Ondertekening akkoord tsraël en Libanon nabij In juni aangepaste voorjaarsnota PZCfi Gevluchte Pool bij verstek ter dood veroordeeld Dordrecht wil boetes foutparkeren houden Solzjenitsyn: in Rusland vrije vakbonden op komst AC GEEFT N FONDUE-FEEST VOOR 15.-PER PERSOON. HUL TZ HOOPT DAT SYRIË BIJDRAAIT Eind april 756.900 werklozen AC RESTAURANTS IIJDAG 13 MEI 1983 ïruZALEM/BEIROET (UPI/RTR AFP)De laatste belemmeringen voor de ondertekening an het akkoord tussen Israel en Libanon over terugtrekking van de Israëlische troepen jken donderdag uit de weg te zijn geruimd. De Verenigde Staten hebben Israël verzekerd tt Libanon vastbesloten is de overeenkomst te tekenen, ondanks de druk van Syrië om dat iet te doen, aldus het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken. Volgens het ministerie slsraél tevreden met de verduidelijking, die het via de Amerikaanse bemiddelaar Philip ei'Wljt abib van Libanon heeft ontvangen over het ontwerp-verdrag. troepen vraagt als de overeenkomst eenmaal door Israël en Libanon is ondertekend. De afwijzing van Da mascus is geen botte weigering van Damascus zijn troepen weg te halen, aldus de bewindsman Israëlische. Libanese en Ameri- vergelijken en een plaats en datum i-r.se onderhandelaars komen van- vast te stellen voor de officiéle onder- - jag in het Noordisraeiische plaatsje tekening. Als deze technische kwes- anya voor de 36e keer bij elkaar ties zijn geregeld zou de overeen- zoals uit ofIiciéle bron in Jeruza- komst volgende week moeten worden a werd vernomen, de laatste hand getekend door de delegatieleiders in [leggen aan het ontwerp-akkoord. het driepartijenoverleg, zo stelde een zou er vooral om gaan de teksten Israëlische functionaris. be! aKkoord. dat in vier talen - Pin ROiseh. Hebreeuws. Frans en En- tSyflP c/7 i UCJ - wordt opgesteld, met elkaar te oe uitvoering van de overeenkomst is echter afhankelijk van Syrié en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Israél heeft verklaard dat het zijn troepen niet uit Libanon terug trekt als de ongeveer 40.000 soldaten van Syrië en de 10.000 PLO-strijders niet hetzelfde doen. Syrië heeft scher pe kritiek geleverd op de veiligheids zone in Zuid-Libanon die in het ak koord is overeengekomen. Volgens de Svriörs vormt deze regeling een be- Amerikaanse baby nerleeft tweede Z ever-operatie niet ira EMPHIS (AFP) Brandon Hall, rijn 13 maanden de jongste pa- t bij wie ooit twee lever- S peralies achter elkaar zijn verricht, woensdag gestorven. Dit heeft het nderziekenhuis van het Ameri- lansc Memphis (Tennessee), waar idagen geleden de operatie plaats- jd, meegedeeld. jandon Hall, die donderdag 14 sar.den zou zijn geworden, was ge- oren met een afwijking aan de lever. to eerste operatie aan dit belangrij- eorgaan is op 14 april verricht in de DORDRECHT (ANP) Het gemeen- ■to jrersiteitskliniek van Tennessee. de met goed functionerende «rermoest op 22 april worden verwij- dreiging voor de veiligheid van zo wel Libanon als Syrié. De Libanese minister van buitenland se zaken. Elie Salem, vloog donderdag naar Damascus om daar met de Syri sche leiders te praten over het ak koord. Hij begon onmiddellijk bespre kingen met zijn ambtgenoot Abdel Halim Khaddam. Het is de tweede keer in tien dagen dat Salem probeert Syrië over te halen de ontwerp overeenkomst te aanvaarden als een basis voor de terugtrekking van zijn troepen uit Noord- en Oost-Libanon. