag-, stort- of bergplaatsen, h het ontginnen, bodemverlagen of afgra ven. ophogen, egaliseren en scheuren van grasland; i werken of werkzaamheden welke wijzi ging van de waterhuishouding of water stand beogen of tot gevolg hebben III. te bepalen, dat geen aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden. a. voor welke, ingevolge een wettelijk voor schrift. provinciale of gemeentelijke ver ordening. die met het doel van natuur- of landschapsbescherming tot stand is ge komen. reeds uit andere hoofde vergun ning is vereist. b. welke voortvloeien uit het normale ge bruik overeenkomstig de bestemming van de grond. Dit besluit ligt met de bijbehorende kaart vanaf heden ter gemeentesecretarie. Groote markt 20 te Sluis voor een ieder ter inzage. Met diepe droefheid in het hart en met daü baarheid voor alles wat hij voor ons is geweestj altijd zal blijven, geven wij u kennis dat van a is heengegaan na voorzien te zijn van de H. Si cramenten der Zieken, mijn lieve man. oit zorgzame vader, schoonvader, opa, bro» schoonbroer, oom en neef, de heer CAMIEL DE WAELE echtgenoot van mevrouw Bertha Johanna Swartelé Geboren op 22 maart 1913 te Hoofdplaat Overleden op 10 mei 1983 te Hoofdplaat Hoofdplaat: B. J. De Waele-Swartelé Oostburg: L. Tanghe-de Waele J. Tanghe Conny en Marco Maarssenbroek: R. Steijaert-de Waele A. Steijaert Andres en Andrew Oostburg: L. Maes-de Waele B. Maes Davy en Toby Hoofdplaat: J. de Waele A. Steijaert familie De Waele familie Swartelé 4513 AD Hoofdplaat. 10 mei 1983 Beatrixstraat 6 jjffi De plechtige uitvaartdienst, waarbij u bel«8 wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op vrijdg 13 mei om 14.30 uur in de Parochiekerk vandj 'i H. Eligius te Hoofdplaat, waarna de begraieiii op het R.-K. kerkhof aldaar. Samenkomst voor de familie vnjdagnamiflÈj om 14.15 uur Beatrixstraat 6. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief heblgl ontvangen gelieven deze advertentie als zodayj te beschouwen. tow! KEI GIIRO VOÜI «EC«TSMI houdt op vrijdag 13 mei 1983 in Terneuzen, Leeuwenlaan 40. Godsdienst of GOD DIENEN? Vorm of werkelijkheid? De Heilige Schrift gKi antwoord. Luister maandagavond a.s. 7.30 uur ina Goede Herderkerk, Terneuzen. Evangelisten: L. Trieling 8< W. Opperm» _A rkei gemeen:; 7 1 ALGEMENE BEKENDMAKING 1. Burgemeester en wethouders van Terneuze «me brengen - met inachtneming van het bepaalde! bout artikel 203 van de gemeentewet - ter openby r?rt]; kennis, dat vanaf heden gedurende drie maands e h ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzag ligt de door de raad der gemeente TerneuzenRr zijn vergadering van 16 december 1982 vaslg stelde 'Lozingsverordening Riolering' De verordening wordt tegen betaling van 4 rruii kosten algemeen verkrijgbaar gesteld en treed du in werking op maandag 16 mei a.s. Tevens wordt ter openbare kennis gebracht dr het college in zijn vergadering van 10 mei jl. ui- inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voornoemde verordening nadere regels het: vastgesteld met betrekking tot lozing op i riolering voor de daarin aangegeven beroepen s bedrijven. Deze 'Nadere regels Lozingsverordening Rio.e ring' treden eveneens in werking op 16 mei a.s zijn eveneens vanaf heden gedurende een temu van drie maanden ter gemeentesecretarie té inzage gelegd. Desgewenst wordt tegen betaliri der kosten een exemplaar van de 'Nadere reeeh beschikbaar gesteld Terneuzen, 13 mei 1983 wethouds Burgemeester voornoemd. A. C. Ockeloen. burgemeester A. J»van Pagee. secretaris. j. haarmanweg 56 terneuzen. tel. 01150- mr. f. terneuzen. tel. 01150-18888 P A™ „genoemd iedere bezoeker van onze Sódmeedmgem Ueekendjneeum^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30