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken. George Shultz, stelde dat de Synèrs hebben laten weten bereid te zijn zich terug te trekken als de Libanese autoriteiten daarom vra gen Volgens Shultz bestaat er geen twijfel over dat Libanon formeel de terugtrekking van alle buitenlandse Nederland verwijt de Sowjet-Unie. door berichten over de repatriëring van haar onderdanen uit Syrië en de Libanon, onrust te zaaien en zo het - voor een regeling van de Libanese kwestie noodzakelijke - vertrouwen te ondermijnen. Het verwijt werd geuit tegen de achtergrond van be richten over een mogelijk op handen zijnde oorlog tussen Israël en Syrië, en over de repatriëring van ook bur gers van andere landen. tebestuur van Dordrecht heeft juridi sche mogelijkheden ontdekt om par keerboetes in eigen kas te laten vloeien. Het is het Dordtse bestuur sinds jaar en dag een doorn in het oog dat de gemeenten er parkeerwach ters op na moeten houden maar dat :iT«ST0oruitzichten van het KNMI voor .a'adag tot en met dinsdag: indan buien, maar ook perioden met oaMiddagtempcratuur ongeveer 14 gra- na het weekeinde wat hoger. IDe stomdepressie van gisteren ligt Am miaag bij zuid-N oorwegen. Langs me kust veroorzaakte deze kleine rijf iepressie een zware storm met wind- stolen van orkaankracht. In Zierik- ttexerd een maximum windstoot van l!likilometer per uur,in Vlissingen en Codmd ongeveer 130 kilometer per sur waargenomen. De hoofddepressie if! nog steeds met een kern van 980 bij Ierland. Rond deze de mote stroomt het komende etmaal oude, onstabiele lucht naar onze mgemng. In deze lucht zullen opkla ringen worden afgeivisseld door enke- buien. De maximum temperatuur ordt ongeveer 13 graden en het oniimum de komende nacht rond de 6 naden. Tot vrij krachtig afnemende wdwesfen wind. Vooruitzichten voor het weekeinde f' blijft vrij koud met af en toe een i, maar ook perioden met zon. Mid- oglemperatuur van ongeveer 14 gra in en een matige zuid-zuidwesten Oorlogsdagboek joodse jongen gevonden AMSTERDAM (ANP) Bij ver bouwingswerkzaamheden in een pand aan het Thorbecke- plein in Amsterdam is dinsdag een dagboek van de joodse jon gen Harry Swaab gevonden. Het dagboek werd geschreven tij dens de tweede wereldoorlog, toen de jongen daar was onder gedoken. Volgens het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (RIOD) werd de twaalfjarige Harry Swaab op 8 juni 1943 met zijn broertje en ouders van het kamp Westerbork op transport gezet naar het vernietigingskamp So- blbor. Daar kwam het hele gezin Swaab om het leven. Een van de werknemers van het aannemingsbedrijf Kuijt uit Westzaan vond het dagboek dinsdag en gaf het aan de redac tie van het dagblad Het Parool. In de editie van woensdag schrijft Het Parool onder meer dat het dagboek uit twee delen bestaat en loopt van 5 november 1942 tot 3 maart 1943. Bij het dagboek was ook een pasfo tootje van de toen 12-jarige Har ry Swaab. Drs. Hans Westra (38) is met ingang van 1 augustüs benoemd tot directeur van de Anne Frankstichting in Amsterdam. Hij is de opvolger van Bauco van der Wal, die op zijn verzoek eervol ontslag heeft gekregen. j SPANJE ZAL EX SS ER P UITLEVEREN (Van onze correspondenti MADRID Spanje zal binnenkort de Nederlandse oorlogsmisdadiger en voormalig lid van de SS, Auke P. uitleveren. P. (62), bijgenaamd de „schrik van Drenthe", werd in 1948 bij verstek tot levenslang veroor deeld door een buitengewone recht bank in Leeuwarden, maar vluchtte in 1951 naar Spanje. Vier jaar nadat de Nederlandse am bassade in Madrid formeel vroeg om de uit parkeerovertredingen voort- uitlevering van de ex-SS'er, besloot vloeiende inkomsten aan het rijk een Madrileense rechtbank woensdag moeten worden afgedragen. Dit gehoor te geven aan dat verzoek. wordt als een onbillijkheid ervaren. Volstrekt novum is. dat de Spaanse Geïnspireerd door het ook io Dor- f's\ |ee" drecht ingevoerde 'parkeren voor be- A A 9 ln 1968 langhebbenden' waarbij bewoners de Spaanse nationaliteit verworven van buurten in het centrum tegen heett en met een Spaanse getrouwd ,s betaling van een abonnementsprijs Vu'en twintig jaar lang dreef hu een een vaste parkeerplaats knjgen, den flenschool in Oviedo. een industrie ken zij nu aan omzetting van een 5?ad ln hel "«mMlJte Astune. overtreding in een recht op grond van Dc verrassende wending in de Spaan een vergunning. Wie, aldus de gedach- ?e Jurisprudentie ten aanzien van oor- te van het gemeentebestuur, parkeert i^êSfwerddoortog enkele'dïteerf op plaatsen die bestemd zijn voor 'weeac wereldoorlog enkele auizen vergunninghouders of wie bij een par- d,e" 'P Franco-Spanje hun toe keermeter of parkeerautomaat de ma- y'ucht hBdben 8ezo,chl"kan m.°8e1"- ximale tijdsduur overschrijdt kan terwijs ook voor andere ex-nazi s con- geacht worden behoefte te hebben sequen les hebben Daarbij gaande aan een tijdelijke parkeervergunning. BCdaab"" de eerste plaats u,t naar De overtreder krijgt dan een nota de voormalige Belgische faseistenle, JO der Leon Degrelle. voor een dagvergunnning voor parke ren aangeboden. Tot dusver krijgt de overtreder een bekeuring die hem 35 gulden kost, welk bedrag naar het njk gaat. Het gemeentebestuur dat zelf het stelsel van parkeervergunningen regelt kan echter de betreffende automobilist ook een nota van 40 gulden voor een dagvergunning aanbieden. Betaalt hij niet binnen een termijn van 14 dagen dan blijft hij in gebreke een gemeente lijke belasting te voldoen. Het ver schuldigde kan dan op de gebruikelij ke, door de wet voorgeschreven wijze, worden opgeëist. De gemeenteraad van Dordrecht gaat deze vondst, die de gemeente ten koste van het rijk enkele tonnen per jaar kan opleveren, in zijn vergade ring van 14 juni bespreken. Het colle ge van b. en w. verwacht overigens niet dat het rijk dit ei van Columbus zonder meer zal slikken. LONDEN De Russische dissidentenschrijver Alexander Solzjenitsyn werd woensdag ontvangen door de Britse premier Margareth Tatcher (li in haar ambtswoning in Londen De auteur was in Londen waar hij de Templetonprijs in ontvangst mocht nemen. WASHINGTON (AFP/ANP) In de /niet-officiéle - red.) vakbeweging in heeft het officiële Sowjetpersbureau Sowjet-Unie is een ondergrondse de Sowjet-Unie kan nog geen dag in Tass woensdag bekendgemaakt. In vakbeweging aan het ontstaan. Dit het openbaar bestaan", aldus de een korte verklaring hekelde Tass heeft de Sowjet-schrijver Aleksan- schrijver die zich vooral door de 'de tamtam' die in het westen is der Solzjenitsyn, die sinds 1974 in publikatie van de 'Goelag Archipel' ontstaan over een mogelijk vertrek ballingschap in de Verenigde Sta- de woede op de hals haalde van de van Sacharov en zijn vrouw Jelena ten woont, woensdag gezegd. autoriteiten in de Sowjet-Unie. Bonner. In een vraaggesprek met het Amen- De So.A.,et.Unje 1S falikant teeen kaanse televisiestation CBS vanuit glke van onlwanening" aldus Tass herhaalde het officiële stand- Londen. waar hij verblijft voor het g0iqenitsyn STSTde^bS in ontvangst nemen van de Temple- d siwjet.reeering 00k maar het buitenland zal mogen maken ton-pnjs voor vooruitstrevende k J ontmantelen" omdat hlJ op de ho°gte ls van godsdienst, zei de schrijver dat de belangrijke staats- en militaire ge- clandestiene vakbonden bestaan De Russische dissident Andrei Sa- heimen. Sacharov geldt als de uit- uit 'kleine groepjes' van drie of vier charov zal niet het door hem ver- vinder van de Russische waterstof- personen 'die eikaar kennen' „De langde uitreisvisum krijgen, zo bom. Een archieffoto van de 62-jarige Auke DEN HAAG (ANP) Eind april ston den er bij de arbeidsbureaus 756.900 werklozen ingeschreven. Het minis terie van sociale zaken en werkgele genheid heeft dat meegedeeld. Het zijn 10.800 werklozen minder dan eind maart, maar als rekening wordt gehouden met het feit dat er in de zomermaanden altijd minder werk lozen zijn dan in de wintermaanden, dan is het aantal werklozen in feite met 14.000 gestegen.Na deze zogehe ten seizoenscorrectie moeten name lijk 783.200 mensen als wprkloos wor den beschouwd. De stijging van het aantal werklozen bedraagt na sei- zoenscorrectie bij mannen 11.300 en bij vrouwen 2700 Zonder seizoenscor rectie zijn er 8900 mannen en 1900 vrouwen minder werkloos. Het aantal openstaande banen was eind april met 400 gestegen tot 9000. maar rekening houdend met het sei zoen daalde het aantal openstaande vacatures met 300. WARSCHAU (RTR) De hoogste militaire rechtbank van Polen heeft woensdag een gevluchte diplomaat - bij verstek - ter dood veroordeeld nadat ze hem schuldig had bevonden aan hoogverraad tegenovër de Fran se inlichtingendienst. Het officiéle persbureau PAP deelde mee. dat Henryk Bogulak, een diplo maat die in juli 1982 verdween van de Poolse ambassade in Parijs, de hoog ste straf heeft gekregen en dat zijn bezit in Polen is geconfisqueerd. De vroegere ambassadeurs van War schau ln de Verenigde Staten en Ja pan. die politiek asiel vroegen en kregen in het westen nadat in hun vaderland in december 1981 de staat van beleg van kracht was geworden, zijn later ter dood veroordeeld door rechtbanken die hen bij verstek be rechtten. Een militaire procureur stelde woens dag een ex-medewerker van de uni versiteit van Warschau in staat van beschuldiging. Zdislaw Najder, die voor de Amerikaanse inlichtingen dienst zou hebben gewerkt, verliet Polen net voor het van kracht worden van de staat van beleg. Hij is nu verbonden aan 'Radio Vrij Europa'. Sociaal-liberale coalitie in Oostenrijk een vanuit München werkend radio station dat uitzendingen richt op de Oosteuropese landen. Henryk Jankowski. de priester van dé parochie in Gdansk waartoe Lecll Walesa behoort, heeft donderdag 'schande gesproken' van publicaties in de officiële media dat zijn vader tijdens de tweede wereldoorlog op de hand was van Adolf Hitler, Jankowst ki, die tijdens de staking op de Lenin; werf in 1980 missen opdroeg voor de Oosten- havenarbeiders, is de laatste t^jd genomen vanwege WENEN (DPA, AFP, UPI - rijk zal de komende jaren door een scherp onder v coalitieregering van socialisten en ii- zijn contacten met activisten van So- beralen worden geregeerd. Dit is het lidariteit in Gdansk en omgeving. gevolg van het akkoord dat de Socia- listische Partij van Oostenrijk (SPOE) en de Oostenrijkse Nationaal-Liberale Vrijheidspartij (FPOE) woensdag be reikten. Hij zei dat de nieuwe regering binnen twee weken in functie kan treden. Als opvolger van de aftredende Bruno Kreisky zal de huidige vice-kanselier, Fred Sinowatz. worden benoemd ADVERTENTIE) EN KINDEREN TOT EN MET 12 JAAR SMULLEN MEE VOOR HALF GELD. Een feest inderdaad, want onze chefkok zorgt voor gulle porties vlees en ook op het gebied van sausjes, frites en salade komt u niks te kort. De kosten van dit geweldige en gezellige etentje uit? Slechts 15 gulden per persoon en kinderen t/m 12 jaar betalen maar de helft. Ons aanbod is geldig t/m 15 juni a.s. Niet geldig op zater-, zon- en feestdagen. Reserveren is.zeer aanbevolen UIT EN TOCH EEN BEETJE THUIS. AC Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1GrevelingendamBruinisse. Zeeland Tel 01113-1462 (sag water ilï Wreidmge -'«krak kuinisse loei ksslngen «neuzen )p enkzee 09 38 226 10.08 235 10.13 175 10 35 257 10 42 198 10 56 227 10 50 192 10 16 223 10 47 234 10.48 170 11.13 255 11 19 193 11 34 221 11,27 188 (Van onze parlementaire redactie DEN HAAGHet kabinet zal in juni een nieuwe, 'late'. Voorjaarsnota pu bliceren. Daarin zal minister Ruding (financiën) ingaan op de wijzigingen die zijn opgetreden sinds de publika tie van de Voorjaarsnota in april. De uur cm nieuwe nota zal voorts een overzicht geven van de toestand van 's rijks 21 55 223 financiën en zal een nieuwe raming 2">25 169 van het financierinSstekort bevat- 2251 255 ten' 22.56 192 Minister Ruding schrijft dit in ant- oi ni ?R7 woorci °P vragen over de Voorjaarsno- ta vanuit de Tweede Kamer. De be- 22.36 229 windsman wijst erop dat ondanks de 23 09 240 voorgenomen extra bezuinigingen 23 00 175 volgend jaar gerekend moet worden 23 35 261 op tegenvallers van totaal f6.5 mil- tegenvallers door tot ongeveer f 12.5 tot f 13 miljard De bezuinigingen uit de Voorjaarsno ta werken in deze periode slechts door tot een bedrag v; (fl miljard) en bij volkshuisvesting <f0,25 miljard' Ruding wijst er verder op dat het uitzonderen van de AOW-uitkenngen van de algemene verlaging van de uitkeringen met 2 procent op 1 okto- jard. Samen met een geschat bedrag ber het rijk f115 miljoen zal kosten voor nieuwe uitgaven van ongeveer het vierde kwartaal. De maatregel, die een miljard betekent dit dat het door de VVD gepropageerd wordt, kabinet tot eind 1986 zo'n f 9 miljard kost op jaarbasis f 470 miljoen. Voorts extra moet bezuinigen, boven de al zal een wetswijziging nodig zijn om de afgesproken f21 miljard. Uit de cijfers van minister Ruding blijkt dat het kabinet uitgaat van verder tegenvallende aardgasop brengsten Het tekort zal volgend jaar f3.75 miljard bedragen, een ruime verdubbeling vergeleken met 1983. Verdere tegenvallers zijn te verwach- werken deze ten bij de werkloosheidsuitkeringen AOW uit te zonderen van de wet aanpassingsmechanismen. In antwoord op een verdere vraag geeft de bewindsman aan dat bel rijk de afgelopen jaren in totaal f 13.595 miljard heeft teruggetrokken uit de sociale fondsen. De helft van deze vermindering van de rijksbijdragen (bijna f7 miljard) vindt dit jaar plaats. Zoals bekend heeft het kabi net via een verschuiving van werkge vers- naar werkncmerspremïes deze extra last vooral bij de werknemers gelegd. Zelfstandigen ontzien Het kabinet wil volgend jaar vooral zelfstandigen ontzien Het kabinet sotiu.c ei Kgeversprenues zal gebeu ren op een manier die zelfstandigen optimaal profijt bezorgt. Door de jongste premieverschuivingen dit jaar, is de premielast voor zelfstandi gen nog met ruim vier procent ver- -zwaard Herstel van bedrijven kan niet worden bereikt als de koopkracht van de inkomstrekkers op peil wordt gehouden, schrijft het kabinet verder. Er wordt overigens op gewezen dat de kondigt^aan'de'lt^nveVhchtlng''die bestedingen vorig jaar maar een half het volgend jaar in petto heeft zo te centage wordt voor dit jaar verwacht. De werkgelegenheid zal op korte ter mijn niet verbeteren door de lasten verlichting. Het kabinet verwacht wel ging niet alleen gezocht worden in de dat door de lastenverlichting voor de sfeer van de vennootschapsbelasting, bedrijven al op korte termijn veel die vooral voor grote bedrijven inte- bedreigde werkgelegenheid behouden ressant is. Ook de verlaging van de kan blijven kiezen dat met name zelfstandigen daar van profiteren. Zo zal bijvoorbeeld de belastingveria- Directie: K. Scherphuis, W F. de Pagter en F. van de Velde Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag tm vrijdag van af 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie. (01184) 63533 Advertentie-afdeling. (01186) 1584. 's-Zaterdags (011841 15144 van 09.00-11.30 uur Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22 00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20.00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20, franco per post 72,-. per maand 21,-. losse num mers 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet. btw.). Postrek nr 3754316. t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg Advertentietarieven 117 cent per mm. minimumprijs per advertentie f 17.55, ingezonden mededelingen 2 Vï x tarief Voor brieven bureau van du blad f 4,25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3